Naučná stezka Oborou Hvězda

Hodnocení:
(počet hlasů: 18)
Komentáře:
2
Naučná stezka Oborou Hvězda

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s přírodní památkou Obora Hvězda, rozsáhlým parkově upraveným lesním komplexem ležícím mezi pražskými čtvrtěmi Břevnov, Liboc a Bílá Hora. Dominantou obory je romantický letohrádek Hvězda, stavba půdorysu šesticípé hvězdy, národní kulturní památka. Obora je křížem krážem prostoupena širšími promenádami i vedlejšími cestami, a je ideálním místem příjemných procházek v kterémkoli ročním období.

Ve skutečnosti nejde v pravém slova smyslu o naučnou stezku (tedy jasně určenou, vyznačenou trasu), ale spíše o samostatné informační panely rozmístěné podél různých cest i v zapadlých částech obory. U některých z nich se nelze ubránit dojmu, že mohly být v terénu umístěny vhodněji, logičtěji. Panely seznamují s historií, přírodními poměry, geologií, flórou a faunou obory nebo bitvou na Bílé hoře. Většina z nich je vícejazyčná, kromě podrobného českého textu obsahují ještě stručnější shrnutí v angličtině. Na každém je plánek stezky s vyznačením aktuální i všech ostatních zastávek.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 6
Začíná a končí:
PRAHA-LIBOC, Libocká ulice, Libocká brána obory Hvězda
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2007
Tvůrce stezky:
SOPK ČR
Naše návštěva:
listopad 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
1 zastávka zničená

Seznam zastávek

 • Úvodní
 • Aktuální informace
 • Obnova lesa
 • Letohrádek
 • Bučina ve svahu pod letohrádkem
 • Natura 2000 a mokřad
 • Voda v oboře
 • Geologie
 • Bitva na Bílé hoře
 • Myslivost
 • Živočichové v oboře
 • Prostředí obory
 • Ptáci v oboře
 • Osobnosti v historii Hvězdy
 • Staré dubové porosty a hospodaření v lese

Informační náplň

Zastávka: Úvodní

 • historie území pozdější obory
 • vznik obory a počátek budování letohrádku
 • slavná období obory i období její devastace (např. pobytem vojsk)
 • úklid a revitalizace obory, rekonstrukce letohrádku, oprava ohradní zdi
Vyobrazení:
halštatské vykopávky, Libocká brána v 19. století, obraz pouti ve Hvězdě (Barvitiův obraz z roku 1860), předrománský relikviář z Břevnovského kláštera, pouť ke svaté Markétě (dobové zobrazení z 19. století), obraz domu oborníka od Antonína Pucherny (z doby okolo roku 1820), plánek okolí domu oborníka (z r. 1840 a 1880), plánek stezky

Zastávka: Aktuální informace

 • vývěska s aktuálními informacemi pro návštěvníky obory Hvězda

Zastávka: Obnova lesa

 • obnova lesa – smrčina v přeměně (výmladkový, holosečný, podrostní a výběrný hospodářský způsob)
 • lesní hospodářství v oboře po první světové válce
Vyobrazení:
metody obnovy lesa, podrostní mapa Hvězdy (současný stav), smrkový vývrat, situační plán obory Hvězda (1940), alej k Libocké bráně, úprava parteru před letohrádkem (1937–38), plán na přeměnu Hvězdy v park s divadelní arénou a dětským hřištěm (1937), návrh na úpravu ústí štol (30. léta 20. století), návrh na přeměnu Hvězdy v park kultury a oddechu (1948); plánek stezky

Zastávka: Letohrádek

 • historický a stavební vývoj letohrádku (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
dřevoryt povodně na Tibeře v Římě (stavba podobná Hvězdě), model letohrádku z doby, kdy měl barokní střechu (rovněž kresba a řez), půdorysy letohrádku (z různých období), nástěnné malby z letohrádku, další tématické kresby a fotografie letohrádku Hvězda; nálezy koster pruských vojáků při terénních úpravách; plánek stezky

Zastávka: Bučina ve svahu pod letohrádkem

 • bučina pod letohrádkem
Vyobrazení:
tématické fotografie buků a bučin, letecký pohled na oboru Hvězda; plánek stezky

Zastávka: Natura 2000 a mokřad

zastávka zničená

Zastávka: Voda v oboře

 • voda v oboře (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
katastrální mapy Ruzyně (1. polovina 19. století), studniční domek se studnou pro dům oborníka a restauraci, zaniklý empírový altán z konce 19. století, plánek dřevěného empírového altánu, plán studničního domku v letohrádku (z roku 1891), původní studniční domek Světličky, funkcionalistická stavba studničního domku Světličky, plán letohrádku z doby ukončení činnosti prachárny (1874), proutěné plůtky sloužící k výztuze vodního náhonu pro Pražský hrad, fotografie místa pod letohrádkem, kde byl obnoven rybník, potůček tekoucí od Světličky, návrh na obnovu původního rybníka (z období první republiky); plánek stezky

Zastávka: Geologie

 • geologie obory Hvězda (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
geologické mapy, uložení geologických vrstev v okolí Hvězdy, návrh na úpravu místa zastávky do podoby amfiteátru, ústřice Rhynchostreon suborbiculatum, mlž Protocardia hillana, amonit Collignoniceras wolgari, mlž Mytiloides labiatus, horní čelist dravé ryby Xiphanticus sp. z Bílé Hory, Leptomaria seriatogranulata, ústřice Lopha diluviana; profil geologických vrstev ve Hvězdě; plánek stezky

Zastávka: Bitva na Bílé hoře

 • bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
obrazy bitvy na Bílé hoře, švédský král Karel Gustav, Don Balthasar, Fridrich Falcký, Octavio Piccolomini d’Arragona, památník bitvy na Bílé hoře; plánek stezky

Zastávka: Myslivost

 • obora Hvězda a myslivost (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
prostředí obory, jelení zvěř, štvanice na jelena, dobový způsob lovu (vše dřevoryt ze 16. století); plánek stezky

Zastávka: Živočichové v oboře

 • živočichové obory Hvězda (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
veverka obecná, rejsek obecný, hraboš mokřadní, netopýr rezavý, myšice lesní, tesařík dubový, motýlice lesklá, vrkoč útlý, ropucha zelená, netopýr parkový, bělozubka bělobřichá, střevlík měděný, obaleč dubový, bekyně mniška, puchýřník a chroust; plánek stezky

Zastávka: Prostředí obory

 • prostředí obory Hvězda (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
vegetační mapa okolí obory Hvězda, sasanka hajní, česnek podivný, pestrá směs hájové květeny (orsej, violka, sasanka), orsej jarní, konvalinka, brčál barvínek, kokořík vonný, mokřad, zazděná Bělohorská brána v době úpadku obory Hvězda, obnažené výchozy pískovců nad Světličkou, stav po úpravách parteru a alejí (ve 30. letech 20. století), letecký pohled na oboru; plánek stezky

Zastávka: Ptáci v oboře

 • ptáci v oboře a okolí, vyskytující se, hnízdící
Vyobrazení:
konopka obecná, dlask tlustozobý, zvonek zelený, pěnkava obecná, budníček menší, budníček lesní, zvonohlík zahradní, datel černý, vrabec domácí, sojka obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, pěvuška modrá, špaček obecný, žluna zelená, vlaštovka obecná, rorýs obecný, sedmihlásek hajní, konipas bílý, rehek zahradní, rehek domácí, pěnice černohlavá, červenka obecná, jiřička obecná, hrdlička divoká, hrdlička zahradní, holub domácí, střízlík obecný, drozd zpěvný, kos černý, havran polní, kalous ušatý, puštík obecný, krahujec obecný, poštolka obecná, vrána obecná, kachna divoká, strakapoud malý, brhlík lesní, kavka obecná; plánek stezky

Zastávka: Osobnosti v historii Hvězdy

 • osobnosti v historii Hvězdy (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
císař Ferdinand II. Habsburský (zakladatel Nové obory), místodržitel Ferdinand Tyrolský (zakladatel letohrádku Hvězda), císař Ferdinand II. Habsburský, císař Matyáš II. Habsburský, pruský král Fridrich II. Veliký (největší ničitel obory), král Fridrich Falcký, Albrecht z Valdštejna, císař Leopold II. Habsburský, císař Rudolf II. Habsburský, Jaroslav Němeček (první správce obory v samostatném Československu), protektorátní prezident Hácha na procházce ve Hvězdě; zvedací mechanismus ve studničním domku z 19. století; plánek stezky

Zastávka: Staré dubové porosty a hospodaření v lese

 • lesní hospodářství ve Hvězdě do první světové války (dlouhý, podrobný text)
 • staré dubové porosty a hospodaření v nich (dlouhý, podrobný text)
Vyobrazení:
lesní porosty ve Hvězdě (Klossova mapa z roku 1723), lesní práce provedené po odchodu francouzských vojsk (mapa z roku 1744), lesnická mapa z roku 1854, Obora Hvězda – plocha věkových tříd (graf z r. 1984 a 2004), obnova dubového lesa (několik fotografií), plánek stezky

Popis trasy

Libocká brána → okruh oborou Hvězda → Libocká brána

Naučná stezka nemá určenu žádnou oficiální trasu, není nijak značena a panely jsou umístěny u různých cest na ploše celé obory. Protože je obtížné popsat trasu alespoň námi doporučenou, uvádíme zde místo obvyklého textového popisu pouze odkaz na plánek obory s vyznačením zastávek (naleznete ho na každém jednotlivém informačním panelu). Doporučujeme jej v každém případě vytisknout a vzít s sebou, pro poctivé projití celé stezky je naprosto nezbytný.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 04. 10. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 2)

 • Pavlína hod.

  Je to moc pěkná procházka. Netušila jsem, že je možno sejit až dolů k rybníkům.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  V pondělí 17. července jsem prošel NS Oborou Hvězda, která se od Vaší návštěvy trochu změnila. Nějaká drobná úprava byla v roce 2010, k výměně panelů s mírně pozměněným pojmenováním a jinému umístění došlo v roce 2016. Nyní je jich čtrnáct, jsou očíslované, až na prohození panelů sedm a osm lze jít i v daném pořadí. Je však nutné napsat, že mapky nakreslené na zastaveních i jiných informačních tabulích jsou nepřesné, a to především právě u zmíněných panelů sedm a osm, které jsou jinde, než se uvádí – na serveru Mapy.cz jsou ale vyznačené naprosto přesně. Zastavení jsou všechna a až na zmíněné mapky v pořádku, procházka příjemná a za sucha vhodná i pro kočárky.
  Pro úplnost uvádím seznam zastávek: 1. – Historie Obory, 2. – Staré dubové porosty, 3. – Hvězda a okolí, 4. – Ptáci v oboře, 5. – Letohrádek, 6. – Osobnosti v historii Hvězdy, 7. – Bučina pod letohrádkem, 8. – Natura 2000 a mokřad, 9. – Voda v oboře, 10. – Geologie obory Hvězda, 11. – Bitva na Bílé hoře, 12. – Obora Hvězda a myslivost, 13. – Živočichové v oboře, 14. – Obnova lesa.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář