Naučná stezka Zámeckou oborou

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
1
Naučná stezka Zámeckou oborou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází bývalou oborou u zámku Kačina u Kutné Hory, která je součástí zdejšího rozsáhlého přírodně krajinářského parku. Stezka seznamuje s biotopy, které se v okolí zámku vyskytují, a jejich faunou a flórou, se zaniklým vodním systémem a dalšími zajímavostmi zámeckého parku a okolí. Je novějším doplňkem naučné stezky Kačinským zámeckým parkem.

Stezka vede blízkým i vzdálenějším okolím zámku, převážně po lučních a lesních cestách a pěšinách. Není náročná, ale některé úseky trasy mohou být hůře schůdné (bahno, vyjeté koleje). U některých zastávek jsou malá sedátka, ale jsou většinou zarostlá vegetací. Informační panely jsou sice pěkné a zajímavé, ale samotná procházka není nijak zvlášť atraktivní. Trasa není značena, doporučujeme si vzít v pokladně zámku leták ke stezce s plánkem.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná:
zámek KAČINA u obce Svatý Mikuláš, na trase naučné stezky Kačinským zámeckým parkem (u 10. zastávky), v zadní části parku za zámkem
Končí:
na trase naučné stezky Kačinským zámeckým parkem (u 13. zastávky), v zadní části parku za zámkem (pod zámeckým zahradnictvím)
Délka:
2 km
Zastávek:
23
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
červen 2008
Tvůrce stezky:
Spolek přátel Muzea českého venkova na zámku Kačina, o. s.; Národní zemědělské muzeum Praha; Společnost pro životní prostředí Kutná Hora
Naše návštěva:
červen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
jedna zastávka chyběla (č. 17)

Seznam zastávek

 1. Naučná stezka zámeckou oborou (úvod)
 2. Lípy
 3. Vodní režim
 4. Louky
 5. Škůdci
 6. Bylinné patro a houby
 7. Lesní těžba
 8. Lesnická dendrologie (lesnický kvíz 1)
 9. Lesnická zoologie (lesnický kvíz 2)
 10. Obora, bažantnice a její zařízení
 11. Duby
 12. Natura 2000 – páchník hnědý
 13. Mokřad
 14. Cestní síť
 15. Nová historie kačinských lesů
 16. Živočišstvo vodních tůní
 17. Topoly
 18. Genofond: stromy, keře
 19. Obnova lesa
 20. Obnova lesa (lesnický kvíz 3)
 21. Taxace lesa (lesnický kvíz 4)
 22. Aleje
 23. Geologie, pedologie

Informační náplň

Zastávka 1: Naučná stezka zámeckou oborou (úvod)

 • historická kulturní krajina
 • informace o naučné stezce a jejích tvůrcích, seznam zastávek
 • charakteristika zámecké obory
Vyobrazení:
ilustrační fotografie; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Lípy

 • lípa malolistá (srdčitá) – charakteristika stromu, lipové dřevo, léčivé účinky
 • lípa velkolistá
 • lípa stříhanolistá
 • lípa řapíkatá
Vyobrazení:
lípa malolistá, lípa velkolistá, lípa stříhanolistá

Zastávka 3: Vodní režim

 • vodní systém kačinského zámeckého parku a okolí – rybníky, umělé vodní kanály, odvodňovací strouhy, přístaviště loděk
 • rybníček a chrámek Templ s vodním trkačem – zásobování Kačiny užitkovou vodou v minulosti
 • postupný zánik vodního systému; negativní důsledky pro oboru
 • plán na obnovu vodního systému v současnosti, plán na obnovu vodního trkače v Templu
Vyobrazení:
ostrůvek na potoce – křižování lodí; požární nádrž; pohled skrz hráz protrženého Anenského rybníka; bývalé přístaviště loděk; pohled do grotty, kde byl vodní trkač; církvický jez; hráz bývalého Mikulášského rybníka; studánka pod Novým rybníkem

Zastávka 4: Louky

 • na čem závisí charakter a druhové složení lučních společenstev
 • nepůvodní louky vzniklé v minulosti vykácením lesa
 • zemědělské louky
 • druhy trav
 • tzv. kačinské louky
Vyobrazení:
bršlice kozí noha; platan v lukách; mochna husí; bojínek luční; louky u kačinského zámku; srha říznačka

Zastávka 5: Škůdci

 • největší škůdci jehličnatých a listnatých porostů
 • škodlivé druhy hmyzu, dřevokazné houby
 • kůrovcová kalamita na Šumavě
 • současná koncepce ochrany lesů
 • škody způsobené zvěří
 • jmelí bílé
Vyobrazení:
bekyně mniška; jmelí bílé; ochmet; lýkožrout

Zastávka 6: Bylinné patro a houby

 • složení bylinného patra a výskyt konkrétních druhů rostlin a hub lesa v různých částech obory
 • podmínky pro růst hub, druhy vázané na konkrétní stanoviště
Vyobrazení:
hluchavka pitulník; rožec rolní; černýš hajní; hrachor jarní; bažanka vytrvalá; jaterník trojlaločný; violka lesní; hřib dubový; hlíva; bedla vysoká

Zastávka 7: Lesní těžba

 • vysvětlení pojmu lesní těžba
 • těžba výchovná, těžba obnovní
 • lesy s výběrných způsobem hospodaření
 • těžebně-dopravní systémy šetrné k přírodě
 • soustřeďování dříví koňmi
 • vyvážecí soupravy a harvestory
 • vyvážecí minisoupravy (železný kůň)
Vyobrazení:
v terénu při lesní těžbě; vlečení v polozávěsu (Výzkumná stanice ŠLP Křtiny); Larix 3T (Výzkumná stanice ŠLP Křtiny); holina z kompozičních důvodů; schéma lanového systému Larix 3T (Výzkumná stanice ŠLP Křtiny); výběrová těžba

Zastávka 8: Lesnická dendrologie (lesnický kvíz 1)

 • lesnický kvíz 1. – poznávání vyobrazených druhů stromů, legenda na zadní straně panelu (zastávka 9)
 • legenda k lesnické zoologii – kvíz na druhé straně panelu (zastávka 9)
Vyobrazení:
druhy stromů k poznání

Zastávka 9: Lesnická zoologie (lesnický kvíz 2)

 • lesnický kvíz 2. – poznávání vyobrazených druhů živočichů, legenda na zadní straně panelu (zastávka 8)
 • legenda k lesnické dendrologii – kvíz na druhé straně panelu (zastávka 8)
Vyobrazení:
druhy živočichů k poznání

Zastávka 10: Obora, bažantnice a její zařízení

 • historický vývoj kačinské bažantnice
 • růžice cest s vázou
 • Velká bažantnice, Malá bažantnice, Kačinská myslivna
 • rozsah chovu zvěře
 • bažant obecný
 • koroptev polní
Vyobrazení:
torzo vázy v místě bývalého střeleckého altánu; voliéry pro bažanty u kačinské hájovny; posed v Ostrůvkách; hrázecká hájovna z průhledu oborou; koroptev polní; bažant obecný

Zastávka 11: Duby

 • charakteristika dubu
 • druhy dubů rostoucí u nás
 • dub letní
 • dub červený
 • dub cer
Vyobrazení:
dub letní (2×), dub červený, dub cer

Zastávka 12: Natura 2000 – páchník hnědý

 • co je Natura 2000
 • brouk páchník hnědý – důvod vyhlášení parku evropsky významnou lokalitou, charakteristika
Vyobrazení:
torzo stromu; torzo stromu pro páchníka; větve vyrovnané na pařezech; trouchnivějící kmeny stromů pro páchníka; padlý shnilý kmen dubu; páchník hnědý; pahýl provrtaný brouky

Zastávka 13: Mokřad

 • mokřad na místě zaniklého rybníčku
 • obecná charakteristika mokřadu – význam, zánik, Ramsarská úmluva
 • flóra a fauna mokřadů
 • zábrany podél frekventovaných silnic v době tahu obojživelníků
Vyobrazení:
čolek velký; ropucha zelená; skokan zelený; rdest; kalous pustovka; bekasina otavní

Zastávka 14: Cestní síť

 • cesty – významný prvek kompozice zámeckého parku
 • historický vývoj cestní sítě v okolí zámku
 • typy cest v zámeckém parku, postup výstavby, údržba
Vyobrazení:
Kačina z kraje novodvorské cesty; hlavní průhled k váze; kosená cesta směrem k zámku; mostek na pískové cestě od Nových Dvorů; Nové Dvory z hlavního průhledu oborou; požární zbrojnice s mostkem v oboře; propustek pod silnicí směrem k hájovně

Zastávka 15: Nová historie kačinských lesů

 • kačinské lesy
 • lesní hospodaření Chotků
 • lesní hospodaření na počátku 20. století, po znárodnění a v současnosti
Vyobrazení:
stodola u kačinské hájovny; odchovny bažantů u kačinské hájovny; Červený domek – bývalá hájovna; hrázecká hájovna; kačinská hájovna

Zastávka 16: Živočišstvo vodních tůní

 • vysvětlení pojmu tůň, jak vznikají atd.
 • živočichové tůní
Vyobrazení:
kuňka obecná, ropucha obecná, skokan hnědý, čolek obecný, vážka, chrostík, blatnice skvrnitá, pošvatka

Zastávka 17: Topoly

zastávka nenalezena

Zastávka 18: Genofond: stromy, keře

 • funkce botanických zahrad a arboret
 • potřeba uchování genofondu rostlin
 • druhy vysazené v kačinském parku – stromy, keře
Vyobrazení:
šeřík, pajasan žlaznatý, jalovec viržinský, nahovětvec, catalpa, douglaska, dřezovec

Zastávka 19: Obnova lesa

 • vysvětlení pojmu obnova lesa
 • obnova přirozená a umělá
 • způsoby obnovy v hospodářském lese
 • oborní lesy
Vyobrazení:
přirozená obnova lesa pasečným způsobem; náletový les; různé věkové etáže lesa; věkové skupiny pod Libuší; obnova lesa

Zastávka 20: Obnova lesa (lesnický kvíz 3)

 • lesnický kvíz 3 na téma obnovy lesa
Vyobrazení:
přirozená obnova lesa; sazenice připravené k výsadbě; příprava jamek pomocí motorového jamkovače; lesní školka; lesní porost; obnova lesa; obnova lesa (schéma)

Zastávka 21: Taxace lesa (lesnický kvíz 4)

 • lesnický kvíz 4 na téma taxace lesa
Vyobrazení:
digitální průměrka; lesnická průměrka; výškoměr; sklonoměr; lesnické obvodové měřidlo; moderní pomůcka – mantax; taxační tabulky; výškoměr; lesnická průměrka

Zastávka 22: Aleje

 • významný kompoziční prvek parku
 • historický vývoj alejí podél cest a silnic
 • nejčastější druhy stromů v alejích
Vyobrazení:
dvouřadá alej k Novým Dvorům – po obnově; dvouřadá topolová alej směrem k Ovčárům; čtyřřadá Mikulášská alej; alej k zámku; Novodvorská alej

Zastávka 23: Geologie, pedologie

 • geologická stavba podloží zámku Kačina
 • složení půdy v okolí zámku
 • specifické rostlinstvo vázané na konkrétní typy půd
Vyobrazení:
písčitá půda; obvodová zeď parku s příkopem; opuka vystupující až na povrch na Vinici

Popis trasy

blízké okolí zámku → obora → zámek

Naučná stezka Zámeckou oborou začíná na trase naučné stezky Kačinským zámeckým parkem, u její 10. zastávky. Jednou z možností tedy je vyrazit od zámku po trase této stezky a do obory z ní pak odbočit. Chceme-li si cestu zkrátit, 10. zastávka se nachází v zadní části parku za zámkem, téměř naproti zadnímu průčelí asi 200 metrů od zámku. Nejrychleji se sem dostaneme tak, že od hlavního zámeckého průčelí jdeme vlevo k zámecké knihovně, zde obejdeme budovu zámku a za ním pokračujeme po mírně se svažující louce.

Úvodní 1. zastávku nalezneme hned u cesty. Zde cestu zároveň opouštíme a míříme vlevo přes louku (směrem od zámku) k nedalekému lesu, na jehož okraji již vidíme 2. zastávku (Lípy). Za ní stezka projde prosekaným pásem kopřiv a pokračuje lesní pěšinou. Brzy potkáme 3. zastávku (Vodní režim). Jdeme dál v přímém směru lesem, posléze přejdeme přes lávku a dorazíme na rozhraní lesa a louky. Zde nalezneme 4. zastávku (Louky).

Přejdeme přes louku a zakrátko opět vstoupíme do lesa, na jehož okraji, u z dálky viditelného torza stromu, je umístěna 5. zastávka (Škůdci). Pokračujeme lesní cestou, nyní spíše vozovou a místy velmi podmáčenou, zarostlou a zpustlou. Postupně potkáváme 6. zastávku (Bylinné patro a houby), dále 7. zastávku (Lesní těžba), a v ohybu cesty pak 8. zastávku (Lesnická dendrologie – lesnický kvíz 1) – pozor, na její zadní straně je 9. zastávka (Lesnická zoologie – lesnický kvíz 2).

U této zastávky trasa zatáčí po vozové cestě doprava. Hned za zatáčkou je 10. zastávka (Obora, bažantnice a její zařízení). Dále vede stezka opět rovně po poměrně rozježdění vozové lesní cestě. Postupně potkáváme 11. zastávku (Duby), dále 12. zastávku (Natura 2000 – Páchník hnědý)13. zastávku (Mokřad). Po pár desítkách metrů vyjdeme na kvalitní štěrkovou vozovou cestu, po níž zahýbáme vpravo.

Kousek za napojením potkáváme 14. zastávku (Cestní síť). Štěrkové cesty se pak nadlouho držíme – postupně potkáváme 15. zastávku (Nová historie kačinských lesů), u rybníka po levé straně 16. zastávku (Živočišstvo vodních tůní), někde v okolí mostu 17. zastávku (Topoly) – v době naší návštěvy ale chyběla, dále 18. zastávku (Genofond: stromy, keře), pak již na dohled zámku 19. zastávku (Obnova lesa) a kousek za ní opět oboustrannou 20. zastávku (Obnova lesa – lesnický kvíz 3) a na její zadní straně 21. zastávku (Taxace lesa – lesnický kvíz 4).

Za ní jdeme jen pár desítek metrů, a odbočujeme travnatým úsekem vpravo, k 22. zastávce (Aleje). Pokračujeme dál rovně travnatým úsekem, až k 23. zastávce (Geologie, pedologie).

Tím naučná stezka končí, a my odtud můžeme pokračovat vlevo vzhůru loukou a pak zleva kolem zámku (cestou potkáváme zastávky naučné stezky Kačinským zámeckým parkem).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 12. 08. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kutná Hora, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • KOLTURISTA hod.

  Velmi pěkná NS, zejména na jaře. Tato oblast byla nepřístupná kvůli bažantnici, což již dávno neplatí.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář