Naučná stezka Skupice – Huslík

Hodnocení:
(počet hlasů: 20)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Skupice – Huslík

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Vede z Poděbrad podél řeky Labe k soutoku s Cidlinou, odkud se vnitrozemním lužním lesem, kolem golfového areálu a podél slepého labského ramene Skupice vrací zpět do Poděbrad. Seznamuje převážně s flórou a faunou lužního lesa, ale také s řekami Labe a Cidlina a jejich okolím, nebo s poděbradským zdymadlem.

Stezka je nenáročná, zcela bez převýšení. Převážnou většinou trasy vede po kvalitních asfaltových cestách, krátkým úsekem podél Skupice pak vyšlapanou pěšinou.

Trasa není nijak značena. Na každém panelu je plánek s vyznačením konkrétní zastávky.

Stezka vede částečně v trase původní naučné stezky Skupice – Labe. V době naší návštěvy (září 2007) byly panely této stezky dosud ponechány v terénu, některé se zachovaly včetně textu. I přesto je třeba již tuto stezku dnes pokládat za zrušenou.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná a končí:
PODĚBRADY, u řeky Labe nad zdymadlem (cca 500 metrů proti proudu řeky od přístaviště parníků pod zámkem)
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2006
Tvůrce stezky:
Polabské ekocentrum ČSOP
Naše návštěva:
září 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Labe
 2. Památné stromy
 3. Ekosystém les
 4. Život na labském břehu
 5. Život v lužním lese
 6. Soutok Labe a Cidliny
 7. Voda v lužním lese
 8. Slavonské duby
 9. Čábelna
 10. Skupice

Informační náplň

Zastávka 1: Labe

 • řeka Labe – základní údaje o toku
 • zdymadlo Poděbrady
 • Antonín Engel
 • budování vodních energetických děl v České republice
 • Labe před regulací koryta
Vyobrazení:
Labe u Poděbrad v letech 1936 a 2002 (letecké snímky); Antonín Engel; zdymadlo Poděbrady (nákres); tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 2: Památné stromy

 • čím jsou pro člověka stromy
 • památné stromy
 • evidence vyhlášených památných stromů
 • význam památných stromů v krajině
 • současný stav ochrany památných stromů
 • Nej… mezi památnými stromy
 • památný dub letní na této zastávce
Vyobrazení:
jasan ztepilý v Nymburce, hrušeň obecná u Chvalovic, lípa malolistá ve Staré Lysé, dub letní na Patříně (Loučeň), Oldřišský dub u Pňova, koruna buku v NPR Čtvrtě, největší buk v okrese Nymburk (v NPR Čtvrtě u Mcel), dub letní u zastávky; plánek stezky

Zastávka 3: Ekosystém les

 • co je les
 • ochrana lesů v České republice
 • typy přirozených lesních porostů v ČR (a střední Evropě)
 • přirozená skladba lesů
 • funkce lesa
 • poděbradské příměstské lesy
Vyobrazení:
tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 4: Život na labském břehu

 • flóra a fauna labských břehů
 • lužní lesy
Vyobrazení:
stulík žlutý, puškvorec obecný, kosatec žlutý, krabilice hlíznatá, vrbovka chlupatá, kyprej vrbice, netýkavka žláznatá, ocún jesenní; kormorán velký, kachna divoká, polák chocholačka, orel mořský; tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 5: Život v lužním lese

 • charakteristika lužních lesů, třípatrová společenstva
 • živočichové bylinného a keřového patra
 • flóra bylinného patra
 • živočichové korun stromů
 • živočichové tůní v lužním lese
Vyobrazení:
plamatka lesní, střevlík Ulrichův; sasanka pryskyřníkovitá, ptačinec velkokvětý, orsej jarní, plicník lékařský, česnek medvědí, čistec lesní, dymnivka dutá; brhlík lesní, skokan štíhlý; tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 6: Soutok Labe a Cidliny

 • základní údaje o řece Cidlině
 • charakteristické rostliny labského břehu
 • vrbovka chlupatá
 • dvouzubec černoplodý
 • kyprej vrbice
 • zavěšený lanový dálniční most (dálnice D11 Praha–Hradec Králové)
 • národní přírodní rezervace Žehuňský rybník
 • národní přírodní rezervace Libický luh
 • Libice nad Cidlinou, slovanské hradiště, národní kulturní památka
Vyobrazení:
vrbovka chlupatá, dvouzubec černoplodý, kyprej vrbice; lanový dálniční most; NPR Žehuňský rybník, NPR Libický luh; jarní povodeň v roce 2006 v okolí soutoku Labe a Cidliny (letecký pohled); plánek stezky

Zastávka 7: Voda v lužním lese

 • význam vody v lužním lese
 • živočichové říčních ramen a tůní
 • pozůstatek původního koryta Cidliny
Vyobrazení:
perloočka, buchanka, žábronožka, listonoh letní, larva vážky; staré koryto Cidliny; tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 8: Slavonské duby

 • charakteristika měkkého a tvrdého luhu
 • dub letní (křemelák)
 • rozdíly mezi dubem letním a dubem zimním
 • dub v léčitelství
 • lužní les a hájovna Huslík
Vyobrazení:
mládě puštíka obecného; netýkavka nedůtklivá, dub, lužní les a hájovna Huslík; tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 9: Čábelna

 • Čábelna – část labského ramene Skupice
 • fauna a flóra okolí Skupice
 • netýkavka malokvětá
 • význam starých říčních tůní
Vyobrazení:
zblochan vodní, netýkavka žláznatá, netýkavka malokvětá, plodenství orobince širolistého, kosatec žlutý, lilek potměchuť (květy, plody), rozpuk jízlivý, olše lepkavá, lípa srdčitá; žluva hajní, červenka obecná, pěnice černohlavá; jantarka obecná, rak bahenní, rak pruhovaný; tématické fotografie; plánek stezky

Zastávka 10: Skupice

 • význam labského ramene Skupice
 • údaje o Skupici – vznik, hloubka, okolní porosty, fauna, regulace, údržba
 • rybolov
 • Antonín Frič
Vyobrazení:
stulík žlutý, krabilice hlíznatá, kostival lékařský; ledňáček říční, skokan hnědý, motýlice lesklá; kapr obecný, sumeček americký, okoun říční, lín obecný, štika obecná, úhoř říční; Antonín Frič; Létací zoologická stanice v Poděbradech za velké vody v roce 1897; Skupice; plánek stezky

Popis trasy

Poděbrady → řeka Labe → soutok řek Labe a Cidliny → Huslík → Skupice → Poděbrady

Naučnou stezku zahájíme u přístaviště parníků pod poděbradským zámkem. Do samotných Poděbrad lze využít k dopravě jak vlak, tak autobus. Od železničního i autobusového nádraží jdeme kolmo od železniční tratě hlavní promenádou lázeňským parkem až k náměstí. Přejdeme hlavní rušnou ulici (velký provoz!) a pokračujeme naproti stále ve stejném směru (vchod do zámku necháme po levé ruce) a úzkým průjezdem na parkoviště. Projdeme parkovištěm a v zadní části blíže k zámku sejdeme po schodech dolů k řece. Tudy vede asfaltový chodníček probíhající po říční navigaci. Přímo zde je přístaviště parníků – v sezóně můžeme využít výletních plaveb nebo lodní restaurace. Odtud jdeme vlevo směrem ke zdymadlu, podél úzkého vydlážděného koryta vedle řeky. Při příchodu k můstku přes koryto (se stavidlem) odbočujeme vpravo na můstek směrem k Labi. Mineme občerstvení U Lupiče, a asi 50 metrů za ním nacházíme 1. zastávku naučné stezky.

Dál pokračujeme asfaltovou cestou podél břehu Labe. Ta dále vstupuje do stromořadí, v němž nacházíme 2. zastávku. Jdeme dál rovně, míjíme obloukový most přes Labe. Dále se k nám zleva připojí asfaltová silnička (tudy půjdeme v druhé polovině stezky, až se vrátíme od soutoku Labe s Cidlinou). Jdeme stále podél břehu. V místě, kde se od něj asfaltová silnice odpojuje a zatáčí vlevo do lesa, je 3. zastávka. Pokračujeme dál cestou podél břehu Labe. Cestou potkáváme 4. zastávku, a poté, již na dohled od restaurace Cidlina u soutoku, 5. zastávku. Při příchodu k restauraci je 6. zastávka.

Ihned za restaurací se stezka lomí vlevo, a pokračuje asfaltovou silničkou do vnitrozemí (jakoby zpět k Poděbradům). Jdeme lužním lesem. U mostu přes strouhu nacházíme 7. zastávku. Dále, v levotočivé zatáčce silnice (zprava se připojuje bahnitá vozová cesta), je 8. zastávka. Přicházíme k areálu golfového hřiště, kde se asfaltka dělí na dva směry – zde zatáčíme vlevo. Pokračujeme dál lesem. Asfaltka nás dovede zpět k Labi, na trasu stezky u 3. zastávky. Jdeme dál asfaltovou silnicí podél břehu souběžně s cyklostezkou. Po cca půl kilometru se od ní odkláníme a míříme opět do vnitrozemí, jdouce podél další části golfového areálu. Mineme jej a vstupujeme opět do lužního lesa. Brzy dorazíme k můstku přes strouhu, za nímž odbočujeme vlevo úzkou pěšinou. Ta nás posléze dovede na travnatý břeh slepého labského ramene Skupice – části Čábelna. U pěšiny vedoucí dál podél ramene je 9. zastávka. Touto pěšinou jdeme dál podél břehu. Posléze se napojíme na parkovou asfaltku s lavičkami, po níž pokračujeme rovně dál. Cestou potkáváme 10. zastávku. Již blízko zástavby se asfaltka odklání do vnitrozemí – zde ji opustíme a jdeme dál pěšinou stále poblíž břehu. Ta nás dovede do okrajové městské ulice Na Skupici, jíž jdeme až k mostu u poděbradského zdymadla, odkud zamíříme rovně k poděbradskému zámku a centru Poděbrad.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 02. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář