Naučná stezka Lánská obora

Hodnocení:
(počet hlasů: 28)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Lánská obora

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Stezka začíná na okraji obce Lány, známé především díky zámku, který již od roku 1921 slouží jako letní a přechodné sídlo prezidentů republiky. Jeho součástí je zámecký park, který přechází v rozsáhlou, veřejnosti nepřístupnou oboru. V roce 2006 byla pod záštitou paní Livie Klausové, manželky prezidenta Václava Klause, zpřístupněna ukázková část Lánské obory s vyhlídkou na výběh vysoké zvěře. Okružní naučná stezka spojuje obec Lány s touto ukázkovou částí.

Naučná stezka seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry Lánské oborychráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (jíž je Lánská obora od roku 1978 součástí). V ukázkové části obory, která je oplocena a platí se zde symbolické vstupné, nalezneme informační panely seznamující mimo jiné se zvěří zde chovanou (80členné stádo vysoké), a také velkou dřevěnou bezbariéovou vyhlídkovou plošinu.

Ukázková část obory je otevřena pouze v sezóně (od 1. května do 30. září), a jen v určitých dnech. Samotná naučná stezka (přístupová cesta k ukázkové části obory) vede neohrazeným lesem mimo oboru, a je tedy přístupná celoročně.

Naučná stezka je vzorně značena zelenobílými značkami naučných stezek, doplněnými žlutou nebo oranžovou šipkou, to podle toho, pro kterou přístupovou cestu k ukázkové části obory se rozhodneme. Je vedena lesními vozovými cestami. Ukázková část obory i přístupová cesta k ní (po asfaltové komunikaci mimo trasu naučné stezky) jsou bezbariérové.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná a končí:
na okraji obce LÁNY, parkoviště pro návštěvníky naučné stezky (u silnice směr Křivoklát), nedaleko sídla Lesní správy Lány
Délka:
cca 4,5 km (celý okruh)
Zastávek:
22 (úvodní část 2, žlutá trasa 5, ukázková část obory 11, oranžová trasa 4)
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, doplněné buď žlutou nebo oranžovou šipkou podle toho, kterou přístupovou cestu k ukázkové části obory zvolíme. Pokud procházíme celý okruh stezky, jdeme z Lán k ukázkové části po jedné barvě a vracíme se po druhé
Vznikla:
květen 2006
Tvůrce stezky:
Lesní správa Lány – příspěvková organizace kanceláře prezidenta republiky
Naše návštěva:
srpen 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

Společná úvodní část trasy

 • Mapa naučné stezky k ukázkové části Lánské obory
 • Chráněná krajinná oblast „Křivoklátsko“

Žlutá přístupová trasa

 • Lánská obora
 • Natura 2000
 • Lesní mravenci
 • Způsob hospodaření pro vznik nového lesa
 • Systém a řízení ochrany přírody

Ukázková část obory

 • Lánská obora
 • Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – fauna
 • Bažantnice Amálie
 • Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – flóra
 • Lánská obora
 • Jelen evropský (dva panely)
 • Jelen sika japonský (dva panely)
 • Daněk skvrnitý (dva panely)
 • Muflon (dva panely)
 • Jelen Dybowského (dva panely)
 • Prase divoké (dva panely)

Oranžová přístupová trasa

 • Lesní správa Lány
 • Křivoklátsko biosférickou rezervací
 • Lesní správa Lány
 • Lesní správa Lány

Informační náplň

Společná úvodní část trasy

Úvodní zastávka: Mapa naučné stezky k ukázkové části Lánské obory

 • uvítání a charakteristika naučné stezky
 • ukázková část Lánské obory
Vyobrazení:
plánek naučné stezky

Úvodní zastávka: Chráněná krajinná oblast „Křivoklátsko“

 • datum vyhlášení, rozloha, sídlo Správy CHKO
 • maloplošná chráněná území
 • charakteristika chráněné oblasti
Vyobrazení:
mapa CHKO Křivoklátsko; Pohled z Týřovských skal do údolí Berounky; skákavka rudopásá; střevlík zlatolesklý; skokan štíhlý; prvosenka vyšší; babočka admirál; tis červený

Žlutá přístupová trasa

Zastávka: Lánská obora

Vyobrazení:
porosty hlohu a keřů růží na extrémně suchých svazích; individuální ochrana jírovců – kaštanů; buk lesní; ukázka výsadby odrostků s oplůtky proti okusu zvěří; dub zimní – největší zdroj přirozené potravy pro zvěř; borovice lesní; jarní přírůst smrku ztepilého

Zastávka: Natura 2000

 • co je Natura 2000
 • stanoviště v CHKO Křivoklátsko vhodná k ochraně podle zákonných norem EU
 • živočichové podléhající ochraně této směrnice
Vyobrazení:
bučina s mařinkou vonnou; suťový les; Čertova skála s tařicí skalní; Berounka s pobřežními porosty; tesařík obrovský; kuňka žlutobřichá; roháč obecný; mapka CHKO s vymezenou ptačí oblastí Křivoklátsko

Zastávka: Lesní mravenci

 • mraveniště v lese
 • členové roje
 • vliv mravenců a mravenišť na vývoj a funkce lesa
Vyobrazení:
mravenec lesní (sameček, samička, dělnice); zlatohlávek zlatý (larva), zlatohlávek zlatý

Zastávka: Způsob hospodaření pro vznik nového lesa

 • podrostní způsob
 • holosečný – maloplošný způsob
Vyobrazení:
tématické fotografie

Zastávka: Systém a řízení ochrany přírody

 • zákony upravující ochranu přírody v ČR
 • Správa CHKO a její činnost
 • Program péče o krajinu MŽP ČR
Vyobrazení:
technická opatření k zajištění bezpečnosti a usměrnění návštěvníků; ekologicky přijatelná likvidace náletů akátu v přírodní rezervaci Na Babě; budování ochranných bariér proti pohybu obojživelníků přes silniční komunikace v době páření; asanační zásah proti bolševníku velkolepému; budování cyklostezek

Ukázková část Lánské obory

Zastávka: Lánská obora

Vyobrazení:
tématické obrázky z Lánské obory

Zastávka: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – fauna

Vyobrazení:
čáp černý, datel černý, skokan štíhlý, skákavka rudopásá, tesařík obrovský, vranka obecná

Zastávka: Bažantnice Amálie

Vyobrazení:
tématické obrázky z bažantnice Amálie

Zastávka: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – flóra

Vyobrazení:
koniklec luční český, tařice skalní, kyčelnice devítilistá, upolín nejvyšší, bělozářka liliovitá, rosnatka okrouhlolistá

Zastávka: Lánská obora

Vyobrazení:
tématické obrázky z Lánské obory

Zastávka: Jelen evropský

 • charakteristika (zařazení, výška, váha, podoba, kde žije, potrava, říje, mláďata)
Vyobrazení:
jelen evropský – tématické obrázky

Zastávka: Jelen sika japonský

 • charakteristika (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata)
Vyobrazení:
jelen sika japonský – tématické obrázky

Zastávka: Daněk skvrnitý

 • charakteristika (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata)
Vyobrazení:
daněk skvrnitý – tématické obrázky

Zastávka: Muflon

 • charakteristika (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata)
Vyobrazení:
muflon – tématické obrázky

Zastávka: Jelen Dybowského

 • charakteristika (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata)
Vyobrazení:
jelen Dybowského – tématické obrázky

Zastávka: Prase divoké

 • charakteristika (zařazení, výška, váha, podoba, původ, kde žije, říje, mláďata)
Vyobrazení:
prase divoké – tématické obrázky

Oranžová přístupová trasa

Zastávka: Lesní správa Lány

Vyobrazení:
tématické obrázky

Zastávka: Křivoklátsko biosférickou rezervací

 • mezivládní program ekologické spolupráce Člověk a biosféra
 • co jsou biosférické rezervace
 • hlavní funkce biosférických rezervací
Vyobrazení:
vyvážená kulturní krajina v okolí Týřovic; kyčelnice devítilistá (erbovní rostlina CHKO Křivoklátsko); udržování lučních porostů v erozí ohrožených oblastech; výzkum populace kriticky ohroženého raka kamenáče; výzkum obojživelníků a sledování jejich rozšíření; seminář k ochraně památných stromů

Zastávka: Lesní správa Lány

Vyobrazení:
tématické obrázky

Zastávka: Lesní správa Lány

Vyobrazení:
stádo vysoké zvěře

Popis trasy

parkoviště pro návštěvníky naučné stezky u obce Lány → ukázková část Lánské obory → parkoviště

Naučnou stezku zahájíme na parkovišti pro návštěvníky naučné stezky, ležícím na okraji Lán, u silnice z centra obce směr Křivoklát, nedaleko sídla Lesní správy Lány (odbočka na parkoviště je označena ukazatelem). Na parkovišti nalezneme dva velké informační panely, jeden s plánkem naučné stezky. Máme několik možností, kudy se dát – naším cílem je ukázková část Lánské obory, vzdálená odtud asi 2 km. Vedou k ní tři trasy: žlutá, oranžová, a neznačená asfaltka vhodná pro cyklisty. Naučná stezka jako taková tvoří okruh, a informační panely jsou umístěné na žluté a oranžové trase. Nejlepším řešením je tedy zvolit si na začátku jednu barvu, a vrátit se po té druhé. My jsme si při návštěvě vybrali nejdříve žlutou, a od ukázkové části obory jsme se pak vrátili po oranžové.

Od úvodních panelů jdeme vlevo a hned asfaltkou vpravo. Mineme informační panel u historického vodojemu, a po pár metrech dorazíme na křižovatku, kde rovně vede žlutá trasa, a vlevo odbočuje oranžová. Jdeme tedy rovně po žluté, k silnici, kterou přejdeme, po pravé straně mineme sídlo Lesní správy Lány, přejdeme další silnici, a dále již pokračujeme protilehlou lesní vozovou cestou. Tato cesta nás povede téměř v přímém směru asi 1,5 km, postupně potkáme informační panely „Lánská obora“, „Natura 2000“, „Lesní mravenci“, „Způsob hospodaření pro vznik nového lesa“ (u něj nalezneme lesní odpočívadlo) a „Systém a řízení ochrany přírody“.

Krátce za posledním panelem přijdeme na křižovatku tvaru T, před námi jsou vrata se zákazem vstupu a oplocení obory. Zde se dáme vlevo. Po necelém půl kilometru dojdeme k ukázkové části obory. Tato část je oplocená, přístupná pouze v sezóně (březen až září včetně), a platí se zde vstupné (uvnitř ve stánku). Ukázková část obory sestává z velkého výběhu s vysokou zvěří (v době naší návštěvy 80členné stádo), malé vyhlídky, velké bezbariérové vyhlídkové plošiny a rybníčku. Je zde rovněž několik informačních panelů (viz seznam zastávek) a posezení.

Po návštěvě a prohlídce ukázkové části obory vyjdeme mimo oplocení zpět na cestu, kudy jsme sem přišli, a pokračujeme dál v původním směru. Kolem provozních budov po pravé straně dorazíme k širší asfaltce. Přejdeme ji a po malém můstku vstoupíme naproti do lesa. Od ukázkové části obory nyní již jdeme po oranžových šipkách. Trasa vzápětí (u křížku) zahne vlevo a vede dál lesní cestou, místy téměř souběžně s asfaltkou. Míjíme několik křižovatek lesních cest, kde jdeme vždy rovně. Postupně potkáme zastávky „Lesní správa Lány“ (s odpočívadlem), „Křivoklátsko biosférickou rezervací“ a znovu „Lesní správa Lány“ (taktéž s odpočívadlem). Teprve za čtvrtým informačním panelem na této části trasy (opět „Lesní správa Lány“, s velkoformátovou fotografií stáda vysoké zvěře), u červenobílé zábrany proti vjezdu, zatáčíme šikmo vlevo – pozor, tato odbočka není označena. Vozová cesta nás podél několika domů dovede k hlavní silnici. Tu přejdeme, a po pár metrech chůze lesem po protilehlé štěrkové cestě přijdeme na křižovatku, kde se rozdělují žlutá a oranžová trasa. Zde zahneme vpravo a kolem historického vodojemu se vrátíme na parkoviště, kde jsme stezku zahajovali.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 13. 09. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář