Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kladno > Drvotova stezka


Drvotova stezka

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 15)
Komentáře:
4

Drvotova naučná stezka povodním středního Kačáku seznamuje s několika cennými přírodními lokalitami na Kladensku (přírodní park Povodí Kačáku, přírodní rezervace Záplavy, přírodní památka Kalspot), a pozoruhodnostmi v krajině souvisejícími s činností člověka – těžbou černého uhlí a lámáním kvalitního stavebního pískovce žehrováku u Kamenných Žehrovic.

Stezka prochází územím ležícím západně od Kladna, mezi obcemi Srby, Kamenné Žehrovice a Doksy, a podél Turyňského rybníka. Trasa je vedena převážně po kvalitních cestách, místy lesními pěšinami. Občas můžeme narazit na podmáčený nebo hůře schůdný úsek. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek.

Fotografie naučné stezky nám poskytla Jitka Vrbová – děkujeme.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná a končí:
SRBY (Tuchlovice-Srby)
Délka:
12 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1982, rekonstrukce v r. 1996; tato verze 2010
Tvůrci stezky:
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s.
Naše návštěva:
říjen 2002, listopad 2003; novou verzi jsme zatím nenavštívili
Stav naučné stezky:
nově otevřená

Seznam zastávek

 1. Drvotova stezka
 2. Rákosiny Velkých Záplav
 3. Ochrana obojživelníků
 4. Důl Wannieck
 5. Turyňský rybník
 6. Kalspot
 7. Borovice na pískovci
 8. Pískovcové lomy
 9. Mrákavy
 10. Leknínové jezírko
 11. Německá Lhota
 12. Koněspřežná dráha

Informační náplň

Zastávka 1: Drvotova stezka

 • uvítání na naučné stezce, stručná náplň stezky
 • historie naučné stezky – Václav Drvota, Jaroslav Lorenc
 • Malé Záplavy, součást přírodní rezervace Záplavy
Vyobrazení:
ukázka původního panelu naučné stezky; Václav Drvota, Jaroslav Lorenc; letecký snímek Malých Záplav; stavba naučné stezky; pisík obecný, čáp bílý, lyska černá, rákosník zpěvný, slípka zelenonohá; mapa naučné stezky

Zastávka 2: Rákosiny Velkých Záplav

 • rákosiny na protějším břehu
 • vodní a mokřadní společenstva
 • funkce rákosin
 • volavka popelavá
Vyobrazení:
mláďata motáka pochopa, moták pochop, potápka roháč, volavka popelavá, ondatra pižmová; historické foto Velkých Záplav, rákosiny; rákos obecný, orobinec úzkolistý

Zastávka 3: Ochrana obojživelníků

 • biotopy vhodné pro život obojživelníků
 • význam obojživelníků
 • žabí koloběh života
 • příčiny úbytku obojživelníků a jejich nápravy
Vyobrazení:
kuňka ohnivá, ropucha zelená, skokan štíhlý a jeho snůška, skokan skřehotavý; stavění zábran a sběr žab při jarním tahu; žabí rok; páření ropuchy obecné a její snůška, vývojový cyklus žáby

Zastávka 4: Důl Wannieck

 • historie bývalého dolu
 • co to je sukcese
 • kladenské haldy
 • rekultivace hald a odvalů
 • nejzajímavější fauna a flóra na kladenských haldách
Vyobrazení:
výstavba dolu Vaněk, těžní věže, ukončení těžby v dolu Vaněk; poslední vozíky uhlí z kladenských dolů (vystaveny v muzeu Mayrau); letecký snímek haldy Mayrau, letecký snímek haldy Nosek; chruplavník větší, merlík hroznový; králík divoký, ťuhýk obecný, kulík říční

Zastávka 5: Turyňský rybník

 • historie Turyňského rybníka
 • rybí osádka
 • cejn velký
 • úhoř říční
 • sumec velký
 • štika obecná
Vyobrazení:
historická mapa Turyňského rybníka; letecký snímek Turyňského rybníka (Velkých Záplav); cejn velký, úhoř říční, kapr obecný – šupináč a lysec, sumec velký, štika obecná; mapa naučné stezky

Zastávka 6: Kalspot

 • jak vznikl zdejší mokřad
 • vyhlášení chráněného území, důvod ochrany
 • vývoj mokřadu a složení fauny v posledních letech
Vyobrazení:
čolek horský, čolek velký, larvy čolka horského a velkého, čolek obecný (samec a samice); letecký snímek Kalspotu, sedm časosběrných fotografií Kalspotu

Zastávka 7: Borovice na pískovci

 • les jako ekosystém
 • lesní vegetační stupeň – reliktní bor
 • druhová skladba
 • lesnické hospodaření
 • druhy borovic a rozdíly mezi nimi
 • borovice černá
 • borovice lesní
 • borovice vejmutovka
Vyobrazení:
květ brusinky, květ borůvky, vřes obecný, borůvka na skále, borovice černá, borovice lesní, borovice vejmutovka; mapa naučné stezky

Zastávka 8: Pískovcové lomy

 • pískovec
 • práce v lomu
 • historie těžby
 • kde všude se zdejší pískovec žehrovák používal
Vyobrazení:
historický snímek práce v lomu, celkový pohled na lom (historický snímek), lamači, žehrovák, dobová kresba kamenolomu; sloup vinařů a rybářů u Slaného, pamětní kámen Václava Drvoty v Srbech; buštěhradský hrad (oblouk brány ve zbytku opevnění), Národní divadlo v Praze, Národní muzeum v Praze

Zastávka 9: Mrákavy

 • původ názvu lesovny Mrákavy
 • fauna a flóra v polesí Mrákav
 • datel černý
 • strakapoud velký
 • žluna zelená
Vyobrazení:
babočka admirál, babočka síťkovaná, datel černý, strakapoud velký, žluna zelená; památný dub na Mrákavách; sasanka lesní, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá; mapa naučné stezky

Zastávka 10: Leknínové jezírko

 • popis jezírka
 • okolní zajímavosti
 • pohled pod hladinu
Vyobrazení:
lupina mnoholistá, leknín bělostný, náprstník červený, zimostrázek alpský; život v jezírku (fauna)

Zastávka 11: Německá Lhota

 • jediný pozůstatek Německé Lhoty
 • historie obce
 • co je zde vidět dnes
 • vysvětlení historických pojmů
Vyobrazení:
odkryté základy původních staveb; situační plánky; základy obytného objektu, základy hospodářského objektu

Zastávka 12: Koněspřežná dráha

 • budování koněspřežných drah
 • historie koněspřežné dráhy Praha–Lány
 • technické zajímavosti
 • vedení tratě a pozůstatky v krajině
 • koňská síla včera, dnes a zítra
Vyobrazení:
historické zobrazení koněspřežky, dobová ilustrace přepravy, historický plán koněspřežné dráhy, rytíř František Josef Gerstner; koncese, nákres koleje, pískovcový kvádr; práce tažných koní; mapa naučné stezky

Popis trasy

Srby → Turyňský rybník → Kamenné Žehrovice → Kalspot → Mrákavy → Srby

Naučnou stezku zahájíme v obci Srby, kam se dostaneme autobusem z Kladna. Zde nedaleko rybníka nalezneme 1. zastávku (Drvotova stezka). Odtud stezka dále pokračuje po břehu rybníka k jeho vzdálenějšímu konci, my zde ale uděláme ještě malou odbočku k vodní ploše Malé Záplavy. Dojdeme sem okrajovou uličkou směrem od Turyňského rybníka (zpočátku rovněž trasa červené značky), až skoro na okraj obce, a pak pěšinou vlevo do lesa. U malého rybníka je pozorovací věžička.

Vrátíme se zpátky k Turyňskému rybníku a vyrážíme pěšinkou po jeho břehu. O kousek dál je 2. zastávka (Rákosiny Velkých Záplav).

Pokračujeme dál stále podél vodní plochy, postupně potkáváme 3. zastávku (Ochrana obojživelníků), a v místě bývalého dolu 4. zastávku (Důl Wannieck).

Stezka pokračuje stále podél vody. Mineme ostrov, krátce poté dorazíme na prostranství na rohu rybníka. Držíme se stále u břehu, proto zatáčíme cestou vpravo. Před námi se posléze objevují první domky Kamenných Žehrovic. U nejzazšího konce rybníka nalezneme panel 5. zastávky (Turyňský rybník).

Pokračujeme ve stejném směru až na hlavní ulici, po níž jdeme vlevo. Po asi 250 metrech odbočujeme ulicí vpravo a jdeme až na její konec, kde pokračujeme vlevo po okraji zástavby. Ulička nás stále v přímém směru dovede až k lesu, kde ji opustíme a jdeme rovně pěšinou k rozlehlému mokřadu. U něho nalezneme 6. zastávku (Kalspot).

Stezka dál pokračuje po okraji tůně, stáčí se podél ní vpravo. Pěšina zde nabývá divočejšího charakteru, proplétá se mezi stromy, stále po okraji mokřadu. Pak začne stoupat zářezem v úbočí mezi skalkami a dále vede lesem. Posléze dojdeme k panelu 7. zastávky (Borovice na pískovci).

Cesta nás v přímém směru vede dále, až k okraji zástavby obce Doksy, kde odbočíme vlevo vzhůru. Na dalších křižovatkách se držíme vždy na rozhraní lesa a zástavby, dále jdeme cestou okrajovým lesem, vpravo je pole. Posléze dorazíme k 8. zastávce (Pískovcové lomy).

Pokračujeme dál v původním směru až k silnici, kterou přejdeme a jdeme protilehlou cestou. Po dalším asi půl kilometru dorazíme k další silnici, kterou opět překřížíme a míříme rovně k objektu Mrákavy, kde nalezneme panel 9. zastávky (Mrákavy). Zde můžeme pokračovat dál vpravo v trase Drvotovy stezky, nebo věnovat nějakou půlhodinku na prohlídku naučné stezky Mrákavy.

Trasa Drvotovy stezky zde odbočuje vpravo mezi budovy, a po necelých 200 metrech dorazí k silnici. Po ní pokračujeme vlevo, a po asi 200 metrech odbočujeme vpravo do lesa. Krátce poté dorazíme k malé kotlince zatopeného lůmku, kde nalezneme panel 10. zastávky (Leknínové jezírko).

Od leknínového jezírka jdeme dál stejnou cestou, po chvíli dorazíme k silnici. Stezka pokračuje po ní vlevo. Po asi 400 metrech pak odbočuje vpravo do lesa, vozovou cestou. Lesem jdeme stále v přímém směru až k železniční trati a pak vlevo podél kolejí. Dále potkáme 11. zastávku (Německá Lhota).

Naučná stezka vede podél kolejí až k silnici. Přejdeme v přímém směru napříč vidlicovitým rozdvojením silnice a pokračujeme protilehlou lesní cestou vedoucí rovnoběžně s tratí. Po několika málo desítkách metrů dorazíme k 12. zastávce (Koněspřežná dráha).

Za ní cesta pokračuje stále ve stejném směru. Posléze vyjdeme z lesa, mineme hřbitov a dorazíme do obce Srby, kde naučná stezka končí.


Komentáře

 • Ondřej Novák
  21. 8. 2011, 17:54 hod.

  Nedaleko odtud bydlím, je to velice pěkné a příjemné prostředí 😀

  Odpovědět
 • Zuzka
  3. 4. 2017, 20:28 hod.

  Dobrý den, nevíte zda je terén vhodný pro kočárek?

  Odpovědět
  • Zdeněk
   30. 4. 2017, 15:48 hod.

   Celá bohužel ne, problematický je úsek na břehu Záplav před restaurací Racek (nechá se obejít po souběžně vedoucí ČTZ) a zcela neschůdný je pro kočárek tento úsek (opět lze vyřešit cestou po ČTZ) https://mapy.cz/s/1BrJC

   Odpovědět
  • Jan Uchytil
   12. 5. 2017, 9:33 hod.

   To by musela být terénní tříkolka = pro běžný kočárek jsou vhodné pouze úseky, kde stezka kopíruje cyklotrasy = 2/3 úseku kolem Záplav a potom konec stezky u nádraží Žehrovice. Ale dá se to projet po té cyklostezce.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS