Naučná stezka Údolím Šembery

Hodnocení:
(počet hlasů: 33)
Komentáře:
1
Naučná stezka Údolím Šembery

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede údolím říčky Šembery od pivovaru v Českém Brodě přes osadu Zahrady až k rozcestí Na Šembeře, kde následuje menší okruh balvanitým kaňonem Šembery k hradišti Staré zámky u Doubravčic a pozůstatkům hrádku Šember. Kromě dvou panelů o pivovaru a hradišti má stezka obecně lesnické zaměření – seznamuje s lesním hospodařením, myslivostí apod.

Naučná stezka je střídavě vedena po cestách různého typu – zpočátku vedlejšími ulicemi a silnicemi, poté spíše vozovými cestami a pěšinami, které mohou být zvláště v údolí Šembery rozbahněné, v okolí hradu Šember pak i náročnějším terénem. Trasa je značena zelenobílými značkami naučných stezek, místy vzorově a místy naprosto nedostatečně (viz popis trasy). V osadě Zahrady navíc návštěvníky mate značení další naučné stezky Zahrady – ta je rovněž značena zelenobílými značkami naučných stezek, přičemž naučná stezka Údolím Šembery zde není značena vůbec a vede odlišnou trasou (!); plánek naučné stezky je pouze na třech panelech z dvanácti.

Lesnická tematika je zpracována srozumitelně a poutavě, panely jsou doplněny pěknými ilustracemi, otázkami pro děti a interaktivními prvky „k osahání“.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná:
ČESKÝ BROD, Tuchorazská ulice, před pivovarem
Končí:
rozcestí Na Šembeře, u silnice Zahrady–Kostelec nad Černými lesy
Délka:
cca 11 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, ale ne všude
Vznikla:
září 2011
Tvůrce stezky:
Ekocentrum Koniklec
Naše návštěva:
září 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Pivovar v Českém Brodě
 • Historie využívání lesů
 • Funkce lesa
 • Přirozená skladba lesa a půda
 • Tajemství meandrů
 • Ochrana lesa
 • Pracovní rok lesníka
 • Myslivost a sokolnictví
 • Doupný strom
 • Výchova hospodářského lesa
 • Hrad, hradiště a tramping nad Šemberou
 • Dospělý les

Informační náplň

Zastávka: Pivovar v Českém Brodě

 • historie českobrodského pivovarnictví
 • postavení novodobého pivovaru „pod skálou“
 • likvidace pivovaru
 • rekonstrukce a plány do budoucna
Vyobrazení:
ilustrační snímky z historie a současnosti pivovaru; pivní etikety českobrodského piva; plánek naučné stezky

Zastávka: Historie využívání lesů

 • počátky odlesňování krajiny
 • rozsáhlé odlesňování od 12. století
 • potřeba dřeva pro doly, hutě a zpracování rud od 13. století
 • počátky ochrany lesa a regulace těžby
 • záměrné vysazování smrku, omezení těžby dřeva díky objevu černého a hnědého uhlí
 • historie vlastnictví lesa
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka: Funkce lesa

 • produkční funkce lesa
 • vodohospodářská funkce lesa
 • půdoochranná funkce lesa
 • vzduchoochranná a klimatická funkce lesa
 • rekreační a zdravotní funkce lesa
 • pobytová funkce lesa
 • vědecká a výchovná funkce lesa
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka: Přirozená skladba lesa a půda

 • vývoj skladby lesních porostů na našem území
 • jakým způsobem přirozeně vzniká les
 • vznik a složení půdy
 • půdní horizonty
Vyobrazení:
graf skladby lesních porostů; nálet semen na neobdělávané pole, uchycení pionýrské dřeviny, uchycení polostinných druhů, nahrazení pionýrské dřeviny, klimax – stabilní společenstvo; půdní profil

Zastávka: Tajemství meandrů

 • lužní les
 • meandr
 • měkký luh, tvrdý luh, hrúdy
 • flóra a fauna lužních lesů
 • periodické tůně
Vyobrazení:
ilustrační obrázek – meandrující vodní tok; plánek naučné stezky

Zastávka: Ochrana lesa

 • neživí škodliví činitelé + jak předcházet škodám
 • živí škodliví činitelé
  • lýkožrout smrkový
  • zvěř
  • člověk
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka: Pracovní rok lesníka

 • září – ochrana sazenic a lov
 • říjen – vylepšování pasek a čištění lesa
 • listopad – péče o zvěř, přikrmování
 • prosinec – výchova lesa
 • leden – těžba dříví
 • únor – doprava dříví a úklid po těžbě
 • březen – sázení nového lesa
 • duben – les je třeba chránit
 • květen – úklid lesa a příprava letních prací
 • červen – oprava lesních cest
 • červenec – příprava potravy a kontrola lesa
 • srpen – těžba a ožínání buřeně
Vyobrazení:
ilustrační obrázky k jednotlivým měsícům

Zastávka: Myslivost a sokolnictví

 • co je myslivost
 • historie myslivosti
 • péče o zvěř
 • lov
 • draví ptáci a ekologická stabilita
 • sokolnictví
 • myslivecké tradice
 • prokázání úcty ulovené zvěři
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka: Doupný strom

 • co je doupný strom
 • proč jsou doupné stromy důležité
 • proč je třeba doupné stromy chránit
 • budky a doupné stromy
Vyobrazení:
doupný strom – poznáte, kteří živočichové jsou na obrázku?; plánek naučné stezky

Zastávka: Výchova hospodářského lesa

 • přirozená obnova lesa
 • umělá obnova lesa
 • získání osiva
 • lesní školka
 • péče po vysazení sazenic
 • zalesňování holin
 • výchova porostu
 • kdy je strom dospělý?
 • kolik se stromy dožívají let?
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka: Hrad, hradiště a tramping nad Šemberou

 • říčka Šembera
 • hrad Šember
 • hradiště u Doubravčic – Staré (Pusté) zámky
 • pověsti o hradu Šember
 • o zazděném pokladě
 • historie trampingu na říčce Šembeře
Vyobrazení:
erb pánů z Landštejna, erb Ješka z Náchoda; plán hradu Šember, plán hradiště u Doubravčic; ilustrační obrázky

Zastávka: Dospělý les

 • rozdělení lesů v České republice
 • jak se hospodaří v hospodářském lese
 • způsoby těžby lesa
 • jak dostat dříví z lesa ven
 • výrobky ze dřeva
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Popis trasy

pivovar v Českém Brodě → rybník Podviňák → Zahrady → údolí Šembery → rozcestí Na Šembeře → hrad Šember → rozcestí Na Šembeře

Naučná stezka začíná v Tuchorazské ulici u silničního mostu přes říčku Šemberu naproti pivovaru. Zde na počátku parkové cesty podél Šembery nalezneme zastávku Pivovar v Českém Brodě.

Naučná stezka není zpočátku vůbec značená, podle plánku na panelu má vést relativně frekventovanou Tuchorazskou ulicí vpravo ven z města. Doporučujeme místo toho vyrazit parkovou cestou proti proudu Šembery, po červené značce. Na konci parku vyjdeme na silnici, kde červenou značku opustíme a odbočujeme vlevo podél starého koupaliště.

Mineme vrata k fotbalovému stadionu, opustíme asfaltku a pokračujeme rovně travnatou cestou. Cesta míří rovně k objektu velkoskladu, my však ještě předtím zahneme vpravo a jdeme spíše vyšlapanou pěšinou po okraji pole, po pravé ruce máme křoviny a sportovní areál. Ten celý obejdeme, a pak míříme směrem k Šembeře a rohu pole, kde spolu s Šemberou podejdeme podchodem frekventovanou státní silnici. Teprve zde v podchodu nacházíme první značky naučné stezky.

Za podchodem pokračujeme vlevo podél oplocení až k štěrkové vozové cestě, po níž odbočujeme vpravo. Mineme několik domů a pak mírně klesáme úvozem až k přechodu před potok (tvořený několika kamennými bloky). Za potokem vystoupáme na hráz rybníka Podviňák, kde je umístěna zastávka Historie využívání lesů. Zde opět zcela zmizí značení trasy, a objeví se až o 2 km dál (!) u tuchorazské hlásky.

Od zastávky pokračujeme po hrázi Podviňáku k ubytovně a silnici, po níž odbočujeme vlevo. U Podviňáku začíná naučná stezka Zahrady (úvodní panel je nedaleko vrat kempu), s níž jdeme až do osady Zahrady souběžnou trasou. Jdeme tedy stále rovně po silnici podél Podviňáku do Zahrad. POZOR – na rozcestí zhruba ve středu Zahrad odbočujeme VLEVO po červené značce přes most na hráz Mlýnského rybníka. Neumělé, amatérsky provedené zelenobílé značení naučných stezek vedoucí rovně po silnici patří naučné stezce Zahrady, nikoliv naučné stezce Údolím Šembery!!!

Jdeme tedy panelovou cestou po hrázi Mlýnského rybníka, po červené značce. Protože naučná stezka Zahrady tvoří okruh kolem rybníka, jdeme nyní stále souběžně s ní, ale v protisměru. Na hrázi potkáváme její panel. Za hrází se stočíme vpravo a začneme stoupat vozovou cestou. Za okrajovými domy a lesíkem vyjdeme na zarostlou louku a míříme pěšinou pod věž tuchorazské hlásky. Až zde se po dvou kilometrech od rybníka Podviňák znovu objeví značení naučné stezky Údolím Šembery (!).

Pod hláskou jdeme vpravo, a na následujícím rozcestí odbočujeme rovněž vpravo dolů, stále po červené značce. Níže v lese nacházíme zastávku Funkce lesa. Za ní nás konečně opustí trasa naučné stezky Zahrady a dál jdeme už pouze trasou naučné stezky Údolím Šembery. Sestoupíme lesní vozovou cestou na zarostlou louku, projdeme řídkým lesíkem a na pásu rozlehlé mýtiny za ním, která zahrnuje oba svahy údolí, jdeme vlevo a pak hned vpravo k lesu. Krátce po vstupu do lesa nacházíme zastávku Přirozená skladba lesa a půda.

Dále jdeme pořád stejnou vozovou cestou po dně údolí, po levé ruce máme zalesněný svah, po pravé lužní les a zákruty Šembery. Po asi 400 metrech potkáváme zastávku Tajemství meandru. Po dalších asi 1200 metrech je zastávka Ochrana lesa. Dále po asi 500 metrech nalezneme zastávku Pracovní rok lesníka. U ní je rovněž zbudováno posezení.

Za ní se cesta stočí vpravo, přejde po můstku Šemberu a posléze vyjde na úzkou silnici, po níž pokračujeme vlevo. Jdeme asi 300 metrů, po nichž opustíme silnici i červenou turistickou značku a odbočíme vozovou cestou šikmo vlevo. Po okraji louky přijdeme ke skupině chatek a kolem myslivecké základny dorazíme k zastávce Myslivost a sokolnictví.

Zde odbočujeme vlevo a propleteme se esíčkem mezi chatami. Za nimi cestu opustíme a pokračujeme přímo přes protáhlou louku, přičemž se držíme spíše jejího levého okraje, podél houštin lemujících tok Šembery. Na konci louky se opět napojíme na úzkou silnici, odbočíme vlevo, přejdeme silniční most a po pár desítkách metrů dorazíme k rozcestí Na Šembeře a parkovací ploše u něj. Na okraji parkoviště vpravo je zastávka Doupný strom.

Od ní jdeme štěrkovou cestou z parkoviště společně po červené, zelené a žluté turistické značce. Po asi 250 metrech se značky rozdělují, my jdeme vpravo po červené, a zleva po žluté a zelené se sem pak budeme vracet, po absolvování okruhu přes hrad Šember.

Červená vede zpočátku pěšinou po okraji louky, po vstupu do lesa začne stoupat podél zahlubujícího se balvanitého koryta Šembery. Přejdeme po lávce a za ní mírně stoupáme lesem. Výše pak, u další lávky, nacházíme zastávku Výchova hospodářského lesa.

Za ní znovu přejdeme lávku přes Šemberu a začneme velmi příkře stoupat pěšinou do protějšího úbočí. Výše vede pěšina zaříznutá v prudkém svahu a stále stoupá. Nakonec dorazíme k rozcestí Na Zámkách, kde opustíme červenou značku a odbočujeme vlevo serpentinou vzhůru po žluté. Cesta vede zpočátku v přímém směru, nahoře se pak stočí vpravo skrz mohutný val. Ihned za ním cestu opustíme a odbočíme spolu se žlutou značkou vlevo do lesa. Po asi 150 metrech dorazíme k dvěma mohutným valům hradiště, a pokračujeme vpravo po koruně jednoho z nich. Na jeho konci pak zahneme vlevo, a volným lesem dorazíme k zastávce Hrad, hradiště a tramping nad Šemberou. Místo, kde stával hrad Šember, se nachází v prostoru za panelem, na ostrožně za vylámaným příkopem.

Od panelu pokračujeme pěšinou po žluté značce vpravo dolů ze svahu a lesem sestoupíme až na kvalitní štěrkovou lesní vozovou cestu. Zde se napojíme na zelenou značku, a spolu s ní a žlutou odbočujeme vlevo dolů. Po asi 100 metrech potkáváme poslední zastávku Dospělý les. Dále pak již jen po cestě sestoupíme k louce, kde se uzavře okruh kolem hradu a napojíme se zde opět na červenou značku. Společně se všemi třemi značkami se pak vydáme vpravo k rozcestí Na Šembeře, kde naučná stezka končí. Je ovšem nutné předeslat, že nikde poblíž není žádná možnost hromadné dopravy, a je třeba počítat s dalšími několika kilometry k nejbližší autobusové zastávce (Doubravčice, Přehvozdí, Kozojedy).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 11. 09. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Jirka hod.

  Dobrý den,
  chtěl bych poděkovat tvůrcům těchto stránek za výborné tipy na výlety. Zvolili jsme naučnou cestu Údolím Šembery a byla to nádherná procházka, výborně značená a hlavně podrobně a správně popsaná na těchto stránkách.
  Jen upozornění: v celém údolí mně nešel mobilní signál (Vodafone) a pokud vyjdete z Českého Brodu, budete muset ujít stejnou cestu zpátky… Na konci není vlak ani autobus ani signál, po cestě ani restaurace … My měli štěstí a jeli jsme stopem!
  Prostě klika. Ale výlet byl nádherný! Děkujeme!
  Jirka a Jarmila

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář