Školní naučná stezka Křivoklát

Hodnocení:
(počet hlasů: 4)
Komentáře:
1
Školní naučná stezka Křivoklát

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Školní naučná stezka se nachází na okraji obce Křivoklát. Začíná poblíž základní školy, odkud stoupá hluboce zařízlým lesnatým údolím proti proudu potoka. Na příkladu této konkrétní lokality seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry CHKO Křivoklátsko. Panely obsahují převážně fotografie a méně textu, a jsou tak vhodné pro doplňující výklad učitele všech typů škol. Zajímavé informace a poučení zde ale nalezne každý.

Stezka po necelém kilometru končí na horním okraji lesa, odkud je třeba se vrátit stejnou cestou zpět. Trasa není nijak značená, ale zabloudit nelze. Vede lesní cestou nebo pěšinou a místy poměrně příkře stoupá.

Původní verze této stezky byla propojena s Vyhlídkovou stezkou Křivoklát, vedoucí zpět do obce Křivoklát. Vyhlídková stezka nabízela na své trase několik neobvyklých pohledů na hrad Křivoklát z protějšího zalesněného svahu. V současnosti se však spojovací trasa mezi oběma stezkami neudržuje, a tato verze školní stezky již s napojením na Vyhlídkovou stezku ani nepočítá.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
obec KŘIVOKLÁT, u základní školy (poblíž silničního a železničního mostu přes Berounku)
Končí:
horní okraj lesa, při vyústění lesní cesty na svažitou louku (mezi obcemi Křivoklát a Velká Buková), odkud je třeba se stejnou cestou vrátit zpět
Délka:
cca 0,8 km
Zastávek:
20
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2003 (tato verze)
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Křivoklátsko, 1. ZO ČSOP Křivoklát
Naše návštěva:
červenec 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
téměř 100 %, některé panely částečně poškozeny

Seznam zastávek

 1. Školní naučná stezka Křivoklát
 2. Nejstarší geologická minulost
 3. Společenstva skal, skalních štěrbin a drolin
 4. Sutě a suťové půdy
 5. Habrové doubravy
 6. Bučiny
 7. Ptačí budky
 8. Lipová javořina
 9. Geologická činnost vody
 10. Život v potocích
 11. Rostliny vlhkých stanovišť
 12. Podpovrchová voda a prameny
 13. Lesnictví
 14. Křoviny
 15. Zarůstání lesem
 16. Péče o zvěř
 17. Hloubková eroze
 18. Okraj lesa
 19. Louky
 20. Zemědělská krajina

Informační náplň

Zastávka 1: Školní naučná stezka Křivoklát

 • proč vznikla školní naučná stezka
 • filozofie stezky
 • volnost výkladu pro učitele, využitelnost pro všechny typy škol
 • základní informace o stezce
Vyobrazení:
kyčelnice devítilistá (erbovní rostlina CHKO Křivoklátsko); plánek stezky se seznamem zastávek

Zastávka 2: Nejstarší geologická minulost

 • geologická stavba blízkého okolí stezky
 • vyskytující se horniny
 • vulkanická činnost
 • horotvorné pochody, vrásnění
Vyobrazení:
jílovité břidlice, graf geologické minulosti, Křivoklátsko-rokycanský komplex – svrchní kambrium

Zastávka 3: Společenstva skal, skalních štěrbin a drolin

 • stručná charakteristika
Vyobrazení:
netřesk výběžkatý, rozchodník bílý, tařice skalní, skalník celokrajný, bělozářka liliovitá; výr velký, ještěrka zelená, kuna skalní, skalnice kýlnatá, skákavka rudopásá

Zastávka 4: Sutě a suťové půdy

 • vznik sutí a suťových půd
 • stručná charakteristika
Vyobrazení:
javor klen, srstka angrešt, jeřáb muk, třešeň ptačí, tolita lékařská, vlaštovičník větší, netýkavka malokvětá, kopřiva dvoudomá, hluchavka skvrnitá

Zastávka 5: Habrové doubravy

 • významné lesní společenstvo Křivoklátska
 • stručná charakteristika
Vyobrazení:
bažanka vytrvalá, jaterník podléška, hrachor jarní, plicník lékařský, zvonek broskvolistý, habr obecný; sýkora koňadra, mlynařík dlouhoocasý, skokan štíhlý

Zastávka 6: Bučiny

 • lesnicky důležitá křivoklátská společenstva
Vyobrazení:
datel černý, strakapoud velký; kopytník evropský, kyčelnice devítilistá, svízel vonný, buk lesní, samorostlík klasnatý, tis obecný, jedle bělokorá

Zastávka 7: Ptačí budky

 • vliv činnosti člověka na snížení četnosti druhů v přírodě
 • zvyšování hnízdních příležitostí vyvěšováním budek
 • různé typy budek pro různé druhy ptáků
 • požadavky kladené na ptačí budky
 • údržba budek
 • přikrmování ptáků v zimním období
Vyobrazení:
rehkovník – budka pro rehky, konipase, červenku; opatření proti predátorům – oplechování vletového otvoru; závěsná krmítka s tukovou směsí; krmítko se stříškou; klasická budka pro ptáky – sýkorník (pro sýkory, lejsky, krutihlava, brhlíka)

Zastávka 8: Lipová javořina

 • stručná charakteristika
 • složení porostů
 • útočiště živočichů
Vyobrazení:
jezevec lesní, bělopásek dvouřadý, perleťovec stříbropásek; javor klen, javor mléč, javor babyka, lípa srdčitá, lípa velkolistá

Zastávka 9: Geologická činnost vody

 • jak působí voda na zemský povrch
 • rozrušování hornin + odnos zvětralin
 • drenážní systém
 • jak probíhá eroze
Vyobrazení:
skalní stupně vytváří v potoce odolnější horniny; potok se zařízl svahovými uloženinami až na skalní podloží; údolí ve tvaru písmene „V“

Zastávka 10: Život v potocích

 • význam drobných vodních toků a rozmanitost života v nich
 • živočichové okolí vod
Vyobrazení:
skorec vodní, larva chrostíka, larva jepice, ploštěnka potoční, blešivec potoční, kámomil říční, mlok skvrnitý, larva mloka skvrnitého, čolek horský

Zastávka 11: Rostliny vlhkých stanovišť

 • vlhkomilné druhy rostlin
 • řeřišnice hořká, orsej jarní hlíznatý
Vyobrazení:
kapraď samec, podbílek šupinatý, křivatec žlutý, sasanka pryskyřníkovitá, orsej jarní, mokrýš střídavolistý, řeřišnice hořká

Zastávka 12: Podpovrchová voda a prameny

 • co je podpovrchová voda
 • propustné a nepropustné horniny
 • zvodeň
 • odvodňování podzemní vody – prameny
 • typy pramenů
Vyobrazení:
studánka jímá suťový pramen dotovaný puklinovou podzemní vodou; geologické druhy pramenů (údolní, suťový, sestupný vrstevní, přepadavý, vzestupný vrstevní, vzestupný zlomový, sestupný puklinový, vzestupný krasový); hydrologická struktura

Zastávka 13: Lesnictví

 • původní a nepůvodní dřeviny
 • různá přirozená stanoviště pro různé druhy dřevin
 • smrkové a borové monokultury
Vyobrazení:
sojka obecná; reliktní bor, borová monokultura, modřín opadavý, smrk ztepilý, borovice lesní, borovice černá

Zastávka 14: Křoviny

 • kde se často vyskytují křoviny
 • význam křovin
Vyobrazení:
růže šípková (plod, květ), řešetlák počistivý, brslen evropský, dřišťál obecný, trnka obecná, krušina olšová; klíště, ježek západní

Zastávka 15: Zarůstání lesem

 • přirozené společenstvo středoevropské krajiny
 • potlačování lesa v minulosti na úkor pastvin, polí, cest a sídel
 • samovolná obnova lesa
Vyobrazení:
hloh jednoblizný (větvička s plodem, květ), jalovec obecný, ptačí zob obecný, střemcha obecná, bříza bělokorá, jasan ztepilý, líska obecná; plšík lískový

Zastávka 16: Péče o zvěř

 • tisíciletá tradice myslivosti na Křivoklátsku
 • péče o zvěř spojená s lovem
 • přikrmování zvěře
Vyobrazení:
jelení říje; koroptev polní, prase divoké; zásyp pro bažanty, vysoké posedy, krmelce pro spárkatou zvěř

Zastávka 17: Hloubková eroze

 • zlomy a pukliny ve dnu potoka v místě zastávky
 • hloubková eroze a vznik kaňonovitých údolí
 • vznik terénních stupňů, kaskád a peřejí
 • geologická stavba údolí potoka
Vyobrazení:
údolí potoka s mocnou žílou křemenného porfyru; kaňonovité údolí s výrazně vyvinutou hloubkovou erozí

Zastávka 18: Okraj lesa

 • přechod mezi lesem a loukou
 • pás křovin
 • fauna a flóra okraje lesa
Vyobrazení:
strnad obecný, slepýš křehký, babočka kopřivová, babočka bodláková; jetel prostřední, bez červený, jahodník obecný, jeřáb obecný, ostružiník

Zastávka 19: Louky

 • stručná charakteristrika
 • rozdělení luk
Vyobrazení:
soumračník metlicový, otakárek ovocný, vřetenuška obecná; bramborníček hnědý; třeslice prostřední, psineček obecný, zvonek okrouhlolistý, řebříček obecný, chrastavec rolní

Zastávka 20: Zemědělská krajina

 • založení struktury zemědělské krajiny na Křivoklátsku Fürstenberky
 • kultivace krajiny po lesních polomech
 • hospodaření s citem pro krajinu
Vyobrazení:
polnosti u Kublova; zemědělská krajina v okolí Nového Domu; Karlov – typická ukázka mezilesní zemědělské enklávy založené Fürstenberky; nivní louky v údolí Berounky; zanedbaná orná půda na říční terase; udržované louky; pastva skotu na Křivoklátsku

Popis trasy

Naučná stezka začíná na okraji obce Křivoklát, naproti budově základní a mateřské školy, která se nachází nedaleko silničního a železničního mostu přes Berounku. Z centra obce Křivoklát je škola vzdálena necelý kilometr, bohužel poměrně nepříjemným úsekem úzké silnice bez chodníků a s velkým provozem.

Úvodní panel (1. zastávka) naučné stezky se nachází zhruba naproti školní budově, v místě, kde silnici podtéká úzký potok, v ústí lesní cesty. Touto cestou, která začíná ihned prudce stoupat, dále naučná stezka vede. Panely jsou rozmístěné nedaleko po sobě. Cesta stále stoupá, a po levé straně se čím dál víc zahlubuje koryto potoka. Postupně potkáváme zastávky 2–9. Za 9. zastávkou překračujeme koryto potoka a stezka dál pokračuje po druhém břehu. Potok se opět začíná zahlubovat, a stezka pozvolna vystupuje z vlhkého zarostlého údolí do světlejšího lesa. Postupně potkáváme zastávky 10–18. Nakonec vyjdeme z lesa na rozlehlou stoupající louku. Na jejím okraji nalézáme 19. a 20. zastávku.

Na tomto místě stezka končí, a my máme dvě možnosti: buď se stejnou cestou vrátit k základní škole, nebo pokračovat po původní spojovací cestě na Vyhlídkovou cestu Křivoklát. Tento úsek však není udržován.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 05. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Turista hod.

  Pro ty
  – co nemají rádi, když se vrací stejnou cestou.

  Pro zpáteční cestu existuje ještě jedna možnost:
  – na konci naučné stezky vylezeme loučkou k poli a dáme se okrajem pole doleva (nejde o regulírní cestu) – po chvíli (cca 400 m) se dostaneme k malé chatové osadě, u níž vede stezky (vlevo) dolů do obce Roztoky nad jedním z potoků, který ústí do Berounky). Ta nás dovede na okraj Roztok, odkud máme ke škole – na začátek školní stezky – asi 200 metrů. Na jaře můžeme cestou vidět řadu teplomilných rostlin Křivoklátska.
  O něco málo zdatnější turisté mohou po „vylezení“ naučné stezky pokračovat do obce Velká Buková s novou rozhlednou a vrátit se – jak výše popsáno – viz mapy.cz.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář