Naučná stezka Kounická cesta

Hodnocení:
(počet hlasů: 9)
Komentáře:
3
Naučná stezka Kounická cesta

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s památkami a zajímavostmi městyse Kounice u Českého Brodu a okolní přírodou a krajinou, se zaměřením na některé živočichy a rostliny typické vždy pro konkrétní stanoviště, kde zastávka naučné stezky stojí (sad, pole, mokřad apod.).

Na trase vedoucí zdánlivě obyčejnou zemědělskou krajinou poznáme rozlehlý starý třešňový sad, paleontologické naleziště, mokřady v povodí Kounického potoka nebo pozůstalý barokní špejchar obce Týnice zaniklé za třicetileté války. Velmi povedené a zajímavé informační panely doplňují přiměřeně těžké kvízy pro děti.

Naučná stezka vede nejprve vedlejšími ulicemi Kounic, poté loukami podél nivy Kounického potoka a zbytek trasy lesními a polními cestami a pěšinami. Trasa je značena zelenobílými značkami naučných stezek, ale ne vždy dostatečně. Doporučujeme mít s sebou popis trasy. Není bezbariérová a pro kočárek není vhodná – sice jsme ji projeli, ale některé úseky byly pro jízdu velmi rozbahněné.

Naučná stezka minimálně rok nebo déle po svém otevření fungovala ve zkrácené trase a s minimem zastávek, které byly do plného počtu doplněny až dodatečně. Pozůstatkem této doby jsou dnes zamalované značky naučných stezek na cestě mezi 2. zastávkou (Na Vinici) a rybníkem Cihelna (tudy trasa naučné stezky dnes již nevede).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Nymburk
Začíná a končí:
městys KOUNICE, park před zámkem
Délka:
cca 7 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
září 2011
Tvůrce stezky:
občanské sdružení Mezera Kounice; městys Kounice
Naše návštěva:
červen a červenec 2014
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Náves
 2. Na Vinici
 3. Kounický háj
 4. Sad
 5. Na Skále
 6. Mokřady
 7. Cihelna
 8. Úvoz
 9. Špejchar
 10. Týnice
 11. Motte
 12. Slatiny

Informační náplň

Zastávka 1: Náves

 • znak Kounic
 • původ názvu Kounic
 • historie Kounic
 • historické budovy v Kounicích
 • stromy u lidských obydlí
 • Najdete je na návsi? – lípa srdčitá, jírovec maďal, javor mléč; poštolka obecná
 • kvíz pro děti
Vyobrazení:
znak Kounic; plánek naučné stezky s vyznačením realizovaných zastavení; lípa srdčitá, jírovec maďal, javor mléč; poštolka obecná; historická fotografie Kounic; historické budovy – sladovna, zámek, kostel sv. Jakuba, zájezdní hostinec, fara

Zastávka 2: Na Vinici

 • původ názvu části obce Na Vinici
 • co je niva
 • Najdete je v sadu? – jabloň, třešeň, hrušeň; krutihlav obecný, pěnice vlašská, sojka obecná
 • včela medonosná
 • úkoly pro děti: poznáte léčivky v ovocném sadu?; na koho se díváte lupou?
Vyobrazení:
Kounice vyznačené na 1. vojenském mapování (1764–1768, 1780–1783); pohled na záplavovou nivu; jabloň, třešeň, hrušeň; krutihlav obecný, pěnice vlašská, sojka obecná; včela medonosná, hlavní životní náplň včelí dělnice; bez černý, jahodník obecný, jitrocel kopinatý, kopřiva dvoudomá, ostružiník maliník, růže šípková; beruška, mravenec, kobylka, moucha

Zastávka 3: Kounický háj

 • rozsah Kounického háje
 • historie a charakter Kounického háje
 • kaplička v Kounickém háji
 • pověst o bílé panně
 • Najdete je v lese? – buk lesní, dub letní, datel černý, strakapoud velký
 • duběnka
Vyobrazení:
kaplička; buk lesní, dub letní, datel černý, strakapoud velký; duběnka

Zastávka 4: Sad

 • rozsah Třešňovky
 • význam mrtvých stromů
 • broukoviště
 • Najdete je v sadu? – ořešák královský, růže šípková; krasec třešňový, květopas jabloňový, chroust obecný
 • kvíz pro děti – stadia vývoje brouka
 • kvíz pro děti – poznáte živočicha podle trusu?
Vyobrazení:
ořešák královský, růže šípková; krasec třešňový, květopas jabloňový, chroust obecný; obrázky ke kvízům – stadia brouka, trusy

Zastávka 5: Na Skále

 • charakteristika ostrohu Na Skále
 • nález zkamenělého kmene obrovského kapradí Protopteris Sternbergii
 • přírodovědec Kašpar Maria hradě ze Šternberka
 • pravěké osídlení ostrohu
 • Najdete je na skále? – trnovník akát, vlaštovičník větší
 • kvíz pro děti – poznáte hnízdo?
 • kvíz pro děti – řazení stromů podle tvrdosti dřeva
Vyobrazení:
Protopteris Sternbergii; Kašpar Maria hrabě ze Šternberka; pravěký žernov; trnovník akát, vlaštovičník větší; obrázky ke kvízům

Zastávka 6: Mokřady

 • význam mokřadů v krajině
 • mokřad nad rybníkem Cihelna
 • Najdete je v mokřadu? – olše lepkavá, rákos obecný, moták pochop, rákosník proužkovaný, skokani – naše nejběžnější žáby
 • kvíz – seřadit vývojová stadia žab
 • kvíz – poznávačka semen stromů
Vyobrazení:
olše lepkavá, rákos obecný, moták pochop, rákosník proužkovaný; skokan zelený; obrázky ke kvízům

Zastávka 7: Cihelna

 • původ názvu rybníku
 • historie rybníku Cihelna
 • rybníkářství na kounickém panství
 • Najdete je u rybníka? – vrba bílá, topol bílý; netopýr rezavý, puštík obecný, žluva hajní, ledňáček říční
 • úkoly pro děti – která ryba se chytla na udici?; Víte, do které skupiny živočichů patří?
Vyobrazení:
historická mapa (výsek z císařských tisků z roku 1841); vrba bílá, topol bílý; netopýr rezavý, puštík obecný, žluva hajní, ledňáček říční; okoun, štika, kapr, úhoř; babočka admirál, skokan hnědý, užovka obojková, čáp bílý, okoun říční, zajíc polní

Zastávka 8: Úvoz

 • úvozy a meze – důležité prvky v krajině
 • Najdete je v úvoze? – trnka obecná, hloh obecný, káně lesní, křeček polní, skřivan polní
 • poznávačka – stopy zvěře
 • poznávačka – siluety ptáků
Vyobrazení:
trnka obecná, hloh obecný; káně lesní, křeček polní, skřivan polní; stopy zvěře; siluety ptáků

Zastávka 9: Špejchar

 • tvrz v zaniklé obci Týnice
 • barokní sýpka
 • aleje a jejich význam v krajině
 • Najdete je na špejcharu? – slivoň švestka, vlaštovka obecná, jiřička obecná
 • kvízy pro děti
Vyobrazení:
znak johanitů; slivoň švestka; vlaštovka obecná, jiřička obecná; sýpka

Zastávka 10: Týnice

 • pověst o vodníkovi
 • význam stromů kolem rybníka
 • Najdete je u Týnice? – topol osika, budníček větší, slípka zelenonohá
 • kvízy pro děti
Vyobrazení:
topol osika, budníček větší, slípka zelenonohá; obrázky ke kvízům

Zastávka 11: Motte

 • doklady tzv. motte – středověkého opevnění malého věžovitého hrádku v místě zastávky
 • vysvětlení pojmu motte
 • význam osamocených stromů v poli
 • Najdete je v okolí? – bez černý, kulík říční, čejka chocholatá, straka obecná
Vyobrazení:
nákres možné podoby motte; bez černý; kulík říční, čejka chocholatá, straka obecná; fotosyntéza

Zastávka 12: Ve Slatinách

 • původ názvu
 • letokruhy, aneb jak stárne strom
 • keltský stromový horoskop
 • Najdete je ve Slatinách? – topol černý, drozd zpěvný, kos černý, vodní hmyz
 • kvízy pro děti
Vyobrazení:
topol černý; drozd zpěvný; kos černý; letokruhy; poznávačka – pět druhů vodního hmyzu

Popis trasy

Kounice → Třešňovka → ostroh Na Skále → rybník Cihelna → Týnice → Kounice

Naučná stezka začíná v centru Kounic, v parčíku před zámkem, kde nalezneme 1. zastávku (Náves). Na vedlejším panelu je podrobný orientační plán Kounic. Odtud vyrážíme po zelenobílých značkách naučných stezek Vykáňskou ulicí, k obecnímu úřadu, kde přejdeme hlavní ulici a odbočíme uličkou vlevo.

Dále jdeme stále rovně mezi ploty, poté po běžecké dráze kolem školního pozemku a asfaltovou cestou podél Kounického potoka a sportovního areálu. Za víceúčelovým hřištěm se napojíme na silnici a odbočíme spolu s ní vlevo přes most, a za ním pokračujeme vpravo, travnatým nevyšlapaným úsekem, spíše úzkou loukou, podél zahrad nových rodinných domů. Za posledním domem v řadě vystoupáme k vozové cestě a sadu, kde nalezneme 2. zastávku (Na Vinici).

Zde stezka pokračuje pěšinou vlevo vzhůru. Po asi 200 metrech dorazí na rozcestí tvaru ypsilon, kde je umístěna 3. zastávka (Kounický háj).

Dále odbočíme ostře vpravo do druhého ramena ypsilonu a pokračujeme mírně stoupající úzkou pěšinou po horním okraji třešňového sadu. Zhruba v jeho nejvyšším místě potkáváme 4. zastávku (Sad).

Stejná pěšina nás vede po rovině dál, posléze potkáváme 5. zastávku (Na Skále). Dále již začíná pěšina klesat, až pravotočivým obloukem prudce sestoupí na spodní, travnatou vozovou cestu, po níž pokračujeme vpravo. U mokřadů, k nimž posléze dorazíme, je 6. zastávka (Mokřady).

Cesta nás dále dovede k rybníku Cihelna a na jeho hráz, kde je umístěna 7. zastávka (Cihelna).

Zde odbočíme vlevo po hrázi, přejdeme ji k silnici a pokračujeme protilehlou úvozovou cestou, která mírně stoupá a vede pak stále rovně mezi poli, cca jeden kilometr, až ke z dáli viditelné mohutné kamenné stavbě sýpky. V tomto úseku postupně potkáme 8. zastávku (Úvoz) a poté už na dohled silnice a sýpky 9. zastávku (Špejchar).

Přejdeme silnici a míříme přes panelové prostranství k sýpce, zleva ji vozovou cestou obejdeme a následně sestoupíme k dvěma rybníkům u hospodářského dvora.

Projdeme kolem nich, a za nimi se cesta dělí – my odbočíme vpravo do křovin, zarostlou vozovou cestou vedoucí remízem mezi poli. (Pozor – NE tou cestou, která dál vede po levém okraji pole.) Kousek za touto křižovatkou je 10. zastávka (Týnice).

Dál jdeme velmi zarostlou úzkou vozovou cestou až na konec remízu, kde se nachází 11. zastávka (Motte).

U ní odbočíme vpravo a jdeme (v době naší návštěvy) velmi rozbahněnou polní vozovou cestou podél remízu směřujícího zpět k obci (směrem ke v dálce viditelným vysílačkám).

U rybníčku na okraji zástavby je umístěna poslední, 12. zastávka (Ve Slatinách). Dále již dorazíme do Kounic a směrem vlevo se po hlavní ulici dostaneme do centra.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 16. 10. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Nymburk, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • J. Domín hod.

  Stezka je už kompletní, 7.6.2014 bylo slavnostní otevření:

  Odpovědět
 • Radek a Eva hod.

  Dnes jsme stezku prosli. Az na posledni usek ke Kounicim, kde byla cesta rozjeta od traktoru a bahnita muzeme vrele doporucit. Krasna prochazka. I se zastavkami jsme ji zvladli asi za hodinu a pul.

  Odpovědět
 • Standa hod.

  Moc hezká procházka, dobře značeno, krásné výhledy do krajiny.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář