Naučná stezka Slatinná louka Liblice – zámek Liblice

Hodnocení:
(počet hlasů: 9)
Komentáře:
zatím žádný
trasa naučné stezky Slatinná louka Liblice - zámek Liblice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází okolím barokního zámku Liblice, zámeckou oborou, a poté po obvodu přírodní rezervace Slatinná louka u Liblic, vyhlášené především na ochranu vzácných druhů rostlin z čeledi vstavačovitých. Stezka seznamuje s architekturou, historií a nedávnou rekonstrukcí zámku, a faunou, flórou a přírodními poměry lužního lesa a mokřadních luk v zámecké oboře.

Trasa naučné stezky je v zámecké oboře rozdělena do dvou okruhů, které mají společnou přístupovou cestu vedoucí z výchozího místa podél zámku a zámeckého parku. Všechny hlavní zastávky (1–10) jsou umístěny na přístupové cestě (1–7) a trase velkého okruhu (8–10). Na trase malého okruhu jsou pak umístěny doplňkové zastávky označené 1A a 1B. V době naší návštěvy byla trasa malého okruhu místy zpustlá, neprosekaná.

Stezka je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek (přístupová cesta a velký okruh) a červenobílými značkami naučných stezek (malý okruh). Značení je provedeno dostatečně, a je třeba mu věřit, i když nás občas posílá do zdánlivě zpustlého zarostlého úseku. Místy vedou oba okruhy společnou trasou.

Informační panely jsou vícejazyčné, krom českého textu zde naleznete i text v angličtině a němčině.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mělník
Začíná a končí:
obec LIBLICE u Mělníka, na počátku příjezdové cesty k zámku Liblice
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
12 (7 na obousměrné přístupové cestě + 3 na velkém okruhu + 2 na malém okruhu)
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek (přístupová cesta + velký okruh) a červenobílé značky naučných stezek (malý okruh)
Vznikla:
2008 (?)
Tvůrce stezky:
zámek Libice, obec Libice, Akademie věd České republiky
Naše návštěva:
červen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Obec Liblice
 2. Okolí
 3. Rekonstrukce zámku Liblice v letech 1999–2007
 4. Zámek I.
 5. Giovanni Battista Alliprandi
 6. Zámek II.
 7. Zámecký park
 8. Zámecká obora – flóra
 9. Zámecká obora – fauna
 10. Slatinná louka – přírodní rezervace
 • 1A. Chráněná oblast akumulace podzemních vod
 • 2A. Brouci žijící v oboře a parku zámku Liblice

Informační náplň

Zastávka 1: Obec Liblice

 • uvítání na naučné stezce a stručné představení její náplně
 • historie Liblic
 • kostel sv. Václava
 • kaple Panny Marie
 • náhrobek J. Josefa hraběte Pachty
 • socha sv. Jana Nepomuckého
Vyobrazení:
letecký pohled na Liblice se zámkem; zámek Liblice; příjezdová cesta; kostel sv. Václava; kaple Panny Marie; J. Josef hrabě Pachta; socha sv. Jana Nepomuckého

Zastávka 2: Okolí

 • město Mělník
 • zámek Mělník
 • zámek Nelahozeves
 • hrad Kokořín
 • zámek Houska
 • Máchovo jezero
 • Hrádek (Helfenburk)
 • hrad Bezděz
Vyobrazení:
turistická mapa; Máchovo jezero; zámek Mělník; město Mělník; hrad Kokořín; hrad Bezděz

Zastávka 3: Rekonstrukce zámku Liblice v letech 1999–2007

 • průběh rekonstrukce
Vyobrazení:
zámek po rekonstrukci v roce 2007; zámek na jaře 2007; konferenční sál; rekonstrukce schodiště; oprava fasády východní depandance

Zastávka 4: Zámek I.

 • historie liblického panství, jednotliví majitelé
 • Pachtové z Rájova – stavba zámku
 • stavební úpravy za dalších majitelů
Vyobrazení:
mapa z roku 1842; J. Josef hrabě Pachta; čelní pohled na zámek; nástropní malba; pohled na zámek ze zahrad

Zastávka 5: Giovanni Battista Alliprandi

 • architekt liblického zámku
 • stručný životopis, výběr z mnoha jeho realizovaných staveb v Čechách
 • přínos význačného architekta
Vyobrazení:
kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu; zámek Liblice (2×); radnice v Chebu; Kaiserštejnský palác

Zastávka 6: Zámek II.

 • jedna z nejkrásnějších a nejzachovalejších staveb vrcholného baroka v Čechách
 • architektonická podoba zámku, stavební dispozice, dekorativní prvky
 • stavební úpravy v pozdějších staletích
 • současné využití
Vyobrazení:
východní depandance a další ilustrační fotografie k textu

Zastávka 7: Zámecký park

 • podoba zámeckého parku – francouzský za zámkem a přilehlý přírodně krajinářský anglický (obora, louky)
 • stavby v parku
 • zámecká kaple s hrobkou
Vyobrazení:
zámecký skleník; zahradníkův domek; kříž na památku syna Christiany Thun-Hohensteinové Leonarda (2×); zřícenina studánky; výřez z mapy z roku 1842; zámecká kaple s hrobkou; ilustrační foto zámku

Zastávka 8: Zámecká obora – flóra

 • bývalý zámecký les a bažantnice
 • význační zástupci flóry zámecké obory
Vyobrazení:
krvavec toten, prstnatec pleťový, jilm vaz, jasan ztepilý, ocún jesenní; rozkvetlá louka

Zastávka 9: Zámecká obora – fauna

 • vybraní zástupci fauny zámecké obory
Vyobrazení:
káně lesní, žluna zelená, datel černý, veverka obecná, liška obecná, lasice kolčava, kuna lesní; cesta oborou

Zastávka 10: Slatinná louka – přírodní rezervace

 • vyhlášení přírodní rezervace, předmět ochrany
 • význačná flóra
 • charakteristika chráněného území
 • bezobratlí živočichové
 • péče o lokalitu
Vyobrazení:
celkový pohled na přírodní rezervaci; vrkoč bažinný; skokan štíhlý; ocún jesenní; kosatec sibiřský

Zastávka 1A: Chráněná oblast akumulace podzemních vod

 • jižní okraj Chráněné oblasti přírodní akumulace podzemních vod Severočeská křída
 • základní hydrogeologické znaky území
 • bohatě vyvinuté soustavy mokřadů v povodí Košáteckého potoka a okolí Liblice
Vyobrazení:
mapa – hranice Chráněné oblasti přírodní akumulace podzemních vod v okolí Liblic; schematický hydrogeologický řez územím; geologické časové dělení; vznik přelivného pramene typického pro okolí Liblice; ilustrační fotografie

Zastávka 2A: Brouci žijící v oboře a parku zámku Liblice

 • páchník hnědý
 • roháč obecný
 • tesařík dubový
 • roháček kozlík
Vyobrazení:
páchník hnědý, roháč obecný, tesařík dubový, roháček kozlík; ilustrační fotografie

Popis trasy

příjezdová cesta zámku Liblice → velký a malý okruh zámeckou oborou a kolem území přírodní rezervace → návrat k zámku

Naučnou stezku zahájíme na příjezdové cestě k zámku Liblice, na západním okraji stejnojmenné obce. Jen pár metrů od hlavní silnice nacházíme 1. zastávku (Obec Liblice).

Dále jdeme po příjezdové cestě směrem k zámku. Nedaleko před bránou jsou vedle sebe umístěny 2. zastávka (Okolí)3. zastávka (Rekonstrukce zámku Liblice v letech 1999–2007).

Dále odbočíme vpravo podél oplocení zámku. Po asi 40 metrech v levotočivé zatáčce potkáváme 4. zastávku (Zámek I.). Pokračujeme souběžně s vedlejšími zámeckými budovami. Po asi 100 metrech v pravotočivé zatáčce nacházíme 5. zastávku (Giovanni Battista Alliprandi), a o pár desítek metrů dál po cestě 6. zastávku (Zámek II.). Na následující křižovatce zahneme vlevo. Po dalších asi 70 metrech u brány naproti kapli potkáváme 7. zastávku (Zámecký park).

Pokračujeme dále rovně, i poté, co skončí štěrková cesta a navazuje na ni zdánlivě zpustlý travnatý úsek podél zdi. Zakrátko vstoupíme do lesa a dorazíme k rozcestníku velkého a malého okruhu (velký je značen zelenými značkami, malý okruh červenými). Navštívit doporučujeme oba – první obchází širokým obloukem chráněné území, malý okruh zase mimo jiné nabízí hezký pohled na zadní část liblického zámku.

Protože všechny základní zastávky jsou rozmístěny na trase velkého okruhu, začneme nejdříve s jeho popisem. Na rozcestí odbočujeme vpravo, zpočátku společnou trasou s malým okruhem. Po asi 150 metrech dorazíme na další rozcestí – jednak s 50metrovou slepou odbočkou ke studánce (směrem vpravo), a zároveň se zde rozcházejí trasy velkého a malého okruhu. My zde jdeme rovně, po zelených značkách. Za křižovatkou je umístěna 8. zastávka (Zámecká obora – flóra).

Trasa dále vede úzkou vyšlapanou pěšinkou, zpočátku rovným terénem, později po nevysokém valu lužním lesem s mokřinami. Trasa se po celou dobu mírně stáčí vlevo. Po asi 350 metrech dorazíme do místa, kde se val sníží a po levé ruce se otevře úzký výhled na louku – území přírodní rezervace. Zde můžeme krátce odbočit, na okraji louky je lavička.

Vrátíme se zpět na val a pokračujeme pěšinkou původním směrem. Ta se stále mírně stáčí vlevo. Po dalších asi 400 metrech již sestoupíme z valu a odbočíme širší mezerou skrz les směrem vlevo. V pozadí vidíme prosvítat zadní průčelí zámku. Po asi 100 metrech přijdeme k 9. zastávce (Zámecká obora – fauna). Je zde rovněž lavička a koš.

Pokračujeme v přímém směru, a po dalších 100 metrech dorazíme k rozcestí, kde se opět napojíme na malý okruh. Zde odbočujeme vlevo, v následujícím úseku společně po zeleném i červeném značení, zpočátku vozovou cestou, ale zakrátko v její pravotočivé zatáčce odbočíme vlevo pěšinou po (v době naší návštěvy) zarostlém valu beze známek jakékoli cesty, jen s ojedinělými značkami stezky. Val se postupně stáčí vpravo, a na křižovatce v jeho snížení nalezneme 10. zastávku (Slatinná louka Liblice – přírodní rezervace).

Zde následně opustíme červené značení malého okruhu a odbočujeme vpravo pouze po zelených značkách. Zpočátku jdeme rovně spíše širším lesním průsekem, travnatým, s málo znatelnou cestou, dále po napojení na nevýraznou vozovou cestu pokračujeme vlevo. Tato cesta se pak vine po nevysokém valu až k základnímu rozcestí velkého a malého okruhu za zámkem, kde jsme procházku po velkém okruhu zahajovali.

Dále máme na výběr buď ukončit prohlídku naučné stezky a vrátit se k výchozímu místu před zámkem, nebo si projít ještě malý okruh (doporučujeme). V obou případech z rozcestí jdeme rovně, jako bychom se vraceli zpět k zámku. Při příchodu k ohradní zdi zámeckého parku pak odbočujeme na malý okruh vpravo poměrně zarostlým úsekem podél zdi, po červeném značení. Po 200 metrech dorazíme k zadní bráně do zámeckého parku, odkud je hezký výhled na zadní stranu liblického zámku. U brány nalezneme zastávku 1A (Chráněná oblast akumulace podzemních vod), laděnou do červené barvy, jako je značení malého okruhu.

Dále odbočujeme vpravo, a jdeme velmi zarostlým a neudržovaným širokým lesním průsekem ve směru od zámku. Po asi 200 metrech dorazíme na jedno z nám již známých rozcestí, kde se potkáme se zeleným značením velkého okruhu, a následně odbočujeme vpravo, společnou trasou obou okruhů. Zpočátku tedy jdeme opět vozovou cestou, ale zakrátko v její pravotočivé zatáčce odbočíme vlevo pěšinou po zarostlém valu beze známek jakékoli cesty, jen s ojedinělými značkami stezky. Val se postupně stáčí vpravo, a dorazíme opět na křižovatku s 10. zastávkou velkého okruhu. Na rozdíl od předchozí cesty zde ale neodbočíme vpravo, ale pokračujeme rovně po navazujícím valu.

Cesta je opět velmi neznatelná. Po asi 200 metrech potkáváme zastávku 2A (Brouci žijící v oboře a parku zámku Liblice). Pokračujeme dál po valu až na křižovatku s 8. zastávkou (napojíme se zde opět na velký okruh), kde odbočíme vpravo, a po 200 metrech společné trasy dorazíme na základní rozcestí obou okruhů, kde prohlídka malého okruhu, a vlastně i celé naučné stezky končí. Nezbývá nám nyní než odbočit vlevo a vrátit se k zámeckému parku, a cestou podél parku a poté zámku dorazit do výchozího místa naučné stezky na příjezdové cestě před zámkem.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 19. 06. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mělník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář