Naučná stezka Smolotely

Hodnocení:
(počet hlasů: 20)
Komentáře:
16
Naučná stezka Smolotely

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede okolím obce Smolotely, ležící asi 15 km východně od Příbrami. Seznamuje s historií obce a jejích dvou dalších částí (Smolotelky a Draha), a pozoruhodnými stavbami, zajímavostmi a krajinou v okolí. Nejzajímavějším cílem je bezesporu poutní místo Maková hora s barokním kostelem sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, místní krajinná dominanta.

Naučná stezka je výsledkem projektu studentů Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola v Praze-Letňanech, ve spolupráci s obyvateli Smolotel za podpory nadace Vodafone ČR. Trasa není příliš náročná, jediné větší stoupání je třeba překonat cestou na vrchol Makové hory. Vede po cestách různého typu a je přímo vzorově značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Pokud chcete, můžete si s sebou pro všechny případy vzít plánek stezky.

Oficiální název stezky (uvedený na panelech) je „naučná stezka Smolotely“, v jiných zdrojích nebo mapách bývá uváděno i „naučná stezka okolím Smolotel a Makové hory“, ale jde o tutéž stezku.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná i končí:
obec SMOLOTELY, u autobusové zastávky ve středu obce
Délka:
cca 6,5 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2009
Tvůrce stezky:
Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o. p. s., Praha-Letňany
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Smolotelská náves, barokní zámek
 2. Historie 20. století ve Smolotelech
 3. Důlní činnost ve Smolotelech
 4. Poutní místo Maková hora
 5. Vývoj krajiny v okolí Smolotel
 6. Mlýnská soustava na Líšnickém potoku
 7. Osada Draha

Informační náplň

Zastávka 1: Smolotelská náves, barokní zámek

 • uvítání na naučné stezce
 • časová přímka historie Smolotel a okolí
 • pivovar
 • zámek
 • zámecký park
 • zámecká kaple
Vyobrazení:
zámek (historické foto); zámek v současnosti; památná lípa srdčitá v zámeckém parku; setkání muzikantů u památné lípy; budova dnes již zaniklého pivovaru; smolotelská náves (30. léta 20. století); pohled do současného interiéru zámecké kaple; socha sv. Jana Nepomuckého na návsi; orientační plánek Smolotel a okolí s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 2: Historie 20. století ve Smolotelech

 • školy ve Smolotelech
  • stará škola
  • nová škola
 • historie 20. století v datech
 • rodina Schwarzova
 • Josef Bučil
 • František Bučil
Vyobrazení:
stará škola u hráze; Eduard Schwarz; Josef Bučil; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Důlní činnost ve Smolotelech

 • geologická stavba okolí Smolotel
 • žulový balvan Ďáblovo lože
 • stará cesta na Makovou horu
 • akátová alej
 • důlní činnost ve Smolotelech
Vyobrazení:
zjednodušená geologická mapa okolí Makové hory; žulový balvan nazývaný Ďáblovo lože; detail kříže vytesaného na Ďáblově loži; stará akátová alej; příčný kutací zářez pod Makovou horou (1936); orientační plánek nejbližšího okolí; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Poutní místo Maková hora

 • informace o poutním místu
 • kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské
 • lesy na Makové hoře
 • modlitba na Makové hoře
 • historie poutního místa
Vyobrazení:
kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské; lesy na Makové hoře; historická vyobrazení kostela; plánek kostela s popisem; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Vývoj krajiny v okolí Smolotel

 • vývoj krajiny pohledem z vrchu Chlumek
 • vývoj vodní sítě
 • vývoj lesních ploch
 • vývoj cestní sítě v okolí Smolotel a Makové hory
 • vývoj zástavby
Vyobrazení:
starý pohled na školu ve Smolotelech; Smolotely na Müllerově mapě Čech z roku 1720; tři mapy vývoje osídlení Smolotel a okolí (první vojenské mapování 1764–1768, třetí vojenské mapování 1879, současnost 2009); starý pohled na Smolotelky; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Mlýnská soustava na Líšnickém potoku

 • Panský a Vopičkův mlýn
 • smolotelské pověsti a zkazky
  • oslík na Makové hoře
  • dešťový vrch
  • ukrytá Madona
  • řezníci (o zdejších lupičích)
  • křížek nad hrobem pruského vojáka
  • tajemná jeskyně
  • porouchaný tank
 • zaniklý Vopičkův rybník na Líšnickém potoce
 • nivní porosty v okolí Líšnického a Viničního potoka
Vyobrazení:
Panský mlýn; Rudolf a Ludvík Vopičků; plánek zaniklé mlýnské soustavy; zaniklý rybník u Vopičkova mlýna dnes; nivní společenstva u nedalekého parního mlýna; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Osada Draha

 • zaniklý náhon Vopičkova a Panského mlýna
 • dubový hájek na rozcestí v Draze
 • zaniklý parní mlýn nedaleko Drahy
 • rozloučení a poděkování tvůrců naučné stezky
Vyobrazení:
zaniklý mlýnský náhon u Drahy; studenti před kostelem na Makové hoře; mosty v Draze; budova parního mlýna (Parníku) před zbouráním; komín Parníku; plánek naučné stezky

Popis trasy

Smolotely → Maková hora → Smolotelky → Draha → Smolotely

Naučnou stezku zahájíme na autobusové zastávce v centru Smolotel (spojení z Příbrami), kde nalezneme 1. zastávku (Smolotelská náves, barokní zámek). Od ní vyrážíme směrem vlevo, k rozcestníku v levotočivé zatáčce hlavní silnice. Tu zde opustíme a pokračujeme v přímém směru, po značkách naučné stezky a zároveň červené turistické značce. Projdeme kolem rybníka a za ním se stočíme vpravo, načež začneme stoupat úzkou uličkou. Zakrátko potkáme u vrat po levé straně připevněnou 2. zastávku (Historie 20. století ve Smolotelech).

Stoupáme dál, ulička se změní ve vozovou travnatou cestu. Výše překřížíme další vozovou cestu, ale jdeme stále rovně vzhůru, akátovou alejí. Za ní vyjdeme na louku, kde je umístěna 3. zastávka (Důlní činnost ve Smolotelech). Žulový balvan Ďáblovo lože, o kterém se píše v textu, je v lese po levé straně, asi 50 metrů od zastávky (nevede k němu cesta ani není značeno).

Pokračujeme dál cestou k lesu, na jehož okraji se cesta (i značení) dělí. My zde opustíme červenou značku a odbočujeme vpravo pouze po značení NS. Mírně stoupáme zarostlou vozovou cestou, posléze se napojíme na další vozovou cestu, která nás v přímém směru dovede k malému hřbitovu a asfaltce. Po ní jdeme dále vlevo do kopce, ale jen asi 100 metrů – pak odbočíme na příkřejší lesní pěšinu vlevo, která nás po asi 250 metrech ostřejšího výstupu dovede na travnaté prostranství kolem kostela. U cesty kousek před ním je umístěna 4. zastávka (Poutní místo Maková hora). Obejdeme kostel a na jeho druhé straně se opět napojíme na červenou značku – pokračujeme spolu s ní vlevo dolů.

Klesáme lesem, níže v rozdvojení cesty znovu opustíme červenou značku a odbočujeme vpravo užší pěšinou pouze po značkách naučné stezky. Dále klesáme lesem, stále v přímém směru. Po asi 400 metrech vyjdeme z lesa na louku – velká značka na protější straně nás směruje přímo přes louku ke křížku. Sestoupíme na cestu, přejdeme ji a pokračujeme stále v přímém směru polní vozovou cestou kolem nové výstavby po levé straně k vesnickým domkům před námi. Vozová cesta vstoupí mezi zástavbu, na trianglu podobných cest ji trasa opustí a vede rovně (značka je dál vzadu na sloupu), projde mezi oplocením a dorazí k silnici, po níž pokračujeme vpravo. Zároveň se zde napojíme na zelenou značku, spolu s níž procházíme obcí až na křižovatku tvaru T, kde odbočujeme vpravo vzhůru, a pak o něco výše na rozdvojení míříme vlevo. Asfaltka nás vyvede ze zástavby a dál pokračuje jako travnatá cesta. Na návrší za obcí potkáváme 5. zastávku (Vývoj krajiny v okolí Smolotel).

Jdeme dál vozovou cestou, dále vstoupíme do lesa. Zde posléze nepřehlédneme, že značení opouští vozovou cestu a odbočuje šikmo vlevo dolů méně výraznou cestou. Ta klesne na širší štěrkovou vozovou cestu, po níž pokračujeme směrem vlevo dolů (na této křižovatce opustíme zelenou značku a jdeme dál pouze po značkách NS).

Klesneme na asfaltku u Panského mlýna, po které jdeme dále vlevo, asi 750 metrů, až k silnici. Zahneme po ní vpravo dolů (zároveň se zde opět napojíme na červenou značku). Po dalších asi 200 metrech dorazíme k odbočce, u níž je umístěna 6. zastávka (Mlýnská soustava na Líšnickém potoku). K Vopičkovu mlýnu a hrázi zaniklého rybníka u něj se dostaneme po asfaltové odbočce (asi 80 metrů).

Pokračujeme dál po silnici až do osady Draha, přejdeme dva mosty za sebou a odbočíme do ulice vlevo. Za křižovatkou nacházíme poslední, 7. zastávku (Osada Draha). Dále jdeme ulicí, na rozdvojení po 180 metrech míříme vlevo přes most (zde opouštíme červenou značku), po dalších 50 metrech opět vlevo vedlejší ulicí. Asfaltka vede podél potoka, pak stoupá nad osadu. Po dalších asi 250 metrech za posledním domem dorazíme k silnici. Informační tabule nás upozorňuje na parní mlýn – Parník – 200 metrů směrem vpravo. Stezka pak ale dál pokračuje vlevo vzhůru, po silnici mezi poli, asi 700 metrů, až na hlavní silnici. Zde zahneme vlevo a po 400 metrech dorazíme zpět do centra Smolotel, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 08. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 16)

 • Gábina hod.

  Stezka je skvela, narocnost akorat (zvladnou to i tehotne :-), kostel na Makove hore je PREKRASNY, opravdu uzasny zazitek, nahodou tam byl i p. farar, ktery nas pustil dovnitr, jinak byva otevren na mse – 3. nedele v mesici (14 h.) a 1. sobota v mesici (od 10 h.), zde kdyztak kontakt http://farnostbrezovehory.ic.cz
  Trasu opravdu doporucuji, okoli je krasne, jedinou vadu ma dopravni spojeni – o vikendu prakticky neexistuje (v sob. to jede tam, ale ne zpet, a v ned. zase zpet, ale ne tam), takze jedine vsedni den nebo jet autem. Take jsme trochu bloudili na zacatku trasy, 1.zastavka je hned u bus. zastavky a od ni se musi jit doleva. Je tam vice cest, tak nas to trochu zmatlo 🙂 ale jinak opravdu krasne, urcite to pujdeme znovu!

  Odpovědět
  • Tom hod.

   S tím spojením do Smolotel je to vážně bída, sami jsme se tam dopravili autem. Jinak může souhlasit, že není moc jasné, kam stezka z výchozího místa vede – my jsme to samozřejmě zvorali a šli zpočátku obráceně. Trklo nás to až na polní cestě za Smolotelami, když Maková hora zůstala daleko za námi a zjevně mimo náš směr. 🙂
   Ke kostelu jsme se dostali těsně před polednem a pán, který tam byl, nás pozval dovnitř na prohlídku. Nevěděli jsme ale, že se chystá zvonit poledne, a protože jsme ho tam trochu zdržovali, zvonilo se toho dne kvůli nám o minutu později 🙂

   Odpovědět
 • Víťa hod.

  Dnes jsem prošel i s dětma, co byly nažhavené na rejžování zlata… našly si odkaz : MILÍN jihojihovýchodně od Příbrami – Zlato v náplavech na bystřině na Mlýnském – Líšnickém potoce jižně od Milína. Bohaté partie především nad Pilou u vrchů Dubenecké hory.
  Což odpovídá odbočení za mlýnem mezi body trasy 5 a 6 a chůzi o pár metrů po asfaltce níže s nějakou pokličkou na čeření písku 🙂 .. Opravdu najde každý, i když jen malé zlatinky od 1 do 5 mm ….

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za skvělý tip 🙂

   Odpovědět
 • Forejtová hod.

  Dobrý den,chci se zeptat zda je naučná stezka Smolotely přístupná pro vozíčkáře.Děkuji Forejtová

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, bezbariérová bohužel není, jde převážně o vozové cesty a pěšiny, často kamenité a překonávající různé terénní nerovnosti.

   Odpovědět
 • Zuzka hod.

  Dobrý den, chci se zeptat jestli by se trasa dala projít i s kočárkem. Děkuji

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, pro kočárek stezka vhodná není, ze stejných důvodů, které jsem napsal ke komentáři výše: jde převážně o vozové cesty a pěšiny, často kamenité a překonávající různé terénní nerovnosti.

   Odpovědět
 • Mila hod.

  Dobry den,na Makovou horu s poustevnikem vzpominaji dodnes moji zaci,s kterymi jsme na ni vysli z druhe strany od Orlicke prehrady v ramci vyletu. Cesta byla stale lesem,i kdyz nekdy dost strma,ale zvladli to vsichni! Poustevnik na hore nas oslovoval ‚ovecky‘,vsude nas provedl,i do veze. Moji tehdy devataci byli nadseni a to je co rict. Makova hora-doporucuji,nevsedni zazitek! Zdravim poustevnika!

  Odpovědět
 • sasa hod.

  zdravim

  Odpovědět
 • sasa hod.

  Chtel bych timto podekovat panu starostovi Pavlu Paterovi za srdecne prijeti posezeni a zavzpominani na mladi.Take chci podekovat kamaradovi Petru Jungbauerovi za setkani s kamarady a za krasny pohodovy vecer.Bylo nam fajn a doufam ze priste se nas sejde vic a zavzpomínáme na nase mladi ve Smolotalych.Kluci ještě jednou moc dekuju.Sasa a jana Charvatovi

  Odpovědět
 • Gymnázium Přírodní škola hod.

  Naučná stezka je stále v provozu beze změn v celé délce. Každý rok provádíme údržbu značení a ověřujeme průchodnost v celé délce. Poslední kontrola proběhla v říjnu 2018.

  Odpovědět
 • Leoš hod.

  Stezka je moc hezká. V lesní částí minimum lidí (nepotkali jsme nikoho), vesnička Smoloteličky krásná. Díky Gymnáziu.

  Odpovědět
 • Danatal hod.

  Stezku jsme šli jako novoroční vycházku. Jediné zaváhání na začátku. Opravdu to chce držet se popisu a vydat se od č. 1 vlevo k rybníku, který je nadohled. Pak se nezaleknout, že procházíte někomu po dvoře. Překvapilo nás množství lidí jdoucích na Makovou horu. Ale byla tam novoroční mše a v druhé části už jsme nepotkali nikoho. S miminkem v nosítku a povinným focením u kostela to vydalo přes dvě hodiny. Na rodinný výlet akorát. Díky za tip.

  Odpovědět
 • Manželé Markovi hod.

  Naučnou stezku jsme navštívili 9.10.2021. Byli jsme mile překvapeni, jak byla po celé trase perfektně značená. Děkujeme Markovi Jihlava.

  Odpovědět
 • Z+JP.. hod.

  Podzimní příroda jako vymalovaná, počasí jako na objednávku , všude klid , . . . . . . snad jen, že nás již trochu bolejí nohy, . . . ale to po 70 skoro každého, tak si nestěžujeme. Doporučení : to si nenechte ujít a snad jen bacha na ten začátek trefit na značení.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář