Naučná stezka Karla Čapka

Hodnocení:
(počet hlasů: 14)
Komentáře:
4
Naučná stezka Karla Čapka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka procházející krajem mezi obcí Stará Huť u Dobříše a údolím říčky Kocáby seznamuje především s místy spjatými s pobytem novináře, dramatika, překladatele a spisovatele Karla Čapka (1890–1938). Naučná stezka začíná nedaleko Památníku Karla Čapka ve Staré Huti. Tento dům, původně sloužící jako správní budova zdejších železáren, dostali od jeho majitele a Čapkova příbuzného Karel Čapek a jeho žena Olga Scheinpflugová jako svatební dar k doživotnímu užívání. Karel Čapek zde prožil poslední tři roky svého života.

Naučná stezka rovněž seznamuje s historií zdejší hutní výroby a upozorňuje na místa někdejších zpracovatelských dílen podél trasy, dále s historií trampingu na říčce Kocábě (Hadí řece) a faunou a flórou různorodých přírodních stanovišť.

Naučná stezka vede převážně po vozových cestách či pěšinách, většinou štěrkových, ale místy mohou být po dešti i hůře schůdné úseky. Trasa je dostatečně značena oranžovým piktogramem psa Dášeňky, na některých místech i ukazateli, a s orientací není zásadní problém. Trasa není bezbariérová, s terénním kočárkem se projet dá, jen je třeba počítat s přechodem úzké vratké lávky přes Kocábu mezi čtvrtou a pátou zastávkou (kde jsme museli kočárek odstrojit, rozložit a přenést po částech). Dalším obtížným úsekem je úvozové stoupání na počátku slepé odbočky od sedmé k osmé zastávce.

Naučná stezka je na plánku rozdělena do tří okruhů – popis níže uvedený odpovídá druhému okruhu a části třetího. První okruh vede pouze v okolí Čapkova památníku, projít celý třetí okruh znamená přebrodit Kocábu u Plechhamru a další peripetie, navíc na něm nejsou již žádné další zastávky. Trasa stezky je doplněna úkoly pro děti – k jejich splnění je ale nutno získat v Památníku Karla Čapka tištěný materiál k naučné stezce.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná a končí:
STARÁ HUŤ U DOBŘÍŠE, parkoviště cca půl kilometru od Památníku Karla Čapka
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
oranžový piktogram psa Dášeňky, ukazatele s piktogramem Dášeňky a názvem naučné stezky
Vznikla:
2012
Tvůrce stezky:
Památník Karla Čapka
Naše návštěva:
květen 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Pojďte s námi stezkou Karla Čapka; Step s obeliskem
 2. Výroba železa ve Staré Huti; Rybník Strž
 3. Zájezek; Obojživelníci
 4. Les a houby, Černé jedle
 5. Kocába; Meandry
 6. Rozcestí; Historie
 7. Čtvrtý hamr, výroba železa; Zarůstání krajiny
 8. Plechhamr; Mědihamr
 9. Louka Francouzka; Meliorace
 10. Významné osobnosti obce Stará Huť; U Pěti lip

Informační náplň

Zastávka 1: Pojďte s námi stezkou Karla Čapka; Step s obeliskem

 • uvítání na naučné stezce a její představení
 • zajímavosti v následujícím úseku trasy
 • step s obeliskem – fauna, flóra
Vyobrazení:
svatební foto Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové (srpen 1935); Památník Karla Čapka; vyhlídka s obeliskem; rybník Strž koncem 19. století (akvarel malíře Josefa Loukoty); podrobná mapa s vyznačením trasy naučné stezky; step s obeliskem; rozchodník skalní; křižák pruhovaný; ještěrka obecná; soumračník jahodníkový; hvozdík kartouzek; běžník kopretinový

Zastávka 2: Výroba železa ve Staré Huti; Rybník Strž

 • historie hutí a výroby železa ve Staré Huti
 • zaniklé objekty patřící k hutní výrobě
 • popis rybníka Strž
 • péče o rybníky
 • fauna a flóra rybníka Strž a okolí
Vyobrazení:
starohuťské železárny ve 20. letech 20. století (kresba Ladislav Malý); kuplovna; odpich pece (2. pol. 19. století); výkres první válcovací stolice v huti na Strži (E. Jeanish, 1840); pohlednice ze začátku 20. století; správní budova strojírny, dnes Památník Karla Čapka; starý náhon strojírny v zahradě památníku; plánek naučné stezky; Karel Čapek s Olgou Scheinpflugovou na hrázi rybníka; původní most před povodní v roce 1981; potápka roháč; ondatra pižmová; kosatec žlutý; plicník lékařský; orsej jarní; škeble rybniční; netopýr rezavý

Zastávka 3: Zájezek; Obojživelníci

 • zbytky náhonu Třetího hamru
 • popis zdejšího zaniklého hamru
 • mokřad
 • rosnička zelená
 • skokan hnědý
 • ropucha obecná
 • skokan krátkonohý
Vyobrazení:
kovací hamr (17. století); hutní truhlové dmychadlo (1. polovina 19. století); rybník Zájezek; skokan skřehotavý; norník rudý; užovka obojková; rákos obecný; plánek naučné stezky; rosnička zelená; skokan hnědý; ropucha obecná; skokan krátkonohý

Zastávka 4: Les a houby; Černé jedle

 • smrkové monokultury – pozitiva, negativa
 • smrk ztepilý
 • houby
 • zmije obecná
 • Karel Čapek – Prosba o milost (Lidové noviny, 1928)
 • Prosba lesa
Vyobrazení:
muchomůrky (foto Karel Čapek); hřib dubový; ucho Jidášovo; smrk ztepilý; zmije obecná; hříbky (foto Karel Čapek); Karel Čapek fotografuje; bodlák (foto Karel Čapek); zahrada v zimě (foto Karel Čapek); plánek naučné stezky

Zastávka 5: Kocába; Meandry

 • charakteristika říčky Kocáby (= Hadí řeky)
 • rozvoj skautingu před první světovou válkou a vznik trampingu
 • trampské osady na Kocábě
 • trampské písně
 • zlato v Kocábě
 • fauna a flóra vlhkých luk a křovin podél Kocáby
Vyobrazení:
Bob Hurikán s manželkou; osada Louisiana (kolem 1920); osada Louisiana (20. léta 20. století); osada Rewaston (kolem 1927); osada Rewaston (kolem 1935); osada Dashwood (léto 1978); údolí Kocáby nad Štěchovicemi; osada Askalona (současný stav); trampská kapela; plánek naučné stezky; vážka černořitná; hnědásek jitrocelový; modrásek bahenní; perleťovec kopřivový; motýlice obecná; řeka Kocába; mraveniště

Zastávka 6: Rozcestí; Historie

 • naučné stezka zlata na Novoknínsku
 • naučná stezka Kozí Hory–Libčice
 • naučná stezka Nový Knín a okolí
 • naučná stezka Zlaté Psí hory
 • Stará Huť, Mokrovraty, Nový Knín, Chramiště – archeologické nálezy z nejstaršího osídlení území obcí
Vyobrazení:
budova Mincovny – Muzeum zlata v Novém Kníně; zámek Dobříš; rozhledna na Veselém vrchu; ukázka kachle nalezeného ve Starém Kníně (15. až počátek 16. století); broušená sekera z počátků pozdní doby kamenné (Stará Huť); ukázka zlomků novověkých kachlů, kuchyňské a stolní keramiky (Mokrovraty); broušená sekera z pozdní doby kamenné (Nový Knín); nádoby z žárových hrobů ze starší doby železné (Starý Knín); náramek skandinávského původu (10.–11. století, Nový Knín); štípaná a broušená sekera (pravděpodobně střední doba kamenná/mladší doba kamenná, Kozí Hory)

Zastávka 7: Čtvrtý hamr, výroba železa; Zarůstání krajiny

 • co byl hamr, proces výroby
 • hamry při Staré Huti
 • tzv. Čtvrtý hamr na Kocábě
 • ovlivňování krajiny činností člověka – jak se projevuje v údolí Kocáby
 • proces zarůstání
 • invazní rostliny
Vyobrazení:
práce v cánhamru na výrobu prutového železa (přelom 17. století); nejstarší vyobrazení hamru v české ikonografii z roku 1540 (buchar chvostového typu); kamenný most přes Kocábu; zkujňovací výheň (1. polovina 19. století); hutní hamr nadhazovacího typu (1. polovina 19. století); Čtvrtý hamr v roce 1938; Čtvrtý hamr v roce 1958; plánek naučné stezky; Čtvrtý hamr (akvarel Ladislava Loukoty, 1893); třešeň; růže šípková; trnovník akát

Zastávka 8: Plechhamr; Mědihamr

 • mlýn Plechhamr, cíl výletníků již od konce 19. století – koncerty, divadelní představení
 • zánik mlýna požárem v roce 1931
 • ledňáček říční
 • historie Mědihamru na Kocábě
 • co a jak se vyrábělo v mědihamrech
Vyobrazení:
pohlednice mlýna Plechhamr (1911); dechová kapela starohuťských železáren (začátek 20. století); protržená hráz rybníka (současnost); ruiny mlýna (současnost); ledňáček říční; plánek naučné stezky; jedno z nejstarších vyobrazení hamru v české ikonografii z roku 1556 (buchar nadhazovacího typu); možná podoba mědihamru (akvarel, Václav Hataj, 1938); hamerní buchar a kovadlina na kování měděných kotlů (19. století); zařízení vodní pily; mlýn Plechhamr kolem roku 1890; ruiny mědihamru

Zastávka 9: Louka Francouzka; Meliorace

 • tábor bavorsko-francouzských vojsk po dobytí Prahy v roce 1741
 • průchod pruských vojsk v roce 1866
 • co je meliorace, její způsoby, průběh a důsledky
Vyobrazení:
Karel Čapek s rodinou a přáteli na cestě ke Čtvrtému hamru; louka Francouzka; Karel VII. Bavorský; Fridrich II. Veliký; Marie Terezie; historická mapa okolí; francouzské uniformy z období války o rakouské dědictví; Otto von Bismarck, Albert Roone a Helmut von Moltke; plánek naučné stezky; čáp bílý; čáp černý; kopretina bílá; kosatec sibiřský; pryskyřník prudký

Zastávka 10: Významné osobnosti obce Stará Huť; U Pěti lip

 • Jiří Emanuel Bartoloměj Šefl
 • Ladislav Malý
 • Václav Hataj-Úslavský
 • Josef Jindřich Loukota
 • Jana Pechanová
 • lípa srdčitá – charakteristika, využití
 • významná flóra vlhkých luk v okolí
 • bývalá hájovna U Pěti lip
 • rozloučení s návštěvníky naučné stezky
Vyobrazení:
ilustrační obrázky k vyjmenovaným osobnostem; plánek naučné stezky; možná podoba dvora U Pěti lip (akvarel, Václav Hataj-Úslavský); Památník Karla Čapka; ruměnice pospolná; lípa srdčitá; upolín evropský

Popis trasy

výchozí místo → Památník Karla Čapka → Zájezek → údolí Kocáby → Čtvrtý hamr → Plechhamr → výchozí místo

Naučnou stezku zahajujeme na parkovišti mezi obcí Stará Huť a Památníkem Karla Čapka, u rybníka Strž. Nacházíme zde úvodní 1. zastávku (Pojďte s námi stezkou Karla Čapka; Step s obeliskem).

Odtud vyrážíme po asfaltce podél rybníka, směrem k Památníku Karla Čapka. Asfaltka se posléze stočí pod stepní vyhlídkou s obeliskem, přejde výpust a dorazí ke vstupu do zahrady Památníku. Naučná stezka vede dál rovně podél ohradní zdi až na její roh, kde zahneme vlevo. Na rohu se nachází 2. zastávka (Výroba železa ve Staré Huti; Rybník Strž).

Pokračujeme vozovou cestou podél zdi, dočasně nás vede i zelená turistická značka. Mineme pozemek Památníku, poté vyjdeme na louku. Posléze dorazíme v přímém směru k lesu a jdeme po jeho okraji – vlevo máme potok a výhled na přilehlé louky za ním. Na výrazném rozcestí dvou vozových cest opustíme zelenou značku (odbočuje vpravo) a jdeme cestou šikmo vlevo, značenou pouze piktogramem Dášeňky. U hráze úzkého protáhlého rybníčku o něco dále nalezneme 3. zastávku (Zájezek; Obojživelníci).

Pokračujeme nyní křivolakou vozovou lesní cestou, mírně stoupáme. V místě, kde se cesta již vyrovná, nalezneme 4. zastávku (Les a houby, Černé jedle).

Krátce poté dorazíme na rozcestí vozových cest tvaru trianglu, kde odbočíme vlevo (napojíme se zde dočasně na žlutou turistickou značku). Klesáme nyní kvalitnější vozovou lesní cestou. V místě, kde se stáčí ostře vpravo, ji opustíme a pokračujeme v přímém směru po louce cestou vyjetou v trávě, která se níže stočí vlevo k lávce přes říčku Kocábu. Přejdeme ji (pozor, v době naší návštěvy byla dost vratká) a pokračujeme protilehlou lesní cestou. Po pár metrech dorazíme k 5. zastávce (Kocába; Meandry).

Odtud začne cesta výrazněji stoupat úvozem, poté se zase vyrovná. Po asi 300 metrech od předchozí zastávky potkáme 6. zastávku (Rozcestí; Historie). Za ní se napojíme na zpevněnou vozovou cestu, po níž pokračujeme vlevo (a opustíme žlutou značku a jdeme dál po modré). Mírně klesáme lesem a poté mezi loukami znovu do údolí Kocáby, kterou tentokrát přejdeme po kamenném mostě. Za ním potkáváme 7. zastávku (Čtvrtý hamr, výroba železa; Zarůstání krajiny).

U této zastávky odbočuje vpravo do svahu slepá jednokilometrová odbočka naučné stezky (tj. tam a zpět 2 km), označená ukazatelem Okruh č. 3, na jejímž konci se nachází 8. zastávka. Hned za odpočívadlem u 7. zastávky tedy odbočíme vpravo a příkře stoupáme pěšinou úzkým úvozem lesem až na zalesněnou horní plošinu, kde se napojíme na zarostlou vozovou cestu, po níž odbočujeme vpravo. Vede nás lesem, po asi půl kilometru se napojíme na jinou, po níž jdeme opět vpravo a začneme mírně klesat. Cesta se úvozem stočí vlevo, mine louku s několika zpustlými chatkami a dále vede zařízlá ve svahu podél skalních výchozů až na konec u protržené hráze, kde se nachází 8. zastávka (Plechhamr; Mědihamr).

Odtud se pak vrátíme stejnou cestou zpět až k 7. zastávce u kamenného mostu, a pokračujeme dále vpravo, opět po modré značce, štěrkovou vozovou cestou převážně na rozhraní louky a pole. Po krátkém a mírném stoupání lesem klesneme na okraj rozlehlé louky, kde nalezneme 9. zastávku (Louka Francouzka; Meliorace).

Stejná cesta nás pak lukami dovede po asi půl kilometru k poslední, 10. zastávce (Významné osobnosti obce Stará Huť; U Pěti lip). Dále pak projdeme v přímém směru chatovou osadou a dorazíme k parkovišti, kde jsme naučnou stezku zahajovali.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 07. 10. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 4)

 • Jan Škoda hod.

  Tak mi to nedalo a zkusil jsem projít i III. okruh, naštěstí u Plechhamru leží přes Kocábu padlé kmeny, takže se při troše šikovnosti dá přebalancovat a brodit netřeba.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, věřil jsem, že si to nenecháte ujít – nemít kočárek, asi bychom si to prošli také. Bohužel jsme byli rádi, že jsme se dokodrcali k Plechhamru (ale nelitovali, to zákoutí u Kocáby je nádherné).

   Odpovědět
 • Petra Pů hod.

  Šli jsme druhý okruh.Třetí určitě za pár let vyzkoušíme, až odroste nejmenší dítko. Vrátíme se nejen kvůli přírodě a nádherné stesce, ale i kvůli domu K.Čapka u kterého je skvělá atmosféra a díky informačnímu zvukovému panelu se i děti něco dozví (i když točení kličkou je asi baví víc;)Jako skvělý nápad vidím to, že po vyzvednutí tištěných úkolů v informačním koutku v domě K.Čapka, mohou děti plnit úkoly na trase označené Dášenkou. Super je, že to má pani rozdělené podle věku dítěte, takže na své si určitě přijdou předškoláci i školáci.Jen je potřeba nezapomenout tužku, protože některé úkoly je potřeba nakreslit apod.Za nás opravdu nádherná trasa, kterou určitě ještě jednou zopakujeme až děti vyrostou 🙂

  Odpovědět
 • RaTka hod.

  Absolvovali jsme 2. okruh: pozor, trasa není úplně dostatečně značena (růžově logem Dášenky), takže by někdo mohl zabloudit nebo omylem zatočit třeba i na 3. okruh, pro samotné děti určitě cesta není. Nevzali jsme si žádné info a na stanovištích pak téměř žádné informace nejsou a nic moc se nedozvíte. Samotná stezka je hezká, ale docela obyčejná cesta lesem a polem, nečekejte zase tak moc. Stezka začíná celkem daleko od centra Děčína a musí se jít částečně po rušné silnici. Takže hodnotím jen průměrně za 3:)

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář