Naučná stezka Povodím Botiče

Hodnocení:
(počet hlasů: 17)
Komentáře:
5
Naučná stezka Povodím Botiče

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Spojuje městské části Hostivař, Petrovice a Pitkovice na jihovýchodním okraji Prahy. Seznamuje s cennými fragmenty zachovalé přírody a chráněnými územími v povodí potoka Botiče a Pitkovického potoka (přírodní park Hostivař–Záběhlice, přírodní park Botič–Milíčov, přírodní památka Meandry Botiče, a nejcennější území na trase stezky, přírodní památka Pitkovická stráň). Vede rovněž podél Hostivařské přehrady a navštěvuje hradiště Šance na ostrohu Kozinec nad přehradou.

Stezka je vedena převážně po kvalitních cestách různého typu. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, v době naší poslední návštěvy (duben 2009) nedostatečně, ale dle tvrzení tvůrců je dnes (květen 2012) již vše v pořádku. Na každém panelu je plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky. Oproti předchozí verzi byla naučná stezka zkrácena, nevede již k Milíčovskému lesu a Milíčovským rybníkům, ale končí v Pitkovicích. Trasa se tak z původních 11 kilometrů zkrátila téměř na polovinu a zjednodušila.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy | Externí odkazy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná:
PRAHA-HOSTIVAŘ, Doupovská ulice, před Toulcovým dvorem (zastávka autobusu MHD „Toulcův dvůr“)
Končí:
PRAHA-PITKOVICE, místní část Pitkovičky, Ryzcová ulice
Délka:
6,5 km
Zastávek:
13
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1980 (v původní trase), tato verze 2008
Tvůrce stezky:
4. ZO ČSOP Botič–Rokytka
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka kompletní, některé panely počmárané

Seznam zastávek

 1. Toulcův dvůr
 2. PP Meandry Botiče
 3. Hradiště Šance na Kozinci
 4. Hostivařská přehrada
 5. Pod Kozincem
 6. Petrovice
 7. Nový most
 8. Dobrá voda
 9. Soutok
 10. Údolí Pitkovického potoka
 11. Pitkovická stráň
 12. Výhled na rekultivovanou skládku
 13. Pitkovičky

Informační náplň

Zastávka 1: Toulcův dvůr

 • informace o naučné stezce
 • místa, která naučná stezka navštěvuje
 • Toulcův dvůr
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, seznam zastávek

Zastávka 2: PP Meandry Botiče

 • charakteristika toku Botiče
 • popis chráněného území, důvod ochrany
 • porosty podél břehů a v nivě potoka
Vyobrazení:
schéma tvorby meandrů; olše lepkavá (perokresba), křídlatka japonská (foto); plánek naučné stezky

Zastávka 3: Hradiště Šance na Kozinci

 • popis hradiště Šance, historický a stavební vývoj
 • výchozy křemence na strmém severním srázu
Vyobrazení:
plánek hradiště; hradiště na snímku z roku 1930; výchozy křemenců; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Hostivařská přehrada

 • informace o přehradě, popis krajiny před jejím vybudováním
 • růst sinic a řas ve vodě v důsledku splachu hnojiv z okolních polí
 • ryby zde žijící
Vyobrazení:
lín obecný, karas obecný; příklady mikroskopických modrozelených sinic (Oscillatoria limosa) a zelených řas (Pleurococcus vulgaris); plánek naučné stezky

Zastávka 5: Pod Kozincem

 • výchoz skalního podloží
 • geologický vývoj okolí Hostivařské přehrady
 • prvohorní zkameněliny
 • nevhodné porosty na svahu nad přehradou
Vyobrazení:
trilobit rodu Odontochile; dub letní, dub červený, habr obecný, jilm vaz (perokresby); plánek naučné stezky

Zastávka 6: Petrovice

 • mokřad vzniklý zde po naplnění Hostivařské přehrady
 • fauna, flóra
 • objekt bývalé čističky odpadních vod
 • kostel sv. Jakuba Většího v Petrovicích
Vyobrazení:
orobinec širolistý, rákos obecný, šišák vroubkovaný; rákosník velký, kachna divoká; ropucha obecná; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Nový most

 • vstup do přírodního parku Botič–Milíčov
 • důsledky stavby silnice a mostu
 • rumištní flóra
 • betonová jímka před mostem
 • zachované zbytky mlýnského náhonu
Vyobrazení:
čekanka obecná, komonice lékařská, měrnice černá, kuklík městský; brhlík lesní; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Dobrá voda

 • původ názvu Dobrá voda
 • zdejší mlýny, rozvaliny Fantova mlýna
 • dvě retenční nádrže pro zachycení přívalových dešťů
 • sídliště kultury vypíchané keramiky, dnes zastavěno
Vyobrazení:
konopka obecná, stehlík obecný, zvonek zelený; kakost luční, třezalka tečkovaná, netýkavka malokvětá; příklad vypíchané keramiky; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Soutok

 • soutok Botiče a Pitkovického potoka
 • erozivní činnost vodního toku
 • flóra, fauna
Vyobrazení:
křivatec žlutý, orsej jarní, podbílek šupinatý, ptačinec velkokvětý; skokan hnědý; pstruh potoční; plánek naučné stezky

Zastávka 10: Údolí Pitkovického potoka

 • stručný popis toku Pitkovického potoka
 • vývoj porostů v údolí
 • kulturní kosené louky, flóra
Vyobrazení:
pcháč šedý, pcháč zelinný, bolševník obecný; ledňáček říční; průřez údolím Pitkovického potoka; plánek naučné stezky

Zastávka 11: Pitkovická stráň

 • nejcennější lokalita na naučné stezce
 • geologická stavba ostrohu Pitkovické stráně
 • důvod ochrany, vzácná flóra
 • údržba stráně a péče o ni
Vyobrazení:
koniklec luční český, křivatec český, chrpa chlumní; plánek naučné stezky

Zastávka 12: Výhled na rekultivovanou skládku

 • problematika odpadů
 • historie skládky a její revitalizace a přeměna na současný stav
 • dravci a sovy
Vyobrazení:
skládka Tingl v roce 1982 po navezení ornice; káně lesní, kalous ušatý, poštolka obecná; plánek naučné stezky

Zastávka 13: Pitkovičky

 • konec naučné stezky, rozloučení tvůrců stezky
 • informace o naučné stezce pro ty, co ji jdou opačně
Vyobrazení:
plánek naučné stezky, seznam zastávek

Popis trasy

Hostivař → Hostivařská přehrada → Petrovice → Pitkovická stráň → Pitkovice

Naučnou stezku zahájíme v Praze-Hostivaři před Toulcovým dvorem (zastávka autobusu MHD „Toulcův dvůr“ – autobusem č. 177 je to od stanice metra trasy C „Opatov“ asi čtyři nebo pět stanic). V Toulcově dvoře (bývalý statek) dnes sídlí Ekologické centrum hlavního města Prahy – jeho návštěvu doporučujeme rovněž, objektem a jeho okolím prochází krátká naučná stezka.

Od autobusové zastávky jdeme k Toulcovu dvoru a zprava ho obejdeme. Z boku ve směru od staré Hostivaře nalezneme hlavní vchod (vrata s brankou). U zdi vpravo od vrat je u vedlejších vrat umístěn panel 1. zastávky (Toulcův dvůr).

Od Toulcova dvora vyrážíme dolů po schodech do staré Hostivaře. Sejdeme do Kozinovy ulice, z níž ale hned odbočujeme vpravo do Selské. Ta nás přivede ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, za nímž stezka odbočuje Domkářskou ulicí vlevo, a hned šikmo vpravo úzkou uličkou ke schodišti s železným zábradlím. Sejdeme pár schůdků k potoku Botiči a pokračujeme vpravo cestou po jeho břehu. Brzy přijdeme na hlavní ulici, kterou opatrně přejdeme (velký provoz!) a dál jdeme, i když se tomu nechce příliš věřit, naproti na parkoviště u hotelu Selský dvůr, ač působí dojmem soukromého pozemku. Obejdeme závoru parkoviště a za hotelem pokračujeme lávkou přes Botič a dále pěšinkou napříč travnatou loukou.

Na konci louky přijdeme do ulice U Břehu, kterou jdeme vpravo, stále poblíž potoka, vlevo je vilová zástavba se zahradami. Zde se k nám přidá červená turistická značka. Po cca 0,5 kilometru nacházíme panel 2. zastávky (PP Meandry Botiče).

Jdeme dál stejnou ulicí (U Břehu), stále podél Botiče. Za parkovištěm a restaurací se ulice zúží, změní se v asfaltovou komunikaci pro chodce a cyklisty a pokračuje dál lesem. Po dalším necelém půlkilometru, v místě, kde vpravo vede cesta k malé nádrži pod Hostivařskou přehradou, odbočujeme ostře vlevo panelovou cestou vzhůru do svahu. Po asi sto metrech prudkého výstupu přijdeme na okraj travnaté plochy, kde nalezneme panel 3. zastávky (Hradiště Šance na Kozinci).

Odtud se vrátíme stejnou cestou zpět dolů na křižovatku a pokračujeme vlevo, v původním směru. Po asi 100 metrech přijdeme k hrázi Hostivařské přehrady. O pár metrů dále směrem podél přehrady nalezneme 4. zastávku (Hostivařská přehrada).

Dál pokračujeme asfaltkou nad břehem (vodní plochu máme po pravé ruce). Po asi kilometru, v ohybu přehradního jezera, kousek za protáhlým poloostrovem, nalézáme 5. zastávku (Pod Kozincem). Jdeme stejnou cestou dál, po dalším cca kilometru, za objektem bývalé čistírny odpadních vod, nalézáme vlevo u plotu 6. zastávku (Petrovice).

Odtud pokračujeme dál rovně do centra obce. Zde narazíme na hlavní ulici (Edisonova), po níž odbočujeme vlevo a spolu s ní se stáčíme vpravo, ale brzy z ní odbočíme vpravo do vedlejší ulice Grammovy, stále po červené značce. Jdeme rovně vstříc zarostlé louce, vpravo míjíme velké rugbyové hřiště. Vyjdeme zcela mimo zástavbu a míříme k tělesu vysokého silničního náspu. Před ním zahneme vpravo a kolem nevzhledné betonové nádrže míříme k impozantnímu betonovému portálu silničního mostu. Před ním je 7. zastávka (Nový most). Spolu s Botičem podejdeme most a pokračujeme pěšinou opět podél potoka.

Posléze mineme nový kamenný jez, za ním pak vede cesta výše nad potokem. Dojdeme k dalšímu jezu a vyústění trubky, kde se od potoka odkloníme a pěšinou míříme k betonovým retenčním nádržím. Zde se cesta změní v děravou panelovku. Od dělicí hráze nádrží jdeme po panelovce vpravo. Za levotočivým ohybem přijdeme na křižovatku panelových cest, kde odbočujeme vpravo. Před sebou vidíme můstek přes Botič a panel 8. zastávky (Dobrá voda). Můstek ale nepřecházíme, místo toho pokračujeme cestou stále po stejném břehu Botiče, po zelené značce (opustíme tedy červenou značku).

Cesta se dál odklání od potoka a vede po okraji pole k lesu. Po krátké cestě lesíkem přijdeme k 9. zastávce (Soutok), která se nachází u soutoku Botiče a Pitkovického potoka.

Odtud se stáčíme vlevo, opouštíme koryto Botiče a jdeme odteď již podél Pitkovického potoka. Zakrátko vyjdeme z lesa na protáhlou louku. Držíme se pěšiny podél jejího levého okraje. Po asi půl kilometru, v místě, kde se louka zužuje, neboť se k cestě zprava přidruží meandr Pitkovického potoka, je 10. zastávka (Údolí Pitkovického potoka). POZOR – tabule je zcela skrytá vlevo v keřích, vede k ní ulička mezi nimi a pokud o ní nevíme, naprosto ji mineme!

Pěšina se dál mírně stáčí vpravo, stále podél potoka, pak vstoupí do lesa. Na rozcestí nás výrazné směrovky upozorní, že ze dvou směrově téměř shodných cest máme zvolit tu vlevo. Ta nás po pár desítkách metrů dovede k dřevěnému kulatinovému oplocení přírodní památky Pitkovická stráň. Zde se dáme krátce VPRAVO dolů, kde nalezneme 11. zastávku (Pitkovická stráň). Od ní se vrátíme zpět a pokračujeme vzhůru kamenitou pěšinkou do svahu podél oplocení. Za okrajem přírodní památky projdeme řídkým lesíkem a za ním pokračujeme pěšinou na rozhraní pole a hrany svahu. V místě výhledu do údolí Pitkovického potoka najdeme 12. zastávku (Výhled na rekultivovanou skládku).

Dál pokračujeme pěšinkou klesající vpravo do údolí a k okrajovým domům Pitkovic. Na okraji zástavby vstoupíme do Ryzcové ulice, která nás dovede k silničnímu mostu přes Pitkovický potok, před nímž nalezneme poslední 13. zastávku (Pitkovičky). Odtud pak přejdeme most a pokračujeme vpravo do středu obce, kde nalezneme zastávku autobusu MHD „Pitkovice“, nebo jdeme dál do Pitkovic, ulicí V Pitkovičkách, poté vlevo do ulice Žampionové, kde nalezneme zastávku autobusu MHD („Hříbková“) jiné linky. Z obou stanic se dostaneme na stanici metra C „Háje“.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 03. 05. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 5)

 • pitrs hod.

  nejkrasnejsi priroda kolem hostivare a hlavne v lete super prochazky a koupanicko,doporucuji vsem co nemaji co delat tak si naplanovat prochazkovou stezku,jako vikendovou prochazku… doporucuji

  Odpovědět
 • Rickr hod.

  Při návštěvě 4.3.2011 stezka v pořádku, pouze panel na zastávce Pod Kozincem částečně vytržen z podkladu. Doporučuji aktuálně k návštěvě-po 50 letech je vypuštěna Hostivařská přehrada a na dně je kromě výtokových tunelů vidět základy starého mlýna a náhonu k němu, zaniklého při stavbě přehrady.
  Ještě doporučuji na Hradišti Šance pokračovat od zastávky stále v přímém směru po hradišti, asi po 300m je velmi pěkný model hradiště a detailnější povídání – součást zastavení stezky Starou Hostivaří.

  Odpovědět
 • Dr. Zdeněk Prášil hod.

  Žádáme autora předchozích řádek, aby změnil svou kritiku ohledně značení této NS, protože už roky je značení této NS podle našeho názoru velmi dobré. Výbor 4. ZO ČSOP \“Botič-Rokytka\“

  Odpovědět
 • pid hod.

  I v Zimě je stezka zajímavá

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář