vzpomínáme

Naučná stezka Národní přírodní rezervací Karlštejn – Svatojánský okruh (verze 1984)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Národní přírodní rezervací Karlštejn - Svatojánský okruh (verze 1984)

původní verze stezky, nahrazená v plném rozsahu stezkou Svatojánský okruh

Naučná stezka vedla ve stejné trase jako její současná podoba (vybudovaná po r. 2004). Spojovala to nejkrásnější z Českého krasu – romatickou obec Svatý Jan pod Skalou, sevřenou hlubokým údolím potoka Kačáku (s bývalým klášterem a travertinovou jeskyní, kde pobýval poustevník Ivan), vysokou skalní vyhlídku do údolí, bývalý vápencový lom, nádherné listnaté lesy a úzké zařízlé údolí Propadlých vod.

Při opakované návštěvě v září 2006 (předchozí v říjnu 2003) jsme zjistili, že byla tato původní stezka odstraněna a nahrazena novou. Nejmenuje se již „naučná stezka NPR Karlštejn – Svatojánský okruh“, ale pouze „naučná stezka Svatojánský okruh“. Informační náplň zůstala až na výjimky téměř stejná, změnilo se umístění některých zastávek. Novou stezku vytvořila Společnost pro rozvoj Českého krasu, o. s.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začínala i končila:
SVATÝ JAN POD SKALOU; parkoviště před kostelem sv. Jana Křtitele
Délka:
4 km
Zastávek:
úvodní + 10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1984
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Český kras
Naše návštěva:
říjen 2003
Stav naučné stezky:
nahrazena v plném rozsahu stezkou Svatojánský okruh

Seznam zastávek

 • Základní informace o naučné stezce
 1. Svatý Jan pod Skalou
 2. Skalnaté a suťové svahy a srázy
 3. Teplomilné doubravy
 4. Společenstva na skalnatých svazích s mělkou půdou
 5. Modelace krajiny tekoucí vodou
 6. Fosilní kras
 7. Světlé listnaté lesy
 8. Krasové jevy
 9. Údolí Propadlých vod
 10. Ložisko pramenných vápenců u Svatého Jana pod Skalou

Informační náplň

Úvodní panel

 • státní přírodní rezervace Karlštejn – základní údaje
 • charakteristika rezervace (geologická stavba apod.), flora a fauna
 • základní informace o naučné stezce
 • pokyny pro absolvování naučné stezky
Vyobrazení:
plánek stezky (bez čísel), podélný profil trasou naučné stezky

Zastávka 1: Svatý Jan pod Skalou

 • klášter ve Svatém Janu pod Skalou (vznik, stavitelé)
 • jeskyně přiléhající ke kostelu, pramen
 • kavyl Ivanův, krasové jeskyně ve Skále
Vyobrazení:
rorýs obecný, kavka obecná, sova pálená; kavyl Ivanův, svída, dřín, tařice skalní; silueta poštolky obecné

Zastávka 2

 • stinné příkré skalnaté a suťové svahy (lesní porost)
 • dřeviny a byliny tohoto stanoviště
Vyobrazení:
střevlík fialový, krajník pižmový; mlok skvrnitý; podbílek šupinatý, strdivka nicí, bažanka vytrvalá, okrotice bílá

Zastávka 3

 • teplomilné doubravy (výskyt), šípákové doubravy
 • charakteristika půdy
 • byliny vázané na toto stanoviště
Vyobrazení:
třemdava bílá, tolita lékařská, hrachor panonský, kamejka modronachová, skalník celokrajný; dub pýřitý
 • půdní profil – rendzina
 • málo rozložené zbytky rostlin s příměsí trusu drobných zvířat
 • silně humózní subhorizont
 • skeletový karbonátový horizont
 • matečná hornina

Zastávka 4

 • druhově bohatá společenstva na skalnatých svazích (rostlinstvo)
 • podoba s jinými rostlinnými společenstvy ve světě (stepi, prérie, pampy)
 • trávy
Vyobrazení:
devaterník šedý, ostřice nízká, kostřava sivá; motýli: okáč bojínkový, ploskoroh pestrý, běloskvrnáč pampeliškový; pavouk stepník rudý

Zastávka 5: Modelace krajiny tekoucí vodou

 • vliv vodních toků na přetváření krajiny (postupný vývoj údolí, zařezávání do podloží)
 • údolí Kačáku – popis geologických vrstev obnažených činností tekoucí vody
Vyobrazení:
koniklec luční načernalý, Fotografie: údolí Berounky od Tetína, údolí dolního Kačáku

Zastávka 6: Fosilní kras

 • lom Paraple – geologická stavba
 • zvětrávání
 • postupné zarůstání starých lomů (byliny, dřeviny)
Vyobrazení:
osika, babyka, javor mléč (větvička, list, plod, květ), rozchodník bílý, schéma vzniku a vývoje krasových kapes a geologických varhan

Zastávka 7

 • světlé listnaté lesy
 • ptactvo na ně vázané
Vyobrazení:
šoupálek dlouhoprstý, dlask tlustozobý, strakapoud velký, brhlík lesní, pěnice černohlavá, sýkora babka

Zastávka 8: Krasové jevy

 • krasovění
 • krasové jevy v Českém krasu
Vyobrazení:
Schéma vzniku a vývoje škrapů; schéma vzniku a vývoje závrtů

Zastávka 9

 • střední a spodní část údolí Propadlých vod (lesní porost, byliny)
 • vegetace jižních prudkých svahů
Vyobrazení:
profil údolí (potoční luh, suťové javořiny, skalní stepi, šípákové doubravy s kamejkou modronachovou, šípákové doubravy s ostřicí nízkou, společenstva keřů a skalní stepi, roklinová javořina, suťové javořiny, bukové doubravy, habrové doubravy); květiny: dvojštítek hladký, mařinka vonná, lomikámen vždyživý, pěchava vápnomilná, chrpa Triumfettiho, netřesk výběžkatý

Zastávka 10: Ložisko pramenných vápenců u Svatého Jana pod Skalou

 • krasový pramen Ivanka
 • pěnovce (travertiny), paleontologické nálezy
 • vznik pěnovců
Vyobrazení:
arianta arbustorum – vlhkomilný lesní hlemýžď, který v Českém krasu vymřel během mladého holocénu vlivem celkového vysušení (cca 2 cm dlouhý); lymnaea ovata – vodní druh, který zde žil v dobách, kdy za travertinovou hrází vznikala mělká jezírka, v nichž se tvořil jemnozrnný sladkovodní vápenec; jelení jazyk – kapradina v Českém krasu vyhynulá; profil travertiny

Popis trasy

Svatý Jan pod Skalou → Skála → lom Paraple → Propadlé vody → Svatý Jan pod Skalou

Naučná stezka začínala ve Svatém Janu pod Skalou, na parkovišti před kostelem sv. Jana Křtitele (dva panely vedle sebe, jednak úvodní se základními informacemi o stezce, a také zastávka 1). Odtud podél zdi zahrady bývalého kláštera a dále prudce vzhůru lesem. Kolem kaple Povýšení svatého Kříže, za ní stále vzhůru, ve svahu 2. zastávka. Posléze výstup po schodech z kulatiny na rozcestí se 3. zastávkou. Odtud vpravo k vyhlídce Skála. Cestou k ní zastávka 4. Před skalní vyhlídkou zastávka 5. Od ní návrat k zastávce 3 a pak dál rovně lesem. Z lesa východ na širší prostranství bývalého lomu. Dál napříč volnou plochou (6. zastávka). Za úzkokolejkou vpravo přes závoru, širší vozovou cestou, za křižovatkou stále rovně, pak odbočka pěšinou vlevo do lesa, sestup na vozovou cestu (zastávka 7). Dále překřížit vozovou cestu, pokračovat protější cestou lesem až na rozcestí Propadlé vody (zastávka 8). Zde vpravo dolů po červené značce až do Svatého Jana. Cestou ve svahu 9. zastávka. Po boku kostela sv. Jana Křtitele 10. zastávka (příchod k ní cestou kolem pramene Ivanka). Konec stezky.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 06. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář