Naučná stezka Pňovský luh

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
2
Naučná stezka Pňovský luh

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vedoucí převážně lužními lesy v okolí starých labských ramen mezi obcí Pňov-Předhradí a současným korytem řeky Labe seznamuje zejména s historickými a přírodními zajímavostmi tohoto území. Část trasy vede i podél Labe kolem zdymadla Velký Osek.

Trasa naučné stezky je pro běžného svátečního turistu nenáročná, bez převýšení. Převážně vede po přírodních udusaných cestách a pěšinách – ty ale mohou být místy rozbahněné a někde i zarostlé. S terénním kočárkem se trasa relativně projet dá, ale místy je to velmi obtížné. My jsme ji každopádně projeli. Orientace je vesměs velmi špatná, trasa není značena, jen v některých úsecích vede po zelené turistické značce, z níž se ale zase odpojuje. Obzvlášť v druhé polovině trasy (lesem od labského zdymadla do obce a pak podél tůní zpět k výchozímu místu) je průchod hodně komplikovaný, vzhledem k nepřehlednosti lesního porostu a množství různých cest a křižovatek. Doporučujeme vyfotit si na panelu plánek naučné stezky a pak se pečlivě orientovat podle něj. Plánek je naštěstí docela použitelný a je vyobrazený na každém infopanelu.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná a končí:
PŇOV-PŘEDHRADÍ, část Předhradí, západní okraj, na parkovišti u jezera, na konci Sportovní ulice
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2013
Tvůrce stezky:
Polabské ekocentrum ČSOP
Naše návštěva:
září 2013
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávka 11 poničená

Seznam zastávek

 1. Obec Předhradí
 2. Pískovna
 3. Labe
 4. Elektrárna
 5. Židovka
 6. Fauna
 7. Obec Pňov
 8. Flóra
 9. Karasovo rameno
 10. Poznáte nás podle stop?
 11. Poznáte rostliny a jejich plody?

Informační náplň

Zastávka 1: Obec Předhradí

 • historie a současnost obce Předhradí
 • hrad Oldříš
 • O sličné Boženě
 • O uvěznění knížete Oldřicha
Vyobrazení:
Předhradí okolo roku 1880; dům čp. 12 na místě bývalé tvrze; misijní kříž z roku 1905; typický polabský zděný dům čp. 17; dochované zlomky pískovcového románského tympanonu z hradního kostela; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Pískovna

 • pleistocenní sedimenty
 • historie zdejší pískovny
 • O vodníkovi z Předhradí
Vyobrazení:
Evropa v pleistocénu; kosti a stoličky mamuta; obří jelen Megaloceros giganteus; moderní forma člověka; neandrtálec; mamut; sob; pižmoň; šavlozubý tygr; srstnatý nosorožec; divoký kůň; pod hladinou pískovny; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Labe

 • Labe a jeho povodí
 • ryby v Labi
 • Labe jako migrační cesta
 • anadromní migrace lososa obecného
 • katadromní migrace úhoře říčního
Vyobrazení:
povodí Labe; bolen dravý, okoun říční, štika obecná, lín obecný, kapr obecný, candát obecný, úhoř říční, cejn velký, sumeček americký, sumec velký; životní cyklus lososa obecného; životní cyklus úhoře říčního; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Elektrárna

 • zdymadlo Velký Osek
 • elektrárna
 • vodní přechody
Vyobrazení:
letecký pohled na zdymadlo Velký Osek; příčný řez jezem; podélný profil středního Labe; lodní doprava v 70. letech 20. století; stavba vodní elektrárny; rybí přechody – příklad protisměrného, meandrovitého a spirálového vedení trasy; štěrbinové a meandrové řešení rybího přechodu; komůrkové řešení rybího přechodu; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Židovka

 • evropsky významná lokalita Libické luhy
 • lužní lesy
 • O labské tůni a loupežné bandě
 • Natura 2000
Vyobrazení:
mapa evropsky významné lokality Libické luhy; měkouš kadeřavý; roháč obecný; páchník hnědý; skokan skřehotavý; rosnička obecná; kuňka obecná; mapa – ptačí oblasti a evropsky významné lokality v ČR; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Fauna

 • ptáci
 • savci
 • O šotkovi
Vyobrazení:
lužní les; ledňáček říční; volavka popelavá; lyska černá; rákosník velký; puštík obecný; moták pochop; čáp černý; myšice křovinná; liška obecná; los evropský; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Obec Pňov

 • historie obce Pňov
 • germánské osídlení
 • památný dub
Vyobrazení:
Pňov okolo roku 1880; náhrobek Aničky, dcery urozeného pána Střely, z pňovského kostela z roku 1580; ruční vozová stříkačka z roku 1911; zastřešení torza Oldříšského dubu; Oldříšský dub u Pňova v roce 1900; Oldříšský dub u Pňova v roce 1998; vzhled germánských bojovníků; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Flóra

 • vegetace Polabí
 • bylinné patro lužního lesa
 • o divoženkách
Vyobrazení:
sasanka pryskyřníkovitá, ptačinec velkokvětý; orsej jarní; plicník lékařský; česnek medvědí; čistec lesní; dymnivka dutá; lužní les na jaře; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Karasovo rameno

 • vznik slepých ramen řeky
 • fauna slepých ramen
 • o vodníkovi z Pňova
Vyobrazení:
vývoj toku Labe v okolí Pňova na třech historických mapách; periodická tůň; perloočka; larva vážky; listonoh letní; žábronožka; plánek naučné stezky

Zastávka 10: Poznáte nás podle stop?

 • labyrint – spojovačka zvěře a jejích stop
Vyobrazení:
divoké prase, srnec, jezevec, kachna, bažant, zajíc

Zastávka 11: Poznáte rostliny a jejich plody?

 • polozničená

Popis trasy

Předhradí → pískovna → řeka Labe → jez Velký Osek → Pňov → pískovna (okruh)

Naučnou stezku zahájíme na malém parkovišti u jezera bývalé pískovny a volejbalového hřiště na konci Sportovní ulice, kde se nachází 1. zastávka (Obec Předhradí).

Odtud vyrážíme ZLEVA podél vodní plochy. Zakrátko se napojíme na cestu se zelenou turistickou značkou a pokračujeme po ní vpravo, stále nedaleko břehu jezera. Na konci jezera nacházíme 2. zastávku (Pískovna).

Jdeme dál stejnou cestou po zelené značce loukou a lesem až k řece Labi, kde je 3. zastávka (Labe).

Zde opustíme zelenou značku, odbočíme vpravo a jdeme štěrkovou vozovou cestou podél břehu, až téměř k jezu, před nímž se trasa stáčí vpravo do lesa. Po necelých 100 metrech na křižovatce lesních cest jdeme vlevo, stále jakoby souběžně s řekou. Po dalších asi 150 metrech dorazíme na rozdvojení cest, kde je 4. zastávka (Elektrárna).

Dál pokračujeme vpravo lesem, vozovou cestou, která je místy zarostlá. Po asi 800 metrech dorazíme na malé štěrkem vysypané prostranství uprostřed lesa, kde je 5. zastávka (Židovka). Dál jdeme pak vlevo.

Po asi půlkilometru dojdeme opět na křižovatku, kde je 6. zastávka (Fauna). Křížíme zde rovněž zelenou turistickou značku, ale té si nevšímáme a jdeme dál rovně neznačenou cestou.

Po asi 200 metrech vyjdeme z lesa a pokračujeme polní cestou k vesnici. Projdeme rovně kolem nějakých zemědělských staveb, nyní už asfaltkou, k torzu Oldříšského dubu na pravé straně, kde je 7. zastávka (Obec Pňov).

Dále nás asfaltka dovede na křižovatku několika vesnických ulic, kde odbočujeme uličkou vpravo. Projdeme úzkým úsekem mezi domy po levé straně a hustými jehličnany po pravé a přijdeme opět na křižovatku, kde pokračujeme rovně. Projdeme kolem malého firemního areálu, za nímž už končí zástavba a pokračuje štěrková cesta směrem do polí.

Zde pozor – asi 80 metrů od konce plotu areálu je nutno tuto cestu opustit a odbočit zcela nevýraznou travnatou cestou šikmo vpravo na níže položenou louku po pravé straně. Tato odbočka je zcela neviditelná a při naší návštěvě jsme ji přešli a museli se vracet a složitě hledat správný směr.

Sejdeme tedy vpravo na louku a pokračujeme po ní rovně nevýraznou cestou vyjetou v trávě podél lesa. Po asi 200 metrech v pravém rohu na konci louky vstoupíme křovinami do lesa a jdeme dál nevýraznou lesní pěšinou. Po asi 150 metrech chůze se napojíme na jinou cestu, po níž pokračujeme vlevo. Následuje hůře schůdný úsek podmáčené pěšiny s poloshnilou lávkou, podél tůní, až k 8. zastávce (Flóra).

Za ní pokračujeme pěšinou podél břehu tůně. U stavidla a odbočného vodního ramena nalezneme 9. zastávku (Karasovo rameno).

Křivolakou a zcela zarostlou cestou se pak po asi 400 metrech dostaneme ven z lesa na zarostlou polní vozovou cestu, po níž jdeme vlevo. Na následné křižovatce zarostlých polních cest je umístěna 10. zastávka (Poznáte nás podle stop?).

Dále už začíná schůdnější štěrková vozová cesta, která nás následně podél břehu vodní plochy pískovny dovede k výchozímu místu na parkovišti. Zde se ještě vedle úvodního panelu nachází jeden infopanel, který by dle informací odjinud měl být 11. zastávkou (Poznáte rostliny a jejich plody?). V době naší návštěvy byl ale panel asi nějaký zničený, zřejmě mu velká část chyběla, vůbec jsme nepochopili, že se jedná o zastávku stezky.

Tím naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 10. 11. 2022 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Markeetice hod.

  Návštěva květen 2023. Panely 1,2,3,4,10 a 11 jsou všechny stále na místě (šla jsem trochu jiný okruh, místo znám z dětství) a v dobré kondici, někdy jen vlivem slunce a deště hůř čitelné. Parkovat se dá v Pňově u cukrárny nebo u kostela – k prvnímu panelu je to pár minut pěšky. Se psem ideální procházka – cyklistů minimum. Pozor jen u elektrárny, stezka nevede podél vody, ale lesem. Zde v textu to je, ale na panelech to zobrazují jinak.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální informace. Naučná stezka dle plánku nabízí několik alternativních cest, ta naše popsaná je vedená tak, aby návštěvník pokud možno výrazně nebloudil a zároveň navštívil postupně všechny zastávky. A je i možné, že během let doznala trasa oficiálně i nějakých změn – už během naší návštěvy byly některé úseky hůře průchozí a velmi špatně značené (možná určené ke zrušení a přetrasování).

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář