Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-západ > Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí


Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí

informační panel naučné stezky Roztocký háj-Tiché údolí
Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 20)
Naše návštěva:
listopad 2006
Komentáře:
3

Naučná stezka prochází dvěma chráněnými územími za severním okrajem Prahy, a to přírodní rezervací Roztocký háj – Tiché údolí, a přírodní rezervací Údolí Únětického potoka. Seznamuje s flórou a faunou chráněných území, pravěkým osídlením a geologickou stavbou okolí (Holý vrch, sedimenty původních vltavských říčních teras).

Stezka vede z Nového Suchdola do Roztok a poté údolím Únětického potoka k Holému vrchu, a dále vzhůru úbočím do Starého Suchdola. Trasa je vedena střídavě po žluté a modré turistické značce, ale návštěvník se bohužel odnikud nedozví, že má jít právě po nich. Na každém informačním panelu je sice plánek stezky, ale na něm je celá trasa nelogicky vyznačena žlutě, přestože údolím Únětického potoka vede po modré značce.

Některé úseky trasy bývají (za jakéhokoliv počasí) velmi rozbahněné.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Správní obvod:
PRAHA 6 (vede rovněž územím okresu Praha-západ)
Začíná:
PRAHA-SUCHDOL, zastávka autobusu MHD „Kamýcká“ na Kamýcké ulici, výchozí bod žluté turistické značky (oficiální začátek stezky je až u 1. zastávky na konci žluté významové odbočky)
Končí:
PRAHA-STARÝ SUCHDOL, ul. Ke Kozím hřbetům
Délka:
cca 7,5 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede střídavě po žluté a modré turistické značce
Vznikla:
1982, rekonstrukce 1998, 2006
Tvůrce stezky:
01/02 ZO ČSOP Taraxacum
Naše návštěva:
listopad 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Vltavské údolí
 2. Vyhlídka na hradiště Zámka
 3. Roztocký háj
 4. Obec Roztoky
 5. Maxmiliánka
 6. Spálený mlýn
 7. Tůmův mlýn
 8. Trojanův mlýn
 9. Soutěska pod Holým vrchem
 10. Holý vrch – Alšova vyhlídka
 11. Kaple sv. Václava
 12. Starý Suchdol

Informační náplň

Zastávka 1: Vltavské údolí

 • vznik vltavského kaňonu, erozní činnost vody, vltavské terasy
 • geologická stavba vltavského údolí
 • význam údolí řek pro různorodost krajiny
 • společenstva strmých skalnatých svahů
 • sanace skal
Vyobrazení:
schéma vltavských teras; tařice skalní, trnovník akát; střevlíček lunoskvrnný, zlatěnka modrá, zlatěnka ohnivá; plánek stezky

Zastávka 2: Vyhlídka na hradiště Zámka

 • umístění hradiště
 • základní charakteristika hradiště
 • podoba hradiště
 • vliv osídlování na úbytek lesů
Vyobrazení:
půdorys hradiště, ostrožna Zámka, keramické nádoby; rožšíření nejstaršího slovanského osídlení; hloh obecný; plánek stezky

Zastávka 3: Roztocký háj

 • geologický podklad Roztockého háje
 • mohylové pohřebiště ze starší a střední doby bronzové
 • historie a složení lesních porostů v okolí Roztok
 • ptactvo Roztockého háje – Tichého údolí
Vyobrazení:
průřez halštatskou mohylou; kokořík mnohokvětý, dymnivka nízká; slavík obecný, střízlík obecný, kukačka obecná; plánek stezky

Zastávka 4: Obec Roztoky

 • archeologický výzkum Roztok a okolí; Levý Hradec
 • historie Roztok; roztocký zámek
 • oblíbené letovisko a výletní místo v 19. století
 • významné osobnosti Roztok: dr. F. A. Brauner a Zdenka Braunerová
Vyobrazení:
městský znak Roztok; roztocký zámek, Braunerův mlýn; podobizna Zdenky Braunerové; plánek stezky

Zastávka 5: Maxmiliánka

 • výletní restaurace Maxmiliánka
 • počátek údolí Únětického potoka
 • proměna údolí po výstavbě mlýnů
 • Malý háj – geologický podklad, vliv na skladbu lesa a výskyt rostlinných druhů
 • rostliny skalního výchozu
 • Únětický potok – znečištění, ryby
Vyobrazení:
bývalá výletní restaurace Maxmiliánka; tařice horská; pstruh duhový, hrouzek obecný; plánek stezky

Zastávka 6: Spálený mlýn

 • informace o mlýnu – kdy byl postaven, požáry, střídání majitelů
 • ekologické odlišnosti svahů zaříznutého údolí
 • mýcení lesů a vznik bezlesých pastvin
 • zánik pastvin a samovolné zarůstání
 • fauna a flóra dna údolí
Vyobrazení:
Spálený mlýn; profil údolí u Spáleného mlýna; modrásek rozchodníkový, dvojzubka lužní, vlahovka rezavá; máčka ladní, křivatec český; plánek stezky

Zastávka 7: Tůmův mlýn

 • Tůmův mlýn – původ jména, historie mlýna
 • flóra luk nad mlýnem
 • ptactvo rákosin, další fauna
 • geologická stavba lomové stěny
Vyobrazení:
Tůmův mlýn (historická kresba); pcháč zelinný; chřástal vodní, rákosník obecný; rejsec vodní, myška drobná; plánek stezky

Zastávka 8: Trojanův mlýn

 • historie mlýna
 • osídlení okolí v minulosti
 • tzv. Přemyslovská stezka
 • rostlinná společenstva starých úvozových cest
 • zemědělské využívání okolní krajiny
 • obojživelníci a plazi
 • vltavská terasa; vřesoviště
 • zmínka o natáčení seriálu Byli jednou dva písaři v Trojanově mlýně
Vyobrazení:
ještěrka obecná, užovka obojková, mlok skvrnitý, slepýš obecný; vřes obecný, paličkovec šedavý; plánek stezky

Zastávka 9: Soutěska pod Holým vrchem

 • geologická stavba Kozích hřbetů a Holého vrchu
 • erozivní činnost Únětického potoka
 • ukládání spraší
 • rozdíl v rostlinné skladbě na buližnících a na spraších
 • motýli
Vyobrazení:
Adolf Kosárek – Selská svatba (obraz); strakapoud velký; kavyl vláskovitý, sleziník severní, koniklec luční; otakárek fenyklový, babočka bílé c, babočka paví oko; plánek stezky

Zastávka 10: Holý vrch – Alšova vyhlídka

 • štěrkopísky suchdolské terasy Vltavy
 • rozbor starých říčních sedimentů u Holého vrchu
 • geologická minulost území
 • staropleistocénní profil
 • archeologické nálezy tzv. únětické kultury
Vyobrazení:
staropleistocénní profil; keramika únětické kultury (sekera, jantarový náhrdelník, keramický hrneček, meč); plánek stezky

Zastávka 11: Kaple sv. Václava

 • kdy a proč byla postavena kaple, stavební a historický vývoj
 • suchdolská terasa Vltavy, původní podoba zdejší krajiny, erozivní činnost Vltavy a Únětického potoka
 • archeologická naleziště v okolí, vliv pravěkého osídlování na formování krajiny
 • zalesňování údolí
Vyobrazení:
kaple sv. Václava; javor klen, bříza bělokorá, dub zimní, habr obecný; plánek stezky

Zastávka 12: Starý Suchdol

 • suchdolský dvůr – historický a stavební vývoj
 • umělci v suchdolském dvoře
 • Mikoláš Aleš v Suchdole
Vyobrazení:
městský znak Suchdola; Brandejsův statek; Mikoláš Aleš; reprodukce obrazu „Žalov“; sousoší sv. Václava na Václavském náměstí; plánek stezky

Popis trasy

Praha-Suchdol → Roztoky → údolí Únětického potoka → Holý vrch → Praha-Starý Suchdol

Naučnou stezku zahájíme v Praze-Suchdole, na zastávce autobusu MHD „Kamýcká“ na Kamýcké ulici (dostaneme se sem autobusem ze stanice metra A Dejvická). Odtud vyrážíme po žluté turistické značce Suchdolskou ulicí vedoucí kolmo od Kamýcké. Krátce poté, v místě, kde se Suchdolská ul. stáčí vlevo, pokračujeme rovně uličkou Na Rybářce po okraji vilové zástavby. Po asi 700 metrech od výchozího místa narazíme na významovou odbočku žluté značky vpravo, asi 100 metrů dlouhou. Zde odbočíme a mírně klesající asfaltovou cestou sestoupíme na malou plošinku se skalnatým okrajem, odkud je výhled do údolí řeky Vltavy. Zde se nachází panel 1. zastávky.

Stejnou cestou se vrátíme a pokračujeme dále po žluté v původním směru. Procházíme zahradní kolonií. Na jejím konci, kde se asfaltka stáčí vlevo, odbočujeme po žluté značce vpravo rozbahněnou vozovou cestou napříč loukou. Později louku křižuje několik dalších cest, my volíme tu, která udržuje přímý směr (nepodchází vedení vysokého napětí). Krátce poté, co začne mírně klesat podél zahrady po levé straně, nacházíme 2. zastávku.

Dále se vozová cesta změní v rozbahněnou pěšinu a odbočí vlevo pod vedení vysokého napětí k městské zástavbě, ale projde jen po jejím okraji a stočí se hned vpravo do okrajového lesa. Dále klesáme příjemnou cestou lesem (stále po žluté značce).

Po asi kilometru chůze se napojíme na širší cestu a ihned poté nacházíme 3. zastávku. Na křižovatce za ní odbočujeme po žluté vlevo vzhůru, a téměř vzápětí vpravo na lesní pěšinu (stále po žluté). Ta dále opět klesá nad vozovou cestou na pravé straně pod námi, až sestoupí na okraj Roztok, kde se opět napojí na hlavní cestu. Zde je 4. zastávka.

Sejdeme zbytek asfaltky a společně se žlutou značkou zahneme ostře vlevo, okrajovou ulicí Roztok. Na konci zdi po asi 150 metrech odbočujeme doprava a přejdeme po lávce Únětický potok. Za ním opustíme žlutou značku a odbočujeme VLEVO po modré značce.

Jdeme rozbahněnou pěšinou nedaleko břehu potoka podél zadních zdí zahrad, poté krátce vozovou cestou a posléze opět úzkou stoupající velmi rozbahněnou pěšinou. Po absolvování tohoto úseku vyjdeme na asfaltové prostranství u rybníčku, restaurace Koliba a bývalé restaurace Maxmiliánka. Zde se nachází 5. zastávka.

Dál pokračujeme vlevo, širší, zpočátku asfaltovou, později rozbahněnou vozovou cestou, stále po modré značce. Přejdeme most a jdeme po druhém břehu potoka. Zakrátko se vrátíme na původní břeh. Krátce poté zatáčí hlavní cesta vlevo podél potoka, my jdeme po modré rovně krátce vzhůru a po asi 200 metrech dojdeme ke Spálenému mlýnu. Asi 50 metrů za ním nacházíme 6. zastávku.

Jdeme dál po modré, po levé straně máme potok, po pravé skalní útesy starých lomů. V tomto úseku potkáme 7. zastávku.

Údolí se dál postupně rozšiřuje a les na opačné straně potoka, i samotný potok, ustupuje do dáli a přimyká se k druhé straně údolí. V místě, kde nalevo mezi stromy spatříme skupinu budov, se nachází 8. zastávka. Za ní pokračujeme stále touž cestou až k rozcestníku pod Holým vrchem, kde je 9. zastávka. Za ní jdeme ještě cca 80 metrů rovně, k odbočce pěšiny stoupající vpravo vzhůru do svahu k tzv. Alšově vyhlídce na Holém vrchu. U této odbočky se nachází 10. zastávka.

Odtud (případně po absolvování výstupu k vyhlídce a návratu sem) se vrátíme k rozcestí pod Holým vrchem, opustíme zde modrou značku a odbočujeme vpravo po žluté. Ta vede zpočátku společně se zelenou, ale po asi 50 metrech se oddělují a žlutá zatáčí vlevo. Vede nás zpočátku po rovině, posléze začne výrazně stoupat svahem. Po asi 700 metrech vystoupáme na okraj městské zástavby. Zde zatáčíme asfaltkou vpravo vzhůru. Na nejbližší křižovatce nacházíme 11. zastávku.

Od ní jdeme dál v původním směru až do středu Starého Suchdola, kde nacházíme poslední 12. zastávku a kde stezka končí. Odtud můžeme pokračovat asi 1 km po žluté až na otočku autobusu MHD, kterým se dostaneme na konečnou stanici metra A Dejvická.


Komentáře

 • Sebkovi
  12. 8. 2016, 19:52 hod.

  Trasu jsme sli s kocarkem na zaklade doporuceni ze je vhodna pro kocarky a naprosto s tim nelze souhlasit- dite si nemohlo ani chvili zdrimnout vzhledem k tomu kolik bylo na ceste kamenu a byl to teda priserny kostitras. Trasa je velmi jednoducha pro pesi to bezesporu ale pro lidi s kocarkem naprosto nevhodna i kdyz mate dobry kocarek. Navic teda letadla ktera vam neustale krouzi nad hlavou nevytvareji prijemne prostredi. Za nas velky palec dolu, byli jsme velmi zklamani.

  Odpovědět
  • Tom
   12. 8. 2016, 20:24 hod.

   Nevím, kdo vám tvrdil, že je trasa vhodná pro kočárek. Na webu uvádíme pravý opak, stačilo si přečíst úvodní text a popis trasy: „Některé úseky trasy bývají (za jakéhokoliv počasí) velmi rozbahněné“, „rozbahněnou vozovou cestou napříč loukou“, „Dále se vozová cesta změní v rozbahněnou pěšinu“, „Jdeme rozbahněnou pěšinou nedaleko břehu potoka“, „stoupající velmi rozbahněnou pěšinou“, „pokračujeme vlevo, širší, zpočátku asfaltovou, později rozbahněnou vozovou cestou“ atd. Navíc jde o geologickou lokalitu, kde bývají cesty obvykle hůře sjízdné. To, že vám procházka nevyhovovala, ale není vina samotné lokality, ale toho, kdo vám tuto trasu pro kočárek doporučil.

   Odpovědět
 • Eva
  30. 7. 2017, 12:21 hod.

  Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Jarní bavlněné čepice


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS