Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-západ > Naučná stezka na Zvolské homoli


Naučná stezka na Zvolské homoli

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 8)
Naše návštěva:
duben 2002, listopad 2003, květen 2009
Komentáře:
5

Spojuje obce Vrané nad VltavouZvole s územím přírodní rezervace Zvolská homole, ležící nedaleko za jižním okrajem Prahy. Chráněné území zahrnuje skalnatý sráz spadající do údolí Vltavy a přilehlé lesní a nelesní plochy. Informační panely seznamují s faunou, flórou a přírodními poměry jednotlivých ekosystémů rezervace, obcí Vrané nad Vltavou a Zvole nebo geologickou stavbou vltavského kaňonu.

Trasa je vedena většinou po kvalitních cestách a pěšinách. V současné době by již měla být vyznačena zelenobílými značkami naučných stezek (v době naší návštěvy ještě nebyla). Na obou úvodních panelech je schematický plánek stezky + náhledy všech ostatních zastávek. Číslování jednotlivých zastávek v terénu bude provedeno dodatečně.

V prostoru Zvolské homole se trasa dělí na dvě větve, přičemž na každé jsou umístěné zastávky – můžeme se tedy rozhodnout, kterou z nich zvolit, nebo se z cílového místa stezky vrátit a projít si druhou větev zpět do výchozího místa.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná:
VRANÉ NAD VLTAVOU, železniční stanice
Končí:
ZVOLE, ulice J. Štulíka, autobusová zastávka Zvole
Délka:
5,5 km
Zastávek:
2× úvodní (na obou koncích stezky) + 12
Značení trasy:
bez značení, připravuje se zelenobílé značení naučných stezek
Vznikla:
1985 (?), tato verze 2008
Tvůrce stezky:
CEV Zvoneček Vrané nad Vltavou s podporou obcí Zvole a Vrané nad Vltavou, ČSOP a RWE Transgas Net
Naše návštěva:
květen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
panely 100 %, trasa neznačena

Seznam zastávek

 • Úvodní ve Vraném nad Vltavou
 1. Vrané a Skochovice
 2. Ekosystém lesa
 3. Introdukce
 4. Vliv lidské činnosti na modelování krajiny
 5. Ekosystém skalních stepí
 6. Geologie a Vltava
 7. Mravenci
 8. Ekosystém vřesoviště
 9. Přírodní rezervace Zvolská homole
 10. Zvole
 11. Ekosystém habrových doubrav
 12. Strom jako ekosystém
 • Úvodní ve Zvoli

Informační náplň

Úvodní panel ve Vraném nad Vltavou

 • informace o naučné stezce a jejích tvůrcích
 • informace o původní verzi naučné stezky
Vyobrazení:
pohled na skalní masiv Zvolské homole od severozápadu; fotografie ze slavnostního otevření naučné stezky; náhledy jednotlivých zastávek naučné stezky; plánek naučné stezky

Zastávka 1: Vrané a Skochovice

 • historie obce
 • papírna
 • kostelík sv. Jiří
 • zdymadlo s elektrárnou
 • obecní přívoz
 • organizace a jiné subjekty ve Vraném
 • současnost obce
Vyobrazení:
Vrané nad Vltavou (historická pohlednice), Vranská přehrada, kostelík sv. Jiří, letecké fotografie Vraného

Zastávka 2: Ekosystém lesa

 • funkce lesa
 • přírodě blízký listnatý les
 • smrková monokultura
Vyobrazení:
les na Zvolské homoli, habrový háj, smrková monokultura, tématické fotografie

Zastávka 3: Introdukce

 • vysvětlení pojmu
 • trnovník akát
 • borovice černá
 • netýkavka malokvětá
 • pámelník bílý
 • janovec metlatý
 • muflon
Vyobrazení:
trnovník akát, borovice černá, netýkavka malokvětá, pámelník bílý, janovec metlatý, muflon

Zastávka 4: Vliv lidské činnosti na modelování krajiny

 • jak člověk začal ovlivňovat krajinu
 • kamenolom Zbraslav
 • těžba nerostných surovin
 • lidská sídliště
 • regulace vodních toků
 • rybníky
Vyobrazení:
vyvážená jihočeská krajina; kamenolom Zbraslav; pohled z Pálavy na intenzivně zemědělsky využívanou krajinu; pohled na indickou metropoli Dillí; těžba uhlí na Sokolovsku; přirozená obnova lomu po těžbě – lom U Obrázku; řeka Sázava při pohledu od Pikovic k Medníku; vodní nádrž Seč; vedení velmi vysokého napětí

Zastávka 5: Ekosystém skalních stepí

 • charakteristika společenstev skalních stepí
 • významné druhy rostlin
 • významné druhy živočichů
Vyobrazení:
tařice skalní, netřesk výběžkatý, koniklec luční český, dvojštítek hladkoplodý, lomikámen vždyživý, prorostlík prutnatý, hvězdnice zlatovlásek; ještěrka obecná; skalní step

Zastávka 6: Geologie a Vltava

 • geologie Prahy a okolí Vraného nad Vltavou
 • geologie Zvolské homole
 • vznik a popis kaňonu Vltavy
 • říční fenomén
Vyobrazení:
geologická mapa okolí; pohled na štít Zvolské homole; pohled ze Zvolské homole na jih před 60 lety a dnes (srovnávací fotografie); Zvolská homole ve 40. letech 20. století a dnes (srovnávací fotografie); zimní pohled na masiv Zvolské homole od jihozápadu

Zastávka 7: Mravenci

 • charakteristika mravenců
 • organizace mravenčího společenstva
 • potrava mravenců
 • vzájemná komunikace
 • obrana
 • druhy mravenců na Zvolské homoli
 • myrmekofilní živočichové
 • významná entomologická lokalita
Vyobrazení:
mravenec lesní (3 fotografie), mraveniště mravence lesního; tématické kresby (organizace mravenčího „státu“)

Zastávka 8: Ekosystém vřesoviště

 • charakteristika zdejších vřesovišť
 • flóra a fauna vřesovišť na Zvolské homoli
Vyobrazení:
vřesoviště; chmerek vytrvalý, jestřábník chlupáček, koniklec luční český, vřes obecný; ještěrka obecná, nosatec rodu Otiorrhynchus, stepník rudý

Zastávka 9: Přírodní rezervace Zvolská Homole

 • flóra a fauna Zvolské homole
Vyobrazení:
pohled na Zvolskou homoli od severozápadu; mlok skvrnitý, užovka hladká, ještěrka zelená, otakárek ovocný, modrásek rozchodníkový; lilie zlatohlávek, tařice skalní, šalvěj luční, kavyl Ivanův, hvozdík sivý, bělozářka větvitá

Zastávka 10: Zvole

 • obec Zvole – nejstarší historie, historický a stavební vývoj
 • kostel sv. Markéty
 • škola ve Zvoli
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • organizace a jiné subjekty ve Zvoli
 • učitel Filip Schmelzer
Vyobrazení:
historické a současné fotografie Zvole, letecký pohled

Zastávka 11: Ekosystém habrových doubrav

 • charakteristika habrových doubrav
 • bylinný podrost habrových doubrav
 • výskyt vzácných druhů mravenců na Zvolské homoli, další hmyz
 • fauna na Zvolské homoli
Vyobrazení:
habrová doubrava, jaterník podléška, pižmovka mošusová, sasanka pryskyřníkovitá, dymnivka plná, kruštík širolistý, hlístník hnízdák, vemeník dvoulistý; střevlík hajní, strakapoud prostřední, roháč obecný

Zastávka 12: Strom jako ekosystém

 • každý strom je ekosystém sám o sobě
 • život pod kořeny stromů
 • strom je domovem mnoha různých skupin bezobratlých
 • dub
Vyobrazení:
i na pařezu lze nalézt zajímavý ekosystém; troudnatec kopytovitý, pevník chlupatý, síťkovec načervenalý, dub; mraveniště mravence dřevokaza, kovařík krvavý; lípa velkolistá v Kojšicích (jižní Čechy); osamělý dub v polích

Úvodní panel ve Zvoli

 • informace o naučné stezce a jejích tvůrcích
 • informace o původní verzi naučné stezky
Vyobrazení:
pohled na obec Zvole; fotografie ze slavnostního otevření naučné stezky; náhledy jednotlivých zastávek naučné stezky; plánek naučné stezky

Popis trasy

Vrané nad Vltavou → PR Zvolská homole → Zvole (→ Vrané nad Vltavou)

Naučnou stezku zahájíme na železniční stanici Vrané nad Vltavou (trať Posázavského pacifiku). Před nádražím u novinového stánku nalezneme úvodní panel. Odtud pokračujeme Nádražní ulicí na křižovatku s ulicemi Ke Zvoli a U Pošty, kde je umístěna 1. zastávka (Vrané nad Vltavou a Skochovice).

Odtud jdeme ulicí U Pošty, po červené značce. Spolu s ní posléze z ulice odbočíme vpravo do úzké proluky, sejdeme po schůdkách k potoku, a o pár metrů dál vlevo ho přejdeme po můstku a pokračujeme dál vzhůru do lesa. Brzy dorazíme k železniční trati, podél níž jdeme vlevo, až k železničnímu přejezdu. Přejdeme kolej a začneme (stále po červené) stoupat dlážděnou ulicí Pod Lesem. Na rozdvojení se dáme vlevo, na následující křižovatce vpravo vzhůru k lesu. O pár metrů výš dlažba skončí a dál pokračuje jen travnatá cesta. Na okraji lesa se cesta zpočátku stočí vlevo a vede podél oplocení zahrad, ale brzy zamíří vpravo do lesnatého svahu. O něco výše v lese nacházíme 2. zastávku (Ekosystém lesa).

Za ní dál stoupáme lesem, až se za oplocením napojíme na kamenitou vozovou cestu. Po ní pokračujeme vlevo. Jen o pár desítek metrů výše nalézáme 3. zastávku (Introdukce). Za ní opustíme červenou značku a pokračujeme dál vozovou cestou vlevo. Brzy vystoupáme mlázím na křižovatku nedaleko sloupu vedení vysokého napětí. Zde odbočíme vlevo ke sloupu a jdeme dál až k hraně srázu vltavského údolí, kde nalezneme odpočinkový altán a 4. zastávku (Vliv lidské činnosti na modelování krajiny).

Vrátíme se na křižovatku pod elektrickým vedením a pokračujeme vlevo do lesa. V lese nedaleko jeho okraje potkáme 5. zastávku (Ekosystém skalních stepí). Dál pokračujeme pěšinkou nedaleko srázu vltavského údolí. Po levé straně se nám otevírá výhled do oblouku řeky Vltavy. Na jedné takové vyhlídce potkáme další, 6. zastávku (Geologie a Vltava). Jdeme dál pěšinkou, zpočátku ještě nedaleko srázu, ale brzy opustíme přímý směr a spolu s pěšinkou zahneme vpravo do lesa. Pěšina nás přes nízké návrší vyvede na úzkou protáhlou loučku. Zahneme vpravo a sestoupíme z nízké terénní vlny k odpočinkového altánu a 7. zastávce (Mravenci).

Dál pokračujeme po cestě úzkou loukou, na jejímž konci potkáváme 8. zastávku (Ekosystém vřesoviště). Jdeme dál v přímém směru širší cestou lesem až ke křižovatce, kde se znovu napojíme na červenou značku. Na této křižovatce je umístěna 9. zastávka (Přírodní rezervace Zvolská homole).

Za ní zahneme vlevo po červené značce, která nás brzo dovede na rozcestí Na Ohrobské. Zde opustíme červenou značku a pokračujeme rovně po žluté, cestou okrajem lesa, na jeho konci pak vpravo polní cestou k obci Zvole, kolem fotbalového hřiště a ke kostelu. Před ním je umístěna 10. zastávka (Zvole). U kostela pak zahneme uličkou vpravo, k rybníku a autobusové zastávce, kde nalezneme úvodní panel, u něhož můžeme naučnou stezku ukončit. Chceme-li se však vrátit do Vraného, na trase nám ještě zbývají dvě nenavštívené zastávky.

Ze Zvole se tedy vrátíme po žluté značce na rozcestí Na Ohrobské a pak po červené značce k 9. zastávce (Přírodní rezervace Zvolská homole), ale tentokrát nezahneme vpravo, ale pokračujeme rovně po červené. Brzy dorazíme k dalšímu odpočinkovému altánu a 11. zastávce (Strom jako ekosystém). Na křižovatce u této zastávky jdeme dál v přímém směru lesní cestou stále po červené značce. Po pár stovkách metrů potkáme 12. zastávku (Ekosystém habrových doubrav).

Cesta posléze opustí listnatý les a vstoupí do mlází pod dráty vysokého napětí. Sklesne až na kamenitou vozovou cestu a zároveň trasu naučné stezky z Vraného (napojí se na ni nad 3. zastávkou – Introdukce). Dál můžeme jít do Vraného buď po červené značce, kudy jsme se sem dostali, nebo můžeme zamířit vlevo k silnici a vrátit se do Vraného po ní.


Komentáře

 • Petr Bartoš
  13. 3. 2011, 10:50 hod.

  Parádní naučná stezka, přehledně zpracované zastávky srozumitelné i pro malé školáky. Jen část stezky ve směru od Zvole vedoucí po hraně Homole od vyhlídky k Vranému je zančena jen sporadicky, ale z pěšiny není v podstatě kam uhnout. Určitě se vyplatí navštívit stezku v různých ročních obdobích, protože např. na jaře, kdy není na stromech a keřích listí, je les krásně „průhledný“ a je vidět vše v jiných souvislostech. Díky za skvělý zážitek.

  Odpovědět
 • Jana
  18. 7. 2011, 12:27 hod.

  Dobry den, da se stezka zvladnout i s kocarkem, golfovymi holemi? Mame malou dceru, nevim, jestli by to usla a i kvuli spanku. Dekuji.

  Odpovědět
  • Tom
   18. 7. 2011, 19:07 hod.

   Dobrý den, bohužel s kočárkem by to bylo asi velmi obtížné. Z Vraného vede vzhůru na Zvolskou homoli místy dost úzká křivolaká lesní pěšina, která navíc příkře stoupá. Ze Zvolské homole je pak navíc třeba ještě ujít dalších pár kilometrů někam do civilizace.

   Odpovědět
 • Jan Škoda
  27. 5. 2012, 21:02 hod.

  Stezku jsem si dnes prošel, 4. panel je bohužel zničen vandaly.

  Odpovědět
  • Petr Janeček
   7. 11. 2012, 12:07 hod.

   Dobrý den,
   panel je již vyměněn. Realizátor NS průběžně kontroluje a obnovuje poškozené panely.

   Přeji Vám hezký den.

   Za CEV Zvoneček Petr Janeček

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS