vzpomínáme

Naučná stezka Povodí středního Kačáku – Drvotova stezka (stará verze do roku 2010)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
2
Naučná stezka Povodí středního Kačáku – Drvotova stezka (stará verze do roku 2010)

stará verze stezky, nahrazená v roce 2010 v plném rozsahu Drvotovou stezkou

Okružní naučná stezka seznamovala s územím ležícím jihozápadně od Kladna, v okolí Turyňského rybníka. Upozorňovala na relativně zachovalé přírodní lokality na Kladensku (přírodní park Povodí Kačáku, přírodní rezervace Záplavy, přírodní památka Kalspot), a pozoruhodnosti v krajině související s těžbou uhlí a lámáním kvalitního stavebního pískovce „žehrováku“.

Naučná stezka oficiálně začínala v Srbech (dnes místní část obce Tuchlovice), ale praktičtější bylo začít na železniční stanici Kamenné Žehrovice, ležící na trati Praha–Kladno–Rakovník (u této stanice byl rovněž uvítací panel naučné stezky). Trasa byla vedena převážně po kvalitních cestách, místy lesními pěšinami. Značena byla zelenobílými značkami naučných stezek – bohužel ne všude, což zbytečně komplikovalo orientaci. Šlo navíc o rekonstruovanou stezku, vedenou místy v pozměněné trase než původní verze, přičemž značení starší stezky zůstalo místy zachováno.

Na podzim 2010 byla naučná stezka zrekonstruována do nové, atraktivnější podoby, již pouze pod názvem „Drvotova stezka“. Rozmístění zastávek i jejich názvy zůstaly většinou shodné, s několika výjimkami. Byla však zásadně rozšířena jejich informační náplň (více textu a velké množství fotografií; stará verze měla pouze jednoduché panely bez vyobrazení).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začínala a končila:
SRBY (místní část obce TUCHLOVICE), břeh Turyňského rybníka
Délka:
11 km
Zastávek:
uvítací (na nádraží Kamenné Žehrovice) + úvodní (Srby) + 12 zastávek po trase stezky
(navíc 1. zastávka v Srbech se skládala z 6 panelů)
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
původně 1982, tato verze zřejmě 1996
Tvůrci stezky:
firma ŽIVA, texty zpracoval Jaroslav Lorenc
Naše návštěva:
říjen 2002, listopad 2003
Stav naučné stezky:
tato verze zrušena, nahrazena na podzim 2010 v plném rozsahu Drvotovou stezkou

Seznam zastávek

 1. Úvodní informace o stezce, (A) Ekologické minimum, (B) Čistota ovzduší, (C) Koloběh vody, (D) Funkce lesa, (E) Rostliny a živočichové, (F) Odpady
 2. Rákosiny Velkých Záplav
 3. Důl Vaňkovka
 4. Turyňský rybník
 5. Kalspot
 6. Borovice na pískovci
 7. Pískovcové lomy
 8. Mrákavy
 9. Leknínové jezírko
 10. Německá Lhota
 11. Koněspřežka
 12. Malé Záplavy

Informační náplň

Uvítací panel na nádraží Kamenné Žehrovice

 • uvítání a pozvání na naučnou stezku

Úvodní panel

 • autoři a budovatelé stezky
 • důvod pro vybudování stezky
 • základní informace o stezce
 • Vašek Drvota

Zastávka 1

 • Ekologické minimum
 • Čistota ovzduší
 • Koloběh vody
 • Funkce lesa
 • Rostliny a živočichové
 • Odpady

Zastávka 2: Rákosiny Velkých Záplav

 • rákosiny na protějším břehu
 • ptactvo
Vyobrazení:
racek chechtavý

Zastávka 3: Důl Vaňkovka

 • historie bývalého dolu
 • vývoj dolu
 • důsledky poddolování na okolní krajinu

Zastávka 4: Turyňský rybník

 • informace o Turyňském rybníku – rozloha, význam, charakteristika
 • původ názvu
Vyobrazení:
kapr obecný, štika obecná, cejnek malý, candát obecný

Zastávka 5: Kalspot

 • lesní mokřad Kalspot
 • kolísání vodní hladiny
 • fauna a flóra mokřadu
Vyobrazení:
skokan skřehotavý, kuňka obecná, kosatec žlutý

Zastávka 6: Borovice na pískovci

 • přirozený výskyt borů
 • vytlačování borovic na nepůvodní lokality jinými druhy stromů
 • charakteristika zdejšího stanoviště a důvod růstových poruch borovic
 • význam borovice

Zastávka 7: Pískovcové lomy

 • lomy na kvalitní pískovec „žehrovák“
 • příklady staveb, na něž byl použit (Praha, Smečno)
 • další použití pískovce

Zastávka 8: Mrákavy

 • dubové stromořadí
 • lesovna Mrákavy + původ názvu
 • zatopený pískovcový lom

Zastávka 9: Leknínové jezírko

 • zatopený pískovcový lom na pískovec „žehrovák“
 • flóra okolí
Vyobrazení:
leknín bělostný, zimostrázek horský

Zastávka 10: Německá Lhota

 • informace o zaniklé osadě
 • důvod zániku
 • archeologický výzkum, pozůstatky objektů, studánka

Zastávka 11: Koněspřežka

 • násep bývalé koněspřežné železnice
 • stavba koněspřežky, charakteristika, význam

Zastávka 12: Malé Záplavy

 • pozorovací věžička u Malých Záplav
 • vyhlídka na mokřad
 • ptactvo okolí
Vyobrazení:
orlovec říční, čejka chocholatá, strnad rákosní, chřástal vodní, kachna divoká, (moták) pochop, rákosník obecný, kulík říční, lyska černá, labuť velká, volavka popelavá

Popis trasy

Kamenné Žehrovice (nádraží) → Srby → Turyňský rybník → Kalspot → Mrákavy → Kamenné Žehrovice (nádraží)

Naučnou stezku bylo nejpraktičtější zahájit na nádraží Kamenné Žehrovice. Hned z boku nádražní budovy byl uvítací panel. Odtud jsme šli podél trati k silnici a železničnímu přejezdu. Přešli jsme koleje, a hned poté jsme zahnuli první lesní cestou vpravo (zpočátku nijak neoznačenou), vedoucí souběžně s tratí. Po několika málo desítkách metrů jsme dorazili k 11. zastávce (Koněspřežka).

Za ní cesta pokračovala stále ve stejném směru, až vyšla z lesa, minula hřbitov a mířila k obci Srby. Zde jsme sestoupili k Turyňskému rybníku, na jehož břehu, u malého panelového prostranství, byl oficiální začátek stezky. Nalezli jsme tu úvodní panel a dále několik panelů 1. zastávky se základními ekologickými informacemi.

Odtud stezka dále pokračovala okrajovou uličkou směrem od Turyňského rybníka (zpočátku rovněž trasa červené značky), až skoro na okraj obce, a pak pěšinou vlevo do lesa. U malého rybníka byla nízká konstrukce, „pozorovací věžička“, s 12. zastávkou (Malé Záplavy). Na konstrukci byl ještě jeden panel, s vyobrazením ptáků, které je možno nad hladinou spatřit.

Odtud jsme se vrátili zpátky k úvodním panelům a vyrazili pěšinkou po břehu Turyňského rybníka. O kousek dál (cca 150 metrů) přímo na břehu byla 2. zastávka (Rákosiny Velkých Záplav). Dál jsme pokračovali pěšinou stále blízko břehu. Když nám cestu přehradilo oplocení loděnice, obešli jsme je pěšinou zleva. Za pozemkem jsme narazili na silničku, po níž jsme se opět vraceli ke břehu.

Posléze jsme došli k panelu 3. zastávky (Důl Vaňkovka).

Stezka pokračovala stále podél břehu, až k okraji zástavby Kamenných Žehrovic. Na asfaltové ploše u rybníka se nacházel panel 4. zastávky (Turyňský rybník).

Opustili jsme břeh rybníka a dorazili k hlavní ulici, kterou jsme přešli a pokračovali protilehlou, nijak neznačenou cestou, kolem fotbalového hřiště. Neznatelná cesta se posléze změnila v kamenitou vozovou okrajovou ulici, po níž jsme dorazili k lesu a pak po pěšině podél oplocení z kulatiny k již viditelné přírodní památce Kalspot (vodní plocha s mokřadem, může být i vyschlá). O kus dál v lese byla i 5. zastávka (Kalspot).

Stezka dál pokračovala po okraji tůně, stáčela se podél ní vpravo. Pěšina zde nabývala divočejšího charakteru, proplétala se mezi stromy, stále po okraji vodní plochy mokřadu. Na jejím konci začala stoupat zářezem v úbočí mezi skalkami. Překonala krkolomný úsek, kde byla pěšinka skutečně na hraně nyní již vysokého zalesněného srázu nad údolím, pak se přehoupla vlevo přes hřbítek a seběhla na lesní cestu, po níž pokračovala vpravo. Cesta nejprve mírně klesala, pak začala pro změnu mírně stoupat. Posléze jsme došli k panelu 6. zastávky (Borovice na pískovci). Dál jsme stále mírně stoupali, pak se cesta vyrovnala a pořád zhruba ve stejném směru nás hluboce zařízlým údolíčkem přivedla až na kraj zástavby – k obci Doksy. Na rohu zdi kolem zahrady byla šipka naučné stezky směrem vlevo. (Pokud bychom pokračovali rovně, opustili bychom NS Povodí středního Kačáku a šli Hutnickou stezku, nyní již převážně zpustlou, vedoucí do Kladna.)

Šli jsme tedy vlevo, stoupali podél zdi, o kus dál úzkou pěšinkou zařízlou ve svahu, až jsme vyšli na ulici kolem okrajové zástavby. Stočili jsme se mírně vlevo a společně s červenou značkou šli po levém okraji úzké protáhlé louky. Prošli jsme krátce lesem a dál k rozhraní lesa a lánu pole (les vlevo, pole vpravo).

O kus dál cestou při okraji lesa byla 7. zastávka (Pískovcové lomy). K samotnému lomu vedla značená odbočka vlevo.

Vrátili jsme se zpátky na okraj lesa k 7. zastávce a pokračovali dál v původním směru. Zde bylo nejdřív pár značek, posléze opět zcela zmizely. V každém případě bylo nutno jít k silnici, takže jsme minuli širokou odbočku vlevo, a stočili se naopak vpravo, stále jakoby blízko okraje lesa; při výstupu na silnici byl hned vpravo nějaký motorest. Následující úsek až k hájovně Mrákavy byl zcela neznačen – přešli jsme hlavní silnici a pokračovali protilehlou cestou, která teď vedla na rozhraní lesa a pole. Posléze, již lesem, jsme dorazili opět k silnici a k lesovně Mrákavy. Na vozové cestě v přímém směru nedaleko za domy jsme nalezli 8. zastávku (Mrákavy).

Zde jsme mohli pokračovat dál v trase Drvotovy stezky, nebo věnovat nějakou půlhodinku na prohlídku naučné stezky Mrákavy.

Trasa Drvotovy stezky zpočátku kopírovala trasu Mrákav, v jejich nejzazším cípu se však obě trasy rozdělily. NS Mrákavy pokračovala vlevo a Drvotova stezka vpravo. Vyšli jsme na silnici, po níž jsme pokračovali asi 100 metrů vpravo, kde jsme odbočili širší cestou vlevo do lesa. Krátce poté jsme viděli vpravo na okraji kotlinky malého zatopeného lůmku panel 9. zastávky (Leknínové jezírko).

Od leknínového jezírka jsme pokračovali dál stejnou cestou, po chvíli jsme došli na silnici. Stezka, ač to nebylo příliš zřejmé, dál pokračovala po silnici vlevo. Po několika stovkách metrů ale celkem přehledně odbočila vpravo do lesa, lesní vozovou cestou. Odtud bylo značení opět kompletní a celkem jasné. Lesem jsme šli stále v přímém směru až k železniční trati a pak cestou vlevo podél kolejí. Po chvíli jsme narazili na poslední panel naší trasy, 10. zastávky (Německá Lhota). Byla to jediná zastávka, u níž bylo i posezení s lavičkami a stolkem.

Stezka dál pokračovala podél kolejí až k železničnímu přejezdu z počátku výletu. Vzhledem k tomu, že oficiálně začínala v Srbech, pokračovala vlastně za silnicí k jedenáctému panelu (Koněspřežka). Protože jsme ji ale začínali u nádraží, ukončili jsme ji tady, přešli jsme přes koleje a vrátili se k nádraží Kamenné Žehrovice.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 03. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Honza hod.

  Drvotova naučná stezka
  Dne 26.10.2010.byla slavnostně otevřena obnovená Drvotova naučná stezka – povodím středního Kačáku.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Ale, děkujeme za upozornění. To je příjemné překvapení. Původně to byla jedna z prvních naučných stezek, které jsme kdy šli 🙂 Už jsem novou verzi začal zpracovávat, budu se to snažit aktualizovat co nejdřív.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář