Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kladno > Drvotova stezka


Drvotova stezka

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 12)
Komentáře:
4

Drvotova naučná stezka povodním středního Kačáku seznamuje s několika cennými přírodními lokalitami na Kladensku (přírodní park Povodí Kačáku, přírodní rezervace Záplavy, přírodní památka Kalspot), a pozoruhodnostmi v krajině souvisejícími s činností člověka – těžbou černého uhlí a lámáním kvalitního stavebního pískovce žehrováku u Kamenných Žehrovic.

Stezka prochází územím ležícím západně od Kladna, mezi obcemi Srby, Kamenné Žehrovice a Doksy, a podél Turyňského rybníka. Trasa je vedena převážně po kvalitních cestách, místy lesními pěšinami. Občas můžeme narazit na podmáčený nebo hůře schůdný úsek. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek.

Fotografie naučné stezky nám poskytla Jitka Vrbová – děkujeme.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná a končí:
SRBY (Tuchlovice-Srby)
Délka:
12 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1982, rekonstrukce v r. 1996; tato verze 2010
Tvůrci stezky:
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s.
Naše návštěva:
říjen 2002, listopad 2003; novou verzi jsme zatím nenavštívili
Stav naučné stezky:
nově otevřená

Seznam zastávek

 1. Drvotova stezka
 2. Rákosiny Velkých Záplav
 3. Ochrana obojživelníků
 4. Důl Wannieck
 5. Turyňský rybník
 6. Kalspot
 7. Borovice na pískovci
 8. Pískovcové lomy
 9. Mrákavy
 10. Leknínové jezírko
 11. Německá Lhota
 12. Koněspřežná dráha

Informační náplň

Zastávka 1: Drvotova stezka

 • uvítání na naučné stezce, stručná náplň stezky
 • historie naučné stezky – Václav Drvota, Jaroslav Lorenc
 • Malé Záplavy, součást přírodní rezervace Záplavy
Vyobrazení:
ukázka původního panelu naučné stezky; Václav Drvota, Jaroslav Lorenc; letecký snímek Malých Záplav; stavba naučné stezky; pisík obecný, čáp bílý, lyska černá, rákosník zpěvný, slípka zelenonohá; mapa naučné stezky

Zastávka 2: Rákosiny Velkých Záplav

 • rákosiny na protějším břehu
 • vodní a mokřadní společenstva
 • funkce rákosin
 • volavka popelavá
Vyobrazení:
mláďata motáka pochopa, moták pochop, potápka roháč, volavka popelavá, ondatra pižmová; historické foto Velkých Záplav, rákosiny; rákos obecný, orobinec úzkolistý

Zastávka 3: Ochrana obojživelníků

 • biotopy vhodné pro život obojživelníků
 • význam obojživelníků
 • žabí koloběh života
 • příčiny úbytku obojživelníků a jejich nápravy
Vyobrazení:
kuňka ohnivá, ropucha zelená, skokan štíhlý a jeho snůška, skokan skřehotavý; stavění zábran a sběr žab při jarním tahu; žabí rok; páření ropuchy obecné a její snůška, vývojový cyklus žáby

Zastávka 4: Důl Wannieck

 • historie bývalého dolu
 • co to je sukcese
 • kladenské haldy
 • rekultivace hald a odvalů
 • nejzajímavější fauna a flóra na kladenských haldách
Vyobrazení:
výstavba dolu Vaněk, těžní věže, ukončení těžby v dolu Vaněk; poslední vozíky uhlí z kladenských dolů (vystaveny v muzeu Mayrau); letecký snímek haldy Mayrau, letecký snímek haldy Nosek; chruplavník větší, merlík hroznový; králík divoký, ťuhýk obecný, kulík říční

Zastávka 5: Turyňský rybník

 • historie Turyňského rybníka
 • rybí osádka
 • cejn velký
 • úhoř říční
 • sumec velký
 • štika obecná
Vyobrazení:
historická mapa Turyňského rybníka; letecký snímek Turyňského rybníka (Velkých Záplav); cejn velký, úhoř říční, kapr obecný – šupináč a lysec, sumec velký, štika obecná; mapa naučné stezky

Zastávka 6: Kalspot

 • jak vznikl zdejší mokřad
 • vyhlášení chráněného území, důvod ochrany
 • vývoj mokřadu a složení fauny v posledních letech
Vyobrazení:
čolek horský, čolek velký, larvy čolka horského a velkého, čolek obecný (samec a samice); letecký snímek Kalspotu, sedm časosběrných fotografií Kalspotu

Zastávka 7: Borovice na pískovci

 • les jako ekosystém
 • lesní vegetační stupeň – reliktní bor
 • druhová skladba
 • lesnické hospodaření
 • druhy borovic a rozdíly mezi nimi
 • borovice černá
 • borovice lesní
 • borovice vejmutovka
Vyobrazení:
květ brusinky, květ borůvky, vřes obecný, borůvka na skále, borovice černá, borovice lesní, borovice vejmutovka; mapa naučné stezky

Zastávka 8: Pískovcové lomy

 • pískovec
 • práce v lomu
 • historie těžby
 • kde všude se zdejší pískovec žehrovák používal
Vyobrazení:
historický snímek práce v lomu, celkový pohled na lom (historický snímek), lamači, žehrovák, dobová kresba kamenolomu; sloup vinařů a rybářů u Slaného, pamětní kámen Václava Drvoty v Srbech; buštěhradský hrad (oblouk brány ve zbytku opevnění), Národní divadlo v Praze, Národní muzeum v Praze

Zastávka 9: Mrákavy

 • původ názvu lesovny Mrákavy
 • fauna a flóra v polesí Mrákav
 • datel černý
 • strakapoud velký
 • žluna zelená
Vyobrazení:
babočka admirál, babočka síťkovaná, datel černý, strakapoud velký, žluna zelená; památný dub na Mrákavách; sasanka lesní, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá; mapa naučné stezky

Zastávka 10: Leknínové jezírko

 • popis jezírka
 • okolní zajímavosti
 • pohled pod hladinu
Vyobrazení:
lupina mnoholistá, leknín bělostný, náprstník červený, zimostrázek alpský; život v jezírku (fauna)

Zastávka 11: Německá Lhota

 • jediný pozůstatek Německé Lhoty
 • historie obce
 • co je zde vidět dnes
 • vysvětlení historických pojmů
Vyobrazení:
odkryté základy původních staveb; situační plánky; základy obytného objektu, základy hospodářského objektu

Zastávka 12: Koněspřežná dráha

 • budování koněspřežných drah
 • historie koněspřežné dráhy Praha–Lány
 • technické zajímavosti
 • vedení tratě a pozůstatky v krajině
 • koňská síla včera, dnes a zítra
Vyobrazení:
historické zobrazení koněspřežky, dobová ilustrace přepravy, historický plán koněspřežné dráhy, rytíř František Josef Gerstner; koncese, nákres koleje, pískovcový kvádr; práce tažných koní; mapa naučné stezky

Popis trasy

Srby → Turyňský rybník → Kamenné Žehrovice → Kalspot → Mrákavy → Srby

Naučnou stezku zahájíme v obci Srby, kam se dostaneme autobusem z Kladna. Zde nedaleko rybníka nalezneme 1. zastávku (Drvotova stezka). Odtud stezka dále pokračuje po břehu rybníka k jeho vzdálenějšímu konci, my zde ale uděláme ještě malou odbočku k vodní ploše Malé Záplavy. Dojdeme sem okrajovou uličkou směrem od Turyňského rybníka (zpočátku rovněž trasa červené značky), až skoro na okraj obce, a pak pěšinou vlevo do lesa. U malého rybníka je pozorovací věžička.

Vrátíme se zpátky k Turyňskému rybníku a vyrážíme pěšinkou po jeho břehu. O kousek dál je 2. zastávka (Rákosiny Velkých Záplav).

Pokračujeme dál stále podél vodní plochy, postupně potkáváme 3. zastávku (Ochrana obojživelníků), a v místě bývalého dolu 4. zastávku (Důl Wannieck).

Stezka pokračuje stále podél vody. Mineme ostrov, krátce poté dorazíme na prostranství na rohu rybníka. Držíme se stále u břehu, proto zatáčíme cestou vpravo. Před námi se posléze objevují první domky Kamenných Žehrovic. U nejzazšího konce rybníka nalezneme panel 5. zastávky (Turyňský rybník).

Pokračujeme ve stejném směru až na hlavní ulici, po níž jdeme vlevo. Po asi 250 metrech odbočujeme ulicí vpravo a jdeme až na její konec, kde pokračujeme vlevo po okraji zástavby. Ulička nás stále v přímém směru dovede až k lesu, kde ji opustíme a jdeme rovně pěšinou k rozlehlému mokřadu. U něho nalezneme 6. zastávku (Kalspot).

Stezka dál pokračuje po okraji tůně, stáčí se podél ní vpravo. Pěšina zde nabývá divočejšího charakteru, proplétá se mezi stromy, stále po okraji mokřadu. Pak začne stoupat zářezem v úbočí mezi skalkami a dále vede lesem. Posléze dojdeme k panelu 7. zastávky (Borovice na pískovci).

Cesta nás v přímém směru vede dále, až k okraji zástavby obce Doksy, kde odbočíme vlevo vzhůru. Na dalších křižovatkách se držíme vždy na rozhraní lesa a zástavby, dále jdeme cestou okrajovým lesem, vpravo je pole. Posléze dorazíme k 8. zastávce (Pískovcové lomy).

Pokračujeme dál v původním směru až k silnici, kterou přejdeme a jdeme protilehlou cestou. Po dalším asi půl kilometru dorazíme k další silnici, kterou opět překřížíme a míříme rovně k objektu Mrákavy, kde nalezneme panel 9. zastávky (Mrákavy). Zde můžeme pokračovat dál vpravo v trase Drvotovy stezky, nebo věnovat nějakou půlhodinku na prohlídku naučné stezky Mrákavy.

Trasa Drvotovy stezky zde odbočuje vpravo mezi budovy, a po necelých 200 metrech dorazí k silnici. Po ní pokračujeme vlevo, a po asi 200 metrech odbočujeme vpravo do lesa. Krátce poté dorazíme k malé kotlince zatopeného lůmku, kde nalezneme panel 10. zastávky (Leknínové jezírko).

Od leknínového jezírka jdeme dál stejnou cestou, po chvíli dorazíme k silnici. Stezka pokračuje po ní vlevo. Po asi 400 metrech pak odbočuje vpravo do lesa, vozovou cestou. Lesem jdeme stále v přímém směru až k železniční trati a pak vlevo podél kolejí. Dále potkáme 11. zastávku (Německá Lhota).

Naučná stezka vede podél kolejí až k silnici. Přejdeme v přímém směru napříč vidlicovitým rozdvojením silnice a pokračujeme protilehlou lesní cestou vedoucí rovnoběžně s tratí. Po několika málo desítkách metrů dorazíme k 12. zastávce (Koněspřežná dráha).

Za ní cesta pokračuje stále ve stejném směru. Posléze vyjdeme z lesa, mineme hřbitov a dorazíme do obce Srby, kde naučná stezka končí.


Komentáře

 • Ondřej Novák
  21. 8. 2011, 17:54 hod.

  Nedaleko odtud bydlím, je to velice pěkné a příjemné prostředí 😀

  Odpovědět
 • Zuzka
  3. 4. 2017, 20:28 hod.

  Dobrý den, nevíte zda je terén vhodný pro kočárek?

  Odpovědět
  • Zdeněk
   30. 4. 2017, 15:48 hod.

   Celá bohužel ne, problematický je úsek na břehu Záplav před restaurací Racek (nechá se obejít po souběžně vedoucí ČTZ) a zcela neschůdný je pro kočárek tento úsek (opět lze vyřešit cestou po ČTZ) https://mapy.cz/s/1BrJC

   Odpovědět
  • Jan Uchytil
   12. 5. 2017, 9:33 hod.

   To by musela být terénní tříkolka = pro běžný kočárek jsou vhodné pouze úseky, kde stezka kopíruje cyklotrasy = 2/3 úseku kolem Záplav a potom konec stezky u nádraží Žehrovice. Ale dá se to projet po té cyklostezce.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Jarní bavlněné čepice


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS