vzpomínáme

Stezka k živé budoucnosti (Toulcův dvůr)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Stezka k živé budoucnosti (Toulcův dvůr)

původní podoba naučné stezky, nahrazena v plném rozsahu novou verzí

Seznamovala s areálem Toulcova dvora v Praze-Hostivaři, sídlem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy. Krátká a příjemná trasa vedla ve svahu mezi potokem Botičem a sídlištěm Košík, navštěvujíc několik různorodých ekosystémů (sad, les, mokřad, rybníček, louky atd.). Seznamovala rovněž s historií Toulcova dvora a vztahy člověka a přírody. Trasa byla doplněna „expozicí“ domácího zvířectva.

Byla vedena lesními a travnatými pěšinami, v prostoru mokřadu po dřevěných chodníčcích. Značena byla klasickými zelenobílými značkami naučných stezek.

Stezka velmi trpěla nepřízní počasí, pod sklo informačních panelů zatékalo a texty pod ním rychle podléhaly zkáze. O stezku se nikdo nestaral a panely v areálu dlouhodobě spíše strašily než informovaly. Konečně někdy v druhé polovině prvního desetiletí nového tisíciletí byly z terénu odstraněny a zásluhou především ekologa Martina Kačmara z Toulcova dvora nahrazeny zcela novou verzí stezky.

Celý areál Toulcova dvora je ideálním místem odpočinku a poučení, to vše na dosah MHD. Je volně přístupný denně od 8 do 18 hod. Nejlepší dobou k návštěvě jsou dny, kdy v Toulcově dvoře probíhá jedna z mnoha akcí pro veřejnost (v těchto dnech se platí vstupné).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začínala:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Toulcův dvůr – hlavní brána (zastávka autobusu MHD „Toulcův dvůr“)
Končila:
nádvoří Toulcova dvora
Délka:
1,2 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1999 (2000?)
Tvůrce stezky:
Toulcův dvůr – Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy
Naše návštěva:
září 2003, září 2004, duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka v této podobě zrušena, nahrazena v plném rozsahu novou verzí

Seznam zastávek

 1. Stará Hostivař
 2. Od vzniku života ke stepím
 3. Toulcův dvůr
 4. Naše hospodářství
 5. Areál ekocentra
 6. Lesy
 7. Hospodaření s vodou
 8. Lužní les
 9. Mokřad
 10. Pole
 11. Pastviny
 12. Sady, louky a rybníky
 13. Přírodní park Hostivař – Záběhlice
 14. Sídlištní zeleň
 15. Úspornější způsob života

Informační náplň

Zastávka 1: Stará Hostivař

 • historie Hostivaře
 • archeologické průzkumy
 • typická vesnická zástavba z konce 19. století
 • Místní Agendy 21
 • důvody zřízení naučné stezky a pozvání do Toulcova dvora
Vyobrazení:
podklad: letecká mapa staré Hostivaře; fotografie: nález unikátní neolitické pece, archeologický výzkum v Hostivaři, nádoba ze střední doby hradištní

Zastávka 2: Od vzniku života ke stepím

 • vznik života na Zemi
 • vývoj území Prahy
 • rozvoj rostlin a živočichů
 • vývoj člověka
 • vliv člověka na krajinu
 • způsob ochrany stepí
Vyobrazení:
zjednodušený průřez pražským skalním podkladem; živé složky ekosystému (schéma); jak dlouho žijí na Zemi (v miliónech let)

Zastávka 3: Toulcův dvůr

 • historie Toulcova dvora
 • práce na statku
 • citlivý přístup k přírodě v minulosti
 • devastace areálu v druhé polovině 20. století
 • vznik ekologického centra, problémy při rekonstruování areálu, smysl ekocentra
 • způsob ochrany objektů
Vyobrazení:
od středověké tvrze k ekologickému centru (půdorys Toulcova dvora); fotografie (František Toulec, interiér)

Zastávka 4: Naše hospodářství

 • hospodaření člověka
 • odcizení se přírodnímu prostředí
 • travnatá zahrada za výběhem
 • péče o zvířata v Toulcově dvoře
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
živé složky zemědělské antropocenózy (schéma); koloběh živin u nás (schéma)

Zastávka 5: Areál ekocentra

 • rozloha a charakteristika areálu
 • devastace areálu v minulosti, skládky
 • negativa malého kontaktu obyvatel měst s přírodním prostředím
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
kolik času tráví lidé z měst v různých prostředích (koláč), plánek: využití ploch areálu (s vyznačením trasy naučné stezky a umístění jejich zastávek)

Zastávka 6: Lesy

 • bývalý ovocný sad a jeho přirozená přeměna v les
 • původní porost území areálu
 • význam a funkce původních druhů
 • odkrytý půdní profil ve svahu, skalní výchoz
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
vývoj a rozvrstvení zdejšího lesa; schéma půdního horizontu

Zastávka 7: Hospodaření s vodou

 • role vody v budoucnosti
 • prameny v Toulcově dvoře
 • svádění vody do kanalizací, zabraňování vsakování
 • důsledky narušení přirozeného koloběhu vody
 • plán na hospodaření s odpadními vodami v areálu ekocentra
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
jímka vody ve středověkém sklepě pod špýcharem (fotografie); schéma kořenové čistírny; vodní hospodářství Toulcova dvora a okolí (2 schémata – současný a budoucí stav)

Zastávka 8: Lužní les

 • výskyt lužních lesů
 • typické druhové složení lužních lesů
 • měkký a tvrdý luh
 • důvod ochrany lužních lesů
 • negativní zkušenosti s ochranou lužního lesa v areálu ekocentra
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
mapka Chráněné území Meandry Botiče; 2 fotografie: lužní bylinný porost v meandrech Botiče, studenti sbírají vzorky

Zastávka 9: Mokřad

 • úbytek mokřadů, předsudky vůči mokřadům, pomýlená snaha o jejich „zkulturnění“
 • život v mokřadu
 • ptactvo údolí potoka Botiče
 • přírodovědné průzkumy botičského koridoru
 • zakládání polí na úkor údolní nivy
 • způsob ochrany mokřadu
Vyobrazení:
fotografie: údolí Botiče zúžené navezenými skládkami; dvě schémata: přirozený profil údolí potoků, změněný profil údolí potoků

Zastávka 10: Pole

 • charakteristika pole a orné půdy, používání umělých hnojiv, mizení plevelů
 • tradiční hospodaření v ekocentru (ekologické zemědělství)
 • budoucnost zdejší zrekultivované skládky
 • školka původních druhů středočeských dřevin, určených k vysazování do chráněných území
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
různé typy povrchů sestaveny podle množství a intenzity ekologických funkcí od nevýkonných po celoročně plně výkonné (schéma); světová produkce plodin v roce 1996 (graf)

Zastávka 11: Pastviny

 • význam suchomilných trávníků, stepí a skalních stepí
 • mizení druhů organismů a negativní důsledky
 • nosatci a mandelinky, botanická inventarizace v areálu ekocentra
 • význam přírodní pestrosti
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
fotografie pastviny; schéma – chrpina luční s broučím obsazením

Zastávka 12: Sady, louky a rybníky

 • tzv. kulturní společenstva
 • charakteristika luk, rozdíly mezi vypásáním a mechanickým sekáním
 • charakteristika sadů
 • charakteristika rybníků, důvod zakládání rybníků, význam rybníků
 • důvod zmrzačení stromů v sadu, efekt sté opice
 • políčko v sousedství
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
2 fotografie – lepší využívání půdy je nadějí pro ty části planety, kde jsou velké přírůstky obyvatel; sad

Zastávka 13: Přírodní park Hostivař – Záběhlice

 • informace o přírodním parku Hostivař – Záběhlice
 • jeho nejcennější součást – přírodní památka Meandry Botiče
 • důvod vyhlašování tzv. přírodních parků
 • úklid svahů a koryta Botiče
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
3 tématické fotografie

Zastávka 14: Sídlištní zeleň

 • podmínky pro existenci rostlin i živočichů ve městech
 • sídliště Košík
 • obohacování sídlištní zeleně
 • jak přispět ke zlepšení vzhledu sídliště
 • civilizační choroby
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
ochrana kořenového porostu (3 obrázková schémata); zelené střechy (obrázek); ozelenění fádních ploch budov (fotografie)

Zastávka 15: Úspornější způsob života

 • rekonstrukce bývalé stodoly
 • přestavba bývalé kotelny na moderní biodům
 • využívání energie z obnovitelných přírodních zdrojů
 • způsob ochrany
Vyobrazení:
optimální ekologicko výchovné využití budou Toulcova dvora (půdorys); akce pro veřejnost (fotografie)

Popis trasy

vstup do Toulcova dvora → areál Toulcova dvora → údolí potoka Botiče → nádvoří Toulcova dvora

V době, kdy jsme tuto stezku navštívili (září 2003 a 2004), byla již do značné míry poničena, značení bylo omoklé, některé zastávky jsme proto ne vlastní vinou minuli. Následující popis trasy je tedy zpracován částečně ze vzpomínek, částečně dle plánku v průvodci k naučné stezce.

Panel 1. zastávky (Stará Hostivař) se nacházel před hlavním vstupem do Toulcova dvora (ve směru od staré Hostivaře). Dále pak stezka vstoupila brankou vedle vrat na nádvoří. Panel 2. zastávky (Od vzniku života ke stepím) se dle plánku nacházel v půli budovy po levé straně. Odtud stezka mířila dál rovně a pak vlevo a postranními vraty opět ven z areálu – zde někde by měla být 3. zastávka (Toulcův dvůr).

Odtud se stezka vrátila zpět na nádvoří a vedla rovně do pravého dolního rohu prostranství a poté po schůdkách ke chlévům – 4. zastávka (Naše hospodářství), a zahrádce – někde za ní byla 5. zastávka (Areál ekocentra).

Na okraji lesa byla 6. zastávka (Lesy). V lesíku stezka odbočila vpravo a sklesla ze svahu do údolí. Dole, kousek před výstupem k oplocení fotbalového hřiště, byla 7. zastávka (Hospodaření s vodou). Dále vedla trasa podél hřiště a za ním sklesla vlevo k povalovému chodníku. U odbočky k vyhlídce na mokřadní jezírko byla 8. zastávka (Lužní les).

Odtud stezka pokračovala po povalovém chodníčku lužním lesem a přes mokřad, na konci vyšla z lesa a odbočila vlevo k rybníčku – za ním byla 9. zastávka (Mokřad). Zde dle průvodce stezka krátce odbočovala vpravo, k 10. zastávce (Pole). Odtud se vrátila zpět a pokračovala vzhůru do stráně k 11. zastávce (Pastviny), a dále sadem ke 12. zastávce (Sady, louky a rybníky).

Vystoupala po schodech na vysokou terénní hranu, nahoře odbočila krátce vpravo k 13. zastávce (Přírodní park Hostivař–Záběhlice). Poté vedla zpět ke schůdkům a dále rovně podél oplocení – zde byla 14. zastávka (Sídlištní zeleň) – až k výběhu pro koně, kde zřejmě na rohu ohrady byla 15. zastávka (Úspornější způsob života). Poté obešla zleva budovy Toulcova dvora a vrátila se zpět na nádvoří.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 07. 2005 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář