Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Praha-východ > Naučná stezka Voděradské bučiny


Naučná stezka Voděradské bučiny

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 20)
Naše návštěva:
červenec 2002, červen 2003, říjen 2005
Komentáře:
4

Prochází územím NPR Voděradské bučiny, rozsáhlým lesním komplexem ležícím zhruba 30 km na východ od Prahy. Stezka seznamuje s flórou a faunou rezervace, složením lesů, výzkumem povodí Lesního potoka či geologickými jevy.

Vede převážně po pevných vozových lesních cestách, v závěru pak lesními pěšinami, mnohde jen volným lesem.

Značení je provedeno klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, ne vždy dostatečně. V krátkém úseku údolím Jevanského potoka vede stezka souběžně s trasou Lesní stezky Penčický okruh.

Úvodní panel se nachází jednak na hrázi Jevanského rybníka v Jevanech, a také na rozcestí červené a žluté značky u Vyžlovského rybníka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná a končí:
JEVANY (na konci hráze Jevanského rybníka) nebo VYŽLOVKA (na rozcestí „Vyžlovský rybník“). Je ale možno začít a skončit kdekoliv na trase stezky.
Délka:
cca 8 km
Zastávek:
úvodní + 8
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2003
Tvůrce stezky:
ČZU v Praze – Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
Naše návštěva:
říjen 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
některé panely nejsou stále ještě instalované

Seznam zastávek

 • Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny (úvodní)
 • Vodní ptáci
 • Savci Voděradských bučin
 • Povodí „Lesní potok“ – území studia kvality životního prostředí
 • Lesní ptáci Voděradských bučin
 • Dřeviny přirozeně rostoucí na území Voděradských bučin
 • Vodní a suchozemský hmyz území Voděradských bučin
 • Penčické údolí
 • Geologie Voděradských bučin

Informační náplň

Zastávka (úvodní): Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

 • charakteristika NPR Voděradské bučiny, důvod ochrany
 • informace o naučné stezce a její trase
 • upozornění pro pobyt a pohyb v lese
Vyobrazení:
mapa Voděradských bučin s vyznačením trasy naučné stezky; čáp černý

Zastávka: Vodní ptáci

 • drobnější ptáci
 • vrubozobí
 • chřástalovití
 • kachny
 • brodiví
 • význam tvaru siluet ptáků pro určení druhu
Vyobrazení:
labuť velká, kachna divoká, kopřivka obecná, polák chocholačka, potápka roháč, lyska černá, ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, volavka popelavá, čáp bílý, čáp černý; určování druhu podle siluet na hladině

Zastávka: Savci Voděradských bučin

 • základní charakteristika savců lesa
 • sudokopytníci
 • šelmy
 • hmyzožravci
 • hlodavci
Vyobrazení:
norník rudý, myšice, rejsek, ježek západní, lasice kolčava, kuna skalní, jezevec lesní, liška obecná, veverka, prase divoké

Zastávka: Povodí „Lesní potok“ – území studia kvality životního prostředí

(podrobné informace na internetové adrese http://www.gli.cas.cz/lesnipotok)

 • sledování obsahu a pohybu látek v lesním ekosystému NPR Voděradské bučiny
 • koloběh látek v lesním ekosystému
 • Thomsonův přeliv – celkový pohled
 • vývoj hodnot pH atmosférických srážek
 • schéma depozice prvků
 • živočichové citliví na čistotu životního prostředí a vodních toků
Vyobrazení:
fotografie Thomsonova přelivu; graf vývoje pH (kyselosti) dešťů; schéma depozice (velikosti ukládání) sloučenin síry; rak říční, pstruh potoční, chrostík

Zastávka: Lesní ptáci Voděradských bučin

 • sojka
 • holub doupňák
 • sýkora modřinka
 • pěvci
 • otevřeně hnízdící
 • pěnice
 • budníček
 • zrnožraví
 • datel černý
 • strakapoud
Vyobrazení:
sojka, holub doupňák, holub hřivnáč, sýkora modřinka, lejsek bělokrký, lejsek malý, datel černý, strakapoud velký, červenka, pěnice černohlavá, budníček lesní, pěnkava obecná, dlask tlustozobý

Zastávka: Dřeviny přirozeně rostoucí na území Voděradských bučin

 • ovlivnění přirozené skladby lesa těžbou
 • obnova lesa
 • druhové složení lesů na území rezervace
 • buk lesní
 • smrk ztepilý
 • jedle bělokorá
 • javor klen
 • způsob těžby dřeva
 • Posázavský smrk
Vyobrazení:
buk lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, javor klen

Zastávka: Vodní a suchozemský hmyz území Voděradských bučin

 • několik typů vodních biotopů (potůčky, studánky, zabahněné nádrže, lesní rybníček, vodou vyplněné dutiny stromů) a hmyz na ně vázaný
 • chrostíci
 • bohatá fauna suchozemského hmyzu, s převládajícími druhy listnatých (bukových) lesů
 • martináček bukový
 • brouci, stromovnice buková, bejlomorka buková, žlabatky
Vyobrazení:
klínatka obecná, larva jepice, larva komára, larvy chrostíků; martináček bukový, bejlomorka buková, mol ozdobný, roháček bukový

Zastávka: Penčické údolí

 • charakteristika Penčického údolí – vymezení, tok Jevanského potoka
 • upozornění na tabulky u stromů v následujícím úseku trasy stezky – označují zdejší nepůvodní dřeviny
 • původ nepůvodních dřevin
 • Karel Adler – významný lesní hospodář
 • rybníky a mlýny na Jevanském potoce v minulosti
Vyobrazení:
romantické vyobrazení údolí na kolorované fotografii z počátku 20. století; Penčické údolí při kulminaci povodně v r. 2002; výřez z mapy stabilního katastru z r. 1841; fragment mapy lesního revíru Bohumile z r. 1890

Zastávka: Geologie Voděradských bučin

 • geologický podklad území rezervace
 • žulový balvan
 • kamenné moře
 • pseudokar (kar)
 • varp (pseudomoréna)
 • varpové stupně
 • periglaciální jevy
Vyobrazení:
nábrusy místních hornin – hlavní nerosty tvořící oba typy žul, viditelné na vyleštěném povrchu hornin (říčanská žula a jevanská žula), žulový balvan, kamenné moře, pseudokar (kar), varp (pseudomoréna), varpové stupně

Popis trasy

Jevany (Jevanský rybník) → Vyžlovský rybník → Voděradské bučiny → Penčické údolí → Jevany

Z centra Jevan (autobusová zastávka PID) jdeme po červené značce k Jevanskému rybníku (červená značka nás bude provázet celou první polovinou naučné stezky). Odbočíme z hlavní silnice na jeho hráz (vede tudy úzká asfaltka), přejdeme ji a v lese na jejím konci opustíme silničku a pokračujeme po červené značce VPRAVO (pozor, červená odbočuje rovněž vlevo) lesní vozovou cestou podél břehu. Té se stále držíme: dojdeme na konec Jevanského rybníka, dál pokračujeme lesem, mezi stromy rozeznáme hladinu rybníka Švýcar.

V místě (cca 2 km od Jevan), kde vozová cesta prudce zahýbá vpravo, odbočuje červená značka úzkou písčitou pěšinkou vlevo a krátce nato vpravo vzhůru. Zpočátku výrazně stoupá, než se opět vyrovná. Vede po rovině řídkým lesem, dále zajde více do lesa, kratší úsek vede podél plaňkového oplocení. Dále jdeme stále lesem už širší cestou až k hrázi Vyžlovského rybníka. Na tu ale neodbočujeme, ale pokračujeme rovně, lesem nedaleko břehu. Na rozcestí „U Vyžlovského rybníka“ se žlutou značkou opustíme červenou značku a pokračujeme krátce vlevo po žluté, ale jen k první křižovatce (rozdvojce). Zde nacházíme panel „Lesní potok“. Od něj pokračujeme neznačenou širší vozovou cestou vpravo. Cesta táhle stoupá, po necelém kilometru dojdeme na zpevněnou vozovou cestu s MODROU značkou. Zde se dáme vlevo po modré. Po cca 0,5 km křížíme žlutou značku, kterou jsme nad Vyžlovským rybníkem opustili, ale my se držíme stále modré značky a vozové cesty (poměrně velmi dlouhý úsek, asi 4 až 5 km) až do příchodu na serpentinu silnice, kde se napojíme na červenou značku. Po té jdeme rovně vzhůru po silnici. Po půl kilometru silnice zahýbá vpravo, my zde pokračujeme lesní vozovou cestou rovně. Údajně z důvodu zachování rázu rezervace je v tomto úseku neznačená. Teprve v místě, kde se znovu objeví červené značky a cesta se stáčí více vpravo (směrem k Černým Voděradům), odbočuje stezka vlevo dolů lesní pěšinou (odbočku je snadné minout – pozor).

Před skupinkou balvanů (památník J. Sigmonda) odbočujeme vlevo a prudce klesáme štěrkovou cestou do údolí.

Dole se napojíme na zpevněnou vozovou cestou, po níž míříme vlevo. Vpravo od nás plyne Jevanský potok – jdeme proti jeho proudu. Cesta mírně stoupá a vine se pod prudkým lesnatým svahem vlevo, místy zpevněným podpěrnou zdí. Posléze přijdeme k závoře a vyjdeme na lesní asfaltovou komunikaci. Jdeme po ní šikmo vlevo, stromořadím, před sebou vidíme několik domků. Ještě ale před prvním domem odbočujeme vlevo do lesa, nijak neoznačenou cestou (následující úsek je bohužel značen pouze v opačném směru). Cestu tvoří spíše vyjeté koleje. Nejprve se od asfaltky odkláníme zhruba v úhlu 45°, později jdeme kolmo na ni a začneme velmi prudce stoupat do svahu, prakticky volným lesem. Povrch je poměrně dost kluzký. O pár desítek metrů výše se stáčíme vpravo a pokračujeme jen lehce znatelnou pěšinkou, spíše jen zlehka sešlapaným pásem mezi stromy. Nadále, ale už jen mírně stoupáme, již ne přímo do svahu, ale šikmo. Cestička se stává občas více viditelnější. Zprava obejdeme vydutý svah a znatelným zářezem cestičky míříme k dlouhému dřevěnému chodníčku, který ve svahu překonává široké rozbahněné koryto příležitostného potoka. Dále se nyní již zcela znatelná cesta stáčí vpravo a kolem zastávky stezky opět klesá a míří směrem vlevo, kde zhruba po 200 metrech přijde kolmo na cestu, po níž prochází červená a modrá značka. Zde jdeme po červené a modré vpravo a klesáme lesem asi 50 metrů až k výchozímu místu naučné stezky u hráze Jevanského rybníka.


Komentáře

 • Jan Škoda
  1. 8. 2010, 23:30 hod.

  1.8.2010. Stezku doporučuji procházet v protisměru (značení je lépe viditelné) a namísto Jevan navrhuji začátek v Louňovicích, kde si na úvod můžete projít místní malou naučnou stezku historií obce. Podle mapky na úvodním panelu chybí zastávky Lesní savci a Černá obec a rostliny voděradských bučin, v terénu jsou v těch místech dva prázdné panely. (Tady tyto dvě zastávky nejsou zmiňovány, patřily by mezi Lesní potok a Lesní ptáky.)
  P.S.
  Mate mě, že na turistické mapě Seznam.cz je průběh jižní větve podstatně jižněji od modré značky (částečně po žluté), může se ale jednat o omyl.
  http://www.mapy.cz/#mm=TTtP@x=133914368@y=135536512@z=13

  Odpovědět
  • Tom
   2. 8. 2010, 23:41 hod.

   Dobrý den, děkuji za doplnění. Naučná stezka Voděradské bučiny se v terénu doplňuje jaksi průběžně, a v podstatě pokaždé, když si část její trasy znovu projdeme, najdeme nějaký nový nainstalovaný panel. Při první návštěvě této verze stezky bylo v terénu těch prázdných, neosazených panelů mnohem víc. Pokud jde o ty dvě nové zastávky zde neuváděné, všimli jsme si jich na panelu Stezky historií Louňovic, a k té zastávce Černá obec jsme se i vypravili, ale protože byla neosazená, ani jsme ji sem nedoplňovali.

   Ještě k té mapě na Seznamu – koukal jsem na to už kdysi, protože mě na to někdo upozorňoval mailem a ptal se, kudy že ta naučná stezka vlastně vede (když se popis trasy odlišuje od této mapy). Můj názor je ten, že jde skutečně o omyl, a stezka vede po té severnější modré značce. V každém případě bych byl rád, kdyby to nějaký očitý svědek potvrdil či vyvrátil na sto procent.

   Odpovědět
   • Lukáš Herman
    9. 4. 2011, 14:10 hod.

    Dobrý den,
    máte pravdu, stezka vede po modré, na mapě Seznamu je to jinak. Šli jsme to 3.4.2011

    Odpovědět
    • Tom
     10. 4. 2011, 12:50 hod.

     Super, děkuji za potvrzení 🙂

     Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS