vzpomínáme

Naučná stezka Dubeč – Uhříněves (stará verze do roku 2011)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
9
Naučná stezka Dubeč – Uhříněves

stará verze naučné stezky, nahrazená v roce 2011 novou verzí

Stará verze naučné stezky Dubeč–Uhříněves spojovala dvě městské části na jihovýchodním okraji Prahy, její osu tvořil potok Říčanka. Seznamovala s pravěkým sídlištěm na návrší Rohožník, potokem Říčankou, se starými lomy, rybníkářstvím, a místní faunou a flórou. Navštěvovala dvě přírodní památky: Rohožník – Lom v Dubči, a Obora v Uhříněvsi. Celá její trasa vedla územím přírodního parku Říčanka.

Naučná stezka byla nenáročná, vedla po cestách různého typu (převážně travnaté cesty a pěšiny, místy vozové cesty a silnice s minimálním provozem, částečně i mimo cesty). Byla značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, značení bylo provedeno ve směru z Dubče do Uhříněvse, ne vždy dostatečně. V opačném směru bylo méně výrazné.

Tuto verzi naučné stezky jsme navštívili v dubnu 2009, ale poprvé jsme zde byli již v listopadu 2002. Při opakované návštěvě jsme zjistili, že byla stezka zrekonstruována a původní panely (texty) byly nahrazeny novými, v odlišné grafice. Při této rekonstrukci došlo ke dvěma chybám – byla zaměněna informační náplň zastávek 6 a 7 (byly tedy instalovány na jiných místech, než by měly být), a přehozena čísla zastávek 11 a 12 (informačně byly umístěné správně, ale měly špatné číslo oproti plánku).

Tato verze naučné stezky dosloužila někdy v druhé polovině roku 2011, kdy byly textové desky (opět nikoliv samotné panely) odstraněny a nahrazeny novými, zpracovanými podle staré verze, ale v nové grafické podobě, a to ve standardním „korporátním designu“ ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“, která vytvořila nebo zrekonstruovala již několik naučných stezek v Praze. Vzhledem k tomu, že většinou používá velkoformátových panelů, je to v tomto případě její první realizace (minimálně v Praze), kdy byla (až na dvě zastávky) zachována původní platforma a formát.

Nejnovější verze naučné stezky vede částečně odlišnou trasou (má jiné výchozí místo). Nezačíná již ve Starodubečské ulici u autobusové zastávky, ale na náměstí U Lípy svobody, v centru staré Dubče u areálu bývalé tvrze. Tomu je přizpůsobena i následná trasa, která až k lomu Rohožník vede jinudy než její starší verze.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začínala:
PRAHA-DUBEČ, Starodubečská ul., zastávka autobusu MHD „Za Pavilonem“
Končila:
PRAHA-UHŘÍNĚVES, křižovatka ulic Morávkova a Vachkova (blízko zastávky autobusu MHD „Picassova“)
Délka:
cca 4–5 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek (značeno z Dubče do Uhříněvse, v opačném směru značení méně viditelné)
Vznikla:
po r. 2000, rekonstrukce 2004
Tvůrce stezky:
dobrovolní pracovníci ochrany přírody s pomocí grantu Magistrátu hl. m. Prahy; rekonstrukce Svaz ochránců přírody a krajiny – 21. Podblanická základní organizace
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka nahrazena novou verzí, vedoucí částečně odlišnou trasou

Seznam zastávek

 1. Dubeč
 2. Rybník V Rohožníku
 3. Lom v Dubči
 4. Přírodní park Říčanka
 5. Návrší Rohožník
 6. V lomu Rohožník
 7. Přírodní památka Rohožník
 8. Na břehu Říčanky
 9. Zastávka u mlýna
 10. Zastávka na hrázi rybníka Podlesák
 11. Zastávka u rybníka Podlesák
 12. Okraj Obory v Uhříněvsi
 13. Zastávka u židovského hřbitova
 14. Přírodní památka Obora v Uhříněvsi
 15. Zastávka Uhříněves

Informační náplň

Zastávka 1: Dubeč

 • základní informace o naučné stezce
 • historie Dubče a jejího okolí
Vyobrazení:
mapa přírodního parku s chráněnými územími; městský znak Dubče; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Rybník V Rohožníku

 • hráz rybníka V Rohožníku
 • móda budování rybníků v historii
 • tradice rybníkářství
Vyobrazení:
kapr obecný šupinatý, lín obecný, kapr obecný lysý; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Lom v Dubči

 • přírodní památka Rohožník – lom v Dubči (geologická stavba)
 • lom v Rohožníku
Vyobrazení:
geologická tabulka a mapa; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Přírodní park Říčanka

 • přírodní park (stručné vysvětlení pojmu)
 • přírodní park Říčanka
 • Uhříněveská obora – vyskytující se rostliny a ptáci
Vyobrazení:
pěvuška modrá, ťuhýk obecný; ocún jesenní; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Návrší Rohožník

 • návrší Rohožník
 • výsledky zdejšího archeologického průzkumu
 • historie pravěkého sídliště
 • podoba okolní krajiny v minulosti
Vyobrazení:
vykopávky z období únětické kultury; plánek naučné stezky

Zastávka 6: V lomu Rohožník

 • geologická stavba hřbetu Rohožníku
 • užití zdejšího kamene
 • obojživelníci
Vyobrazení:
ropucha obecná, ropucha zelená, skokan zelený; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Přírodní památka Rohožník

 • přírodní památka Rohožník – lom v Dubči (podrobný popis, důvod ochrany)
 • výhled na Dubeček (popis místního kostela sv. Petra)
Vyobrazení:
budníček menší, pěnkava obecná, červenka obecná; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Na břehu Říčanky

 • potok Říčanka – podrobnější charakteristika vodního toku
 • ptáci přírodního parku Říčanka
Vyobrazení:
skřivan polní, bažant obecný, cvrčilka říční; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Zastávka u mlýna

 • Podleský rybník – historie a současnost
 • Podleský mlýn
 • mlynářství
Vyobrazení:
český mlýn v řezu, vodní kolo na svrchní vodu; plánek naučné stezky

Zastávka 10: Zastávka na hrázi rybníka Podlesák

 • vysvětlení názvu Podleského rybníka
 • činnost tzv. okrašlovacích spolků
Vyobrazení:
moudivláček lužní; kosatec žlutý; plánek naučné stezky

Zastávka 11: Zastávka u rybníka Podlesák

 • systém rybníků na potoce Říčanka v minulosti
 • zpustnutí a rušení rybníků po třicetileté válce
 • spojitost Podleského rybníka s T. G. Masarykem
Vyobrazení:
lyska černá, kachna divoká; plánek naučné stezky

Zastávka 12: Okraj Obory v Uhříněvsi

 • přírodovědecký průzkum na území Prahy
 • jeho význam a zjištěné výsledky
Vyobrazení:
sasanka pryskyřníkovitá, konvalinka vonná, kopytník evropský; plánek naučné stezky

Zastávka 13: Zastávka u židovského hřbitova

 • nejstarší historie Uhříněvsi
 • židovský hřbitov
 • motýli uhříněveské obory
Vyobrazení:
různorožec ovocný; rehek domácí, pěnice černohlavá; plánek naučné stezky

Zastávka 14: Přírodní památka Obora v Uhříněvsi

 • přírodní památka Obora v Uhříněvsi (podrobný popis)
 • rostlinstvo obory
 • ptactvo obory
Vyobrazení:
konipas bílý, strakapoud malý, žluva hajní; plánek naučné stezky

Zastávka 15: Zastávka Uhříněves

 • základní informace o naučné stezce
 • Uhříněves od 18. století do současnosti
 • renesanční zámek
 • další stavby v Uhříněvsi
Vyobrazení:
městský znak Uhříněvsi, mapa Uhříněvsi z roku 1715; plánek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Dubeč → Rohožník → Podleský rybník → Praha-Uhříněves

Naučná stezka začínala v Praze-Dubči, ve Starodubečské ulici, na autobusové zastávce MHD „Za Pavilonem“ (ve směru z Dubečku do Kolodějí). Informační panel 1. zastávky naučné stezky (Dubeč) byl přímo u ní, připevněn na plotu zahrady.

Hned u autobusové zastávky stezka odbočovala ze silnice vpravo cestou do proluky mezi domy, přešla po můstku potok a vystoupala vlevo na břeh rybníka V Rohožníku. Obcházela ho zleva, zkraje rybníka byla 2. zastávka (Rybník V Rohožníku).

Za rybníkem se napojila na vozovou cestu, po níž pokračovala vlevo vzhůru. Výše ve svahu byla 3. zastávka (Lom v Dubči), opět připevněná na plotě. Na následující křižovatce odbočovala stezka vpravo vzhůru, a na dalším rozdělení opět vpravo.

Dále naučná stezka pokračovala vpravo po okraji pole a zahrad. Minula 4. zastávku (Přírodní park Říčanka), a na konci tohoto úseku byla u lesa vpravo od cesty 5. zastávka (Návrší Rohožník).

Trasa dále pokračovala lesem a pak po okraji skalních srázů bývalých lomů na Rohožníku. Po cca 200 metrech dorazila na návrší nad lomem, kde byla 6. zastávka (V lomu Rohožník).

Do lomu sestoupila po pravém okraji příkrou stezkou, dále vedla vlevo a pěšinou prošla do vedlejšího lomu. Zde byla 7. zastávka (Přírodní památka Rohožník). Odtud sestoupila směrem k potoku. Při východu z lomu byla chybně vyznačena odbočka vpravo – ve skutečnosti stezka vedla vlevo.

Dále vedla naučná stezka širokou loukou proti proudu potoka Říčanky. U betonového brodu (po asi půl kilometru) byla 8. zastávka (Na břehu Říčanky).

Stále po pěšině podél Říčanky dorazila naučná stezka k lesu a betonovému můstku přes strouhu po pravé straně. Zde se napojila na vozovou cestu, po níž zahnula vlevo a posléze vystoupala až na hráz Podleského rybníka. Dál pokračovala vpravo po hrázi, nad ruinou Podleského mlýna. Ještě před ní byla 9. zastávka (Zastávka u mlýna).

Dále vedla naučná stezka na konec hráze, kde odbočila vlevo, přešla postupně dvě betonové lávky přes výpusti a pokračovala lesíkem po břehu rybníka. Na začátku travnaté pláže byla 10. zastávka (Zastávka na hrázi rybníka Podlesák).

Dál vedla naučná stezka pěšinou po břehu rybníka, poté (za rohem) okrajovým stromovým porostem mezi rybníkem a strouhou. V místě, kde je u břehu na vodě vystavěn jakýsi zdevastovaný baráček s molem, byla 11. zastávka (Zastávka u rybníka Podlesák). Tato zastávka byla omylem označena číslem 12.

Zde se naučná stezka od rybníka oddělila a pokračovala cestou vpravo přes strouhu a dále mezi poli. Po asi 100 metrech vyšla na rovnou úzkou asfaltovou silnici, po níž odbočovala vlevo. Po asi půl kilometru dorazila k mostu přes potok. Za ním odbočovala vpravo cestou proti proudu potoka. Hned zkraje se nacházela 12. zastávka (Okraj Obory v Uhříněvsi). Tato zastávka byla omylem označena číslem 11.

Dál vedla naučná stezka cestou stále blízko potoka (i za rozdvojením), pak přes lávku, až k ohradní zdi uhříněveského židovského hřbitova. Dále šla vlevo podél něj; za ním byla 13. zastávka (Zastávka u židovského hřbitova).

Odtud pokračovala nejprve lesem, poté navazující ulicí na rozhraní vilové zástavby a lesa (přestože zde bylo značení naučné stezky z jakéhosi důvodu zamalované), kde se nacházela ještě 14. zastávka (Přírodní památka Obora v Uhříněvsi) a závěrečná 15. zastávka (Uhříněves).

Naučná stezka končila na rohu Obory, na křižovatce ulic Morávkova a Vachkova.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 13. 04. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 9)

 • Nina Havlová hod.

  Zdravím, byla jsem se podívat 3.8.2010 na stezce z opačné strany kvůli židovskému hřbitovu. Jelikož jsem šla sama a nikde nikdo, měla jsem trochu pocit strachu, šla jsem pěšky z Uhříněvse od hřbitova raději po hlavních cestách (nejezdí tam téměř žádné auto) mezi poli až do Dubče na MHD. Byla jsem spokojená, zhlédnutí hřbitova stálo za to.
  Bohužel je nepřístupný, ale má nízkou zídku, přes kterou se dá velice dobře fotit. A kde je zakázáno, tam nepřelézám 🙂 Díky za tip!

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Je pravda, že trasa téhle stezky je převážně trochu opuštěná a vedoucí mimo civilizaci. Když jsme tam byli loni o víkendu a za pěkného počasí, bylo tam naštěstí o něco živěji – kolem židovského hřbitova chodily maminky s kočárky, o kus dál se hrál fotbal, a podél Říčanky do Dubče se procházeli pejskaři. Tam jsme ale měli trochu strach, že zapadneme do bahna jako při naší první návštěvě. 🙂 https://www.stezky.info/fotogalerie/dubec-uhrineves-puvodni/03.jpg

   Odpovědět
   • Nina Havlová hod.

    Opuštěnost stezky není vůbec na závadu, naopak. Příště s sebou vezmu kamarádky a nepůjdu sama 🙂

    Odpovědět
 • petr hod.

  Trasa je výborná. Absolvoval jsem v neděli 13.3.2011 (první pěkný den vhodný k výletům). Značení trasy je nedostatečné – kdybych neměl s sebou vytištěný popis trasy, asi bych nebyl schopen jít. 2. a 15. panel s informacemi byl počmáraný, 6. „V lomu Rohožník“ zcela stržený. Téměř celá trasa je vedena v přírodě, na to, že je v rámci Prahy, kontakt s civilizací minimální. Pokud půjdete v pracovní den místo víkendu, potkáte minimum lidí (i tak to ale šlo).

  Odpovědět
 • honza hod.

  Velmi příjemná cesta, za sucha bezproblémově sjízdná i s kočárkem. Ale značení je špatné, resp. místy vůbec žádné.

  Odpovědět
 • Rickr hod.

  Prošel jsem stezku mezi zastávkami 1-10. Panely zničené, existuje jen poškozený č.1 a na zemi stržený č.7. Po ostatních jen kovové stojany.
  Značení vypadalo docela nově, bez popisu cesty by ale byl problém odbočení za zastávkou 5 a pak situace okolo 7.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za zprávu. Údajně se připravuje rekonstrukce stezky (v úplně nové podobě a upravené trase), ale bližší podrobnosti zatím nevíme.

   Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Stezka patrně prochází generální rekonstrukcí, na většině panelů chybí texty, podkladové desky jsou však zato čerstvě natřené.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   S těmi natřenými podkladovými deskami panelů je to docela zvláštní, protože rekonstrukci má provést ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“, která na všech svých předchozích naučných stezkách použila vlastní, velkoformátový typ panelů. V lednu jsem o tom jednal mailem přímo se zástupcem tvůrce a prosil ho o zaslání podkladů, ale stejně jako v případě NS Milíčov tak bohužel neučinil a už se neozval…

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář