vzpomínáme

Naučná stezka Kamenné řady u Kounova (stará verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
5
Naučná stezka Kamenné řady u Kounova (stará verze)

Naučná stezka seznamovala s přírodními poměry přírodního parku Džbán a náhorní plošiny Rovina, a také s kounovskými kamennými řadami, jedinou známou kulturní památkou tohoto druhu ve střední a východní Evropě, megalitickou stavbou, jejíž účel je navzdory zkoumání dodnes zahalen tajemstvím.

Naučná stezka začínala cca půl kilometru západně po silnici od železniční stanice Mutějovice (směr Kounov), u bývalé myslivny, která se nachází jen kousek před železničním přejezdem. Zde byla první zastávka, od níž naučná stezka odbočovala po zelenobílém značení naučných stezek vozovou cestou vpravo a pak stoupala lesní cestou na náhorní plošinu Rovina. Poté vedla západně po jejím okraji a následně odbočila vpravo do vnitrozemí. Po napojení na hlavní vozovou cestu dospěla směrem vlevo k turistickému rozcestí Kounovské kamenné řady. Zde překřížila trasu žluté turistické značky (vedoucí jinou cestou od nádraží Mutějovice k hájovně Rovina). Od rozcestí pak naučná stezka vedla vpravo podél kamenných řad (opět jen po značení naučných stezek), na opačné straně Roviny odbočila západně a vedla po severní hraně srázu k hájovně Rovina. Zde se opět napojila na žlutou značku, po níž se trasou ve tvaru lasa vrátila k rozcestí Kounovské kamenné řady. Zde končila, a návštěvníci se vrátili stejnou cestou do výchozího místa. Zřejmě v roce 2007 však došlo k několika zásadním změnám:

 • cca první třetina trasy naučné stezky (zastávky 1–5) od výchozího místa k rozcestí Kounovské kamenné řady byla v plném rozsahu přesunuta na trasu žluté značky. Novější verze naučné stezky tedy již nezačíná u bývalé myslivny na silnici směr Kounov, ale přímo u železniční stanice Mutějovice, a původní trasa byla zrušena,
 • bylo kompletně zrušeno (zamalováno) zelenobílé značení naučné stezky; novější verze stezky tedy již nemá své vlastní značení a vede po žluté značce (kromě závěrečného úseku po modré),
 • žlutá značka byla v prostoru kamenných řad přetrasována tak, aby nově kopírovala původní trasu naučné stezky (dřívější přímá trasa žluté značky od rozcestí Kounovské kamenné řady k hájovně Rovina byla zrušena),
 • naučná stezka v prostoru kamenných řad nově netvoří kruh s návratem do výchozího místa, ale opouští planinu Rovina po modré značce směr obec Domoušice.

Další změnou je nová grafická podoba informačních panelů oproti staré verzi. Je ovšem trochu zvláštní, že byly panely bez jakýchkoli úprav prostě přesunuty do nového umístění a obsahují například plánek, který odpovídá staré, nikoli nové verzi naučné stezky. Z toho by ovšem mohlo vyplývat, že mezi starou a novější verzí stezky existovala ještě hypotetická „meziverze“, která měla již nové panely, ale vedla dosud v původní trase.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začínala:
500 m západně od železniční zastávky MUTĚJOVICE (není totožná s obcí Mutějovice – je od ní vzdálená cca 2–3 km), u silnice směr Kounov, u bývalé myslivny nedaleko před železničním přejezdem
Končila:
tamtéž, s tím, že stezka samotná končila smyčkou u zastávky 6 a poté se vracela stejnou cestou do výchozího místa
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1987
Tvůrce stezky:
dobrovolní ochránci přírody a pracovníci státní ochrany přírody
Naše návštěva:
červenec 2004, únor 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

 1. Úvod
 2. Společenstvo prosvětleného lesního okraje
 3. Geologické a paleontologické zajímavosti
 4. Významné druhy lesních společenstev – zemědělství na Rovině
 5. Přírodní společenstvo lesního okraje a mýtin
 6. Kamenné řady u Kounova
 7. Původ a účel řad
 8. Největší kameny řad
 9. Suťový les
 10. Hradiště
 11. Význam lesa – společenstvo listnatého lesa

Informační náplň

Zastávka 1

 • tabulová plošina Džbán (vznik, vývoj, kde se rozkládá, další informace)
 • seznam zastávek stezky
Vyobrazení:
nákres s plánkem stezky

Zastávka 2: Společenstvo prosvětleného lesního okraje

 • květiny
 • dřeviny
 • hmyz
 • ptactvo
Vyobrazení:
válečka lesní, ostřice chabá, orlíček planý, okrotice bílá; různorožec vrbový, mravenec dřevokaz; brhlík lesní, strakapoud velký

Zastávka 3: Geologické a paleontologické zajímavosti

 • opuky – vznik, paleontologické nálezy
 • další minerály a horniny
 • význam kořenů dřevin
 • geologický podklad naučné stezky
Vyobrazení:
geologická mapa okresu Rakovník; vůdčí zkameněliny spodního turonu (inoceramus labiatus, protocardium hillanum)

Zastávka 4: Významné druhy lesních společenstev – zemědělství na Rovině

 • lesní porosty v oblasti Roviny
 • charakteristické druhy rostlin
 • půdní typ na Rovině
 • pěstované zemědělské plodiny
Vyobrazení:
javor babyka, kalina obecná, hloh obecný, svída krvavá, jeřáb muk

Zastávka 5: Přírodní společenstvo lesního okraje a mýtin

 • tzv. okrajový efekt
 • charakteristické společenstvo organismů
 • živočichové lesního okraje
 • živočichové rozhraní pole a lesa
Vyobrazení:
starček Fuchsův, vrbka úzkolistá, bez hroznatý; babočka osiková, střevlík měděný; káně lesní, poštolka obecná

Zastávka 6: Kamenné řady u Kounova

 • kamenné řady – charakteristika, stručný popis, použité kameny
 • rozebírání řad v minulosti
 • průzkum řad
Vyobrazení:
plánek kamenných řad

Zastávka 7: Původ a účel řad

 • unikátnost řad v rámci střední a východní Evropy
 • teorie o původu a účelu kamenných řad
 • případné využití pro astronomická pozorování, rozmístění kamenů pro určení slunovratu
 • průzkum řad v 70. letech

Zastávka 8: Největší kameny řad

 • dva největší kameny v areálu – Pegas a Gibbon
 • hypotéza o kalendářní funkci
 • menhiry mimo areál kamenných řad
 • další menhiry severozápadních Čech
Vyobrazení:
podrobný nákres kamenných řad s vyznačením směrů, Gibbon znovuobjevený roku 1974, Gibbon II (nyní napajedlo)

Zastávka 9: Suťový les

 • severní okraj stezky – rostlinstvo strmého svahu a přilehlých stanovišť, suťový les
 • bezobratlí živočichové
 • obratlovci
 • ptactvo
Vyobrazení:
střevlík měděný, běžec černý; bažanka lesní, vraní oko čtyřlisté, samorostlík klasnatý

Zastávka 10: Hradiště

 • zbytky hradiště na ostrožně tabule Rovina, lesní porost
 • ohrožení hradiště sesuvy půdy
 • zbytky opevnění – valy
 • pravděpodobná historie hradiště, archeologické nálezy
Vyobrazení:
plán situace (s vyznačením polohy kamenných řad a hradiště), střep, rekonstrukce nádob, část sekeromlatu, bronzový nůž

Zastávka 11: Význam lesa – společenstvo listnatého lesa

 • lipový les
 • význam a výhody listnatých porostů oproti jehličnatým
 • byliny listnatých lesů
 • hmyz, ptactvo

Popis trasy

výchozí místo → Kounovské kamenné řady → Na Rovinách → železniční stanice Mutějovice

Naučnou stezku bylo nejlepší zahájit na železniční stanici Mutějovice (trať Rakovník–Louny; možnost parkování). Odtud vedla naučná stezka vlevo po silnici, asi 500 metrů, téměř až k přejezdu železniční trati. U bývalé myslivny po pravé straně byl panel 1. zastávky. Odtud jsme mírně stoupali vozovou cestou vpravo. Asi po 100 metrech, v její levotočivé zatáčce, ji naučná stezka opouštěla a pokračovala dál rovně úzkou travnatou lesní pěšinou, která začala výrazněji stoupat. Po pár desítkách metrů jsme dorazili k panelu 2. zastávky (Společenstvo prosvětleného lesního okraje).

Od ní jsme dále stoupali a mírně se stáčeli vpravo, úzkou zarostlou a ještě příkřejší lesní cestou. Těsně pod náhorní plošinou (a tedy koncem výstupu) byla 3. zastávka (Geologické a paleontologické zajímavosti).

Za ní jsme šli ještě asi 10 metrů, a před okrajem lesa odbočili po stupních z kořenů vlevo a dál pokračovali pěšinkou zpočátku na okraji hrany, posléze na rozhraní lesa (vlevo) a pole (vpravo). Po asi 100 metrech jsme přišli ke 4. zastávce (Významné druhy lesních společenstev – zemědělství na Rovině).

Pokračovali jsme dále zarostlou pěšinkou do rohu pole, a poté opět lesem. Minuli jsme malý lůmek. Asi 50 metrů za ním byla 5. zastávka (Přírodní společenstvo lesního okraje a mýtin).

Po dalších asi 50 metrech odbočovala naučná stezka pěšinkou mezi křovinami doprava. Vedla po okraji mladé smrčiny mezi borůvčím, dále odbočovala vlevo a kopírovala kolmou hranu srázu na levé straně a mířila do staršího smrkového lesa. Dále jsme vstoupili do březového hájku, zatočili vpravo a dál pokračovali širokou lesní cestou vstříc listnatému lesu. Úsek nebyl příliš značen, nicméně stezka vedla stále rovně, po pravé straně jsme měli vyšší smrčinu. Minuli jsme krmelec a vyšli na širokou vozovou cestou, po níž jsme pokračovali vlevo (po cestě vedla rovněž žlutá turistická značka). Zakrátko jsme dorazili na rozcestí „Kounovské kamenné řady“, kde byla 6. zastávka (Kamenné řady u Kounova).

U zastávky 6 jsme opustili vozovou cestu a žlutou značku a odbočili vpravo do lesa, nepříliš vyšlapanou cestou, spíše volným lesním úsekem mezi kamennými řadami (v jejich směru). Po několika desítkách metrů byla na kraji mladé smrčiny (nalevo) 7. zastávka (Původ a účel řad).

Odtud jsme přes menší zmatek ve značení pokračovali v původním směru, opět spíše volným lesem než značenou cestou. Nakonec jsme přišli až k předhraně srázu, z níž jsme seběhli příkrou pěšinkou k 8. zastávce (Největší kameny řad). Od této zastávky vedla rovněž odbočka naučné stezky délky 80 metrů ke kamenu Gibbon I. Tato odbočka byla bohužel minimálně značená a kámen se nám (tehdy) objevit nepodařilo.

U 8. zastávky jsme se napojili na cestu běžící téměř po vrstevnici nad srázem a šli po ní vlevo. Posléze jsme přišli k 9. zastávce (Suťový les).

Za zastávkou se cesta zúžila, takže jsme pokračovali spíše pěšinkou mezi křovinami, až jsme najednou vyšli do světlého vzdušného lesa a mířili stále rovně až k plaňkovému oplocení a domku. Na okraji plotu byla zřejmě chybně značená odbočka vlevo po okraji lesa, která by nás sice dovedla na další trasu stezky, ale vynechala by zastávku 10. Proto jsme si značení nevšímali a pokračovali dál rovně travnatou lesní cestou podél plotu až k domu, kde jsme se napojili na kamenitou vozovou cestu a žlutou značku, po níž jsme zahnuli vlevo. Hned po pár metrech byla 10. zastávka (Hradiště).

Dál jsme šli polní vozovou cestou, později na rozhraní lesa a pole, až ke zdálky viditelnému panelu 11. zastávky (Význam lesa – společenstvo listnatého lesa). Za zastávkou jsme pokračovali dále vozovou cestou. Ta nás posléze dovedla až k zastávce 6, čímž jsme dokončili okruh kamennými řadami.

Odtud jsme měli na výběr, jestli se k výchozímu místu vrátit stejnou trasou (tzn. kolem zastávek 5 až 1, nebo rovně vozovou cestou po žluté turistické značce (o něco delší cesta).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 12. 04. 2005 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 5)

 • Š hod.

  Podle směrovek z roku 2007 byla trasa naučné stezky sloučena s trasou souběžné žluté pásové značky. T. j. už není značena šikmým zeleným pruhem. V první části (od nádraží Mutějovice) byla trasa NZ přeložena do stávající trasy žluté značky, některé informační panely byly přemístěny na novou trasu, avšak zůstal na nich původní plánek trasy NS. V oblasti kamenných řad byla žlutá značka přeložena do stávající severní větve NS (smyčka tak byla zrušena). Podle směrovek byla NS prodloužena dál po modré značce někam k Domoušicím. Úprava značení nebyla provedena důsledně, takže zůstaly některé značky i ve zrušených úsecích.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Š]: Velice děkuji za vaši podrobnou zprávu. Docela dost mě to zaujalo, tak jsem trochu zapátral po internetu. Bohužel jedinou zmínku o změně trasy naučné stezky jsem našel v článku (http://www.obec-kounov.cz/kounovske-kamenne-rady/) na stránkách obce Kounov, a to ještě velmi zmatenou a navíc nedatovanou (v textu se píše „loni“ a „příští rok“, ale nikde není datum vydání článku). Všechny ostatní regionální weby, které se o stezce zmiňují, jen pasivně přebírají stále tytéž zastaralé texty mezi sebou. Osobně mi přeložení stezky připadá jako typická hurá akce, která neznalým návštěvníkům přinese víc škody než užitku (přeložení trasy, ale zachování původního orientačního plánku, nebo nedůsledně provedené přeznačení trasy – typický nešvar „nadšených“ tvůrců stezek.). Zvláštní je také pokračování stezky od hájovny po modré značce – nemohla by to být jen nějaká odbočka k nedalekému hradišti?

   Odpovědět
 • Daniel Bružeňák hod.

  Tak dnes jsme si stezku prošli s manželkou. Vyrazili jsme dle doporučení paní z Expozice v Kounově po modré značce od malé hájovny ke kostelíku Sv.Vojtěcha. Měli jsme již na modré trase prý dojít ke kameným řadám. Osobně jsme si ověřili, že to není pravda. Od kostela jsme pokračovali po žluté, přestože nám bylo řečeno, že je NS značena zeleným pruhem. Ale na ten jsme nikde nenarazili. Několikrát jsme dorazili na sporné místo, kde ani dle ukazatelů nebylo zcela jasné, jak se k řadám dostat. Nakonec jsme řady i kameny Gibon a Pegas objevili, dostali jsme se až k poutači č.4, ale pak opět nebylo jasné, kudy se dát, tak jsme se nakonec dost vyčerpaní dostali až do Domoušic 🙁 Zde jsme se v místním hostinci domluvili s jedním domorodcem, který nás odvezl až k malé hájovně, kde jsme měli auto. Jinak by to byla další cesta tak na 2 hodiny. Celkově to byla tůra asi na 3 hodiny a vřele jí nedoporučujeme, dokud nebude značení uděláno pečlivě. Dle mého se tam mohou vyznat jen místní a ani paní v Expozici v Kounově nebylo jasné, kde je vlastně např. Čertův kámen apod. Uf, příšerný zážitek.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Daniel Bružeňák]: Dobrý den, děkujeme za aktuální zprávu o naučné stezce. Bohužel se tedy potvrdily naše předpoklady, že horkou jehlou šité změny ve značení a trase stezky byly jenom k horšímu. Ne nadarmo se říká, že se nemá zasahovat do něčeho, co funguje. A že o současném vedení naučné stezky nemají tušení ani v kounovském muzeu, mluví za vše. Výsledek: zprzněná stezka, která ještě donedávna bezproblémově fungovala. 🙁

   Odpovědět
 • a. hod.

  dne 4.9. jsem navstivil tuhle stezku. zacatek je na zeleznicni zastavce. po panel 6 je dobre znacena (musite jit po zlute). panel 8 jsem nenasel. panely 11 a 12 jsou na modre znacce smerem k hradisti, tam je stezka ukoncena.
  je to prijemna prochazka, ale to znaceni neni zadna slava

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář