Naučná stezka Borky

Hodnocení:
(počet hlasů: 24)
Komentáře:
2
naučná stezka Borky v Kolíně

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází různorodým lesním komplexem a lesoparkem Borky na severozápadním okraji Kolína. Trasa vede smíšenými, listnatými i jehličnatými lesy a částečně rovněž po břehu řeky Labe. Seznamuje s různými typy lesa, a rostlinami a živočichy na ně vázanými. Je doplněna interaktivními panely Lesní svět.

Trasa naučné stezky je nenáročná, vede výhradně po rovině a většinou po kvalitních cestách. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, většinou přehledně. Jediné místo, kde jsme zabloudili kvůli zmatenému značení, je křižovatka za úpravnou vody – zde vede naučná stezka rovně směrem k rozlehlé louce a nově založenému sadu, nikoliv vpravo po červené značce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná i končí:
KOLÍN-Zálabí, Křičkova ulice, za dětským hřištěm na okraji lesa
Délka:
4,5 km
Zastávek:
11 zastávek naučné stezky Borky + 14 interaktivních panelů Lesní svět
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
po r. 2000, tato verze 2019
Tvůrce stezky:
ing. Ivo Rus, ZOOGEOS BOHEMIA
ing. Martin Gregor, DiS. (MěÚ Kolín)
grafické zpracování: Ateliér Longin
interaktivní prvky: Lesní svět – Awocado s.r.o.
financovala: BILLA
Naše návštěva:
září 2006, říjen 2021
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

Naučná stezka Borky

 1. Naučná stezka Borky
 2. Ekosystém smíšeného lesa
 3. Ekosystém smíšeného lesa
 4. Ekosystém listnatého lesa
 5. Ptačí společenstva
 6. Ekosystém říčního břehu
 7. Ovocné dřeviny – sad
 8. Útulek pro psy
 9. Ekosystém jehličnatého lesa
 10. Geologie okolí naučné stezky
 11. Lesní plody

Lesní svět

 • Hlasy lesa
 • Totem
 • Strom jako dům
 • Prase divoké
 • Potravní labyrint
 • Hlasy ptáků
 • Ekosystém řeka
 • Ovocné stromy
 • Psí plemena
 • Edukační dendrofon
 • Věž poznání
 • Skládačka
 • Srnec obecný
 • Lesní plody

Informační náplň

Zastávka 1: Naučná stezka Borky

 • základní údaje o stezce
 • Kolín-Zálabí – příměstský les Borky (historie + současnost, charakteristika)
 • poslání rekreačního lesa
Vyobrazení:
historické a současné mapy území, plánek trasy naučné stezky

Zastávka Lesní svět – Hlasy lesa

 • interaktivní prvek

Zastávka 2: Ekosystém smíšeného lesa

 • charakteristika stanoviště
 • rozvrstvení lesní vegetace
 • cedr atlaský (atlantský)
 • dub červený
 • společenstvo hmyzích konzumentů (škůdců) na dubech
Vyobrazení:
cedr; rozvrstvení lesní vegetace; hmyzí škůdci; srovnání listů dubu červeného s domácími duby

Zastávka Lesní svět – Totem (poznávání stromů)

 • interaktivní prvek

Zastávka 3: Ekosystém smíšeného lesa

 • charakteristika stanoviště
 • koloběh živin, fotosyntéza, dýchání
 • mykorrhiza
 • společenstvo užitečného hmyzu v lese – predátoři
 • pavouci – význam
 • mravenci – význam
Vyobrazení:
životní cyklus lesního stromu mírného pásma; užitečný hmyz v lese; lumek velký; pavouci; mravenec lesní; průřez mraveništěm

Zastávka Lesní svět – Strom jako dům

 • interaktivní prvek

Zastávka Lesní svět – Prase divoké

 • interaktivní prvek – myslivecká mluva

Zastávka 4: Ekosystém listnatého lesa

 • charakteristika stanoviště
 • lužní les
 • síť potravních vztahů v lese
Vyobrazení:
více podob lužního lesa (schéma); různí živočichové vázaní na listnatý les

Zastávka Lesní svět – Potravní labyrint

 • interaktivní prvek

Zastávka 5: Ptačí společenstva

 • ptáci tekoucích vod velkých řek
 • ptáci lesů
 • ekologická nika
Vyobrazení:
Srovnávací schémata (Nohy vodních ptáků, Tvar zobáku dle přijímané potravy, Rozdělení potravních zón podle hloubky u jednotlivých druhů kachen); labuť velká, ledňáček říční, kormorán velký, volavka popelavá, lyska černá, mlynařík dlouhoocasý, brhlík lesní, poštolka obecná, rehek zahradní, polák velký
Srovnávací schémata (Patra lesa obývaná různými druhy ptáků, Využití potravních nik u tří druhů sýkor); lejsek bělokrký, datel černý, sameček žluvy hajní

Zastávka Lesní svět – Hlasy ptáků

 • interaktivní prvek

Zastávka 6: Ekosystém říčního břehu

 • charakteristika stanoviště
 • řeka Labe
 • kolínské Polabí
 • stručná historie splavňování řeky Labe
 • okraj lesa
Vyobrazení:
mapa – původní řečiště Labe s meandry před regulací; mapa – současný stav řečiště Labe kolínského Polabí; hraniční biotop okraje lesa; motýlice lesklá; vážka černořitná; blánatka lipová; ještěrka obecná

Zastávka Lesní svět – Ekosystém řeka

 • interaktivní prvek

Zastávka 7: Ovocné dřeviny – sad

 • původ a vznik ovocných dřevin
 • odrůdy
 • současnost ovocných stromů
 • místní sad
 • hospodářské rozdělení ovocných druhů
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka Lesní svět – Ovocné stromy

 • interaktivní prvek

Zastávka 8: Útulek pro psy

 • základní údaje o stezce
 • útulek pro psy (význam, procedura příjmu psa, následná péče o něj)
Vyobrazení:
mapa s vyznačením trasy naučné stezky; půdorys útulku pro psy; ilustrační obrázky

Zastávka Lesní svět – Psí plemena

 • interaktivní prvek

Zastávka Lesní svět – Edukační dendrofon

 • poznávání stromů a jejich dřev
 • dendrofon

Zastávka Lesní svět – Věž poznání

 • stopy zvěře
 • dřeviny
 • hmyz
 • ptáci

Zastávka 9: Ekosystém jehličnatého lesa

 • charakteristika stanoviště
 • lesy přirozené a umělé
 • společenstvo podkorních a dřevokazných škůdců na borovicích
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 10: Geologie okolí naučné stezky

 • kutnohorské krystalinikum
 • česká křídová pánev
 • čtvrtohory
 • váté písky
Vyobrazení:
pedologická mapa okolí naučné stezky; geologická mapa okolí naučné stezky; hydrogeologický řez; půdní profil

Zastávka Lesní svět – Skládačka

 • interaktivní prvek

Zastávka Lesní svět – Srnec obecný

 • interaktivní prvek – myslivecká mluva

Zastávka 11: Lesní plody

 • parkový les
 • lesopark
 • keře a jejich plody
 • plody jedlé a neškodné
 • plody nebezpečné až jedovaté
 • spotřebitelé lesních plodů
 • plody některých listnatých dřevin
Vyobrazení:
Studie parkového lesa Borky s částí lesoparku (1995)

Zastávka Lesní svět – Lesní plody

 • interaktivní prvek

Popis trasy

Kolín → sportovní areál Borky → les Borky → řeka Labe → Kolín

Naučná stezka začíná v Kolíně u sportovního areálu Borky. Dostaneme se sem kaštanovou alejí podél Křičkovy ulice směrem k dětskému hřišti a lesu. Za dětským hřištěm, přímo na kraji lesa, nacházíme 1. zastávku (Naučná stezka Borky). Vedle ní je umístěna zastávka Lesní svět – Hlasy lesa.

Od úvodního panelu vyrážíme vlevo a na křižovatce po asi 100 metrech vpravo. Mineme lesní posilovnu a brzy poté potkáváme 2. zastávku (Ekosystém smíšeného lesa) a zastávku Lesní svět – Totem.

Dále přijdeme na křižovatku lesních cest, kde naučná stezka odbočuje šikmo vlevo. Po asi 200 metrech přijdeme na okraj sportovního areálu s hřišti. Jdeme dál rovně lesem podél oplocení až na roh hřiště. Zde se nachází 3. zastávka (Ekosystém smíšeného lesa) a zastávka Lesní svět – Strom jako dům.

Od původního směru pokračujeme vlevo stále podél oplocení hřiště. Brzy přijdeme na asfaltku, kterou přejdeme a pokračujeme protilehlou lesní cestou. Vstupujeme do odlehlejší části naučné stezky, cesta se místy mění v pouhou pěšinu v trávě. V místě levotočivé zatáčky potkáváme zastávku Lesní svět – Prase divoké.

Jdeme dále lesem směrem k řece Labi. Těsně před východem z lesa na břeh nacházíme 5. zastávku (Ptačí společenstva). Vedle ní je umístěna zastávka Lesní svět – Hlasy ptáků.

Vyjdeme na břeh Labe a pokračujeme vpravo podél řeky. Posléze přijdeme k 6. zastávce (Ekosystém říčního břehu), vedle níž je zastávka Lesní svět – Ekosystém řeka.

Pokračujeme po břehu až do místa, kde do Labe ústí betonová výpust, zde zahýbáme vpravo a jdeme vozovou cestou směrem od řeky. Dále obejdeme oplocený areál snad úpravny vody a krátce poté dorazíme na křižovatku s červenou turistickou značkou. Tu překřížíme a pokračujeme protilehlou cestou, vlevo máme chatky a zahrádky, vpravo jednak objekt ČOV, dále pak travnatou plochu a nově založený sad. Míříme k altánu, kde již vidíme 7. zastávku (Ovocné dřeviny – sad) spolu se zastávkou Lesní svět – Ovocné stromy, a kousek za ní směrem k lesu pak 8. zastávku (Útulek pro psy) spolu se zastávkou Lesní svět – Psí plemena.

Dále pokračujeme vozovou cestou vlevo, po okraji lesa. Asfaltka krátce nato zahne vpravo a v místě, kde se opět stáčí vlevo a míří kamsi podél lesa, jdeme my rovně přímo do lesa. Zanedlouho potkáme zastávku Lesní svět – Edukační dendrofon a další zastávku Lesní svět – Věž poznání. Za ní je pak standardní 9. zastávka (Ekosystém jehličnatého lesa).

Dále jdeme až na křižovatku lesních cest, kde nalezneme 10. zastávku (Geologie okolí naučné stezky) a zastávku Lesní svět – Skládačka.

Za nimi opouštíme hlavní přímou cestu a míříme směrem mírně vlevo. Ujdeme asi 50 metrů na křižovatku lesních pěšin, kde zatáčíme vpravo. Brzy již narazíme na okrajovou zástavbu Kolína. Na další křižovatce lesních cest je poslední, 11. zastávka (Lesní plody) a vedle ní zastávka Lesní svět – Lesní plody.

Dál pokračujeme rovně a brzy přijdeme k úvodnímu panelu na kraji lesa u dětského hřiště, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 30. 10. 2021 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Marketa hod.

  Stezka hezká, vhodná i se psem (minimum cyklistů). Zaparkovat se dá skvěle u sportoviště/tenisového klubu. Jen pozor – ve článku je uvedena délka 4,5 km, nám ale hodinky ukazovali o 3 km vîc.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, trasa stezky by dle mapy opravdu měla být kolem 4,5 km dlouhá. Šli jsme ji několikrát, určitě nemá téměř 8 km. Pocitově ale určitě patří k těm, které působí delší, než opravdu jsou (hlavně kvůli delším úsekům trasy bez výrazných záchytných bodů).

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář