Naučná stezka Kunratický les

Hodnocení:
(počet hlasů: 20)
Komentáře:
11
Naučná stezka Kunratický les

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka, nebo spíše několik samostatných očíslovaných informačních panelů, seznamuje s lesním hospodařením a přírodními poměry rozsáhlého komplexu Kunratického lesa, ležícího mezi pražskými čtvrtěmi Kunratice, KrčChodov. Několik panelů je umístěno na území přírodní památky Údolí Kunratického potoka. Vstup do Kunratického lesa je možný na mnoha místech, vše je v dosahu městské hromadné dopravy.

Kunratický les má významný rekreačně-sportovní charakter a je zde krásně v kterémkoli ročním období. Leží v blízkosti velkých sídlišť, dvou stanic metra (Roztyly a Chodov) i zastávek autobusu MHD. Lidé sem chodí na procházky, jezdit na kole, běhat apod. Cesty v Kunratickém lese jsou ve valné většině kvalitní, asfaltové nebo vozové, sjízdné pro kočárky i vozíčkáře. Na mnoha místech naleznete lavičky, odpočinkové altány, dětská hřiště, někde i včetně např. stolu na ping-pong.

Naučná stezka zde má rozhodně své opodstatnění, ale, bohužel, její podoba je spíše odstrašujícím příkladem toho, jak naučné stezky nedělat: stezka nemá žádnou trasu, informační panely (ač graficky velmi pěkně zpracované) jsou sice číslované, ale naprosto chaoticky (nenavazují na sebe), a orientační plánek na nich neodpovídá skutečnosti – některé zastávky jsou zcela jinde, než by podle plánku měly být (!). Chcete-li si poctivě projít celou stezku, doporučujeme vytisknout a vzít si s sebou náš upravený plánek.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 4
Začíná:
úvodní panel je na 3 různých místech:

 • HORNÍ ROZTYLY, okraj Kunratického lesa za stanicí metra Roztyly
 • CHODOV, křižovatka ulic U Kunratického lesa a Na Ovčíně (nedaleko stanice metra Chodov)
 • KUNRATICE, vstup do Kunratického lesa z ulice K Zelené louce
Končí:
různě
Délka:
různá
Zastávek:
14 (?)
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2009
Tvůrce stezky:
Odbor ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy
Naše návštěva:
listopad 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
jednu zastávku jsme nenašli

Seznam zastávek

 1. Vstupní tabule
 2. Problematika smrku a borovice
 3. Dubové hospodářství
 4. Mimoprodukční funkce lesa
 5. Nový hrad, suťový les
 6. Nepůvodní a introdukované dřeviny
 7. Kunratický potok
 8. Zvěř v lese
 9. Rybník Labuť
 10. Certifikace lesů, xerotermní stanoviště, reliktní bor
 11. Lesní školka
 12. Výchovné zásahy, lesní hospodářský plán
 13. Ekosystém lesa
 14. Doupné stromy

Informační náplň

Zastávka 1: Vstupní tabule

 • uvítání na naučné stezce
 • náplň naučné stezky – fauna, flóra, lesní hospodaření
 • charakteristika a zařazení pražských lesů
 • témata zastávek naučné stezky
 • přirozené (ideální) zastoupení dřevin
 • současné zastoupení dřevin
 • nosatec
Vyobrazení:
zastoupení dřevin v Kunratickém lese, přirozené zastoupení dřevin, současné zastoupení dřevin; nosatec; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Problematika smrku a borovice

 • druhové složení Kunratického lesa
 • hospodářské způsoby obnovy lesa
 • charakteristika smrkového porostu
 • charakteristika holiny
 • smrk ztepilý
 • lýkožrout smrkový
 • feromonový lapač
Vyobrazení:
požerek lýkožrouta smrkového na kmeni smrku; hospodářské způsoby obnovy lesa; feromonový lapač; lýkožrout smrkový; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 3: Dubové hospodářství

 • přirozené složení lesních porostů v České republice
 • dubové hospodaření
 • pojmy v lesnickém hospodaření
 • rozdíl ekologických nároků dubu letního a zimního
 • rozpoznávací znaky dubů
 • podrostní způsoby obnovy lesa
 • velkoplošná obnova dubového porostu na tomto místě
 • ukázka obnovy porostu skupinovou clonnou sečí
 • hospodářský tvar lesa
Vyobrazení:
dub zimní a dub letní (list); podrostní způsob obnovy lesa, ukázka obnovy porostu skupinovou clonnou sečí (stav v roce 2008), pařezina; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 4: Mimoprodukční funkce lesa

 • nenašli jsme

Zastávka 5: Nový hrad, suťový les

 • královský Nový hrad u Kunratic
 • Václav IV.
 • geologie území
 • suťový les
Vyobrazení:
znak Václava IV.; javor mléč; suťový les; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 6: Nepůvodní a introdukované dřeviny

 • introdukované druhy v Kunratickém lese
 • geografická nepůvodnost
 • stanovištní nepůvodnost
 • důvody introdukce
 • důsledky introdukce
 • trnovník akát
 • modřín evropský
 • dub červený
 • douglaska tisolistá
 • borovice vejmutovka
 • metasekvoje čínská
Vyobrazení:
trnovník akát, modřín evropský, dub červený, douglaska tisolistá, borovice vejmutovka, metasekvoje čínská; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 7: Kunratický potok

 • charakteristika Kunratického potoka, flóra a fauna jeho okolí
 • největší smrky v Praze
Vyobrazení:
jasan ztepilý; sasanka hajní, jaterník podléška, orsej jarní, plicník lékařský; batolec červený; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 8: Zvěř v lese

 • živočichové Kunratického lesa
 • škody zvěří a ochrana lesních kultur
 • muflon obecný
 • malá zoo u hájovny
 • poštolka obecná
Vyobrazení:
sekvojovec obrovský; muflon obecný, poštolka obecná; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 9: Rybník Labuť

 • zakládání prvních rybníků v minulosti
 • funkce rybníků
 • retenční schopnost rybníků
 • údaje o rybníku Labuť
 • Karel IV. českým stavům v roce 1356
 • přírodovědecká a ekologická hodnota rybníka Labuť
 • kachna divoká
 • šídlo královské
 • vrba bílá
 • olše lepkavá
Vyobrazení:
kachna divoká; šídlo královské; vrba bílá, olše lepkavá; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 10: Certifikace lesů, xerotermní stanoviště, reliktní bor

 • vysvětlení pojmu certifikace lesů
 • referenční plochy
 • trvale udržitelné hospodaření
 • reliktní bory
 • xerotermní vegetace
 • stepník rudý
 • modrásek vikvicový
 • bělozářka větevnatá
Vyobrazení:
stepník rudý; reliktní bor; modrásek vikvicový; bělozářka větevnatá; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 11: Lesní školka

 • lesní školkařství
 • místní lesní školka
 • množství sazenic při zalesňování
 • zalesňování v Praze
 • lesní vegetační stupně v České republice
 • sekvojovec obrovský
 • klikoroh
 • obaleč dubový
Vyobrazení:
sekvojovec obrovský; klikoroh, obaleč dubový, bekyně velkohlavá, polníci (krasci); lesní vegetační stupně v České republice; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 12: Výchovné zásahy, lesní hospodářský plán

 • vysvětlení pojmu výchovné zásahy
 • výchova dubu
 • výchova mlazin
 • úbytek počtu stromů porostu s věkem
 • lesní hospodářský plán
 • lesnická typologie
Vyobrazení:
výchova mlazin – prořezávky, porostní mapa Kunratického lesa, typologická mapa Kunratického lesa; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 13: Ekosystém lesa

 • vývojový cyklus přírodního dubového lesa
 • vysvětlení pojmu ekosystém lesa
 • fakta o lese
Vyobrazení:
vodní bilance lesa a holiny, vývojový cyklus přírodního dubového lesa, schéma trojetážového porostu; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Zastávka 14: Doupné stromy

 • vysvětlení pojmu doupné stromy
 • dutinoví ptáci v Kunratickém lese
 • doupné stromy v Kunratickém lese
Vyobrazení:
nesytka dubová, nesytka sršňová; puštík obecný, žluna zelená; orientační plánek s chybným vyznačením zastávek naučné stezky

Popis trasy

Naučná stezka nemá určenu žádnou oficiální trasu, není nijak značena a panely jsou chaoticky umístěny u různých cest na ploše celého Kunratického lesa. Protože je obtížné popsat trasu alespoň námi doporučenou, uvádíme zde místo obvyklého textového popisu pouze odkaz na náš upravený plánek Kunratického lesa s vyznačením zastávek. Chcete-li si poctivě projít celou stezku, doporučujeme jej vytisknout a vzít s sebou, protože oficiální plánek uváděný na panelech je chybný.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 24. 03. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 11)

 • Jan Bercha hod.

  Na nápravě se již pracuje, bohužel je tato náprava spojená s výměnou zničených stojanů ať již vandaly či zloději materiálu. Některé stojany byly přemístěny oproti vytisknutému plánu právě i z tohoto důvodu.
  Děkujeme za shovívavost.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za vstřícnou reakci. Na této stezce nás asi nejvíc zklamala její chaotičnost – to, že netvoří nějaký jasně daný okruh Kunratickým lesem a že mnohé panely jsou jinde, než by měly být. Pochybuji totiž, že by se je běžnému návštěvníkovi chtělo cíleně hledat. V každém případě budeme rádi, když nás budete dále informovat, jak to se stezkou vypadá.

   Odpovědět
   • Jan Bercha hod.

    Některé stojany (13, 2, 1) jsou již po opravě. Buďte vítáni.

    Odpovědět
 • koumák naučných stezek hod.

  Nějaký jeden panel se objevil na trase k novému hradu nahoře. Doufám že místo chaoticky rozestavěných panelů se zde objeví naučná stezka s určenou trasou. Pokud se objeví půjdu se na ní ihned podívat.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Pokud máte na mysli ty dva panely u valů husitského obléhacího tábora před Novým hradem, tak ty jsou samostatnou iniciativou (mají i odlišného tvůrce – ZO ČSOP Natura, quo vadis?, která udělala i naučnou stezku Vinořský park-Satalická bažantnice) a s naučnou stezku v Kunratickém lese nemají nic společného, i když jsou bohužel stokrát zajímavější. Osobně by se mi líbilo, kdyby v Kunratickém lese vzniklo něco podobného, jako je stezka Neleníme v zeleni v lesoparku Kamýk – rekreačně sportovní stezka doplněná stručnými informacemi o přírodě. Myslím, že by byla pro běžného návštěvníka (tím myslím i nás) mnohem atraktivnější. Tvůrci bohužel zvolili jinou podobu (víceméně odbornou stezku na téma lesní hospodaření), a pochybuji, že se to přesunutím infopanelů na správná místa vylepší. K nějaké radikální změně a seřazení panelů do jednoznačné trasy určitě nedojde.

   Odpovědět
 • Nestranný hod.

  Vložil(a) Martin Kačmar, 2. 5. 2010, 10.48 hod.

  No dobře, tady někomu vadí, že ho nevedou za ručičku po předem dané trase. Mě se naopak líbí, že mi nikdo nenutí kudy mám jít, že jdu lesem a kde je něco zajímavého, tak se k tomu na místě něco dozvím. Je v tom i trochu objevování. A vůbec nejvíc mě potěšil obsah tabulí, ještě neviděl tak dobře zpracovanou lesnickou tématiku! Kvalitní, odborně i popularizačně, výklad procesů v lese, ne nudný výčet druhů, jak bývá často (zlo)zvykem. Navíc graficky výborně zpracovaný. Při tak bravurním zvládnutí panelů bych jim nějaký plánek klidně odpustil.

  Vložil(a) Tom, 2. 5. 2010, 23.21 hod.

  Dobrý den, respektuji váš názor, chápu ho a do určité míry s ním souhlasím. Přesto si dovolím trochu polemizovat. Např. bych v žádném případě neodsuzoval pevně danou trasu stezky – nemusí jít hned o „vodění za ručičku“. Pevně určená trasa může např. cíleně usměrňovat pohyb návštěvníků chráněným územím, může (v jasně dané posloupnosti zastávek) postupně rozvíjet danou tématiku/problematiku, nebo snadno a rychle přinést informace lidem, kteří se prostě chtějí něco dozvědět a nemají čas se „toulat“ rozsáhlým lesním komplexem a hledat zastávky, které před nimi tvůrci někde ukryli. Pevně daná trasa by byla vhodnější i např. pro školní exkurze.

  Pokud jde o zpracování lesnické tématiky, souhlasím, že jde o dílo kvalitní, otázkou je, jestli to průměrného návštěvníka Kunratického lesa bude do takové míry zajímat (nevím).

  A podotknutí na závěr: pokud naučná stezka nesplňuje určitá kritéria, proč ji vůbec nazývat naučnou „stezkou“, proč panely vůbec (a ještě k tomu chaoticky) číslovat? Nestačilo by rozmístit po Kunratickém lese obyčejné samostatné infopanely, třeba bez orientačního plánku, prostě na místech k tomu vhodných? To by splňovalo i onu vámi zmiňovanou touhu po objevování, a já bych neřekl jediné slovo proti. Takováto forma může určitě být vhodná a fungovat na malém, ohraničeném území. Kunratický les ale není Toulcův dvůr.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Doplním, že tyto dvě reakce pocházejí z webu Naučnou stezkou.cz, z článku o otevření nové naučné stezky v Kunratickém lese (viz odkaz). Děkuji Nestrannému, že je sem zkopíroval. Ještě bych rád uvedl, že ten odkazovaný článek jsem psal také já, a moje je rovněž reakce na komentář Martina Kačmara.

   Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Tady nezakreslený panel č. 4 je na zelené značce mezi zastávkami č. 2 a 7. Na jednotlivých panelech se ovšem celkový plánek objevuje v několika odlišných variantách, jedna z nich se téměř shoduje s realitou v terénu.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za doplnění. Nové plánky jsou pravděpodobně přidávány postupně na zničené a obnovované panely. Mimochodem, podle zatím předběžných informací by měla vzniknout samostatná naučná stezka věnující se výlučně okolí Nového hradu.

   Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Návštěvu Kunratického lesa jsem dlouho odkládal (naposledy jsem tam byl v květnu 1981, dnes máme 26. dubna 2023), není to zas až tak něco vyjímečného a jediné, co stojí za zhlédnutí je zřícenina Nový Hrádek – a ten není přímou součástí Naučné stezky. Pravdou je, že v roce 2016 proběhla kompletní rekonstrukce této stezky, jsou nainstalované nové panely bez číslování, počet zůstal stejný, tedy čtrnáct, pozice jsou také shodné a mapky na každém panelu jsou nejen stejné, ale i souhlasí s umístěním jednotlivých zastávek. Při opravě zabezpečení lávky přes Kunratický potok byl odstraněn panel pod názvem „Nový Hrad, suťový les“ (kdysi číslo pět) a je tak jediným, který v současné době nelze dohledat.
  Tolik k Naučné stezce Kunratický les. Mnohem zajímavější je návštěva zříceniny Nový Hrádek, kde je na přístupové cestě umístěno velmi dobře zpracovaných pět panelů, a i když je to jen několik stovek metrů, byla by to lepší naučná stezka, než desetikilometrový průchod Kunratickým lesem. Dále je zde „Turistika pro všechny“, někde uváděná též jako „Naučná stezka“, která je určená především pro vozíčkáře, má pět zastavení, délku pět kilometrů a je velmi dobře značená. A to není všechno – je tu ještě společnost Forest Stewardship Council (fscstezky.cz), která vytvořila vlastní „Naučnou stezku“ se šesti zastaveními ve dvou verzích.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Po roce jsem navštívil NS Kunratický les (6.5.2024), původní trasa z roku 2009 (s následnými rekonstrukcemi) byla zcela zrušena a nahrazena verzí 2023 s novými panely na devíti zastávkách a vedenou z větší části po jiných cestách. Trasa je značena obvyklým způsobem pro naučné stezky, určitě je ale lepší držet se nákresu cesty na mapkách, které jsou součástí všech informačních tabulí – značení v terénu mezi šestým a osmým zastavením je nepřesné a vyhýbá se sedmému panelu. Možná bude výhodné se podívat na oficiální stránky zhotovitele stezky ( https://www.natura-praha.org/nase-cinnost/naucne-stezky/ns-kunraticky-les/ ).

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář