Naučná stezka Brdatka

Hodnocení:
(počet hlasů: 21)
Komentáře:
2
Naučná stezka Brdatka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko – spojuje městys Křivoklát s obcí Zbečno přes území přírodní rezervace Brdatka, rozkládající se na strmém zalesněném svahu nad řekou Berounkou. Stezka začíná nad hradem Křivoklát, vede chráněným územím, poté klesne údolím potoka Štíhlice k řece a podél ní vede do Zbečna. Seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry rezervace.

Stezka není příliš náročná, vede převážně po lesních cestách a pěšinách, v závěru po silnici se slabším provozem. V první fázi trasy překonáváme převýšení od hradu Křivoklátu obcí k začátku přírodní rezervace, pak jdeme převážně po rovině, od zastávky 9 pak klesáme, zpočátku lesem, posléze příkřejší lesní cestou vlhkým údolím Štíhlice až k řece. Odtud až do Zbečna jdeme opět víceméně po rovině. Stezka nemá vlastní značení, vede nejdříve po červené, a pak po zelené turistické značce.

Tato nová verze naučné stezky vznikla v roce 2006 rekonstrukcí staré verze zničené vandaly.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
městys KŘIVOKLÁT, na parkovišti nad hradem Křivoklát (úvodní panel s mapkou je umístěn u středového travnatého pásu přímo uprostřed parkoviště)
Končí:
ZBEČNO, parkoviště ve středu obce
Délka:
cca 6,5 km
Zastávek:
16
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede nejdříve po červené a pak po zelené turistické značce
Vznikla:
původně 1978, tato verze 2006
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Křivoklátsko
Naše návštěva:
září 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Úvodní – Naučná stezka Brdatka
 1. Brdatka
 2. Dřeviny v okolí naučné stezky Brdatka
 3. Panorama krajiny
 4. Přírodní rezervace Brdatka
 5. Pásma lesních typů v PR Brdatka
 6. Typická květena PR Brdatka
 7. Živočichové PR Brdatka
 8. Zakrslá doubrava
 9. Vysýchavá buková doubrava lipnicová
 10. Nepůvodní druhy
 11. Fořtmanská seč – lesní louka
 12. Lesní společenstva obohacena vodou
 13. Lesní prameniště
 14. Geologie a geomorfologie
 15. Potoční luh
 16. Říční niva Berounky

Informační náplň

Úvodní: naučná stezka Brdatka

 • informační náplň stezky
 • stručný popis trasy
Vyobrazení:
roháč obecný, ještěrka zelená; plánek naučné stezky

Zastávka 1: Brdatka

 • charakteristika Brdatky, historie území
 • původ názvu
Vyobrazení:
čmelák zemní, včela na plástu, včelí úl, běloskvrnáč pampeliškový; lilie zlatohlavá, silenka nící

Zastávka 2: Dřeviny v okolí naučné stezky Brdatka

 • nejčastější dřeviny okolí naučné stezky
 • význam dřevin
Vyobrazení:
bekyně velkohlavá, lejsek bělokrký, tesařík dubový; brslen evropský, javor babyka, dub zimní, dub letní

Zastávka 3: Panorama krajiny

 • pohled do největšího meandru řeky Berounky
 • názorná ukázka zahlubování říčního toku
Vyobrazení:
panorama s popisem význačných míst v krajině; schematický profil údolím řeky Berounky; káně lesní, jestřáb lesní

Zastávka 4: Přírodní rezervace Brdatka

 • informace o přírodní rezervaci Brdatka, motiv ochrany
 • jak jsou v terénu značeny hranice přírodních rezervací a přírodních památek
 • zásady, které je nutné dodržovat při návštěvě přírodní rezervace
Vyobrazení:
plch velký, včelojed lesní; označení hranic přírodních rezervací v terénu

Zastávka 5: Pásma lesních typů v PR Brdatka

 • zakrslá doubrava
 • habrová doubrava
 • lipová javořina
Vyobrazení:
dominantní dřeviny ve všech typových pásmech (schéma), dub zimní, borovice lesní, habr obecný, lípa srdčitá, javor mléč

Zastávka 6: Typická květena PR Brdatka

Vyobrazení:
kokořík vonný, jaterník podléška, chrpa latnatá, kokořík mnohokvětý, bělozářka liliovitá, hvozdík kartouzek, tařice skalní, plicník lékařský, ptačinec velkokvětý, zvonek broskvolistý, hrachor jarní

Zastávka 7: Živočichové PR Brdatka

 • fauna na různých stanovištích rezervace
Vyobrazení:
mravkolev běžný, ještěrka obecná, šoupálek krátkoprstý, jezevec lesní, okáč pýrový, výr velký

Zastávka 8: Zakrslá doubrava

 • komplex společenstev na extrémně suchých a teplých stanovištích na skalnatých a kamenitých svazích jižně a jihozápadně orientovaných
 • reliktní bory
Vyobrazení:
rehek zahradní, plšík lískový; smolnička obecná, kostřava ovčí, tolita lékařská, jestřábník chlupáček, habr obecný, jeřáb břek, jeřáb muk

Zastávka 9: Vysýchavá buková doubrava lipnicová

 • charakteristika tohoto lesního typu
 • zdejší fauna a flóra
Vyobrazení:
buk lesní, mařinka vonná, pstroček dvoulistý, lipnice hajní; žluna zelená

Zastávka 10: Nepůvodní druhy

 • jak se do přírody dostávají nepůvodní druhy
 • negativní vliv na druhy původní
Vyobrazení:
daněk skvrnitý (Asie), muflon (jižní Evropa – Sardinie a Korsika), norek americký (Severní Amerika); dub červený (Severní Amerika), modřín opadavý (Evropa – Alpy), borovice černá (jižní Evropa), douglaska tisolistá (Severní Amerika)

Zastávka 11: Fořtmanská seč – lesní louka

 • vznik luk
 • znehodnocení cenných luk
Vyobrazení:
chrastavec rolní, zvonek rozkladitý, popenec obecný, řebříček obecný, kontryhel pastvinný, psárka luční, ovsík vyvýšený, medyněk vlnatý; srnec obecný, káně lesní s kořistí

Zastávka 12: Lesní společenstva obohacena vodou

 • mokřiny a dočasná prameniště
 • fauna a flóra vlhkých stanovišť
Vyobrazení:
skokan hnědý, rejsek obecný; kyčelnice devítilistá, konvalinka vonná, ostřice třeslicovitá, žindava evropská

Zastávka 13: Lesní prameniště

 • kde vznikají lesní prameniště
 • charakteristika stanoviště
Vyobrazení:
užovka obojková, střízlík obecný; zblochan vzplývavý, řeřišnice hořká, rozrazil potoční, mokrýš střídavolistý, měřík čeřitý, kapraďovka sleziníkovitá, ploník obecný

Zastávka 14: Geologie a geomorfologie

 • geologický podklad území Brdatky
 • pravobřežní část údolí
 • obnažený kořenový systém
Vyobrazení:
stabilizační funkce kořenového systému dřevin na strmých svazích; geologická časová osa

Zastávka 15: Potoční luh

 • charakteristika potočního luhu
 • typická flóra a fauna
Vyobrazení:
skorec vodní, konipas horský, larva mloka, mlok skvrnitý, chrostík velký, světluška větší; olše lepkavá, jasan ztepilý, kopytník evropský, kapraď samec

Zastávka 16: Říční niva Berounky

 • řeka Berounka – jihovýchodní hranice rezervace Brdatka
 • flóra okolí říčního toku
 • ryby v Berounce
Vyobrazení:
užovka podplamatá, parma obecná, motýlice lesklá, ondatra pižmová; netýkavka žlaznatá, opletník plotní, lilek potměchuť, dvouhrotec trojdílný

Popis trasy

Křivoklát → PR Brdatka → údolí Berounky → Zbečno

Naučnou stezku zahájíme v horní části městysu Křivoklát, na parkovišti ve svahu kousek nad hradem. Přímo uprostřed parkoviště, na dělicím travnatém pásu, se nachází úvodní panel stezky.

Z parkoviště vyrážíme vzhůru po hlavní silnici. O několik desítek metrů výše se napojíme na červenou turistickou značku, které se budeme v následující zhruba polovině trasy stezky držet. Vede nás vzhůru obcí, za zatáčkou následující nad infocentrem Lesů ČR odbočuje do ulice vpravo směrem ke kostelu, a po pěšině ho pak zprava obchází. Nahoře zahneme ulicí vpravo, a na následující křižovatce vlevo vzhůru, a jdeme směrem k lesu. Na jeho okraji nalezneme 1. zastávku (Brdatka).

Dál jdeme lesem, zpočátku po rovině. Brzy potkáváme 2. zastávku (Dřeviny v okolí naučné stezky Brdatka). Pokračujeme dále, širší cesta se postupně mění v pěšinu zařízlou v lesnatém svahu nad řekou Berounkou.

Na zábradlím opatřené vyhlídce do údolí je umístěna 3. zastávka (Panorama krajiny).

Jdeme dále, postupně potkáváme 4. zastávku (Přírodní rezervace Brdatka), pak u skalní stěny 5. zastávku (Pásma lesních typů v PR Brdatka) a u dřevěného Glorietu 6. zastávku (Typická květena PR Brdatka).

Dále kousek za Glorietem je 7. zastávka (Živočichové PR Brdatka), a posléze 8. zastávka (Zakrslá doubrava). Na hranici přírodní rezervace pak nalezneme 9. zastávku (Vysýchavá buková doubrava lipnicová).

Pokračujeme stále po červené značce, tedy nejdříve doleva, jakoby směrem k nedaleké silnici, ale hned vzápětí vpravo. Mírně klesáme lesní cestou, asi půl kilometru, až na křižovatku s širokou štěrkovou vozovou cestou, po níž odbočujeme vlevo. Zakrátko dorazíme k silnici, na rozcestí červené a zelené turistické značky – zde červenou značku opustíme a pokračujeme dále po zelené směr Zbečno.

Jdeme lesní vozovou cestou, brzy potkáme 10. zastávku (Nepůvodní druhy). Kousek dál zelená odbočí vpravo, přejde na souběžnou vozovou cestu a pokračuje po ní v původním směru. Zakrátko vyjdeme na bývalou louku, nyní (v době naší návštěvy) překvapivě kukuřičné pole. Zatáčíme vozovou cestou vpravo dolů, kde posléze vstoupíme do lesa. Hned na rozhraní louky a lesa je umístěna 11. zastávka (Fořtmanská seč – lesní louka).

Odtud se trasa stezky výrazně promění, klesáme stále níž do hlubokého vlhkého údolí. Postupně potkáváme 12. zastávku (Lesní společenstva obohacena vodou)13. zastávku (Lesní prameniště). Za ní klesáme podél potůčku, o něco níže ho přejdeme na pravý břeh.

Dále se potůček výrazně zahlubuje. Níže následuje 14. zastávka (Geologie a geomorfologie), a u studánky opatřené stříškou 15. zastávka (Potoční luh).

Postupně cesta opět klesne až k potoku – přejdeme ho a vystoupáme ke skupince chat. Sestoupíme mezi nimi až k řece Berounce, u níž je umístěna poslední, 16. zastávka (Říční niva Berounky).

Dále jdeme pěšinou vlevo (stále po zelené značce), po proudu řeky. Postupně procházíme mezi dalšími chatami a okrajovými domy obce Zbečno. Štěrková cesta se postupně změní v asfaltovou a pak vyjde na silnici. Ve stále stejném směru pak jdeme obcí, až na parkoviště v jejím středu, kde naučná stezka končí. Je zde rovněž úvodní panel.

Pokud budeme pokračovat ještě cca kilometr, přijdeme k železničnímu nádraží, odkud se můžeme případně vrátit zpět do Křivoklátu.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 26. 09. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Luboš hod.

  Po této stezce chodíme několikrát do roka ve směru na Křivoklát, někdy i zpět, je opravdu hezká chodí po ní stále více lidí. Bohužel i vandalové, je těžké pochopit, že někdo ničí informace, které slouží lidem a jsou zajímavé.
  Děkuji všem kdo se o tuto stezku starají, bývají tam často popadané stromy.

  Odpovědět
 • Danek hod.

  Moc hezká stezka v krásné krajině. Vřele doporučuji. Jen v úseku s vyhlídkami pozor na cyklisty, i když tam díky zákazu nesmějí tak jsme jich tam dost potkali.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář