Naučná stezka po technologických objektech a exponátech Skanzenu Solvayovy lomy

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
2
Naučná stezka Solvayovy lomy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Informační panely naučné stezky jsou rozmístěny v areálu skanzenu Solvayovy lomy, muzea těžby a dopravy vápence v Českém krasu, ležícího na trase naučné stezky Svatojánský okruh nedaleko obce Svatý Jan pod Skalou, na okraji národní přírodní rezervace Karlštejn. Panely seznamují s jednotlivými zachovanými provozními objekty areálu bývalých lomů.

Hojně navštěvovaný skanzen, budovaný nadšenci ze Společnosti Barbora, nabízí v rámci placené prohlídky nejprve výklad o těžbě a dopravě vápence, o podzemí v Českém krasu a o technickém zázemí skanzenu, poté asi 1,5 km dlouhou jízdu lomovým vláčkem po úzkorozchodné povrchové trati do jižní části lomu a zpět, a nakonec prohlídku dopravní štoly s expozicí důlní úzkorozchodné kolejové dopravy. Skanzen (placená část) je otevřen pouze v sezóně od května do září o víkendech a svátcích, venkovní areál (a tedy i naučná stezka) je volně přístupný bez průvodce po celý rok (některé části areálu mohou být případně přechodně uzavřeny kvůli stavebním pracem různého druhu). Návštěvu skanzenu vřele doporučujeme.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná a končí:
Skanzen Solvayovy lomy – Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
dle plánku 20, ale ne všechny jsou k nalezení
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
1998
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Společnost Barbora – společnost pro zachování důlních a průmyslových památek
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávky 4, 5 a 13 chyběly, zastávka 8 zničena, zastávky 18-20 jsme nenašli

Seznam zastávek

 1. Sklad trhavin
 2. Hlavní násypka
 3. Dopravní štola
 4. Starý násypák
 5. Tesárna
 6. Sklady a kancelář
 7. Drtírna kamene
 8. Třídírna
 9. Trafostanice č. I
 10. Lanová dráha
 11. Horní stanice lanové dráhy
 12. Dělnický domek
 13. Depo
 14. Kompresorovna a kovárna
 15. Podjezd
 16. Domek střelmistra, bouda hlídače
 17. Nová trafostanice
 18. Restaurace
 19. Dělnický dům
 20. Svážná dráha

Informační náplň

Zastávka 1: Sklad trhavin

 • podzemní sklad trhavin a rozněcovadel pro trhací práce ve zdejším lomu
 • popis štoly
 • původní nevyhovující muniční sklad a stavba tohoto nového
 • architektonické řešení vstupního portálu
Vyobrazení:
podoba skladiště v roce 1982

Zastávka 2: Hlavní násypka

 • vystavěna v důsledku zrušení kolejové dopravy v lomu a jejího nahrazení nákladními automobily
 • popis tehdejšího provozu
 • současné využití tělesa násypky
Vyobrazení:
nákladní automobil Tatra 111

Zastávka 3: Dopravní štola

 • způsob těžby nálevkováním a s tím spojený vznik štol, později zaniklých
 • nutnost spojení severní a jižní části lomu
 • stavba a parametry štoly
 • využití po závalu štoly
 • současné využití pro potřeby skanzenu (expozice důlní úzkorozchodné kolejové dopravy)

Zastávka 4: Starý násypák

u násypáku jsme ji nenašli

Zastávka 5: Tesárna

nenalezli jsme

Zastávka 6: Sklady a kancelář

 • popis budovy, kdy byla postavena, pozdější dostavby
 • tehdejší a dnešní využití
Vyobrazení:
projekt firmy Matěj Kučera na rozšíření objektu z roku 1928

Zastávka 7: Drtírna kamene

 • čelisťový drtič kamene ČKD
 • rozdíl v poloze drtiče při zavážení nákladními automobily a dřívější kolejovou dopravou
 • zaniklá dřevěná budova nad prostorem drtiče
Vyobrazení:
pohled na objekt drtírny se zastřešenou násypkou v době těžby národního podniku Silnice Beroun

Zastávka 8: Třídírna

v době naší návštěvy zničená

Zastávka 9: Trafostanice č. I

 • stavba budovy, zahájení provozu
 • vybavení
 • popis stavby

Zastávka 10: Lanová dráha

 • využití
 • parametry lanové dráhy
 • způsob dopravy vápence
 • parametry tažného a nosného lana
 • pohon
Vyobrazení:
dobové foto z horní stanice lanové dráhy

Zastávka 11: Horní stanice lanové dráhy

 • využití v provozu
 • popis původní budovy
 • způsob nakládání korb lanovky
 • násypky

Zastávka 12: Dělnický domek

 • ohřívárna osazenstva a pomocné stanoviště obsluhy lanovky
 • popis objektu
Vyobrazení:
u dělnického domku; pohled na větev lanovky s plnými korbami, v pozadí s obcí Jánská; prázdná větev lanovky těsně před horní stanicí

Zastávka 13: Depo

nenalezli jsme

Zastávka 14: Kompresorovna a kovárna

 • základy strojírny pneumatického vrtacího zařízení kamene
 • vybudování, popis stavby
 • strojní vybavení kompresorovny a kovárny
Vyobrazení:
projekt na stavbu kompresorovny a kovárny z roku 1914; strojník a obsluha kompresoru (1926)

Zastávka 15: Podjezd

 • mimoúrovňové křížení lomové dráhy s cestou
 • parametry můstku
Vyobrazení:
náčrt situace v severní části lomu v říjnu 1940

Zastávka 16: Domek střelmistra, bouda hlídače

 • popis dnes neexistujícího objektu domku střelmistra, tehdejší využití
 • dřevěná bouda hlídače
Vyobrazení:
budova na začátku 80. let

Zastávka 17: Nová trafostanice

 • postavena pro zajištění zvýšených energetických nároků v lomu
 • stroje v lomu napojené na trafostanici
 • popis stavby a vybavení

Zastávka 18: Restaurace

nenalezli jsme

Zastávka 19: Dělnický dům

nenalezli jsme

Zastávka 20: Svážná dráha

nenalezli jsme

Popis trasy

areál skanzenu Solvayovy lomy

Informační panely jednotlivých zastávek, označené písmenem S a číslem zastávky (tedy např. S1, S15 apod.), jsou rozmístěny po celé ploše skanzenu, u význačných součástí bývalého lomu (u provozních budov, objektů technického zázemí atd.). Zastávky nepropojuje žádná určená trasa, ani nejdou číselně za sebou. Je tedy na našem zvážení, jakým způsobem budeme areálem skanzenu procházet.

U přízemní budovy v centru skanzenu (v severní části lomu), kde je pokladna, je umístěn velký informační panel s plánkem a vyznačením zastávek. Osobně doporučujeme nejprve absolvovat placenou prohlídku, která zahrnuje výklad o historii Solvayových lomů a skanzenu, těžbě a dopravě vápence, podzemí v Českém krasu a technickém a provozním zázemí skanzenu, poté jízdu úzkorozchodnou drážkou (do jižního lomu a zpět) a návštěvu dopravní štoly s expozicí důlní úzkorozchodné kolejové dopravy a ukázkami způsobů těžby. Díky této prohlídce se seznámíme s areálem skanzenu a nebude pak pro nás takový problém se zorientovat při procházení naučné stezky (již bez průvodce).

Zahájit můžeme hned po ukončení placené prohlídky před dopravní štolou, kde nalezneme 3. zastávku (Dopravní štola). Vrátíme se po kolejích k hlavní trati a na širší cestu, kde zahneme vpravo směrem k malému betonovému můstku, u něhož je 15. zastávka (Podjezd). Za ní zahneme vlevo směrem k bývalé třídírně (stavbě s věžičkou a čtyřmi portály). Ještě před ní vystoupáme vlevo po betonových schodech ke 14. zastávce (Kompresorovna a kovárna). Na budově třídírny je pak (v době naší návštěvy zničená) 8. zastávka (Třídírna).

Projdeme spolu s kolejí portálem třídírny, za níž po levé straně jsou dvě další zastávky na jedné tyči – 2. zastávka (Hlavní násypka)7. zastávka (Drtírna kamene). Dále přejdeme kolejiště za třídírnou, a na křižovatkové výhybce odbočíme štěrkovou cestou vpravo dolů, k věžovité stavbě bývalé trafostanice. Na jejích dveřích nacházíme 9. zastávku (Trafostanice č. I).

Sestoupíme až dolů na malou louku pod třídírnou, kde na vysoké betonové zdi s násypkami po pravé straně nacházíme 10. zastávku (Lanová dráha)11. zastávku (Horní stanice lanové dráhy). Odtud přejdeme kolem ohniště k nedalekému malému cihlovému domku, na němž je 12. zastávka (Dělnický domek).

Vrátíme se kolem trafostanice zpět nahoru ke kolejišti a pokračujeme vpravo k hlavní provozní budově skanzenu s pokladnou. Na tabuli před vchodem je umístěna 6. zastávka (Sklady a kancelář). Zastávku 5 (Tesárna) jsme nenašli, nacházela se někde naproti kanceláři. Zastávku 4 (Starý násypák) jsme rovněž nenašli, samotný násypák se nachází v lese po pravé straně, na slepé odbočce úzkorozchodné dráhy.

Tím končí prohlídka jádra skanzenu, a my vyrážíme hlavní cestou podél úzkorozchodné dráhy směrem k jižní části lomu. Dojdeme až na trasu naučné stezky Svatojánský okruh a odbočíme vlevo přes přejezd trati a za ním opět vlevo k portálu štoly – před ním nalezneme 1. zastávku (Sklad trhavin).

Vrátíme se k přejezdu a zamíříme po cestě vedoucí nedaleko podél trati k objektu bývalé trafostanice. Cestou k ní potkáme 16. zastávku (Domek střelmistra, bouda hlídače), a u trafostanice pak 17. zastávku (Nová trafostanice).

Pokud jde o zastávky, které v tomto popisu nebyly zmíněny: Zastávku 13 (Depo) se nám nepodařilo nalézt (měla by se nacházet někde v prostoru za podjezdem u třídírny, ale v době naší návštěvy sem byl zakázaný vstup). Zastávky 18 (Restaurace), 19 (Dělnický dům) a 20 (Svážná dráha) jsme taktéž nenalezli, měly by být v lese v prostoru pod zastávkami 16 a 17. Místo, kde původně stály již neexistující budovy, o kterých informují, bylo ale velmi zarostlé vegetací, takže jsme od podrobného průzkumu upustili.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 05. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • thegrid hod.

  tj, to je těžký sem dát mapu?

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, není to těžké – stačí, když do Solvayových lomů zajdete, naučnou stezku zmapujete, vytvoříte její plánek a pošlete nám ho, rádi ho publikujeme. Předem děkujeme.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář