vzpomínáme

Naučná stezka Skanzen výroby dřevěného uhlí Lhota

Hodnocení:
(počet hlasů: 7)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Skanzen výroby dřevěného uhlí Lhota

skanzen i naučná stezka zrušeny

Naučná stezka byla vybudována v areálu soukromé výrobny dřevěného uhlí a zároveň skanzenu u obce Lhota na Kladensku. Stezka seznamovala se vším, co souviselo s dávnou tradicí i dnešní podobou tohoto řemesla nejen na Křivoklátsku – složením zdejších lesů, původní i novodobou technologií výroby, typy milířů a moderních pecí, způsobem života původních uhlířů apod.

Skanzen provozovaný soukromou firmou, která zde dřevěné uhlí vyráběla a prodávala, jsme navštívili v létě 2008. Pravděpodobně od sezony 2009 je skanzen uzavřen, na jeho webových stránkách je již několik let informace o přípravě nové rozšířené expozice, ale bez termínu dokončení a znovuotevření. Údajně je ale již definitivně zrušen a s jeho obnovou se (v dohledné době) nepočítá.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začínala a končila:
areál Skanzenu výroby dřevěného uhlí firmy Cyrus u obce Lhota na Kladensku, u lesa v prostoru mezi obcemi Lhota, Běleč a Bratronice
Délka:
cca 200 m
Zastávek:
14
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2003
Tvůrci stezky:
firma Milan Cyrus; Správa CHKO Křivoklátsko
Naše návštěva:
srpen 2008
Stav naučné stezky:
skanzen i naučná stezka zrušeny

Seznam zastávek

(ve skutečnosti nebyly číslované, zde jen pro přehlednost)

 1. Historické kořeny pálení dřevěného uhlí
 2. Stavba dřeva a stromu
 3. Historická skladba lesa
 4. Současná skladba lesa
 5. Podmínky pro pálení milíře
 6. Milíř ležatý
 7. Milíř stojatý
 8. Pálení milíře
 9. Život uhlíře
 10. Rozebírání milíře
 11. Ostatní řemesla spojená s lesem
 12. Chemický proces
 13. Karbonizační pece
 14. Retortní pece

Informační náplň

Zastávka 1: Historické kořeny pálení dřevěného uhlí

 • historie pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku
 • příchod Keltů, zpracovávání železné rudy a s tím spojená potřeba dřevěného uhlí
 • lokální odlesňování, rozvoj železných hutí ve středověku
 • rozvoj uhlířství
 • zvýšená potřeba uhlí pro rozvíjející se zemědělský průmysl, využití uhlí v každodenním životě
 • nedávná minulost a současnost železářství a uhlířství
Vyobrazení:
ilustrační obrázek

Zastávka 2: Stavba dřeva a stromu

 • charakteristika stromů, unikátní stavba, možnost využití
 • podzemní a nadzemní část stromu
 • listy
 • dřevní hmota
 • stavba kmene stromu, role dřeva a lýka
 • jak vznikají letokruhy
 • transport vody stromem
 • význam lesa
Vyobrazení:
makroskopická struktura dřeva, základní řezy dřevem

Zastávka 3: Historická skladba lesa

 • postupná proměna složení lesů v čase
 • tabulka – přirozená skladba lesů v České republice
 • vývoj lesa na území republiky od dávných dob v jednotlivých obdobích: doba ledová, preboreální období, boreál, doba atlantická, epiatlantik, subboreál, subatlantik, subrecent

Zastávka 4: Současná skladba lesa

 • ovlivněna činností člověka
 • tabulka – současná skladba lesů v České republice
 • počátek systematického obhospodařování lesních porostů
 • odumírání lesů v důsledku industrializace, nové způsoby lesního hospodaření
 • lesní hospodaření na Křivoklátsku
 • druhové složení lesů na Křivoklátsku
Vyobrazení:
dvě mapy – srovnání lesnatosti území Československa na počátku období a nyní

Zastávka 5: Podmínky pro pálení milíře

 • zdokonalování a vývoj výrobních postupů
 • výběr vhodné lokality pro stavbu milíře
 • výběr vhodné půdy
 • výběr vhodného dřeva
 • historie délkových měr
Vyobrazení:
ilustrační kresba

Zastávka 6: Milíř ležatý

 • základní charakteristika tohoto typu milíře a způsob pálení v něm
 • způsob ukládání dřeva a stavby milíře
 • způsob zapálení milíře
 • pálení milíře, rozebírání, výtěžnost
Vyobrazení:
ležatý milíř švédský

Zastávka 7: Milíř stojatý

 • v Čechách nejvíce používaný
 • způsob stavby tohoto typu milíře
 • způsob pálení
Vyobrazení:
průřez stojatým milířem s popisem

Zastávka 8: Pálení milíře

 • stručné shrnutí celého procesu pálení milíře
 • zapálení milíře
 • řízení pálení
 • délka pálení
Vyobrazení:
ilustrační obrázek – pálení milíře

Zastávka 9: Život uhlíře

 • jací byli původní uhlíři
 • postupný přechod od samostatného podnikání k zaměstnání
 • život na páleništi, příbytek, jídlo, oblečení, nebezpečí spojená s životem na odlehlých místech
 • patron uhlířů sv. Vavřinec
Vyobrazení:
ilustrační obrázek

Zastávka 10: Rozebírání milíře

 • proces rozebírání milíře po jeho vychladnutí
 • váhové a objemové míry používané při výrobě dřevěného uhlí
Vyobrazení:
historická fotografie rozebírání milíře

Zastávka 11: Ostatní řemesla spojená s lesem

 • flusárenství
 • výroba kolomazi
 • výroba předmětů ze dřeva, košíkářství
 • výroba cukru z javorové šťávy, brabenářství, smolařství, kořenářství
Vyobrazení:
flusárna

Zastávka 12: Chemický proces

 • chemické reakce probíhající při pálení dřevěného uhlí (suché destilaci)
 • nejstarší člověkem používaný chemický proces, přitom dodnes úplně nevyjasněný
 • termolytický rozklad
 • pyrolytický rozklad
 • chemické sloučeniny vznikající při pálení dřevěného uhlí
Vyobrazení:
graf zastoupení hlavních prvků v suchém dřevě

Zastávka 13: Karbonizační pece

 • výhody karbonizační pece oproti tradičnímu milíři
 • popis pece
 • průběh výroby uhlí v karbonizační peci
 • nejvíce používané typy karbonizačních pecí u nás
Vyobrazení:
přenosná železná pec značky Trihan, typ Simplex – ukázky různých způsobů rovnání dříví

Zastávka 14: Retortní pece

 • nejvyspělejší technologie současnosti na výrobu dřevěného uhlí
 • princip karbonizační retorty
 • zděné milířové pece
 • retortní pece
 • popis karbonizační retorty v obci Činěves na Nymbursku
 • výhody retortní výroby
 • proces výroby uhlí v karbonizační retortě
Vyobrazení:
průřez karbonizační retortou

Popis trasy

areál skanzenu výroby dřevěného uhlí

Trasu naučné stezky není nutné podrobně popisovat, ani neměla žádnou pevně určenou. Vedla krátkým okruhem po areálu skanzenu, přičemž jednotlivé zastávky postupně rozvíjely danou problematiku. Nejvhodnější bylo ji procházet v pořadí zastávek, jak je uvedeno výše v seznamu – tedy tematicky od historie uhlířství, skladby lesů, života uhlířů a stavby milířů až po nejmodernější způsoby pálení uhlí v karbonizačních a retortních pecích. V takovém případě se areálem procházelo proti směru hodinových ručiček od vstupní brány směrem vpravo po štěrkové cestě, která vedla kolem expozice uhlířské chatrče a milíře k hlavní budově výrobny uhlí v centru skanzenu, a poté kolem ní do výchozího místa u brány.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 04. 09. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář