Stezka historií Buštěhradu

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
zatím žádný
Stezka historií Buštěhradu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Seznamuje s historicky významnými stavbami města Buštěhrad, a s místy spjatými s životem a dílem spisovatele a novináře Oty Pavla. Nejzajímavější je hned úvodní část stezky, kde se trasa proplétá úzkými uličkami původního hradu, jehož zachované stavby nebo jejich základy jsou dnes provázané se současnou zástavbou. Na trase stezky můžete rovněž navštívit Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta.

Jednotlivé zastávky jsou tvořeny malými číslovanými informačními tabulkami s keramickými rámečky, umístěnými většinou na zdech domů, o kterých informují. Trasa mezi nimi není nijak značena, ale orientace není většinou složitá, protože je na každé tabulce napsáno, kde se nachází další zastavení. Stezka vede ulicemi a uličkami města.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná:
BUŠTĚHRAD, Kladenská ulice, autobusová zastávka
Končí:
BUŠTĚHRAD, pivovar
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
úvodní + 25
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2002
Tvůrci stezky:
občanské sdružení Buštěhrad sobě, výtvarný kroužek ZUŠ, učitelé  Buštěhrad
Naše návštěva:
červenec 2006, srpen 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
jedna zastávka zničena

Seznam zastávek

 • Úvodní
 1. Opevnění hradu
 2. Příční palác
 3. Vnitřní opevnění
 4. Obročnice
 5. Hradní nádvoří
 6. Starý palác – dům s pavlačí
 7. Starý palác čp. 24
 8. Tvrz
 9. Polygonální věž
 10. Bašta a západní brána
 11. Západní hradní křídlo
 12. Hradní kaple
 13. Nový dům
 14. Severní opevnění
 15. Východní branka
 16. Lusthaus „Králičovna“
 17. Barokní fara
 18. Kostel Povýšení sv. Kříže
 19. Zámek s parkem
 20. Pekárna U Bláhů čp. 144
 21. Dům u Rotta čp. 56
 22. Popperův dům čp. 54
 23. Hostinec U Opltů čp. 110
 24. Rybníky Oty Pavla
 25. Pivovar

Informační náplň

Úvodní panel: Stezka historií Buštěhradu

 • stručná historie hradu a města
 • plán stezky
 • seznam zastávek
 • tvůrci stezky

Zastávka 1: Opevnění hradu

 • místo bývalého hradního opevnění
 • přestavba opevnění
 • zajímavost: vnější příkop, vnitřní příkop
Vyobrazení:
rekonstrukce možné podoby buštěhradského hradu, situační plánek

Zastávka 2: Příční palác

 • umístění Příčního paláce
 • stavební vývoj paláce
 • zajímavost: podoba paláce podle zachovaných písemných zpráv
Vyobrazení:
gotický sklep domu čp. 151, situační plánek

Zastávka 3: Vnitřní opevnění

 • kudy vedla hradba oddělující vnitřní hrad
 • jihovýchodní vstup do hradu, příkop
 • zajímavost: zaniklá polygonální bašta
Vyobrazení:
rytina polygonální bašty a brány z 19. století, situační plánek

Zastávka 4: Obročnice

 • původně součást komplexu Příčního paláce
 • špejchar na krmivo pro koně
 • zajímavost: nález hradní studny v 19. století
Vyobrazení:
severní stěna Příčního paláce, situační plánek

Zastávka 5: Hradní nádvoří

 • výsledky archeologického průzkumu (1998)
 • odhalení původní úrovně vnitřního hradního nádvoří, dlažba z 16. století
 • vznik současného povrchu
 • zajímavost: druhotně použité žebro s koncovkou ve tvaru hlavy
Vyobrazení:
fragment žebra ve tvaru hlavy z hradní kaple, situační plánek

Zastávka 6: Starý palác – dům s pavlačí

 • původně součást Starého paláce, jižní křídlo
 • pavlač na gotickém krakorci
 • pískovcový portál, ukazující původní výškovou úroveň nádvoří
 • zachované autentické sklepní prostory hradu
 • další sklepní prostory
 • zajímavost: dochovaná kamenická značka
Vyobrazení:
dům čp. 25 s pavlačí v roce 1945, situační plánek

Zastávka 7: Starý palác – čp. 24

 • součást nejstarší hradní zástavby, jižní křídlo Starého paláce
 • ostrá hrana opukového podloží odhalená při archeologickém průzkumu – pravděpodobně původní vnitřní příkop centrální části hradu
 • zajímavost: objev původní podlahy z terakotových dlaždic; nález gotického snubního prstenu
Vyobrazení:
gotický prsten nalezený majitelem tohoto domu, situační plánek

Zastávka 8: Tvrz – předchůdce hradu

 • nejstarší část bývalého hradního areálu
 • původní tvrz, později součást jádra hradu
 • zajímavost: objev šikmého nároží tohoto domu při archeologickém průzkumu
Vyobrazení:
kresba domů v Hradní ulici z roku 1847, situační plánek

Zastávka 9: Polygonální věž

 • původní místo mohutné věže s polygonálním čelem
 • součást budovy Starého paláce
 • dochovaný písemný popis stavby
 • zajímavost: prevét zachycený na kresbě stavby z r. 1822
Vyobrazení:
ruiny hradu s věží (obraz Josefa Šembery z r. 1822), situační plánek

Zastávka 10: Západní brána a bašta

 • původní podoba brány z 16. století
 • přestavba hradu za Zdeňka z Vartenberka
 • pískovcové bloky z Žehrovic, zachovaná kamenická značka
 • zazděná menší branka
 • okrouhlá bašta
 • zajímavost: zachované zbytky sgrafit a dvě střílny v interiéru domu čp. 11
Vyobrazení:
brána a bašta na kresbě z 1. poloviny 19. století, situační plánek

Zastávka 11: Západní hradní křídlo

 • západní hradní křídlo, jehož součástí byla věž s polygonálním čelem (viz 9. zastávka)
 • pískovcový portálek u domu čp. 13
 • pozůstatek točitého schodiště, zachované hradní zdi (nepřístupné)
 • zajímavost: odkrytí jednoduchých renesančních sgrafitových omítek při rekonstrukci domu v r. 2001
Vyobrazení:
portálek domu čp. 13, situační plánek

Zastávka 12: Hradní kaple

 • nalezené zbytky hradní kaple, původně ústřední svatyně zdejšího panství
 • zpočátku farní kostel vsi, později začleněn do prostor hradu
 • zajímavost: velké rozměry kaple ve srovnání s podobnými objekty
 • důkazy existence kaple
Vyobrazení:
zámek a ruiny hradu s kaplí (kresba, Johann Vinuzent, 1803), situační plánek

Zastávka 13: Nový dům

 • původně dvorní roubená světnice, později palác postavený za Zdeňka z Vartenberka
 • podrobnější popis paláce – pavlač na krakorcích (jeden dodnes zachovaný), spižírna, velká světnice, pekárna
 • další přestavba
 • zajímavost: přeměna pekárny v obytné místnosti jako známka přestavby paláce, dochovaný erb poslední majitelky hradu před zánikem
Vyobrazení:
erb Anny Magdaleny Popelové z Lobkovic, situační plánek

Zastávka 14: Severovýchodní opevnění

 • původně severní opevnění hradu – přirozený příkrý svah
 • tři zaniklé bašty
 • zajímavost: základy mohutné polygonální bašty objevené při demolici domu – nejvýchodnější dochovaný prvek gotického opevnění
 • panorama dolní části Buštěhradu
Vyobrazení:
pohled zdola na severní opevnění hradu, situační plánek, panorama dolní části Buštěhradu

Zastávka 15: Východní branka

 • původně místo poplužního dvora, hospodářského zázemí hradu
 • vstup do něj tzv. východní brankou (její pozůstatky nalezeny při archeologickém průzkumu)
 • zajímavost: různorodé nálezy při archeologickém průzkumu (zbytky dlažby z opukových desek, zlomky manýristických kachlů se světskými motivy včetně datace, kachel s vyobrazením majitelky hradu Anny Magdaleny z Lobkovic, železný renesanční klíč)
Vyobrazení:
klíč a kachle z 16. století nalezené v těchto místech, situační plánek

Zastávka 16: Lusthaus – Králičovna

 • besídka s dvěma světničkami zbudovaná na předhradí
 • nechal postavit Zdeněk z Vartenberka pro nemocnou manželku Kateřinu Bezdružickou z Kolovrat
 • dochované části renesančních fresek zakonzervované pod současnou omítkou
 • zajímavost: původ přezdívky Králičovna (přenocování krále Fridricha Falckého)
Vyobrazení:
Králičovna v roce 1945, Fridrich Falcký, situační plánek

Zastávka 17: Barokní fara

 • původně sídlo správce buštěhradského panství
 • zřízení fary, dnešní využití
 • zajímavost: umístění repliky pamětní desky spisovatele Oty Pavla (původní byla odcizena z domu, kde bydlel)
Vyobrazení:
mariánský sloup a barokní fara v roce 1945, situační plánek

Zastávka 18: Kostel Povýšení sv. Kříže

 • původně zámecká kaple Nejsvětější Trojice
 • kdy byl kostel postaven
 • stavební vývoj
 • zajímavost: kopule kostela skrytá pod střechou
Vyobrazení:
pohled na kostel ze zámeckého parku (v roce 2002), situační plánek

Zastávka 19: Zámek s parkem

 • kdy se začal stavět
 • popis původní stavby, stavební vývoj v dalších obdobích
 • barokní park, další přístavby
 • zajímavost: pobyt francouzského krále Karla X., jeho vnuka Jindřicha a vychovatele Joachima Barranda v letech 1833–1837
 • různorodé využití zámku v průběhu 20. století
 • důvod současného stavu zámku, záchranné práce
Vyobrazení:
rytina buštěhradského zámku z roku 1835

Zastávka 20: Pekárna U Bláhů, čp. 144

 • dům původně stojící v hlubokém úvozu pod hradbami
 • přestavba domu a okolí
 • zřízena pekárna (Bohumil Bláha s ženou, postavy z povídek Oty Pavla), pekoucí nejlepší chleba v Buštěhradě
 • zajímavost: zachovaná barokní kamenná studna, chlebová pec, cenné původní konstrukce a detaily
Vyobrazení:
pekárna U Bláhů v roce 1941, situační plánek

Zastávka 21: Dům U Rotta čp. 56

 • stavební vývoj domu
 • majitel František Rott, obchodník a osvícený vlastenec
 • zajímavost: podoba zdejšího obchodu, sortiment, vývoj a využití prostor v dalších letech
 • zřízení Buštěhradského muzea Oty Pavla u Rotta
Vyobrazení:
interiér muzea spisovatele Oty Pavla (v roce 2002), situační plánek

Zastávka 22: Popperův dům čp. 54

 • v majetku Popperovy rodiny už od 19. století
 • narodil se zde otec Oty Pavla Leo Popper
 • v roce 1939 se sem rodina uchýlila z Prahy před nacisty
 • válka, dětství Oty Pavla
 • zajímavost: původní umístění pamětní desky Oty Pavla, po jejím odcizení přemístěna replika na budovu základní umělecké školy
Vyobrazení:
Popperův dům na pohlednici z roku 1911, situační plánek

Zastávka 23: Hostinec U Opltů čp. 110

 • původní majitel
 • přestavba domu, původně hokynářství, později koupil Antonín Oplt a zřídil hostinec
 • v roce 1948 hostinec zavřen a přeměněn v byt
 • jak to chodilo v hostinci
 • zajímavost: velký kulečník; pivo neroznášel šenkýř
Vyobrazení:
hostinec U Opltů ve 20. letech 19. století (chyba, správně má být 20. století), situační plánek

Zastávka 24: Rybníky Oty Pavla

v době naší návštěvy zastávka zničena

Zastávka 25: Pivovar

 • jeden z nejstarších šlechtických pivovarů v Čechách
 • sladovna a chmelnice nad městečkem
 • za třicetileté války zpustošen, později obnoven, přestavba do barokní podoby
 • další stavební úpravy
 • současný stav
 • zajímavost: poslední várka piva v srpnu 1967
 • další zajímavosti v Buštěhradě
 • konec naučné stezky, rozloučení
Vyobrazení:
komplex buštěhradského pivovaru na začátku 20. století, situační plánek

Popis trasy

Naučnou stezku zahajujeme nedaleko autobusové zastávky v Kladenské ulici, na křižovatce s Hradní ulicí. Na rohu těchto ulic se nachází velký informační panel stezky se stručnou historií hradu a města Buštěhrad, plánkem stezky a seznamem zastávek.

Od něj klesáme Hradní ulicí. Na konci rovného úseku nacházíme vpravo na plotu 1. zastávku (Opevnění hradu). Naproti před sebou vidíme 2. zastávku (Příční palác). Stáčíme se ulicí vpravo. O kousek dál naproti je 3. zastávka (Vnitřní opevnění). Sejdeme na křižovatku ve tvaru T, kde odbočujeme vlevo. Ihned na kraji je 4. zastávka (Obročnice). Pokračujeme touto uličkou až na malé prostranství bývalého hradního nádvoří, kde nacházíme vedle sebe 5. a 6. zastávku (Hradní nádvoří; Starý palác – dům s pavlačí). Pokračujeme dál rovně mírně klesající ulicí, v polovině kopce potkáváme 7. zastávku (Starý palác čp. 24). O dům dál je 8. zastávka (Tvrz). Ve spodní části nepřehlédněme po levé straně 9. zastávku (Polygonální věž), a pak zamiřme k 10. zastávce (Bašta a západní brána) úplně dole.

Zde odbočujeme vpravo, projdeme bránou a pokračujeme ulicí Starý hrad. Ihned za bránou je 11. zastávka (Západní hradní křídlo), o dům dál 12. zastávka (Hradní kaple). Přijdeme k betonovým schodům, na které ale NEODBOČUJEME a pokračujeme místo toho vpravo. Na rohu domu je 13. zastávka (Nový dům), a naproti u výhledu na spodní část Buštěhradu 14. zastávka (Severní opevnění). Stoupáme ulicí, krátce poté potkáme 15. zastávku (Východní branka). Kousek před kostelem a napojením na širší ulici nacházíme ještě 16. a 17. zastávku (Lusthaus „Králičovna“; Barokní fara).

Vyjdeme na ulici a jdeme vpravo vzhůru ke vchodu do kostela a zámku. Na budově kostela nacházíme 18. zastávku (Kostel Povýšení sv. Kříže), a na vratech do zámeckého parku 19. zastávku (Zámek s parkem).

Vrátíme se na ulici a tentokrát jdeme vpravo dolů, do spodní části města. Ulice klesá a stáčí se vlevo. Po pravé straně potkáváme 20. zastávku (Pekárna U Bláhů čp. 144). Sestoupíme až k Buštěhradskému muzeu Oty Pavla u Rotta, kde je 21. zastávka (Dům u Rotta čp. 56) – informační tabule je umístěna ve výloze muzea.

Klesáme dál Revoluční ulicí až téměř k rybníku. Po levé straně si všimneme 22. zastávky (Popperův dům čp. 54). Pokračujeme ulicí mezi rybníky, za nimiž po pravé straně na hnědě zbarvené budově nacházíme 23. zastávku (Hostinec U Opltů čp. 110). Od ní se vracíme směrem do města a odbočujeme vlevo k rybníku. U jeho břehu se nachází 24. zastávka (Rybníky Oty Pavla), v době naší návštěvy bohužel zničená. Dál obcházíme zprava rybník po vozové cestě. Na jeho konci vidíme vpravo před sebou barokní budovu pivovaru se závěrečnou 25. zastávkou (Pivovar). Zde stezka končí, a my odtud míříme ulicí vpravo, která nás dovede zpátky do středu města a na Kladenskou ulici.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 10. 05. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář