Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem

Hodnocení:
(počet hlasů: 12)
Komentáře:
5
Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Okružní naučná stezka spojuje dvě samoty nedaleko Bakova nad Jizerou, a to Velký Rečkov a Klokočku. Vede po obvodu národní přírodní památky Rečkov, kterou tvoří úzké malebné zamokřené údolí potoka Rokytky s lužním lesem a výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Toto území a jeho okolí je zároveň významným zdrojem kvalitní podzemní pitné vody pro Bakovsko a Mladoboleslavsko.

Naučná stezka tak seznamuje nejen s faunou, flórou a přírodními poměry chráněného území, ale i s jímacím územím Klokočka, vznikem podzemních pramenů, způsoby čerpání a zpracování vody, ale i s potřebou s ní neplýtvat a chránit její zdroje. Panely nabízejí kromě podrobných informací také zábavné úkoly pro děti, a na trase je rozmístěno několik dřevěných soch představujících zdejší pohádkové bytosti.

Naučná stezka začíná u objektu úpravny vody ve Velkém Rečkově, u železničního přejezdu. Odtud vede zpevněnou lesní cestou k potoku a pak lesem podél něj. Po cca 2 km dorazí ke kapli sv. Stapina s volně přístupným vydatným pramenem. Odtud se pak vrací po silnici s menším provozem zpět k úpravně vody. Trasa je značena zelenobílými značkami naučných stezek. Je bez větších problémů sjízdná s kočárky. Na obou výchozích místech (u úpravny a u kaple) je omezená možnost parkování. Nejbližší železniční zastávka je v Malé Bělé.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mladá Boleslav
Začíná a končí:
VELKÝ REČKOV (u BAKOVA NAD JIZEROU), u železničního přejezdu u objektu úpravny vody
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
červen 2010
Tvůrce stezky:
Město Bakov nad Jizerou; Mateřská škola Bakov nad Jizerou; Lesy České republiky, s. p.; Správa CHKO Kokořínsko; Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., a další
Naše návštěva:
září 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

zastávky ve skutečnosti nejsou číslované, zde jen pro přehlednost

 1. Vítejte
 2. O vodě z jímacího území Klokočka
 3. Chráníme přírodní bohatství
 4. Voda je život
 5. Jak se žije v lese
 6. Vítejte (2)
 7. Ochrana kvality vody v jímacím území Klokočka
 8. Obora Klokočka
 9. Kvalita vody v jímacím území Klokočka
 10. Vodní kolo strážišťského vodovodu

Informační náplň

Zastávka (1): Vítejte

 • uvítání na naučné stezce
 • představení toho, co nás na naučné stezce čeká
 • charakteristika území klokočského lesa
 • Bakov nad Jizerou – současnost, historie
 • hrad Zvířetice
 • mateřská škola v Bakově nad Jizerou
 • pravidla, jak se chovat v lese
Vyobrazení:
letecký pohled na Bakov nad Jizerou; ilustrační foto historických památek města; děti z mateřské školy; kresby, jak se chovat v lese; plánek naučné stezky

Zastávka (2): O vodě z jímacího území Klokočka

 • geologický vývoj české křídové pánve
 • vznik uloženin
 • kde se podzemní voda hromadí
Vyobrazení:
geologická mapa české křídové pánve; geologický profil návrším vrchu Mužský; ilustrační tabulky, fotografie a obrázky

Zastávka (3): Chráníme přírodní bohatství

 • národní přírodní památka Rečkov – charakteristika území, důvod ochrany
 • glaciální relikt – vysvětlení pojmu
 • součást soustavy evropských chráněných území Natura 2000
 • vzácná fauna a flóra
 • úkol pro děti – poznáš místní dřeviny?
Vyobrazení:
ortofotomapa s vyznačením území národní přírodní památky Rečkov; popelivka sibiřská; vrkoč bažinný; kruštík bahenní; rosnatka okrouhlolistá; prstnatec májový; rákosiny se suchopýrem; sýkora modřinka; chřástal vodní; čížek lesní; lovčík vodní; ilustrační fotografie; strom a plod: borovice lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, jeřáb ptačí, javor klen, buk lesní

Zastávka (4): Voda je život

 • význam vody v krajině
 • koloběh vody v přírodě
 • historie Nové Vsi u Bakova nad Jizerou
 • loupežník Václav Babinský
 • úkol pro děti – zaječí hřiště
Vyobrazení:
historická mapa; koloběh vody v přírodě; legionář Alois Štorch; obraz naivního umělce Antonína Paříka; Václav Babinský; kresby k dětskému úkolu

Zastávka (5): Jak se žije v lese

 • jakou úlohu má strom po svém dožití
 • význam mrtvého dřeva
 • ptactvo zdejšího území, význam umísťování ptačích budek
 • sýkora parukářka
 • sýkora babka
 • sýkora modřinka
 • sýkora uhelníček
 • sýkora koňadra
 • brhlík lesní
 • rehek zahradní
 • lejsek černohlavý
 • puštík obecný
Vyobrazení:
doupný strom; strakapoud velký; veverka obecná; sýkora parukářka, sýkora babka, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsek černohlavý, puštík obecný

Zastávka (6): Vítejte (2)

 • uvítání na naučné stezce
 • představení toho, co nás na naučné stezce čeká
 • Bakov nad Jizerou – současnost, historie; mateřská škola
 • národní přírodní památka Rečkov – charakteristika území, důvod ochrany, flóra, fauna
 • pravidla, jak se chovat v lese
Vyobrazení:
letecký pohled na Bakov nad Jizerou; ilustrační foto historické památky města; děti z mateřské školy; vrkoč bažinný; popelivka sibiřská; kruštík bahenní; prstnatec májový; rákosiny se suchopýrem; čížek lesní; lovčík vodní; ilustrační fotografie a kresby; ortofotomapa s vyznačením území národní přírodní památky Rečkov; plánek naučné stezky

Zastávka (7): Ochrana kvality vody v jímacím území Klokočka

 • představení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
 • podrobné vysvětlení smyslu sloganu společnosti Voda je život, chraňme ji!
 • kde všude je potřeba voda
 • kde všude se vyskytuje pitná voda
 • jak je zajištěna ochrana jímacího území Klokočka
 • co ohrožuje kvalitu podzemních i povrchových vod
 • Evropská vodní charta
Vyobrazení:
kolik vody obsahuje lidské tělo od embrya po starce; průměrná spotřeba vody na osobu a den; koloběh vody v přírodě; mapa jímacího území Klokočka (rozsah vnějšího ochranného pásma II. stupně); mapa ochranných pásem I. a II. stupně v okolí úpravny vody Rečkov

Zastávka (8): Obora Klokočka

 • charakteristika a historie revíru Klokočka
 • lázně a kaple sv. Stapina na Klokočce
 • obora Klokočka
 • úkol pro děti – poznávačka lesní zvěře
Vyobrazení:
mapa působnosti lesní správy Ještěd + přehled revírů; lázně; kaple sv. Stapina; území na historické mapě; daněk skvrnitý; ilustrační foto; kresby k úkolu pro děti – prase divoké, srnec obecný, liška obecná

Zastávka (9): Kvalita vody v jímacím území Klokočka

 • proč je podzemní voda tvrdá
 • rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou
 • vliv chemického složení vody na naše zdraví
 • pitný režim
 • kvalita vody z jímacího území Klokočka
 • rozdíl mezi balenou vodou a vodou z vodovodu
Vyobrazení:
ilustrační fotografie

Zastávka (10): Vodní kolo strážišťského vodovodu

 • historie vodního kola vystaveného v objektu úpravny vody Rečkov
 • kdo byl Josef Gatter
Vyobrazení:
vodní kolo strážišťského vodovodu; ilustrační obrázky k textu

Popis trasy

Velký Rečkov → Klokočka → kaple sv. Stapina → Velký Rečkov

Naučnou stezku zahájíme na samotě Velký Rečkov, před úpravnou vody, u železničního přejezdu, na turistickém rozcestí červené značky Velký Rečkov. Zde nalezneme úvodní zastávku Vítejte.

Od ní sestoupíme pěšinou vstříc lesu na spodní zpevněnou vozovou cestu, po níž pokračujeme rovně, po červené značce. U malého vodárenského objektu nalézáme zastávku O vodě z jímacího území Klokočka.

Jdeme dál, a na konci rovného úseku je umístěna zastávka Chráníme přírodní bohatství. Zde opustíme červenou značku (vede vpravo) a odbočíme vlevo, pouze po zelenobílých značkách naučné stezky.

Jdeme stále v přímém směru, zpočátku podél zamokřeného území, později kolem meandrujícího potoka Rokytky, a postupně potkáváme zastávky Voda je život, a posléze Jak se žije v lese. Okolí trasy je doplněno několika dřevěnými sochami – víly Klokočenky, baby Rečkovice, veverky, sovy nebo vodníka Bakovce.

Nakonec dorazíme k úzké silnici, před níž je umístěn druhý uvítací panel. Zde na tomto místě je trochu zmatečné značení – jako první si všimneme odbočky naučné stezky vlevo, ale při bližším průzkumu uvidíme o několik metrů dál i odbočku vpravo. Pro neznalého návštěvníka by neškodilo nějaké doplňující vysvětlení, v podstatě jde o to, že odtud vede naučná stezka cca 100 metrů slepou odbočkou ke kapli sv. Stapina, od níž se vrátí zpátky sem a pak pokračuje vlevo po silnici.

Od druhého uvítacího panelu tedy nejdříve přejdeme silnici k protějšímu vodárenskému objektu a panelu zastávky Ochrana kvality vody v jímacím území Klokočka. Poté jdeme rovně úzkou vedlejší silničkou až ke kapli s pramenem. Za kaplí nalezneme odpočinkový altán a panel zastávky Obora Klokočka.

Odtud se vrátíme zpět na silnici, a pokračujeme vpravo po ní. Po asi kilometru, nedaleko dalšího vodárenského objektu, nalezneme zastávku Kvalita vody v jímacím území Klokočka.

Po dalším cca kilometru již dorazíme k úpravně vody, v jejímž plotě je vložen panel zastávky Vodní kolo strážišťského vodovodu. Na oploceném nepřístupném pozemku si povšimneme ještě jednoho panelu naučné stezky, ke kterému se nemůžeme nijak dostat (prohlídka areálu je možná pouze na objednání). Ten je však totožný s panelem, který jsme potkali na trase naučné stezky, a to O vodě z jímacího území Klokočka.

Další chůzí podél úpravny dorazíme na výchozí místo u železničního přejezdu, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 11. 05. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mladá Boleslav, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 5)

 • Anonym hod.

  Ideální s menšími dětmi, příjemná procházka oživená zajímavými zastávkami, doporučuji!

  Odpovědět
 • Milan hod.

  Dětská hřiště- hry s vodou:

  http://www.hristerejher.cz/fotogalerie/voda

  Odpovědět
 • Mlok hod.

  Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.

  Odpovědět
 • Ružena hod.

  Na stezce jsou nové vyřezávané zvířátka a postavičky. Je velmi smutné že jsou postupně rozkrádány! Čemu to učíte naše děti. Naopak jsme tam viděli spoustu dětí které z těchto postaviček mají radost.

  Odpovědět
 • Helena hod.

  Příjemná nenáročná procházka lesem s nejedním zajímavým zastavením, vhodná pro rodiny s dětmi. Na některých zastávkách jsou dřevěné sošky zvířátek, potůček je úplně průzračný a u kaple je možnost ochutnat vodu jako ze studánky.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář