vzpomínáme

Naučná stezka Údolím Vrchlice (původní verze do roku 2011)

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
2
Naučná stezka Údolím Vrchlice (původní verze do roku 2011)

původní verze stezky z roku 2007, nahrazená novou verzí

Naučná stezka procházela malebným údolím říčky Vrchlice mezi Kutnou Horou a Velkým rybníkem. V tomto údolí nalezneme jednak pozůstatky po historickém dolování stříbra (staré štoly, odvaly, struskové haldy), staré lomy a také řadu bývalých mlýnů. Naučná stezka seznamovala s flórou a faunou údolí, ale také s historií jednotlivých mlýnů, pravěkými hradišti a dalšími zajímavostmi na trase.

Naučná stezka vedla většinou po asfaltové komunikaci nebo po lesních cestách a pěšinách. Trasa nebyla speciálně značena, vedla převážně po červené turistické značce, jen pod hrází Velkého rybníka z ní na čas odbočovala.

V roce 2011 byla naučná stezka v plném rozsahu zrekonstruována v nové podobě, s obsáhlejšími a atraktivnějšími informačními panely, zohledňujícími výsledky přírodovědeckých průzkumů, které v údolí Vrchlice proběhly v posledních letech před rekonstrukcí. Na trase tak přibylo pět nových zastávek, a náplň ostatních byla rozšířena.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začínala:
KUTNÁ HORA, křižovatka ulic Po Mlýnech a V Hutích, v údolí říčky Vrchlice, na turistickém rozcestí červené a žluté turistické značky, u barokního mostku přes Vrchlici
Končila:
údolí Vrchlice, hráz Velkého rybníka
Délka:
2 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
bez vlastního značení, většina trasy vedla po červené turistické značce
Vznikla:
2007
Tvůrce stezky:
Občanské sdružení Denemark
Naše návštěva:
září 2008, březen 2012
Stav naučné stezky:
stezka nahrazena v plném rozsahu novou verzí

Seznam zastávek

 1. Na úvod; U mostku
 2. Vrbový mlýn
 3. Za Vrbovým mlýnem
 4. Mlýn Denemark
 5. Skalní ostroh nad Denemarkem
 6. U Spáleného mlýna
 7. Za Spáleným mlýnem
 8. U mlýna Cimburka
 9. Skála nad tůní
 10. Mlýn Šimákov
 11. Na hrázi Velkého rybníka; Závěrem

Informační náplň

Zastávka 1: Na úvod; U mostku

 • uvítání na naučné stezce
 • stručné představení trasy a informační náplně stezky
Vyobrazení:
mapy okolí Kutné Hory s vyznačením naučné stezky
 • charakteristika vegetace v údolí
 • Wagenknechtův mlýn
 • barokní boží muka
 • barokní mostek přes říčku Vrchlici
 • struskové haldy ve čtvrti V Hutích
Vyobrazení:
důlní mapa Kutné Hory a okolí; barokní boží muka u Wagenknechtova mlýna; barokní mostek V Hutích; druhotný nerost chryzokol; Wagenknechtův mlýn

Zastávka 2: Vrbový mlýn

 • historie Vrbového mlýna
 • fauna a flóra skalní stěny nad parkovištěm
 • amfibolitový lom na protějším břehu Vrchlice, fauna
 • zbytky struskových hald vedle lomu
Vyobrazení:
zlatohlávek zlatý; rosnička zelená; struska v detailním pohledu; saranče

Zastávka 3: Za Vrbovým mlýnem

 • štola sv. Antonína Paduánského
 • pseudokrasová výzdoba štoly
 • fauna a flóra místních štol a starých lomů
 • flóra suťového svahu za náhonem
Vyobrazení:
„brčka“ na stropě štoly; vznik travertinu; netopýr černý; čolek velký; kuňka žlutobřichá; střemcha hroznovitá, listy kopytníku evropského

Zastávka 4: Mlýn Denemark

 • prototyp starého českého mlýna
 • historie mlýna Denemark
 • pozůstatky pravěkého hradiště nad mlýnem – podrobný popis, historický a stavební vývoj, výsledky archeologického průzkumu
 • flóra a fauna skalního ostrohu hradiště
 • vznik minerálních usazenin u výtoku vod
Vyobrazení:
schematické nákresy hradiště; kvetoucí hvozdík kartouzek; tesařík piluna, brhlík lesní, lasice hranostaj; travertin

Zastávka 5: Skalní ostroh nad Denemarkem

 • prototyp starého českého mlýna
 • historie mlýna Denemark
 • pozůstatky pravěkého hradiště nad mlýnem – podrobný popis, historický a stavební vývoj, výsledky archeologického průzkumu
 • flóra a fauna skalního ostrohu hradiště, hmyzí společenstva
Vyobrazení:
schematické nákresy hradiště; jestřábník chlupáček, mateřídouška časná; Rhamnusium bicolor, zlatohlávek zlatý, krasec třešňový

Zastávka 6: U Spáleného mlýna

 • kamenný splav nad mlýnem Denemarkem, důvod jeho výstavby a údržby
 • historie Spáleného mlýna
 • cesta ke kostelu sv. Trojice
 • ryby žijící v tůni nad jezem a nad tůní
 • flóra a fauna skal nad Denemarkem, suchých zídek a výslunných strání
Vyobrazení:
kostel sv. Trojice; rozchodník ostrý, sleziník severní; konipas horský, ještěrka obecná, mřenka mramorovaná

Zastávka 7: Za Spáleným mlýnem

 • nejmalebnější úsek údolí Vrchlice
 • zbytky mlýnského náhonu
 • flóra a fauna skalních stěn a okolí náhonu, houby
 • bývalé soukromé arboretum
Vyobrazení:
číšenka rýhovaná; rak říční; česnek medvědí, blatouch bahenní; nosorožík kapucínek, ledňáček říční

Zastávka 8: U mlýna Cimburka

 • historie mlýna Cimburk
 • hradiště Cimburk na ostrohu nad mlýnem – historický a stavební vývoj
 • výsledky archeologického průzkumu
 • knovízská kultura
 • flóra a fauna skalní plošiny bývalého hradiště a lesa a luk v okolí potoka
Vyobrazení:
keramika knovízské kultury; javor babyka, pelyněk pravý, sasanka hajní, podbílek šupinatý; otakárek fenyklový, babočka paví oko, přástevník medvědí, sojka obecná

Zastávka 9: Skála nad tůní

 • flóra svažité louky
 • flóra stráně nad skalní stěnou
 • fauna potoka a okolí
Vyobrazení:
třezalka tečkovaná, chrastavec rolní, zvonek kopřivolistý; ťuhýk obecný; brslen evropský, kokořík vonný; pstruh potoční, vydra říční

Zastávka 10: Mlýn Šimákov

 • historie mlýna Šimákov
 • přepady v hrázi Velkého rybníka a na ně vázaná fauna
 • fauna a flóra slunných břehů a okolí Velkého rybníka
Vyobrazení:
hrachovka říční, rak říční, užovka hladká; pcháč potoční; vřetenuška obecná, skorec obecný; vraní oko čtyřlisté; kachna divoká

Zastávka 11: Na hrázi Velkého rybníka; Závěrem

 • historie Velkého rybníka, důvod výstavby, současné využití
 • další historické památky v okolí Velkého rybníka – zámek Roztěž, zřícenina hradu Sion, pravěké osídlení u obce Bylany
 • fauna hráze a přilehlých svahů Velkého rybníka
Vyobrazení:
zámek Roztěž; ruiny hradu Sion; tesařík pižmový, kozlíček dazule
 • rozloučení / uvítání na naučné stezce
 • stručné představení trasy a informační náplně stezky
 • doporučené trasy a cíle, kam odtud dál pokračovat
Vyobrazení:
mapy okolí Kutné Hory s vyznačením naučné stezky

Popis trasy

Údolí Vrchlice → mlýn Denemark → mlýn Cimburk → mlýn Šimákov → hráz Velkého rybníka

Naučná stezka začínala v údolí Vrchlice, na rozcestí červené a žluté turistické značky, u barokního mostku přes Vrchlici, kde byly vedle sebe úvodní a 1. zastávka (U mostku). Odtud vedla po asfaltové komunikaci po červené značce proti proudu Vrchlice.

Po asi 350 metrech dorazila na asfaltové prostranství se skalní stěnou a velkou budovou za ním – vpravo na skále byla umístěna 2. zastávka (Vrbový mlýn).

Pokračovala po vozové cestě kolem budov. V lese kousek za nimi byla 3. zastávka (Za Vrbovým mlýnem).

Za můstkem přes Vrchlici v zatáčce u mlýna Denemark se nacházela 4. zastávka (Mlýn Denemark). Zřejmě cestou k ní, nebo za ní, měla být odbočka k 5. zastávce (Skalní ostroh nad Denemarkem), ale tu jsme přehlédli.

Naučná stezka pokračovala vpravo podél ohradní zdi mlýna Denemark, a dále buď stále po vozové cestě kolem mlýna a za něj, nebo po červené značce, která spolu s trasou Stříbrné stezky odbočuje vlevo vzhůru kamenitou pěšinou. V každém případě se brzy, za zákrutou údolí u malé vodní nádrže, před Spáleným mlýnem, obě cesty opět spojí. U zídky po pravé straně téměř naproti lávce přes nádrž byla 6. zastávka (U Spáleného mlýna). Po boku Spáleného mlýna se pak nacházela 7. zastávka (Za Spáleným mlýnem).

Dále vedla naučná stezka úzkou pěšinou podél členité skalní stěny. U ruiny mlýna Cimburk byla 8. zastávka (U mlýna Cimburka).

Krátce poté stezka vyšla na rozlehlou svažitou louku a vedla rovně pěšinkou podél jejího dolního okraje. Za loukou opět vstoupila do lesa, a krátce vystoupala k 9. zastávce (Skála nad tůní).

Za ní klesla po odhaleném skalním podloží, a zakrátko dorazila k výraznému rozcestí s informačním panelem Stříbrné stezky. Zde naučná stezka vedla neznačenou cestou vlevo rovně, k další ruině bývalého mlýna, a 10. zastávce (Mlýn Šimákov).

Za mlýnem vystoupala vpravo po zbudovaném schodišti opět na trasu červené značky, a po ní směrem vlevo dorazila k hrázi Velkého rybníka, kde byla 11. zastávka (Na hrázi Velkého rybníka). Tím naučná stezka končila.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 30. 10. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kutná Hora, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Jan Škoda hod.

  Stezka dnes již má 14 (resp. 15) zastávek při nezměněné délce. Trasa se shoduje s NS Stříbrná stezka – jižní okruh a texty na panelech se navzájem doplňují.
  denemark.jidol.cz/projekty/naucna-stezka-udolim-vrchlice/
  Na vyhlídku (č. 6a) se jde od panelu č. 5 (současného značení) vpravo přes chatrnou lávku přes příkop, překřížíme cestu po vrstevnici a pokračujeme pěšinou vpravo prudce vzhůru (není značeno).

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za doplnění. Novou verzi stezky jsme si již na jaře prošli, včetně té odbočky na vyhlídku nad Denemarkem, ale zatím jsme ji ještě nezpracovali.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář