Naučná stezka Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
1
Naučná stezka Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Seznamuje s historickým vývojem, stavbami, přírodními podmínkami a zajímavostmi Nového Strašecí, Pecínova a nejbližšího okolí na východ a jih od města. Navštěvuje rovněž chráněné území PR Podhůrka.

Stezka vede převážně po kvalitních vozových polních a lesních cestách, nebo po silnici.

Trasa je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel však byla použita barva, která se poměrně rychle smyje deštěm. Na některých křižovatkách chybí orientace a mnohdy není jasné, kam stezka dále pokračuje. Část stezky (mezi zastávkami 4 a 5) byla chybně značená oproti oficiálnímu plánku. Jaká je současná situace, nevíme.

Stezka je okružní, začíná i končí v centru Nového Strašecí.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
NOVÉ STRAŠECÍ, Komenského náměstí, před budovou gymnázia
Končí:
NOVÉ STRAŠECÍ, Palackého ulice (případně Komenského nám.)
Délka:
cca 10 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
květen 2005
Tvůrce stezky:
J. Černý, M. Dundr, P. Šanda, M. Veselý, E. Volfová; TS Nové Strašecí; financovalo Město Nové Strašecí, Fond životního prostředí Středočeského kraje
Naše návštěva:
srpen 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Historie Nového Strašecí, Komenského náměstí
 2. Významné stavby I
 3. Vodní toky a nádrže
 4. Stochovská kaple; zemědělství
 5. Významné stavby II
 6. Pecínov
 7. Podhůrka
 8. Geologie
 9. Zvláště chráněná území

Informační náplň

Zastávka 1a: Historie Nového Strašecí

 • nejstarší historie – archeologické nálezy
 • původ jména Strašecí
 • historie Strašecí – středověk
 • novověk
 • 19.–20. století
 • současnost
Vyobrazení:
panorama města Strašecí na praporu řemeslnického rejcechu; cechovní znaky na rubové straně praporu řemeslnického rejcechu; pečeť města ze 16. století; opuková hlava keltského héroa; prapor města

Zastávka 1b: Komenského náměstí

 • urbanismus města
 • stanoviště naučné stezky
Vyobrazení:
dobové pohlednice Nového Strašecí, Nové Strašecí na mapě stabilního katastru z roku 1841

Zastávka 2: Významné stavby I

 • kostel Narození Panny Marie
 • radnice
 • Koňasovna
 • Větrák, bývalý větrný mlýn
 • kaplička sv. Trojice na Mackově hoře
Vyobrazení:
vyjmenované stavby

Zastávka 3: Vodní toky a nádrže

 • funkce vody v krajině
 • důsledky necitlivého hospodaření
 • ochrana stávajících vodních a mokřadních ekosystémů
 • pramenná oblast v okolí Nového Strašecí a Pecínova, významné toky regionu
 • rybníky v okolí – historie a současnost
Vyobrazení:
dobové pohlednice (Fortenský rybník, rybník Konopas…)

Zastávka 4: Stochovská kaple, zemědělství

 • stochovská kaple
 • historie zemědělství v okolí
Vyobrazení:
dobová pohlednice

Zastávka 5: Významné stavby II

 • kaple sv. Isidora
 • kaple Nejsvětější Trojice
 • Šibeniční vrch
 • ghetto
 • synagoga
 • židovský hřbitov
Vyobrazení:
vyjmenované stavby

Zastávka 6: Pecínov

 • historie Pecínova
 • poloha na křižovatce silnic, zájezdní hostinec
 • hlavní obživa místních obyvatel v minulosti
 • těžba lupku, důsledky těžby pro obec
Vyobrazení:
dobové pohlednice a fotografie

Zastávka 7: Podhůrka

 • historie zdejších rybníků
 • vyhlášení přírodní rezervace – charakteristika
 • proměny nivy Klíčavského potoka
 • druhová pestrost lokality – flóra, fauna
 • hmyz
 • činnost „Sdružení pro záchranu Podhůrky“
Vyobrazení:
ostřice latnatá, bublinatka jižní, smldník bahenní; ledňáček říční, polák malý, ťuhýk obecný, mlynařík dlouhoocasý

Zastávka 8: Geologie

 • geologická stavba Novostrašecka
 • permokarbonské uloženiny – podrobná charakteristika
 • vysvětlení, proč se uloženiny z některých období nezachovaly
 • opuky

Zastávka 9: Zvláště chráněná území

 • vysvětlení pojmu „zvláště chráněná území“
 • CHKO Křivoklátsko, biosférická rezervace UNESCO
 • PR Prameny Klíčavy
 • PR V Bahnách
 • PP Na Novém rybníce
 • PR Louky v oboře Libeň
 • Přírodní park Džbán
 • PR Podhůrka

Popis trasy

Nové Strašecí (centrum) → Stochovská kaple → Pecínov → Podhůrka → Nové Strašecí

Naučnou stezku zahájíme na Komenského náměstí v Novém Strašecí, před budovou gymnázia, kde nalezneme dva panely 1. zastávky. Od nich jdeme dolů podél školy a zahýbáme vpravo, do ulice U Školy. Po asi 80 metrech přijdeme k Městskému muzeu, kde ulice zahýbá vpravo – my ale pokračujeme rovně navazujícím chodníkem, podél kostela; téměř vzápětí ale chodník opustíme a na úrovni boku kostela odbočíme vyšlapanou pěšinkou šikmo vlevo. Krátce poté nacházíme panel 2. zastávky.

Od ní sestoupíme pěšinkou na křižovatku ulic – stezka dál vede tou, která leží prakticky hned naproti; jde spíše jen o vedlejší vozovou cestu, která klesá mezi domy. Projdeme jí dolů na příští křižovatku ve stínu stromů, zahneme vpravo a krátce poté se napojíme na hlavní ulici – Tovární. Po ní vyrážíme vlevo, k Fortenskému rybníku, za ním zahýbáme vpravo a dál jdeme rovně podél vilek, posléze podél zpustlých továrních hal a navazující polní vozovou cestou, která nás brzo vyvede z města do polí. Krátce za okrajem zástavby se polní cesta stáčí vpravo, ale hned vzápětí opět vlevo a dál vede rovně přímo od města, dlouhým úsekem, prakticky neznačeným. Naším cílem je momentálně něco přes kilometr vzdálený les, který vidíme před sebou na obzoru.

Polní cesta nás pozvolna přivádí k lesu. Kus před ním se cesta stáčí vpravo, přejde potok protékající potrubím a za ním se již stáčí vlevo k okraji lesa. Dále vstoupíme do lesa a pokračujeme pěšinou poblíž jeho okraje. Posléze vyjdeme na vozovou lesní cestu. Namalované ukazatele nám oznamují, že ke 3. zastávce máme jít vlevo, ke 4. vpravo. Zahneme tedy vlevo a travnatá cesta nás po pár desítkách metrů zavede k panelu 3. zastávky.

Od něj se vracíme stejnou cestou a pokračujeme jí i nadále (mineme tedy odbočku, kterou jsme se na ni předtím napojili). Vozová cesta začne mírně stoupat a vede nás až skoro k hornímu okraji lesa. Při příchodu na křižovatku cest ve tvaru „T“ zatáčíme vlevo, a dále jdeme víceméně na rozhraní lesa a pole. Posléze dojdeme na širší travnatou plochu mezi poli – vlevo od nás je 4. zastávka a za ní pak Stochovská kaplička. V místě je rovněž několik laviček.

Odsud pak jdeme polní cestou zpět k Novému Strašecí – prakticky rovnoběžně s cestou, kterou jsme k lesu přišli.

Už v blízkosti města polní cesta vyústí kolmo na asfaltovou silnici. Na ni se napojíme a pokračujeme po ní vlevo vzhůru. Začneme výrazněji stoupat podél okraje města, až se po asi 400 metrech nahoře napojíme na hlavní silnici (třída Čs. armády). Po ní zahýbáme vpravo, směrem k centru města, a jdeme dalších asi 400 metrů, až do míst, kde na protější straně uvidíme kapli a za ní park. Zde přejdeme ulici a pokračujeme dál podél kaple a po okraji parku. Kousek za kaplí nalezneme 5. zastávku.

Od ní jdeme dál v přímém směru, ulicí Křivoklátskou, podél hřbitova a dále se stáčíme vpravo a klesáme. Asi o 100 metrů níže se stáčíme doleva. Po dalších necelých 100 metrech, u historického hostince Na Růžku, nalezneme 6. zastávku.

Od ní klesáme dál Křivoklátskou ulicí až k železničnímu viaduktu, podejdeme trať a hned za ní odbočujeme vpravo vozovou cestou podél železničního náspu. Tuto cestu však po asi 100–150 metrech načas opustíme a odbočujeme vlevo vstříc lesnatému remízku. Jdeme lesní cestou, mírně klesáme, po asi 250 metrech vyjdeme na louku. Jdeme dál po jejím okraji, stáčíme se mírně vpravo, a pokračujeme z louky šikmo vlevo odbočující zarostlou vozovou cestou (odbočka je hůře vidět) a začneme rovně klesat řídkým lesem. Později se cesta změní spíše v pěšinu, vinoucí se a klesající lesem, níže pak vyjde z lesa a napojí se na polní cestu – po ní jdeme vlevo dolů, směrem k rybníkům, ale nikoliv jen na okraj, ale pokračujeme ještě asi 80 metrů po hrázi mezi dvěma rybníky, k panelu 7. zastávky. Od ní se vracíme zpět, ale neodbočujeme již do lesa, ale pokračujeme už po vozové cestě, která začíná stoupat, až nás vyvede zpátky na vozovou cestu vedoucí podél železniční trati. Zatáčíme po ní vlevo a dál se jí držíme.

Dále se cesta mírně odklání od trati a zleva obchází les. Za ním se začne stáčet zpět vpravo k trati, přivede nás k rybníku Nový II. Od něj se cesta už opravdu vrací k trati, pak jde krátce podél ní a následně stezka odbočuje vpravo tunelovým viaduktem pod trať, podejde ji a za ní vede cestou krátce vpravo, ale jen k nejbližší křižovatce, kde odbočuje vlevo. Krátce za křižovatkou je 8. zastávka.

Pokračujeme vzhůru kamenitou vozovou cestou podél chat vstříc městu. Pozor – po asi 600 metrech tuto cestu opustíme a odbočujeme (cestou v proluce mezi zahradami) do prudkého svahu po pravé straně. Po asi 100 metrech stoupání dospějeme k panelu 9. zastávky. Plocha v okolí je parkově upravena, s několika lavičkami s výhledem do údolí.

Odsud pak pokračujeme v navazujícím přímém směru výstupu do svahu, cestou vedoucí podél plotů zahrad. Ta u konce zahýbá vlevo mezi ploty a krátce nato nás vyvede do ulice Rabasovy. Zahneme do ní vpravo, krátce poté na nejbližší křižovatce zahneme vlevo (do ulice Aloise Jiráska), a jí pokračujeme stále rovně, protože nás dovede až k hlavnímu tahu městem (ulice Palackého), do míst nedaleko autobusové zastávky, případně můžeme pokračovat krátce vlevo a pak přes přechod do Úzké ulice, kterou se dostaneme na zpět na Komenského náměstí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 25. 09. 2005 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Bohumil Knobloch hod.

  Asi jsem moc velký patriot, ale myslím, že to je oprávněné a na místě.Jen jsem se chtěl zeptat, proč není mezi Rakovnickými stezkami uvedena naučná stezka Kroučovských dolů, která byla otevřena v roce 2014. Je moc pěkná a zajímavá. Stejně je to s naučnou stezkou Kalivodské bučiny(2014. Ani tu tady neuvádíte. Tak si to doplňte. jinak je to poloviční informace¨, která nemá cenu. A ochuzujete zájmece o další zajímavosti. Mgr. B. Knobloch, Kroučová

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář