Naučná stezka Svatojánský okruh

Hodnocení:
(počet hlasů: 20)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Svatojánský okruh

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Jedna z nejkrásnějších tras procházející CHKO Český krasNPR Karlštejn. Spojuje obec Svatý Jan pod Skalou, skalní vyhlídku do údolí potoka Kačáku, skanzen těžby a zpracování vápence Solvayovy lomy v lomu Paraple, nádherné listnaté lesy a hluboce zařízlé údolí Propadlých vod. Co krok, to nádherné scenerie, kvůli nimž se sem budete chtít znovu vracet.

Začíná i končí ve Svatém Janu pod Skalou. Je sice kratší, ale fyzicky o něco náročnější – je třeba vystoupat na Skálu a tamní vyhlídku. Střední část trasy je méně náročná. V závěru stezka opět prudce klesá do Svatého Jana.

Vede po lesních cestách a pěšinách, výstup na Skálu je usnadněn stupni. Sestup údolím Propadlých vod je příkrý a místy i kluzký – v sušším období ale není problém.

Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, orientace není složitá.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná i končí:
SVATÝ JAN POD SKALOU; parkoviště před kostelem
Délka:
4 km
Zastávek:
úvodní + 10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1984; nová verze po r. 2004
Tvůrce stezky:
Společnost pro rozvoj Českého krasu, o. s. (původní verze Správa CHKO Český kras)
Naše návštěva:
září 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Úvodní tabule
 1. Akumulace sladkovodních vápenců
 2. Suťové lesy
 3. Světlé teplomilné doubravy
 4. Suchomilná travinná společenstva
 5. Skalní stepi U Kříže
 6. Společenstva v lomu Paraple
 7. Galerie v krajině
 8. Avifauna u jeskyně Arnika
 9. Vápnomilná bučina
 10. Údolí Propadlých vod

Informační náplň

Úvodní tabule

 • NPR Karlštejn – základní údaje
 • charakteristika rezervace (geologická stavba apod.), flóra a fauna
 • základní informace o naučné stezce
 • pokyny pro pohyb národními přírodními rezervacemi
Vyobrazení:
plánek naučné stezky

Zastávka 1: Akumulace sladkovodních vápenců

 • vznik travertinu – pěnovce
 • jeskyně poustevníka Ivana
 • pramen
 • korýš bezkrunýřka slepá
Vyobrazení:
profil ložiskem sladkovodních vápenců; výr velký; bezkrunýřka slepá

Zastávka 2: Suťové lesy

 • složení zdejšího lesního porostu
 • dřeviny, byliny, brouci a savci tohoto stanoviště
Vyobrazení:
plšík lískový; tesařík piluna, batolec duhový; kyčelnice devítilistá, bažanka vytrvalá

Zastávka 3: Světlé teplomilné doubravy

 • teplomilné doubravy (výskyt), šípákové doubravy
 • charakteristika půdy
 • byliny vázané na toto stanoviště
 • roháč obecný
Vyobrazení:
dub pýřitý, hrachor panonský, kamejka modronachová, dřín obecný; roháč obecný; myšice křovinná

Zastávka 4: Suchomilná travinná společenstva

 • charakteristika rostlinných společenstev
 • podoba s rostlinnými společenstvy ve světě (stepi, prérie, pampy)
 • traviny
Vyobrazení:
tolita lékařská, locika vytrvalá, kavyl Ivanův, chrpa chlumní; běloskvrnáč pampeliškový, ploskoroh pestrý; stepník rudý

Zastávka 5: Skalní stepi U Kříže

 • vliv vodních toků na přetváření krajiny
 • údolí Kačáku
 • místní rostlinná společenstva
 • zedníček skalní, užovka hladká
Vyobrazení:
lomikámen vždyživý, tařice skalní, pěchava vápnomilná, bělozářka liliovitá, koniklec luční; zedníček skalní; užovka hladká

Zastávka 6: Společenstva v lomu Paraple

 • lom Paraple – geologická stavba
 • zvětrávání
 • postupné zarůstání starých lomů
 • společenstva lomových stěn
Vyobrazení:
hvozdík sivý, kostřava sivá; saranče modrokřídlá, otakárek fenyklový, svižník polní; schéma obecného vývoje škrapů

Zastávka 7: Galerie v krajině

 • stručné informace o Sochařském sympoziu konaném ve Svatém Janu pod Skalou v r. 2004
 • představení jednotlivých umělců a jejich děl umístěných v lomu Paraple
Vyobrazení:
jednotliví umělci a jejich díla (Tomáš Pergler: Dřevokaz, Aleš Benda: Dvojice, Anna Schránilová: Vertikální abstrakce, Bohouš Eliáš: Konimost, Vít Hakl a Petr Tej: Magdalena, Jiří Kašpar: Myslitel, Petr Pezdera Payne: Kutrolf, Michal Matzenauer: Ukazatel času, Světlana Jelenová: Pendulum, Hanuš Lamr: Červotočův vrťoch)

Zastávka 8: Avifauna u jeskyně Arnika

 • ptactvo světlých listnatých lesů
 • jeskyně Arnika – objevení, popis, speleologický průzkum
Vyobrazení:
budníček lesní, včelojed lesní, pěnice vlašská, krutihlav obecný, lejsek bělokrký; průřez prozkoumanou částí jeskyně Arnika

Zastávka 9: Vápnomilná bučina

 • druhové složení Českého krasu
 • vápnomilné bučiny – fauna, flóra
 • krasové útvary – závrty podél cesty
Vyobrazení:
okrotice bílá; pestrokrovečník mravenčí; strakapoud prostřední, netopýr černý; schéma vzniku a vývoje říceného závrtu

Zastávka 10: Údolí Propadlých vod

 • charakteristika údolí Propadlých vod
 • vegetace severního svahu
 • vegetace jižního svahu
Vyobrazení:
mařinka vonná, zvonovec liliolistý, lilie zlatohlavá, křivatec žlutý, dymnivka dutá

Popis trasy

Svatý Jan pod Skalou → Skála → Solvayovy lomy (lom Paraple) → Propadlé vody → Svatý Jan pod Skalou

Naučnou stezku zahájíme ve Svatém Janu pod Skalou, na parkovišti před kostelem sv. Jana Křtitele. Zde u plotu zahrady naproti kostelu nalezneme úvodní panel se základními informacemi o stezce. Odtud zamíříme ke kostelu a cestou po jeho pravé straně k Ivanovu prameni – naproti němu je 1. zastávka.

Vrátíme se na parkoviště a dál vyrážíme vpravo podél zdi kláštera. Na jejím konci začneme stejným směrem prudce stoupat lesem. Po pár stech metrech dorazíme ke kapli Povýšení svatého Kříže. Za ní cesta dál stoupá. Ve svahu pod Skálou pak potkáváme 2. zastávku.

Stoupáme napříč úbočím, posléze se cesta stočí vpravo a začne velmi prudce stoupat přímo do svahu, po zbudovaných stupních se zábradlím z kulatiny. Po náročném výstupu staneme na rozcestí – naproti nám je 3. zastávka. Odsud se nejprve vydáme vpravo, slepou odbočkou k vyhlídce ze Skály. Cestou k ní ještě potkáme 4. zastávku. Přímo před skalní vyhlídkou do údolí Kačáku a na Svatý Jan pod Skalou je 5. zastávka.

Od ní se vracíme zpět stejnou cestou k zastávce 3 a pokračujeme dál rovně. Postupně se cesta stáčí vpravo vzhůru a my vyjdeme na širší prostranství bývalého lomu Paraple. Zde se v době naší návštěvy v září 2006 připravovala stavba dalšího rozšíření úzkorozchodné železničky skanzenu Solvayovy lomy. Dál jdeme napříč volnou plochou, vlevo máme rezavou skalní stěnu, vpravo sráz s výhledem do spodní etáže lomu. Brzy potkáváme 6. zastávku.

Pokračujeme dál stejným směrem až do míst, kde úzkokolejná železnička skanzenu Solvayovy lomy zatáčí soutěskou doleva. Zde v okolí si povšimneme uměleckých děl vzniklých během Socharškého sympozia konaného ve Svatém Janu pod Skalou v roce 2004. O dílech a jejich tvůrcích informuje 7. zastávka.

Skanzen Solvayovy lomy můžeme navštívit tak, že zahneme vlevo a soutěskou společně s kolejkou půjdeme asi 200 metrů k hlavním provozním budovám. Skanzen je otevřen pouze v sezóně, venkovní expozice celý rok.

Za 7. zastávkou míříme směrem vpravo, přejdeme úzkokolejku a pokračujeme k závoře. Za ní začneme klesat širší vozovou cestou. I za křižovatkou jdeme stále rovně. Po pár desítkách metrů stezka odbočuje z této vozové cesty pěšinou vlevo do lesa. Dále klesá, až posléze klesne na lesní vozovou cestu, kde je přímo na křižovatce 8. zastávka (u vstupu do nepřístupné jeskyně Arnika). Je zde rovněž odpočinkový altán.

Dál stezka pokračuje ve stejném směru – vozovou cestu tedy jen překříží a vede lesní pěšinou šikmo naproti. Začne opět stoupat, posléze překoná návrší a začne klesat, a to až na rozcestí Propadlé vody, kde je 9. zastávka. Zde zahýbáme vpravo a začneme velmi prudce klesat do údolí Propadlých vod.

V dolní části údolí, těsně předtím, než se zúží téměř až v soutěsku, potkáváme 10. zastávku. Za ní klesající cesta vede místy po holé skále, která může být kluzká.

Sklesneme až ke zdi bývalého klášterního areálu. Zde zatáčíme vpravo a vozovou cestou mezi skalní stěnou a zdí dojdeme až ke křižovatce, kde se napojíme na cestu, kudy jsme naučnou stezku začínali. Zde zahneme vlevo a vyjdeme zpět na prostranství s parkovištěm před kostelem ve Svatém Janu pod Skalou.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 10. 2006 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář