Naučná stezka Říčansko

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
9
Naučná stezka Říčansko

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Prochází východním okolím města Říčany, ležícím asi 10 km jihovýchodně od Prahy. Všeobecně zaměřená stezka seznamuje s historií Říčan a okolí, faunou, flórou, geologickou stavbou, ochranou životního
prostředí atd.

Stezka vychází z centra Říčan, navštěvuje říčanský hrad, soustavu rybníků, Říčanský les a v závěru klesá údolím potoka Rokytky do místní části Říčan – Radošovic. Není tedy okružní, i když začíná i končí v Říčanech. Od konečného místa je do centra ještě cca 2 km.

Vede převážně po zpevněných cestách a pěšinách, v Říčanech většinou vedlejšími ulicemi. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, místy vede i po značených turistických cestách. Na každém informačním panelu je plánek stezky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná:
ŘÍČANY, Masarykovo náměstí, stará radnice
Končí:
ŘÍČANY-RADOŠOVICE, koupaliště Jureček
Délka:
9 km
Zastávek:
18
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2003
Tvůrce stezky:
Městský úřad Říčany – odbor životního prostředí
Naše návštěva:
srpen 2004
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
jedna tabule poničená, jedna počmáraná

Seznam zastávek

 1. Říčany
 2. Hrad
 3. Stromy
 4. Marvánek
 5. Rybníkářství
 6. Botanika
 7. Savci
 8. Myslivost
 9. Houby
 10. Les
 11. Voda a prameny
 12. Hmyz
 13. Zemský povrch
 14. Geologie
 15. Bezobratlí
 16. Plazi a obojživelníci
 17. Ptáci
 18. Životní prostředí

Informační náplň

Zastávka 1: Říčany

 • informace o naučné stezce
 • historie města Říčany
 • říčanské obce (Jažlovice, Kuří, Radošovice, Pacov a Nedvězí, Strašín a Přestavlky, Voděrádky a Krabošice)
 • Říčany
 • zajímavosti Říčan (kostel na náměstí, Mariánský sloup, Olivovna)
Vyobrazení:
erb Trčků z Lípy; stará radnice z let 1733; erb Smiřických ze Smiřic; historický pohled na Říčany; dobová fotografie hradu a kostela; erb Vostroviců z Kralovic; současná fotografie hradu a kostela; znak města Říčan z Maxmiliánova privilegia z r. 1575; vychovatelna Oliveum; Alois Oliva; Luisa Olivová; znak města Říčan z konfirmace Marie Terezie z r. 1784; Radošovický rybník; Říčany od jihovýchodu v 70. letech minulého (20. ?) století; majestát císaře Maxmiliána II. z r. 1575; rybník na Jurečku; Sokolové v r. 1926; kronika Vavřince z Březové; letecký pohled na centrum Říčan; památné lípy u Sv. Jana v r. 1759; RC Říčany současné doby; Kronika Říčan z r. 1913; Kronika Říčan z r. 1997; letecký snímek Pacova; fotbalové družstvo Radošovic z r. 1942

Zastávka 2: Hrad

 • historie hradu
 • umístění a stavba
Vyobrazení:
pečeť Ondřeje ze Všechrom; historický pohled na hrad; hrad v období archeologických průzkumů; současný stav hradu; hrad a kostelní věž; půdorys hradu dle archeologického průzkumu z let 1999–2000; dobové kolorované foto hradu a okolí; dobová fotografie; Ondřej ze Všechrom; akvarel – Říčanský hrad; současný stav vnitřních hradních prostor

Zastávka 3: Stromy

 • stromy
 • památné stromy
 • posvátné stromy
 • význam stromů
 • nejčastěji vyhlašované památné stromy v ČR
Vyobrazení:
dub letní; „Říčanský“ dub; pohled do kmenové koruny; pohled z „Myšlínského dubu“; dub v Myšlíně; habitus, list a plod; habitus, list a plody dubu zimního; habitus lípy malolisté; lípa malolistá; lípa malolistá – Pacov u Říčan; hlohová alej – Říčany; skupina lip malolistých u Voděrádek; dobová fotografie; habitus buku lesního

Zastávka 4: Marvánek

 • rybník a koupaliště Marvánek
 • rozvoj rekreace v minulosti
 • rybníky, jejich zánik
 • plán na obnovení rybníka Marvánek
 • projekt na koupaliště Marvánek (1924) + stavba, spory při stavbě
 • původní vybavení koupaliště, společenské akce
 • současnost Marvánku
 • význam rekreace obecně
 • tzv. turistický průmysl v Evropě
Vyobrazení:
návrh skluzavky; podvečer na Marvánku; Marvánek – zadní část; historické foto koupaliště; dobové foto zadního prostoru na Marvánku; Zrcadlení I a II; vor s houpačkou; Marvánek na počátku 20. století

Zastávka 5: Rybníkářství

 • vodní nadrž „Rozpakov“
 • chov a lov ryb a rybníkářství
 • druhy ryb zde žijící, popis jednotlivých druhů
Vyobrazení:
rybníky; amur bílý; ekosystém rybníka Rozpakov; Srnčí rybník; kapr obecný; štika obecná; rybník Rozpakov; úhoř říční; pstruh duhový; vodouch stříbřitý

Zastávka 6: Botanika

 • co je botanika
 • tzv. společenstva
 • rozšíření rostlin
 • pravděpodobná vegetace
 • fauna a flóra Říčanska
Vyobrazení:
vláhomilná vegetace, orobinec širolistý, rákos obecný, kozí brada východní, kosatec žlutý, zvonek rozkladitý, violka lesní, přeslička lesní, hnilák žlutavý, prstnatec májový, chrastavec rolní, kosatec sibiřský

Zastávka 7: Savci

 • charakteristika savců
 • jednotlivé druhy Říčanska + popis
Vyobrazení:
veverka obecná, lasice kolčava, jezevec lesní, ježek evropský, srnka s mládětem, mládě kuny lesní, plch velký, plšík lískový, myšice lesní, netopýr hvízdavý, prase divoké

Zastávka 8: Myslivost

 • způsob obživy v dávné minulosti
 • zábava šlechty od středověku
 • vznik tzv. myslivosti
 • současnost
 • obory
 • podpora vybraných druhů zvěře
 • budoucnost a smysl myslivosti
Vyobrazení:
lesní remízky pro zvěř v krajině; dobová kresba s mysliveckou tematikou; jelen evropský; stopy jelena; stopy jezevce; vypouštění koroptví z chovu; dobová kresba krmelce; bažanti; tetřev hlušec; myslivecké „radovánky“; černá zvěř – prase divoké; stopy prasete divokého; stopy kuny lesní

Zastávka 9: Houby

 • základní charakteristika
 • rozdělení
 • houby jedovaté
 • houby jedlé
 • sběr a podmínky růstu
 • ochrana
Vyobrazení:
muchomůrka zelená, muchomůrka červená, strmělka mlženka, helmovka mléčná, outkovka rumělková, hlíva ústřičná, hřib hnědý, límcovka měděnková, kozák habrový

Zastávka 10: Les

 • charakteristika lesa
 • přirozený typ lesa na Říčansku
 • vliv činnosti člověka na les
 • moderní lesnictví
 • lesní kalamity
 • význam lesa
Vyobrazení:
šiška smrku; mladá semenná bučina; pestrokrovečník mravenčí; březový bor; javorová bučina; oblíbené stanoviště hmyzu; střevlík fialový, klikoroh borový; smrková monokultura s typickým podrostem; věkové fáze lesa z ptačí perspektivy; lýkožrout smrkový; výtrusnice kapraďorostů, stélky mechorostů s výtrusnicemi; šištice borovice

Zastávka 11: Voda a prameny

 • romantika pramenů a studánek v krajině
 • udržování studánek, testování nezávadnosti vody
 • hydrogeologie, prameny
 • Říčanský potok
 • hydrologie
 • rezervoáry vody na Zemi
 • koloběh vody
 • pitná, zemědělská a průmyslová voda
 • znečišťování vod
 • pásma hygienické ochrany vod
Vyobrazení:
přirozené společenstvo tůní; slepé říční rameno s vegetací; voda a rostliny; Rokytka; slepé říční rameno; zaplavený lom; voda a činnost člověka; lesní studánka

Zastávka 12: Hmyz

 • počty druhů hmyzu
 • entomologie
 • význam hmyzu
 • mravenci
 • jiný hmyz
Vyobrazení:
žluťásek řešetlákový, slunéčko sedmitečné, mandelinka topolová, mravenec lesní, včela medonosná, tesařík Tetropim castaneum, kuklice chroustí, kloš jelení, koprofágní brouci ze skupiny listorohých, perleťovec prostřední, piluna obecná, lyšaj kyprejový, tesařík Criocephalus rusticus, otakárek fenyklový

Zastávka 13: Zemský povrch

 • údolí potoka Rokytky
 • geomorfologie
 • geomorfologické fenomény na trase stezky
 • utváření povrchu
 • přetváření krajiny člověkem
Vyobrazení:
výřez geomorfologické mapy okolí Říčan u Prahy; balvanitý svah; přirozené meandry Rokytky; rovinatá krajina u rybníka Rozpakov; mírná pahorkatina Říčanského lesa; mírně erozivní svah v údolí Rokytky; Rokytka v žule; Rokytka ve starohorním podloží; předěl žulového masivu a starohor; žulový valoun; suťový splaz; přehled geomorfologických útvarů na Říčansku

Zastávka 14: Geologie

 • pedologie
 • geologie
 • bývalý lom
 • geologická stavba východního okolí Říčan
 • lomy v okolí Říčan, význam
Vyobrazení:
skalní výchoz; eroze skalního masivu; hnědá půda na proterozoické břidlici; hnědá půda na žule; živcové krystaly v žulovém masivu; transport žulových bloků po svahu; balvanový proud; charakteristické praskání žulového masivu v blocích; odkrytý profil lomu Rokytky; výřez geologické mapy okolí Říčan; zvětralá část skalní stěny; povrchové zvětrávání masivu skály; šikmé vrstvení žuly

Zastávka 15: Bezobratlí

 • plži, mlži
 • raci
 • stonožky a mnohonožky
 • pavouci
Vyobrazení:
škeble rybničná, rak říční, hlemýžď Helix aspersa, hlemýžď zahradní, rak říční, rak bahenní, rak kamenáč, zemivka žlutavá, mnohonožka zemní, stonožka škvorová, křižák velký, křižák obecný, běžník kopretinový

Zastávka 16: Plazi a obojživelníci

 • obojživelníci (charakteristika, jednotlivé druhy)
 • plazi (charakteristika, jednotlivé druhy)
Vyobrazení:
ropucha obecná, skokan hnědý, čolek obecný, mlok skvrnitý, rosnička zelená, skokan štíhlý; užovka obojková, zmije obecná; ještěrka zelená

Zastávka 17: Ptáci

 • ptactvo lesa (jednotlivé druhy + popis)
 • ochrana ptactva
Vyobrazení:
střízlík obecný, káně rousná, výr velký, poštolka obecná, puštík obecný, pěnkava obecná, drozd zpěvný, ledňáček říční, strnad obecný, žluna zelená, datel černý

Zastávka 18: Životní prostředí

 • ekologie
 • krajinný ráz
 • kultura
 • ovzduší
 • voda
 • hluk a vibrace
 • odpady
 • alternativní zdroje
Vyobrazení:
Ani přes takovou snahu není příroda nezničitelná; přirozená luční květena; koloběh vody; krajina Říčanska; příroda se snaží; síla rostlin; přírodní-volně krajinářský park; typický příklad odlesnění krajiny pro novou výstavbu; biokoridory v krajině; charakteristický krajinný ráz Říčanska; eroze v krajině a působení člověka; schéma čistírny odpadních vod; „prales“ v části soukromé zahrady; „unifikovaná“ zahradní architektura; bydlení s využitím zeleně v architektuře; máte jen malý prostor?; jde to i v panelové zástavbě; proč neposkytnout městský park i ptactvu; využití trvale obnovitelných zdrojů energie; častý následek silničního provozu; „přírodní spalovna“ nebo skládka?; třídění odpadů?; větrná elektrárna

Popis trasy

Říčany (centrum) → hrad → rybník Marvánek → Říčanský les → údolí Rokytky → Říčany-Radošovice

Do Říčan se (z Prahy) dopravíme nejlépe vlakem (trať Praha hlavní nádraží – Benešov – Tábor). Při východu z nádražní budovy v Říčanech se dáme krátce vpravo a hned vlevo dolů po schodech a poté stále rovně až na náměstí (necelý kilometr). Využít můžeme rovněž autobusů PID ze stanice metra A „Depo Hostivař“, ale ty bývají nacpané a cesta s množstvím zastávek je jen pro otrlé povahy.

Naučnou stezku zahájíme na Masarykově náměstí, u budovy staré radnice (v objektu je rovněž infocentrum, kde mají informační leták ke stezce se seznamem zastávek a plánkem). Od úvodního panelu jdeme náměstím směrem ke kostelu, obejdeme ho zleva a hned za ním odbočíme uličkou vpravo, která nás mezi domky zavede k Říčanskému hradu, kde nalezneme 2. zastávku.

Od hradu buď sejdeme vlevo dolů po schůdcích na spodní silnici, nebo se vrátíme na poslední křižovatku a sestoupíme vpravo klesající uličkou. Dole na křižovatce pokračujeme ve stejném směru, přejdeme ulici, most přes potok a pokračujeme k blízké ulici Na Obci, odbočující vlevo. Tou jdeme stále rovně, posléze pokračujeme navazující ulicí Jizerskou. Zde mineme 3. zastávku. Ulice mezi rodinnými domky nás vyvede na hlavní ulici, kde ostře odbočíme vlevo dolů, ale jdeme jen k nejbližší ulici odbočující vpravo (ulice Řípská). Odbočíme do ní, projdeme jejím mírným esovitým zakřivením a posléze dojdeme k rybníku. Před ním se ulice, nyní prašná vozová cesta, stáčí vpravo a vede nás až k rybníku Marvánek. Pokračujeme stále rovně cestou přímo po břehu (vodní plochu máme po levé straně). V polovině délky rybníka je 4. zastávka. Dál jdeme stále rovně, na konci nádrže mírně vlevo pěšinkou (vyhneme se tak křovinám v přímém směru), až přijdeme kolmo na vozovou cestu. Po ní odbočujeme vpravo a jdeme krátce až k okraji nové zástavby (satelitní městečko). Odbočujeme vlevo ulicí mezi novými domky (napravo) a rozsáhlým sportovním areálem (nalevo). Na jeho konci zatáčíme vlevo a dál jdeme vozovou cestou (nalevo je stále sportovní areál), která se na okraji zástavby změní v polní cestu. Ta nás dovede až k rybníku, na jehož počátku je 5. zastávka. Dále jdeme vozovou cestou podél rybníka, tzn. stáčíme se podél jeho břehu vlevo. Za prvním rybníkem se nachází ještě další nádrž. Zhruba v její polovině je v rákosí u cesty 6. zastávka.

O kus dále již vstupujeme do lesa a posléze podcházíme viadukt železniční trati Praha – Benešov (spolu se strouhou). Dále jdeme jenom kousíček po asfaltovém chodníčku, protože hned vzápětí zatáčíme poměrně neznatelně (chybí řádné značení) vlevo cestou přímo do lesa. Zakrátko dojdeme k vratům, před nimiž zatáčíme vpravo a začneme mírně stoupat. Výše se cesta mírně esovitě zavlní a stále stoupá, poté se vyrovná a nakonec krátce klesne na hlavní lesní vozovou cestu (příchod na ní po panelech přes strouhu), a pokračujeme po ní vlevo vzhůru.

Tudy jdeme poměrně dlouhým úsekem a dále, v těžko přesně definovatelném místě, odbočujeme vpravo (křižovatka je možná tak půl kilometru nebo víc od napojení, těsně před ní je nalevo proschlá hustá smrčina). Je třeba sledovat značení.

Odpojíme se tedy od hlavní cesty a nyní opět stoupáme, tentokrát vyjetou vozovou cestou, a to až na kraj lesa (8. zastávka). Dále ještě stoupáme, nyní nedaleko okraje lesa (za ním je vpravo pole). Výše se k nám zleva přidá modrá turistická značka, které se v následujícím úseku budeme rovněž držet. Po asi 200 metrech narazíme na 9. zastávku. Dále delší dobu pokračujeme již po rovině cestou nedaleko okraje lesa. Posléze se odkláníme od této cesty a začneme mírně klesat zpočátku rovnocennou cestou šikmo vlevo (taktéž modrá značka), která se níže změní spíše v travnatou vyšlapanou pěšinku, a dovede nás až na výraznou křižovatku lesních vozových cest (rozcestí „Říčanský les“). Zde pokračujeme dále šikmo vpravo, hned za křižovatkou je 10. zastávka.

Dále mírně klesáme vozovou cestou, níže po pravé straně je mýtina. Zhruba v její polovině je 11. zastávka. Ke studánce, o níž je v textu řeč, vede pěšinka vlevo za panel zastávky (odbočka je dlouhá cca 20 metrů).

Za zastávkou stále mírně klesáme. Po asi 200 metrech se naučná stezka odděluje od modré značky, a odbočuje kolmo vlevo (modrá pokračuje rovně). Zahneme tedy a dále klesáme až do zamokřené kotlinky přítoku potoka Rokytky, který překonáme na levé straně po lávce. Za ní ale zahneme vpravo a po vyšplhání bokem kotlinky pokračujeme dál zhruba v původním směru. V lesním úseku, který následuje, potkáme 12. zastávku. Za ní jdeme už jenom kousek, na křižovatku travnatých lesních cest, kde zahýbáme vpravo dolů a klesáme až k potoku Rokytka a tunelu pod Černokosteleckou silnicí, kterým spolu s Rokytkou rovněž projdeme. Za ním se vyšplháme na malé prostranství vedle silnice (prostor bývalého lůmku), kde je 13. zastávka. Dál zahýbáme vlevo a pokračujeme mírně klesající cestou podél zahlubujícího se údolí Rokytky. Této cesty se již držíme až do konce stezky. Postupně míjíme 14. zastávku a níže 15. zastávku. Balvanité koryto Rokytky se změní spíše v lužní les a tok se tu a tam vzdaluje od cesty. Za světlým úsekem mladého lesa mineme 16. zastávku. Poté se již blížíme k civilizaci, na levé straně vidíme koupaliště, o kus dále jdeme podél fotbalového hřiště. Na počátku rybníka Jureček potkáváme 17. zastávku. Jdeme podél vodní nádrže, za ní projdeme kolem restaurace a kolem provozních budek koupaliště, přejdeme most přes Rokytku a na parkovišti pro koupaliště nalezneme poslední 18. zastávku.

Odtud pak pokračujeme po zelené značce ulicemi části Říčan k nádraží ČD, nebo do centra města.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 20. 09. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 9)

 • Nina Havlová hod.

  Zdravím vespolek,
  včera 10.8.2010 jsme prošly s kamarádkami tuto naučnou stezku. Velice doporučuji. I přes nedávné deště je krásně průchodná, je většinou po rovině a vedená lesem.
  Po cestě se člověk nabaží nejen zříceninou hradu, ale i krásnou přírodou. Zakončení trasy je na koupališti Jureček, v tomto času bez sinic jak nám bylo řečeno v inf. středisku v Říčanech.

  Děkujeme za inspiraci !!!

  Nina

  Odpovědět
 • mirka hod.

  2.3.2014 dnes jsme trasu prošli s dětmi, je opravdu krásná. Vede moc hezkou přírodou, doporučuji. Mirka

  Odpovědět
 • Valkonyová hod.

  Dne 13.1.2015 jsme procházely /ženy/ NS Říčansko a musíme konstatovat, že značení NS je velmi špatné, hlavně přímo v Říčanech. Popis s mapkou, kterou jsme obdržely v IC je naprosto nepoužitelný a kdybychom neměly popis z Internetu z r. 2004, asi bychom bloudily /potkaly jsme další turisty, kteří si také stěžovali/. Tyto nedostatky jsou velmi nepříjemné, je to velká škoda, neboť je to jinak krásná trasa a zajímavá. Ještě jeden nedostatek je, že chybí lávka přes Rokytku. Za měsíc tam půjdeme s vetším počtem starších turistů a právě tento úsek je dost obtížný.

  S pozdravem KČT Vyšehrad Valkonyová H.

  Odpovědět
  • Radek hod.

   Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace

   Odpovědět
 • Zina Reisingerová hod.

  Dobrý den, dnes jsme prošli naučnou stezku Říčany, stezka lesem a přírodou super, jen nyní úpravové práce u 13 zastávky, nikde ani zmínka ze strany a pak škrábání se haldou bláta od 12-ky. A cesta městem tedy stále dost špatně značená. Nemít mapu v mobilu, tak nevím, ale to je jediná výtka tohoto výletu. Na konec stezky Obelisk a 50.poledník, taky pěkné zakončení. Počasí se vydařilo, a na to že je čas vánoční… teplo a sluníčko 🙂

  Odpovědět
 • Kristýna hod.

  Prošli jsme stezku 27.8.2019. Okolí, na to že je to kousek od Prahy a člověk z a jen hlavní průtahy, je nádherné. Jela jsem i s kočárkem a šlo to docela v pohodě projet. Některé úseky hůře, ale to díky zkacenym stromům, jinak dobrý. Je pravda, že jsem někdy musela použít popis trasy na internetu, protože to bylo hůře značené ale výlet stal za to. Vřele doporučuji. Určitě to není pro dámy na jehlovych podpatcích, ale my jsme si to užili na 200%. Určitě rádi si to ještě zopakujeme.

  Odpovědět
 • Renata hod.

  Naučnou stezku jsme absolvovali v červenci 2021. Místy je značení opravdu nedostatečné. Doporučuji si trasu připravit na mobilu. Stezka ale stojí za to. Je to opravdu nádhera

  Odpovědět
 • Viollet hod.

  Na naučné a značené stezky chodíme často, ale tahle byla svým značením, respektive absolutní absencí jakéhokoliv značení, bezkonkurenčně nejhorší. Stále jsme museli hledat v mobilu a jít dle popisu na těchto stránkách. U 6. zastávky nám už došla trpělivost a šli jsme nějaký svůj okruh dle navigace. Velké zklamání. A nebyly jsme samy, kdo bloudil. I další turisti se nás ptali na cestu. Nicméně ikdyž člověk bloudí, tak to zas tak nevadí, jelikož okolní příroda je opravdu krásná a různorodá. Procházka tedy byla nakonec parádní. Ale dle značení to nešlo.

  Odpovědět
 • Lucie hod.

  Stezku jsme šli 2/2022 a sice protisměru. Auto jsme nechali v Radošovicích u koupaliště. Moc pěkná příroda, téměř bez lidí, lehce zvlněný terén. Přiměřeně značené, pouze 2x bylo nutné podívat se do navigace, ale trocha bloudění k výletu patří :). Panely obnovené a dobře čitelné. Určitě se někdy vrátíme. Díky.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář