vzpomínáme

Naučná stezka Toulcův dvůr

Hodnocení:
(počet hlasů: 5)
Komentáře:
5
Naučná stezka Toulcův dvůr

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

naučná stezka zrušena, nahrazena novými informačními panely, které už ale nejsou označeny jako naučná stezka

Seznamovala s areálem Toulcova dvora, bývalou tvrzí a později významnou hospodářskou usedlostí, dnes sídlem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy, rozkládajícím se ve svahu nad potokem Botičem v Praze-Hostivaři. Krátká a příjemná trasa nás provedla jednotlivými částmi areálu (zahrádka, sad, les, mokřad, louky atd.), dozvěděli jsme se o historii, fauně a flóře dvora a seznámili se s životem v ekocentru, jeho cíli, posláním a programem.

Naučná stezka neměla určenu pevnou trasu, informační panely byly rozmístěné po celém areálu, na každém byl plánek s vyznačením aktuální i všech ostatních zastávek. Cesta vedla lesními a travnatými pěšinami, v prostoru mokřadu po povalovém chodníku.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začínala a končila:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Doupovská ul., Toulcův dvůr
Délka:
cca 1,2 km
Zastávek:
18
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
původně cca 1999
Tvůrce stezky:
Toulcův dvůr – Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy, Martin Kačmar
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

Zastávky ve skutečnosti nebyly číslované, uvedená čísla odpovídají orientačnímu plánku areálu na „9. zastávce“.

 1. Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
 2. Historie Toulcova dvora
 3. Stará Hostivař
 4. Farma
 5. Zahrádka
 6. Nádrže, pec, polozemnice
 7. Les
 8. Sad
 9. Areál Toulcova dvora
 10. Včely
 11. Louky
 12. Políčka
 13. Mokřad
 14. Lužní les
 15. Živočichové
 16. Vyhlídka
 17. Školka, kotelna, kompost
 18. Koně

Informační náplň

Zastávka 1: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

 • poslání střediska ekologické výchovy v Toulcově dvoře
 • vznik ekocentra
 • organizace tvořící ekocentrum Toulcův dvůr
 • obnova a rekonstrukce Toulcova dvora
 • kdo byl František Toulec
Vyobrazení:
kontakt dětí a hospodářských zvířat; dožínky v Toulcově dvoře; srovnání stavu Toulcova dvora před rekonstrukcí a dnes; plánek Toulcova dvora

Zastávka 2: Historie Toulcova dvora

 • na stejném místě původně významný dvorec, sídlo rychtáře
 • později tvrz
 • historický a stavební vývoj tvrze
 • výstavba hospodářského dvora
 • od 60. let 20. století výrobna krmných směsí z potravinářských odpadů
 • v roce 1992 převod do vlastnictví města a vznik ekocentra
Vyobrazení:
pohled na dvůr od vedlejší brány (1926); František Toulec; pohled od vchodu do ubytovny (1925); pohled na Toulcův dvůr od Botiče (1936); pohlednice z Hostivaře (1903); gotický portál ve zdi špýcharu; od středověké tvrze k Toulcovu dvoru (půdorys)

Zastávka 3: Stará Hostivař

 • historické jádro Hostivaře
 • historický a stavební vývoj Hostivaře
 • památková zóna, přesto pokračující poškozování staveb původní vsi
Vyobrazení:
Hostivař na pohlednici z roku 1908; Hostivař na katastrální mapě z roku 1841; gotický portál ve zdi kostela s renesančním náhrobkem

Zastávka 4: Farma

 • cíle farmy na Toulcově dvoře
 • život našich zvířat
 • chováme původní česká plemena
Vyobrazení:
kozy jdoucí na pastvu; mláďata; dojení kozy

Zastávka 5: Zahrádka

 • důležité místo při školních výukových programech a akcích pro veřejnost
 • co a jak se zde pěstuje – základní druhy zeleniny a bylinek, ovoce, okrasné květiny
Vyobrazení:
celkový pohled na zahrádku; děti na zahrádce; záhony okrasných květin

Zastávka 6: Nádrže, pec, polozemnice

 • nádrže na dešťovou vodu – popis, funkce
 • altán
 • chlebová pec
 • replika slovanské polozemnice
Vyobrazení:
nádrže před dostavbou přístřešku; plán, podle kterého byly nádrže umístěny; detail dřevěných spojů přístřešku; chlebová pec; stavba polozemnice

Zastávka 7: Les

 • lesík na místě původního ovocného sadu – druhové složení
 • divočina za statkem
 • proč tu rostou javory a ne duby
Vyobrazení:
mrtvé dřevo; kostra zdejšího lesa; mapa – přírodní lesy v českých zemích; bezová javořina – současný les u Toulcova dvora; habrová doubrava – původní les na podobných místech

Zastávka 8: Sad

 • šlechtěné krajové odrůdy, přizpůsobené místním podmínkám
 • obnova sadu, výsadba nových stromků
 • vysokokmeny
Vyobrazení:
zvířata v sadu; Švehlův sad; indiánská sauna

Zastávka 9: Areál Toulcova dvora

 • popis areálu Toulcova dvora
 • dosazování rostlin
 • pastva
 • příroda mezi paneláky
 • orientační plán
Vyobrazení:
orientační plán areálu Toulcova dvora s vyznačením zastávek naučné stezky; práce v areálu; vývoj krajiny; Toulcův dvůr v roce 1936

Zastávka 10: Včely

 • naše úly
 • včely v Toulcově dvoře
 • akce pro veřejnost
 • včelařské rostliny
 • zajímavosti ze života včel
 • včelí obydlí
Vyobrazení:
prosklený úl; včela opilovává svazenku; veřejné medobraní; včelí společenstvo; kláty; včelí matka; plástev

Zastávka 11: Louky

 • suchá louka – botanicky nejcennější místo v okolí Toulcova dvora
 • luční hmyz
 • louka a člověk
 • vlhká louka
Vyobrazení:
změny barev louky podle toho, co právě kvete; modrásek jehlicový; kozí brada východní, kakost luční, rožec, zvonek rozkladitý, tužebník obecný, bukvice, hvozdík, jetel alpínský, jetel horský, mateřídouška, úzkolisté kostřavy, třezalka

Zastávka 12: Políčka

 • políčka na bývalé skládce
 • co se zde pěstuje
 • školka dřevin
 • nové pastviny
Vyobrazení:
políčka začátkem léta; červencové žně; sklizeň; kriticky ohrožený plevel koukol polní; úroda

Zastávka 13: Mokřad

 • jak dlouho je tu mokřad
 • význam mokřadu
 • vodní režim mokřadu
 • péče o mokřad
Vyobrazení:
kosatec žlutý; ekologický výukový program pro školy; plný stav vody na jaře a vyschlý mokřad v létě; kachna divoká, skokan zelený

Zastávka 14: Lužní les

 • co je to lužní les
 • lužní les u Toulcova dvora
 • dřeviny lužního lesa
Vyobrazení:
lilek potměchuť; křehkýš vodní; jarní zaplavená olšina; olše lepkavá; přirozené koryto Botiče

Zastávka 15: Živočichové

 • zvířata žijící ve velkoměstě
 • co město nabízí živočichům
 • živočichové v areálu Toulcova dvora
Vyobrazení:
užovka obojková s vajíčky; kos černý v sadu; zajíc polní v ohradě pro krávy

Zastávka 16: Vyhlídka

 • pohled z nejvýše položeného místa areálu
 • přírodní parky
 • přírodní park Hostivař–Záběhlice
Vyobrazení:
panoramatická fotografie s vyznačením význačných staveb

Zastávka 17: Školka, kotelna, kompost

 • kotelna Toulcova dvora, způsob vytápění
 • sluneční kolektory
 • kompost – co se do něj ukládá a jaké má využití
 • mateřská škola Semínko
 • přirozená ekologická výchova dětí v mateřské škole
Vyobrazení:
zadní část Toulcova dvora v roce 1993; myšky vyhrabané z kompostu; přehazování kompostu; činnosti dětí z mateřské školy v Toulcově dvoře

Zastávka 18: Koně

 • huculští koně – charakteristika plemene
 • zajímavosti o huculech
 • programy s koňmi v Toulcově dvoře
Vyobrazení:
ukázka dovednosti huculů; hiporehabilitace; slavnostní příjezd vozu při dožínkových slavnostech v Toulcově dvoře

Popis trasy

vstup do Toulcova dvora → areál Toulcova dvora → nádvoří

Naučná stezka procházela areálem Toulcova dvora. Tvoří jej komplex budov bývalého statku, dnes provozních prostor ekocentra, a rozsáhlé přírodní okolí ve stráni mezi sídlištěm Košík a potokem Botičem.

Do areálu Toulcova dvora (na nádvoří) jsme vstoupili brankou u vedlejších vrat ve směru od autobusové zastávky. Hned zkraje za dveřmi byl po levé straně umístěn panel 1. zastávky (Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr).

Odtud jsme pokračovali na nádvoří a dali se vpravo podél budovy. V její půli po pravé straně jsme nalezli 2. zastávku (Historie Toulcova dvora).

Od ní jsme šli dál až k hlavní bráně, prošli brankou vedle vrat a opustili nádvoří směrem ke staré Hostivaři. Panel 3. zastávky (Stará Hostivař) byl umístěn trochu neviditelně vlevo v rohu, u postranních vrat (vedle informačního panelu naučné stezky Povodím Botiče).

Odtud jsme se vrátili zpět brankou do Toulcova dvora, přešli nádvoří a mířili dolů do pravého rohu, kde jsme mezi budovami sestoupili k výběhům pro zvířata a zahrádce. Po pravé straně za chlévem se nacházela 4. zastávka (Farma).

Pokračovali jsme chodníčkem podél plaňkového plůtku, na jeho konci jsme potkali 5. zastávku (Zahrádka), a o pár metrů dál po levé straně za píckou 6. zastávku (Nádrže, pec, polozemnice).

Dál jsme prošli rovně kolem velké dřevěné přístavby, ohniště a odbočky k polozemnici na křižovatku cest, kde jsme nalezli 7. zastávku (Les).

Zde jsme odbočili vpravo a pokračovali širší cestou lesíkem. Za ním, naproti ohradě, byla umístěna 8. zastávka (Sad).

Šli jsme dál rovně, na rohu kulatinového oplocení jsme potkali 9. zastávku (Areál Toulcova dvora) s plánkem areálu a rozmístěním zastávek naučné stezky, a o pár metrů dál, těsně před schůdky klesajícími do spodní části areálu, 10. zastávku (Včely).

Sestoupili jsme po schůdkách, na jejich úpatí vpravo jsme nalezli 11. zastávku (Louky).

Dál jsme pokračovali vyšlapanou pěšinou rovně na nízké návrší k panelu 12. zastávky (Políčka).

Od něj jsme se vrátili zpět ke kulatinovému oplocení a zahnuli vlevo podél něj travnatou cestou k rybníčku, u něhož se nacházela 13. zastávka (Mokřad).

Za rybníčkem jsme zahnuli vpravo do lesíka po dřevěném povalovém chodníku. Ten se vinul přes mokřad a podmáčeným lesem až k odbočce k vyhlídce na mokřadní jezírko – u odbočky jsme nalezli 14. zastávku (Lužní les).

Po návratu z vyhlídkové plošiny jsme přešli poslední metry dřevěného chodníku a pokračovali pěšinou již mimo mokřad, vystoupali několik schůdků k oplocení fotbalového hřiště, šli vpravo podél něj a posléze začali stoupat do příkré stráně.

Nahoře jsme se napojili na již známou cestu v úseku mezi sedmou a osmou zastávkou, dali se po ní vpravo směrem k ohradě pro krávy, ale hned za ní zahnuli vlevo sadem do stráně, vstříc panelu 15. zastávky (Živočichové) umístěnému pod vysokou terénní hranou, na niž jsme posléze vystoupali po kamenném schodišti.

Nahoře jsme pokračovali vlevo, po levé straně jsme měli přírodní areál Toulcova dvora, vlevo nepřístupnou oplocenou plochu se záhony a zahradní technikou. Koridor mezi plotem a ohradou nás dovedl na malou rozšířenou plochu, kde jsme nalezli 16. zastávku (Vyhlídka).

Za ní jsme pokračovali rovně mezi výběhy pro koně k zadní části budov Toulcova dvora. Na konci ohrady vlevo jsme nalezli 17. zastávku (Školka, kotelna, kompost).

Nesešli jsme ale cestou dolů, ale naopak zahnuli vpravo, stále podél výběhů pro koně. U ohrady, za malou plošinou pro nasedání, byla umístěna poslední, 18. zastávka (Koně).

Odtud jsme se pak směrem rovně a poté vlevo kolem budovy dostali do výchozího místa na nádvoří Toulcova dvora.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 05. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 5)

 • koumák naučných stezek hod.

  V blízkosti se nachází nová naučná stezka. Panely má například v Toulcově dvoře, na Hostivařském naměstí nebo u hradiště Hostivař. Je značena (docela dostatečně) šipkami na svých rozcestích. Myslím že se jmenuje městskou částí Praha 15. Doporučuji navštívit.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za upozornění, přiznávám, že je to pro mě novinka. Až budeme mít cestu kolem, mrkneme na to.

   Odpovědět
  • Tom hod.

   Tak ta naučná stezka se jmenuje Stezka historií Hostivaře, stavili jsme se tam na skok v sobotu večer, zatím máme dva panely ve staré Hostivaři, v nejbližší době se ji chystáme projít celou. Vypadá vážně moc pěkně.

   Odpovědět
 • Rickr hod.

  Dobrý den,
  dnes jsem byl navštívit stezku Toulcův dvůr v Praze a byl jsem zaskočen stavem dřevěného chodníčku přes mokřad. Můstky jsou na velkém úseku poničené a stezka je tak neprůchozí – od zastávky Mokřad je nutno se vrátit a napojit se na zastávce 15 – Živočichové. Více než popis je vše vidět na fotografii – podotýkám, že po rozmrznutí ledu bude i část, ze které je foceno, nepřístupná – mostky volně plavou na hladině. Viz foto1 a foto2. Současně na stezce chybí zcela panel 16 – vyhlídka, zbyl jen kovový rám pro jeho osazení.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za aktuální postřeh z naučné stezky. Doufejme, že bude povalový můstek na jaře opraven a stezka zprovozněna v plném rozsahu. Mimochodem, už při návštěvě Toulcova dvora loni v červnu jsme si všimli, že se o stezku moc nepečuje – panely byly poměrně dost vybledlé.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář