Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kolín > Naučná stezka Voděradské bučiny


Naučná stezka Voděradské bučiny

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 20)
Naše návštěva:
červenec 2002, červen 2003, říjen 2005
Komentáře:
4

Prochází územím NPR Voděradské bučiny, rozsáhlým lesním komplexem ležícím zhruba 30 km na východ od Prahy. Stezka seznamuje s flórou a faunou rezervace, složením lesů, výzkumem povodí Lesního potoka či geologickými jevy.

Vede převážně po pevných vozových lesních cestách, v závěru pak lesními pěšinami, mnohde jen volným lesem.

Značení je provedeno klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, ne vždy dostatečně. V krátkém úseku údolím Jevanského potoka vede stezka souběžně s trasou Lesní stezky Penčický okruh.

Úvodní panel se nachází jednak na hrázi Jevanského rybníka v Jevanech, a také na rozcestí červené a žluté značky u Vyžlovského rybníka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná a končí:
JEVANY (na konci hráze Jevanského rybníka) nebo VYŽLOVKA (na rozcestí „Vyžlovský rybník“). Je ale možno začít a skončit kdekoliv na trase stezky.
Délka:
cca 8 km
Zastávek:
úvodní + 8
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2003
Tvůrce stezky:
ČZU v Praze – Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Naše návštěva:
říjen 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
některé panely nejsou stále ještě instalované

Seznam zastávek

 • Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny (úvodní)
 • Vodní ptáci
 • Savci Voděradských bučin
 • Povodí „Lesní potok“ – území studia kvality životního prostředí
 • Lesní ptáci Voděradských bučin
 • Dřeviny přirozeně rostoucí na území Voděradských bučin
 • Vodní a suchozemský hmyz území Voděradských bučin
 • Penčické údolí
 • Geologie Voděradských bučin

Informační náplň

Zastávka (úvodní): Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

 • charakteristika NPR Voděradské bučiny, důvod ochrany
 • informace o naučné stezce a její trase
 • upozornění pro pobyt a pohyb v lese
Vyobrazení:
mapa Voděradských bučin s vyznačením trasy naučné stezky; čáp černý

Zastávka: Vodní ptáci

 • drobnější ptáci
 • vrubozobí
 • chřástalovití
 • kachny
 • brodiví
 • význam tvaru siluet ptáků pro určení druhu
Vyobrazení:
labuť velká, kachna divoká, kopřivka obecná, polák chocholačka, potápka roháč, lyska černá, ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, volavka popelavá, čáp bílý, čáp černý; určování druhu podle siluet na hladině

Zastávka: Savci Voděradských bučin

 • základní charakteristika savců lesa
 • sudokopytníci
 • šelmy
 • hmyzožravci
 • hlodavci
Vyobrazení:
norník rudý, myšice, rejsek, ježek západní, lasice kolčava, kuna skalní, jezevec lesní, liška obecná, veverka, prase divoké

Zastávka: Povodí „Lesní potok“ – území studia kvality životního prostředí

(podrobné informace na internetové adrese http://www.gli.cas.cz/lesnipotok)

 • sledování obsahu a pohybu látek v lesním ekosystému NPR Voděradské bučiny
 • koloběh látek v lesním ekosystému
 • Thomsonův přeliv – celkový pohled
 • vývoj hodnot pH atmosférických srážek
 • schéma depozice prvků
 • živočichové citliví na čistotu životního prostředí a vodních toků
Vyobrazení:
fotografie Thomsonova přelivu; graf vývoje pH (kyselosti) dešťů; schéma depozice (velikosti ukládání) sloučenin síry; rak říční, pstruh potoční, chrostík

Zastávka: Lesní ptáci Voděradských bučin

 • sojka
 • holub doupňák
 • sýkora modřinka
 • pěvci
 • otevřeně hnízdící
 • pěnice
 • budníček
 • zrnožraví
 • datel černý
 • strakapoud
Vyobrazení:
sojka, holub doupňák, holub hřivnáč, sýkora modřinka, lejsek bělokrký, lejsek malý, datel černý, strakapoud velký, červenka, pěnice černohlavá, budníček lesní, pěnkava obecná, dlask tlustozobý

Zastávka: Dřeviny přirozeně rostoucí na území Voděradských bučin

 • ovlivnění přirozené skladby lesa těžbou
 • obnova lesa
 • druhové složení lesů na území rezervace
 • buk lesní
 • smrk ztepilý
 • jedle bělokorá
 • javor klen
 • způsob těžby dřeva
 • Posázavský smrk
Vyobrazení:
buk lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, javor klen

Zastávka: Vodní a suchozemský hmyz území Voděradských bučin

 • několik typů vodních biotopů (potůčky, studánky, zabahněné nádrže, lesní rybníček, vodou vyplněné dutiny stromů) a hmyz na ně vázaný
 • chrostíci
 • bohatá fauna suchozemského hmyzu, s převládajícími druhy listnatých (bukových) lesů
 • martináček bukový
 • brouci, stromovnice buková, bejlomorka buková, žlabatky
Vyobrazení:
klínatka obecná, larva jepice, larva komára, larvy chrostíků; martináček bukový, bejlomorka buková, mol ozdobný, roháček bukový

Zastávka: Penčické údolí

 • charakteristika Penčického údolí – vymezení, tok Jevanského potoka
 • upozornění na tabulky u stromů v následujícím úseku trasy stezky – označují zdejší nepůvodní dřeviny
 • původ nepůvodních dřevin
 • Karel Adler – významný lesní hospodář
 • rybníky a mlýny na Jevanském potoce v minulosti
Vyobrazení:
romantické vyobrazení údolí na kolorované fotografii z počátku 20. století; Penčické údolí při kulminaci povodně v r. 2002; výřez z mapy stabilního katastru z r. 1841; fragment mapy lesního revíru Bohumile z r. 1890

Zastávka: Geologie Voděradských bučin

 • geologický podklad území rezervace
 • žulový balvan
 • kamenné moře
 • pseudokar (kar)
 • varp (pseudomoréna)
 • varpové stupně
 • periglaciální jevy
Vyobrazení:
nábrusy místních hornin – hlavní nerosty tvořící oba typy žul, viditelné na vyleštěném povrchu hornin (říčanská žula a jevanská žula), žulový balvan, kamenné moře, pseudokar (kar), varp (pseudomoréna), varpové stupně

Popis trasy

Jevany (Jevanský rybník) → Vyžlovský rybník → Voděradské bučiny → Penčické údolí → Jevany

Z centra Jevan (autobusová zastávka PID) jdeme po červené značce k Jevanskému rybníku (červená značka nás bude provázet celou první polovinou naučné stezky). Odbočíme z hlavní silnice na jeho hráz (vede tudy úzká asfaltka), přejdeme ji a v lese na jejím konci opustíme silničku a pokračujeme po červené značce VPRAVO (pozor, červená odbočuje rovněž vlevo) lesní vozovou cestou podél břehu. Té se stále držíme: dojdeme na konec Jevanského rybníka, dál pokračujeme lesem, mezi stromy rozeznáme hladinu rybníka Švýcar.

V místě (cca 2 km od Jevan), kde vozová cesta prudce zahýbá vpravo, odbočuje červená značka úzkou písčitou pěšinkou vlevo a krátce nato vpravo vzhůru. Zpočátku výrazně stoupá, než se opět vyrovná. Vede po rovině řídkým lesem, dále zajde více do lesa, kratší úsek vede podél plaňkového oplocení. Dále jdeme stále lesem už širší cestou až k hrázi Vyžlovského rybníka. Na tu ale neodbočujeme, ale pokračujeme rovně, lesem nedaleko břehu. Na rozcestí „U Vyžlovského rybníka“ se žlutou značkou opustíme červenou značku a pokračujeme krátce vlevo po žluté, ale jen k první křižovatce (rozdvojce). Zde nacházíme panel „Lesní potok“. Od něj pokračujeme neznačenou širší vozovou cestou vpravo. Cesta táhle stoupá, po necelém kilometru dojdeme na zpevněnou vozovou cestu s MODROU značkou. Zde se dáme vlevo po modré. Po cca 0,5 km křížíme žlutou značku, kterou jsme nad Vyžlovským rybníkem opustili, ale my se držíme stále modré značky a vozové cesty (poměrně velmi dlouhý úsek, asi 4 až 5 km) až do příchodu na serpentinu silnice, kde se napojíme na červenou značku. Po té jdeme rovně vzhůru po silnici. Po půl kilometru silnice zahýbá vpravo, my zde pokračujeme lesní vozovou cestou rovně. Údajně z důvodu zachování rázu rezervace je v tomto úseku neznačená. Teprve v místě, kde se znovu objeví červené značky a cesta se stáčí více vpravo (směrem k Černým Voděradům), odbočuje stezka vlevo dolů lesní pěšinou (odbočku je snadné minout – pozor).

Před skupinkou balvanů (památník J. Sigmonda) odbočujeme vlevo a prudce klesáme štěrkovou cestou do údolí.

Dole se napojíme na zpevněnou vozovou cestou, po níž míříme vlevo. Vpravo od nás plyne Jevanský potok – jdeme proti jeho proudu. Cesta mírně stoupá a vine se pod prudkým lesnatým svahem vlevo, místy zpevněným podpěrnou zdí. Posléze přijdeme k závoře a vyjdeme na lesní asfaltovou komunikaci. Jdeme po ní šikmo vlevo, stromořadím, před sebou vidíme několik domků. Ještě ale před prvním domem odbočujeme vlevo do lesa, nijak neoznačenou cestou (následující úsek je bohužel značen pouze v opačném směru). Cestu tvoří spíše vyjeté koleje. Nejprve se od asfaltky odkláníme zhruba v úhlu 45°, později jdeme kolmo na ni a začneme velmi prudce stoupat do svahu, prakticky volným lesem. Povrch je poměrně dost kluzký. O pár desítek metrů výše se stáčíme vpravo a pokračujeme jen lehce znatelnou pěšinkou, spíše jen zlehka sešlapaným pásem mezi stromy. Nadále, ale už jen mírně stoupáme, již ne přímo do svahu, ale šikmo. Cestička se stává občas více viditelnější. Zprava obejdeme vydutý svah a znatelným zářezem cestičky míříme k dlouhému dřevěnému chodníčku, který ve svahu překonává široké rozbahněné koryto příležitostného potoka. Dále se nyní již zcela znatelná cesta stáčí vpravo a kolem zastávky stezky opět klesá a míří směrem vlevo, kde zhruba po 200 metrech přijde kolmo na cestu, po níž prochází červená a modrá značka. Zde jdeme po červené a modré vpravo a klesáme lesem asi 50 metrů až k výchozímu místu naučné stezky u hráze Jevanského rybníka.


Komentáře

 • Jan Škoda
  1. 8. 2010, 23:30 hod.

  1.8.2010. Stezku doporučuji procházet v protisměru (značení je lépe viditelné) a namísto Jevan navrhuji začátek v Louňovicích, kde si na úvod můžete projít místní malou naučnou stezku historií obce. Podle mapky na úvodním panelu chybí zastávky Lesní savci a Černá obec a rostliny voděradských bučin, v terénu jsou v těch místech dva prázdné panely. (Tady tyto dvě zastávky nejsou zmiňovány, patřily by mezi Lesní potok a Lesní ptáky.)
  P.S.
  Mate mě, že na turistické mapě Seznam.cz je průběh jižní větve podstatně jižněji od modré značky (částečně po žluté), může se ale jednat o omyl.
  http://www.mapy.cz/#mm=TTtP@x=133914368@y=135536512@z=13

  Odpovědět
  • Tom
   2. 8. 2010, 23:41 hod.

   Dobrý den, děkuji za doplnění. Naučná stezka Voděradské bučiny se v terénu doplňuje jaksi průběžně, a v podstatě pokaždé, když si část její trasy znovu projdeme, najdeme nějaký nový nainstalovaný panel. Při první návštěvě této verze stezky bylo v terénu těch prázdných, neosazených panelů mnohem víc. Pokud jde o ty dvě nové zastávky zde neuváděné, všimli jsme si jich na panelu Stezky historií Louňovic, a k té zastávce Černá obec jsme se i vypravili, ale protože byla neosazená, ani jsme ji sem nedoplňovali.

   Ještě k té mapě na Seznamu – koukal jsem na to už kdysi, protože mě na to někdo upozorňoval mailem a ptal se, kudy že ta naučná stezka vlastně vede (když se popis trasy odlišuje od této mapy). Můj názor je ten, že jde skutečně o omyl, a stezka vede po té severnější modré značce. V každém případě bych byl rád, kdyby to nějaký očitý svědek potvrdil či vyvrátil na sto procent.

   Odpovědět
   • Lukáš Herman
    9. 4. 2011, 14:10 hod.

    Dobrý den,
    máte pravdu, stezka vede po modré, na mapě Seznamu je to jinak. Šli jsme to 3.4.2011

    Odpovědět
    • Tom
     10. 4. 2011, 12:50 hod.

     Super, děkuji za potvrzení 🙂

     Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Hlavní navigace

Prosba – naučná stezka Okolím Okoře

Sháníme brožurku ke zrušené naučné stezce Okolím Okoře, která údajně vedla před více než deseti lety údolím Zákolanského potoka mezi obcemi Noutonice a Kováry na Kladensku.

Kontaktovali jsme mimo jiné obecní úřady v okolí, školy, turistické oddíly, knihovny, bohužel bez úspěchu. Vlastníte-li tuto publikaci, prosíme, kontaktujte nás. Rádi bychom o této naučné stezce publikovali článek, ale je k ní minimum informací. Děkujeme!

infopanely.cz

Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Rodinný fotoateliér v Kolíně


Nejnovější komentáře

 • Ivka u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Moc pěkné, místy docela náročné, ale dá se zvládnout. Super výlet. 😀
 • Petr u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Stezku jsme teď o víkendu šli opačným směrem než dle popisu (po směru hodinových ručiček), s malým dítětem v krosničce. Bludiště jsme nakonec prošli i s tou krosničkou, akorát jsme ho šli proti směru hodinových ručiček (tj. dle popisu tady)....
 • Jaroslava Frantíková u článku Naučná stezka Votočnice: Votočnice v hrozném stavu, rozpadlé zábradlí na vyhlídce, zarostlé, nic není vidět. Hrůza. Nic horšího jsme při našem putování neviděli.
 • Háňa u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: NS jsem si prošla. Jen mě trochu zmátl začátek naučné stezky – nenašla jsem správný začátek stezky a tak jsem se trochu motala a ptala se lidí. Moje „trasa“ tedy začala až od druhé zastávky. Procházka je to pěkná, jen bych...
 • Eva u článku Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí: Bezva trasa, skoro celá podél Unětického potoka, který vytváří příjemnou kulisu pro pěší procházku. V závěru je dobrá restaurace, kde jsem zahnala žízeň a dala si dobrý boršč. Popis trasy mi velmi pomohl.
 • Ríša a Jarka u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Trošku neplánovaně jsme se vydali využít volný čas na radu majitele pizzerie ve Štěchovicích právě na stezku. Bez nějakého outdoor vybavení. Byla to nádhera , příroda a dramatické scenérie skal , tunely , chaty ma místech , kde bych si je...
 • Anonymous u článku Naučná stezka Městská část Praha 9 – jihovýchodní stezka: Délka snad 11km
 • Václav Fuksa u článku Naučná stezka Roudný: Stezka byla před několika lety obnovena, vizte např. http://www.csopvlasi m.cz/aktuality/detai l/904
 • Vladik u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: klobouk dolů? spíš toho cyklistu!
 • Kazan u článku Naučná stezka Prahy 14: Dobrý den, panely 5 a 6 na stezce byly obnoveny, i když najít panel č. 6 je detektivka. Neodpovídá ani váš popis (nebo jsem byl úplně jinde), ani trasa na Mapy.cz, a v podstatě i mapka na panelech je natolik vágní, že člověk šel skutečně spíš po...
 • Zdeněk Pilný u článku Naučná stezka Svatojánské proudy: Svatojánské proudy jsem šel z Třebenic do Štěchovic v polovině května 2017 a je to hodně zajímavý výlet. Jen jsem se trochu přecenil a neuvědomil si, že ve věku 77 roků to nebude asi žádná legrace. Dopadlo to tak, že poslední 2 km jsem...
 • JanaVi u článku Fotogalerie naučné stezky Oppidum Závist: Včera jsme naučnou stezku navštívili a panely jsou tam zcela jiné než na zdejších fotografiích. Škoda, ty původní se mi zdály zajímavější pro laiky a děti. Ovšem bylo tam krásně 🙂
 • JP u článku Naučná stezka Hostivické rybníky: INFO: KOČÁREK ANO. Trasu z ulice K Rybníku – U Sádek – dále po cestě – U Ovčína a pak celý okruh NS prošli s kočárkem a žádná větší potíž. Pokud máte kočárek s většími nafukovacími koly a ne golfky, tak kočárek doporučuji.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: cedule 1 je přesně jak bylo popsáno nahoře – tedy v dolní části náměstí – pod kostelem.
 • pavkadrb u článku Naučná stezka Mníšek pod Brdy: Hajnovna a lesovna jsou ve stavu zakonzervovaných ruin v areálu Skalka nad Mníškem.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí.
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku.
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce.
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek.
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů.

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS