Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí

Hodnocení:
(počet hlasů: 31)
Komentáře:
6
Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází dvěma chráněnými územími za severním okrajem Prahy, a to přírodní rezervací Roztocký háj – Tiché údolí, a přírodní rezervací Údolí Únětického potoka. Seznamuje s flórou a faunou chráněných území, pravěkým osídlením a geologickou stavbou okolí (Holý vrch, sedimenty původních vltavských říčních teras).

Stezka vede z Nového Suchdola do Roztok a poté údolím Únětického potoka k Holému vrchu, a dále vzhůru úbočím do Starého Suchdola. Trasa je vedena střídavě po žluté a modré turistické značce, ale návštěvník se bohužel odnikud nedozví, že má jít právě po nich. Na každém informačním panelu je sice plánek stezky, ale na něm je celá trasa nelogicky vyznačena žlutě, přestože údolím Únětického potoka vede po modré značce.

Některé úseky trasy bývají (za jakéhokoliv počasí) velmi rozbahněné.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
PRAHA 6 (vede rovněž územím okresu Praha-západ)
Začíná:
PRAHA-SUCHDOL, zastávka autobusu MHD „Kamýcká“ na Kamýcké ulici, výchozí bod žluté turistické značky (oficiální začátek stezky je až u 1. zastávky na konci žluté významové odbočky)
Končí:
PRAHA-STARÝ SUCHDOL, ul. Ke Kozím hřbetům
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede střídavě po žluté a modré turistické značce
Vznikla:
1982, rekonstrukce 1998, 2006
Tvůrce stezky:
01/02 ZO ČSOP Taraxacum
Naše návštěva:
listopad 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Vltavské údolí
 2. Vyhlídka na hradiště Zámka
 3. Roztocký háj
 4. Obec Roztoky
 5. Maxmiliánka
 6. Spálený mlýn
 7. Tůmův mlýn
 8. Trojanův mlýn
 9. Soutěska pod Holým vrchem
 10. Holý vrch – Alšova vyhlídka
 11. Kaple sv. Václava
 12. Starý Suchdol

Informační náplň

Zastávka 1: Vltavské údolí

 • vznik vltavského kaňonu, erozní činnost vody, vltavské terasy
 • geologická stavba vltavského údolí
 • význam údolí řek pro různorodost krajiny
 • společenstva strmých skalnatých svahů
 • sanace skal
Vyobrazení:
schéma vltavských teras; tařice skalní, trnovník akát; střevlíček lunoskvrnný, zlatěnka modrá, zlatěnka ohnivá; plánek stezky

Zastávka 2: Vyhlídka na hradiště Zámka

 • umístění hradiště
 • základní charakteristika hradiště
 • podoba hradiště
 • vliv osídlování na úbytek lesů
Vyobrazení:
půdorys hradiště, ostrožna Zámka, keramické nádoby; rožšíření nejstaršího slovanského osídlení; hloh obecný; plánek stezky

Zastávka 3: Roztocký háj

 • geologický podklad Roztockého háje
 • mohylové pohřebiště ze starší a střední doby bronzové
 • historie a složení lesních porostů v okolí Roztok
 • ptactvo Roztockého háje – Tichého údolí
Vyobrazení:
průřez halštatskou mohylou; kokořík mnohokvětý, dymnivka nízká; slavík obecný, střízlík obecný, kukačka obecná; plánek stezky

Zastávka 4: Obec Roztoky

 • archeologický výzkum Roztok a okolí; Levý Hradec
 • historie Roztok; roztocký zámek
 • oblíbené letovisko a výletní místo v 19. století
 • významné osobnosti Roztok: dr. F. A. Brauner a Zdenka Braunerová
Vyobrazení:
městský znak Roztok; roztocký zámek, Braunerův mlýn; podobizna Zdenky Braunerové; plánek stezky

Zastávka 5: Maxmiliánka

 • výletní restaurace Maxmiliánka
 • počátek údolí Únětického potoka
 • proměna údolí po výstavbě mlýnů
 • Malý háj – geologický podklad, vliv na skladbu lesa a výskyt rostlinných druhů
 • rostliny skalního výchozu
 • Únětický potok – znečištění, ryby
Vyobrazení:
bývalá výletní restaurace Maxmiliánka; tařice horská; pstruh duhový, hrouzek obecný; plánek stezky

Zastávka 6: Spálený mlýn

 • informace o mlýnu – kdy byl postaven, požáry, střídání majitelů
 • ekologické odlišnosti svahů zaříznutého údolí
 • mýcení lesů a vznik bezlesých pastvin
 • zánik pastvin a samovolné zarůstání
 • fauna a flóra dna údolí
Vyobrazení:
Spálený mlýn; profil údolí u Spáleného mlýna; modrásek rozchodníkový, dvojzubka lužní, vlahovka rezavá; máčka ladní, křivatec český; plánek stezky

Zastávka 7: Tůmův mlýn

 • Tůmův mlýn – původ jména, historie mlýna
 • flóra luk nad mlýnem
 • ptactvo rákosin, další fauna
 • geologická stavba lomové stěny
Vyobrazení:
Tůmův mlýn (historická kresba); pcháč zelinný; chřástal vodní, rákosník obecný; rejsec vodní, myška drobná; plánek stezky

Zastávka 8: Trojanův mlýn

 • historie mlýna
 • osídlení okolí v minulosti
 • tzv. Přemyslovská stezka
 • rostlinná společenstva starých úvozových cest
 • zemědělské využívání okolní krajiny
 • obojživelníci a plazi
 • vltavská terasa; vřesoviště
 • zmínka o natáčení seriálu Byli jednou dva písaři v Trojanově mlýně
Vyobrazení:
ještěrka obecná, užovka obojková, mlok skvrnitý, slepýš obecný; vřes obecný, paličkovec šedavý; plánek stezky

Zastávka 9: Soutěska pod Holým vrchem

 • geologická stavba Kozích hřbetů a Holého vrchu
 • erozivní činnost Únětického potoka
 • ukládání spraší
 • rozdíl v rostlinné skladbě na buližnících a na spraších
 • motýli
Vyobrazení:
Adolf Kosárek – Selská svatba (obraz); strakapoud velký; kavyl vláskovitý, sleziník severní, koniklec luční; otakárek fenyklový, babočka bílé c, babočka paví oko; plánek stezky

Zastávka 10: Holý vrch – Alšova vyhlídka

 • štěrkopísky suchdolské terasy Vltavy
 • rozbor starých říčních sedimentů u Holého vrchu
 • geologická minulost území
 • staropleistocénní profil
 • archeologické nálezy tzv. únětické kultury
Vyobrazení:
staropleistocénní profil; keramika únětické kultury (sekera, jantarový náhrdelník, keramický hrneček, meč); plánek stezky

Zastávka 11: Kaple sv. Václava

 • kdy a proč byla postavena kaple, stavební a historický vývoj
 • suchdolská terasa Vltavy, původní podoba zdejší krajiny, erozivní činnost Vltavy a Únětického potoka
 • archeologická naleziště v okolí, vliv pravěkého osídlování na formování krajiny
 • zalesňování údolí
Vyobrazení:
kaple sv. Václava; javor klen, bříza bělokorá, dub zimní, habr obecný; plánek stezky

Zastávka 12: Starý Suchdol

 • suchdolský dvůr – historický a stavební vývoj
 • umělci v suchdolském dvoře
 • Mikoláš Aleš v Suchdole
Vyobrazení:
městský znak Suchdola; Brandejsův statek; Mikoláš Aleš; reprodukce obrazu „Žalov“; sousoší sv. Václava na Václavském náměstí; plánek stezky

Popis trasy

Praha-Suchdol → Roztoky → údolí Únětického potoka → Holý vrch → Praha-Starý Suchdol

Naučnou stezku zahájíme v Praze-Suchdole, na zastávce autobusu MHD „Kamýcká“ na Kamýcké ulici (dostaneme se sem autobusem ze stanice metra A Dejvická). Odtud vyrážíme po žluté turistické značce Suchdolskou ulicí vedoucí kolmo od Kamýcké. Krátce poté, v místě, kde se Suchdolská ul. stáčí vlevo, pokračujeme rovně uličkou Na Rybářce po okraji vilové zástavby. Po asi 700 metrech od výchozího místa narazíme na významovou odbočku žluté značky vpravo, asi 100 metrů dlouhou. Zde odbočíme a mírně klesající asfaltovou cestou sestoupíme na malou plošinku se skalnatým okrajem, odkud je výhled do údolí řeky Vltavy. Zde se nachází panel 1. zastávky.

Stejnou cestou se vrátíme a pokračujeme dále po žluté v původním směru. Procházíme zahradní kolonií. Na jejím konci, kde se asfaltka stáčí vlevo, odbočujeme po žluté značce vpravo rozbahněnou vozovou cestou napříč loukou. Později louku křižuje několik dalších cest, my volíme tu, která udržuje přímý směr (nepodchází vedení vysokého napětí). Krátce poté, co začne mírně klesat podél zahrady po levé straně, nacházíme 2. zastávku.

Dále se vozová cesta změní v rozbahněnou pěšinu a odbočí vlevo pod vedení vysokého napětí k městské zástavbě, ale projde jen po jejím okraji a stočí se hned vpravo do okrajového lesa. Dále klesáme příjemnou cestou lesem (stále po žluté značce).

Po asi kilometru chůze se napojíme na širší cestu a ihned poté nacházíme 3. zastávku. Na křižovatce za ní odbočujeme po žluté vlevo vzhůru, a téměř vzápětí vpravo na lesní pěšinu (stále po žluté). Ta dále opět klesá nad vozovou cestou na pravé straně pod námi, až sestoupí na okraj Roztok, kde se opět napojí na hlavní cestu. Zde je 4. zastávka.

Sejdeme zbytek asfaltky a společně se žlutou značkou zahneme ostře vlevo, okrajovou ulicí Roztok. Na konci zdi po asi 150 metrech odbočujeme doprava a přejdeme po lávce Únětický potok. Za ním opustíme žlutou značku a odbočujeme VLEVO po modré značce.

Jdeme rozbahněnou pěšinou nedaleko břehu potoka podél zadních zdí zahrad, poté krátce vozovou cestou a posléze opět úzkou stoupající velmi rozbahněnou pěšinou. Po absolvování tohoto úseku vyjdeme na asfaltové prostranství u rybníčku, restaurace Koliba a bývalé restaurace Maxmiliánka. Zde se nachází 5. zastávka.

Dál pokračujeme vlevo, širší, zpočátku asfaltovou, později rozbahněnou vozovou cestou, stále po modré značce. Přejdeme most a jdeme po druhém břehu potoka. Zakrátko se vrátíme na původní břeh. Krátce poté zatáčí hlavní cesta vlevo podél potoka, my jdeme po modré rovně krátce vzhůru a po asi 200 metrech dojdeme ke Spálenému mlýnu. Asi 50 metrů za ním nacházíme 6. zastávku.

Jdeme dál po modré, po levé straně máme potok, po pravé skalní útesy starých lomů. V tomto úseku potkáme 7. zastávku.

Údolí se dál postupně rozšiřuje a les na opačné straně potoka, i samotný potok, ustupuje do dáli a přimyká se k druhé straně údolí. V místě, kde nalevo mezi stromy spatříme skupinu budov, se nachází 8. zastávka. Za ní pokračujeme stále touž cestou až k rozcestníku pod Holým vrchem, kde je 9. zastávka. Za ní jdeme ještě cca 80 metrů rovně, k odbočce pěšiny stoupající vpravo vzhůru do svahu k tzv. Alšově vyhlídce na Holém vrchu. U této odbočky se nachází 10. zastávka.

Odtud (případně po absolvování výstupu k vyhlídce a návratu sem) se vrátíme k rozcestí pod Holým vrchem, opustíme zde modrou značku a odbočujeme vpravo po žluté. Ta vede zpočátku společně se zelenou, ale po asi 50 metrech se oddělují a žlutá zatáčí vlevo. Vede nás zpočátku po rovině, posléze začne výrazně stoupat svahem. Po asi 700 metrech vystoupáme na okraj městské zástavby. Zde zatáčíme asfaltkou vpravo vzhůru. Na nejbližší křižovatce nacházíme 11. zastávku.

Od ní jdeme dál v původním směru až do středu Starého Suchdola, kde nacházíme poslední 12. zastávku a kde stezka končí. Odtud můžeme pokračovat asi 1 km po žluté až na otočku autobusu MHD, kterým se dostaneme na konečnou stanici metra A Dejvická.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 03. 12. 2006 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky v Praze, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 6)

 • Sebkovi hod.

  Trasu jsme sli s kocarkem na zaklade doporuceni ze je vhodna pro kocarky a naprosto s tim nelze souhlasit- dite si nemohlo ani chvili zdrimnout vzhledem k tomu kolik bylo na ceste kamenu a byl to teda priserny kostitras. Trasa je velmi jednoducha pro pesi to bezesporu ale pro lidi s kocarkem naprosto nevhodna i kdyz mate dobry kocarek. Navic teda letadla ktera vam neustale krouzi nad hlavou nevytvareji prijemne prostredi. Za nas velky palec dolu, byli jsme velmi zklamani.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Nevím, kdo vám tvrdil, že je trasa vhodná pro kočárek. Na webu uvádíme pravý opak, stačilo si přečíst úvodní text a popis trasy: „Některé úseky trasy bývají (za jakéhokoliv počasí) velmi rozbahněné“, „rozbahněnou vozovou cestou napříč loukou“, „Dále se vozová cesta změní v rozbahněnou pěšinu“, „Jdeme rozbahněnou pěšinou nedaleko břehu potoka“, „stoupající velmi rozbahněnou pěšinou“, „pokračujeme vlevo, širší, zpočátku asfaltovou, později rozbahněnou vozovou cestou“ atd. Navíc jde o geologickou lokalitu, kde bývají cesty obvykle hůře sjízdné. To, že vám procházka nevyhovovala, ale není vina samotné lokality, ale toho, kdo vám tuto trasu pro kočárek doporučil.

   Odpovědět
 • Eva hod.

  Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.

  Odpovědět
 • Jiří Antonín Votýpka hod.

  http://www.collectio-jav.estranky.cz/
  Dnes 17.3.2019 byla pozorována na zahradě v Suchdole v cca 13 hodin šířks 50,14212 délka 14,38853 výška 260 m DRVODĚLKA FIALOVÁ oznamte to prosím ochranářům kteří lokalitu sledují nemohu se dostat do BioLibu. Dík.

  Odpovědět
 • Tomík a Anetka hod.

  Krásná procházka, trasu jsme šli ve dvojici.

  Souhlasíme s faktem, že na informačních panelech je trasa nelogicky vyznačena žlutě, i když se jde po žluté i po modré. Je tedy třeba trochu důvtipu k naleznutí správné trasy – trasy samy o sobě jsou však značeny dobře, informační panely (až na 1 posprejovaný) nepoškozeny.

  Doporučujeme náročnější výstup na Alšovu vyhlídku u Holého vrchu (10. informační panel), ze které je krásný výhled na Vltavu.

  I s výstupem na vyhlídku jsme trasu šli pohodovým, svižnějším tempem cca 2,5 hodiny. Celkově i s cestou od konce stezky k zastávce MHD jsme nachodili 10 km.

  Odpovědět
 • Medvěd hod.

  Šli jsme včera (17.1.2021) a celá trasa se dala relativně v pohodě jít, byť teda místy klouzala jak čert. Asi nejhorší místo bylo u Únetickeho potoka mezi Roztoky a Maxmiliánkou, malý kopeček, ale výživný.
  Jinak není pravda, že by stezka nebyla značená – na plechových turistických rozcestnících je u tur. cílů známý symbol naučné stezky, za mě pohoda

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář