Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Kladno > Naučná stezka Vinařická hora


Naučná stezka Vinařická hora

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 7)
Naše návštěva:
srpen 2008, srpen 2011
Komentáře:
3

Naučná stezka seznamuje s přírodní památkou Vinařická hora, bývalou sopkou na okraji obce Vinařice u Kladna. Informuje o geologické stavbě Vinařické hory, přírodních poměrech a zdejší zajímavé flóře a fauně. Z vrcholu hory je krásný výhled do krajiny, mimo jiné i na další bývalé sopky – horu Říp, České středohoří nebo blízkou Slánskou horu, kde vede rovněž naučná stezka.

Trasa naučné stezky Vinařická hora je vedena po kamenitých cestách a pěšinách, někdy velmi příkrých – je rozhodně vhodná pouze pro pěší. Její převýšení je dáno výstupem na vrchol hory. Značena je klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, ale ne vždy dostatečně. Pro návštěvu doporučujeme suché období, po dešti nebo za sněhu mohou být některé úseky hůře schůdné, ne-li nebezpečné.

Rekonstrukce naučné stezky proběhla v roce 2008 – byly však pouze vyměněny staré cedule za nové. Nedošlo ani k opravě improvizovaných schodišť v prudkých výstupech a sestupech, ani k obnově bezpečnostních prvků (drátěného zábradlí) v místech, kde stezka vede podél nestabilních hran srázu. Stejně tak nebylo zlepšeno značení trasy – místy je stále stejně nepřehledné. Některé úseky trasy jsou navíc velmi zarostlé a zpustlé.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začíná a končí:
obec VINAŘICE u Kladna, na konci ulice U Rybníka, na hranici přírodní památky Vinařická hora ve směru od Vinařic, na trase žluté turistické značky (oficiálně bývá uváděno u domu čp. 454)
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
původně 1975; tato verze 2008
Tvůrci stezky:
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s.
Naše návštěva:
(srpen 2008), srpen 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
žádná zastávka nechyběla, jen 5. zastávka v lomu neměla střechu, a některé tabule byly po tříleté existenci dost omšelé

Seznam zastávek

 1. Vinařická hora – přírodní památka
 2. V sadě
 3. U jeřábu
 4. V lomu
 5. Bílá stráň
 6. Vřesoviště
 7. Habrový les
 8. Nad lomy
 9. Hlavní vrchol
 10. Jižní vrchol

Informační náplň

Zastávka 1: Vinařická hora – přírodní památka

 • charakteristika přírodní památky, motiv ochrany
 • stručně o naučné stezce
 • pokyny pro bezpečný pohyb po trase naučné stezky
Vyobrazení:
čičorka pochvatá, bělozářka liliovitá, hvězdnice zlatovlásek; označení hranic přírodní památky; trasa stezky vyznačená na ortofotomapě, výřez turistické mapy; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 2: V sadě

 • Vinařická hora pod vlivem člověka
 • lomová činnost
 • vegetace a využívání Vinařické hory v posledních stovkách let
 • význam mrtvého dřeva pro ekosystém
 • hmyz vázaný na mrtvé dřevo
Vyobrazení:
zlatohlávek skvostný, páchník hnědý, lesák rumělkový, kovařík krvavý, střevlík kožitý, krasec třešňový; těžba čediče ve 30. letech 20. století (dvě historické fotografie); ilustrační fotografie; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 3: U jeřábu

 • horninová pestrost Vinařické hory – geologický a pedologický vývoj území
 • významná botanická lokalita ve středních Čechách
 • společenstva, která se zde vyskytují
 • jeřáb muk
Vyobrazení:
jeřáb muk, dub letní; ilustrační fotografie; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 4: V lomu

 • jedinečný geologický profil tělesa sopky odkrytý v lomu
 • popis Vinařické hory jako sopky
 • geologický profil na nejvyšší stěně lomu
 • rozvoj lomové činnosti, využití čediče
 • hnízdiště poštolek obecných
Vyobrazení:
profil Vinařické hory, zjednodušená geologická mapa Vinařické hory; čedič; lom; poštolka obecná; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky a popis trasy k další zastávce

Zastávka 5: Bílá stráň

 • horninové podloží a flóra jihozápadního svahu Vinařické hory
Vyobrazení:
opuka; čičorka pochvatá, pcháč bezlodyžný, hořeček brvitý, koniklec luční český, šalvěj luční, bělozářka větevnatá, jehlice trnitá, ostřice chabá; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 6: Vřesoviště

 • podloží této části Vinařické hory, vřesoviště
 • péče o přírodní památku Vinařická hora
Vyobrazení:
vřes obecný, metlička křivolaká; pískovec; mapa vegetačních formací a dílčích ploch; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky a popis trasy k další zastávce

Zastávka 7: Habrový les

 • habr obecný – informace o stromu, využití habrového dřeva, důvod pokroucených kmenů v této lokalitě (opilý les)
 • ptactvo na Vinařické hoře
Vyobrazení:
opilý les; habr obecný; strakapoud jižní, strakapoud velký, budníček menší, pěnice černohlavá, skřivan polní; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 8: Nad lomy

 • společenstva skalních stepí, sutí a primitivních půd
 • vzácní živočichové přírodní památky
Vyobrazení:
ještěrka obecná, okáč bojínkový; tařice kališní, ožanka kalamandra, bělolist rolní, mateřídouška panonská; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 9: Hlavní vrchol

 • nejvyšší bod Vinařické hory
 • výhled z vrcholu – města a obce v okolí, Slánská hora, České středohoří, Říp
Vyobrazení:
pohled na České středohoří; Říp – pohled z Vinařické hory; turistická mapa okolí Vinařické hory; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 10: Jižní vrchol

 • druhý vrchol Vinařické hory s výhledem na jih
 • trnovník akát
 • mufloni zde chovaní – charakteristika, význam, negativní vlivy
Vyobrazení:
trnovník akát; muflon; plánek naučné stezky s vyznačením aktuální zastávky

Popis trasy

Vinařice → lom → vrchol Vinařické hory → Vinařice

Naučná stezka začíná ve Vinařicích na konci ulice U Rybníka, kam se ze středu Vinařic dostaneme zpočátku ulicí směr Třebichovice, mineme kapličku, projdeme levotočivou zatáčkou hlavní ulice, a asi 80 metrů za kapličkou odbočujeme vpravo dolů, po žluté turistické značce. Po asi 250 metrech dorazíme k osamělému domu, u něhož je výchozí místo naučné stezky a kde nalezneme 1. zastávku (Vinařická hora – přírodní památka).

Odtud vyrážíme v přímém směru mírně stoupající pěšinou. Po necelém půl kilometru dorazíme ke 2. zastávce (V sadě), a po dalších asi 100 metrech k 3. zastávce (U jeřábu) – nachází se v místě, kde zprava sestupují na naši cestu schůdky; těmi se po projití celé naučné stezky budeme vracet. Nyní však odtud pokračujeme rovně, k polorozpadlé dřevěné budce, za níž se cesta rozdvojuje – my zde nejdříve odbočujeme vpravo, slepou odbočkou vedoucí do lomu, odkud se poté vrátíme zpět na toto místo a budeme dál pokračovat cestou vlevo. Nyní tedy jdeme vpravo – zpočátku mezi křovinami, poté širší roklí lemovanou skalkami a sutí. Po necelém půl kilometru dorazíme na dno lomu, kde se nachází 4. zastávka (V lomu).

Po prohlídce lomu se vrátíme stejnou cestou zpět na rozcestí za dřevěnou boudou, kde odbočujeme vpravo. Cesta je zpočátku velmi úzká, lemovaná křovinami, ale brzy vyjdeme z lesa a po levé straně se nám otevře výhled do údolí – zde se nachází 5. zastávka (Bílá stráň).

Pokračujeme pěšinkou k lesu, dále je třeba pečlivě sledovat značení, cestiček zde vede několik. Naše pěšina se stáčí vlevo a začne příkře klesat, v terénní úžlabině začne opět stoupat a stáčet se vpravo, pak vystoupí na malou loučku, kde odbočuje vlevo. Posléze nás velmi travnatá cesta zavede do lesa, kde nacházíme 6. zastávku (Vřesoviště) – u ní uděláme krátkou slepou odbočku vlevo (asi 50 metrů), ke zmiňovanému vřesovišti, odkud se poté zase vrátíme k 6. zastávce a pokračujeme po trase vzhůru.

V následujícím úseku nevede žádná viditelná cesta, stoupáme prostě listnatým lesem mezi stromy od značky ke značce, zpočátku středem lesa, o něco výše se stáčíme k pravé straně, vylezeme na terénní hranu a zde již trochu viditelnou cestičkou dále stoupáme. Pěšina vede neustále do kopce nebo po rovině, pak vystoupí na terénní hranu, kde odbočuje vlevo, následuje opět zpustlý zarostlý úsek, nakonec opět vstoupíme do čistého listnatého lesa, kde nacházíme 7. zastávku (Habrový les).

Pokračujeme cestou, která po pár desítkách metrů opět zpustne, pak poměrně příkře stoupáme úzkou ve svahu zaříznutou pěšinou, výše pak vybavenou rozpadlými dřevěnými schůdky. Po levé straně se nám otevírá výhled do krajiny a nad sebou vidíme skaliska. Travnatá pěšina vystoupá pod ně a stočí se v ostré serpentině doprava (pozor, odbočka se dá snadno minout). Dále stoupá, po asi 50 metrech se stočí příkře vlevo, po okraji lůmku, na jeho úrovni zatočí vpravo a krátce vystoupá na výraznější křižovatku travnatých cest, kde se dáme vlevo. Zakrátko přijdeme k okraji velkého lomu, na jehož dně jsme byli v první části trasy naučné stezky. U hrany skalního srázu nalezneme 8. zastávku (Nad lomy).

Jdeme dále pěšinou po okraji lomu, stáčíme se vpravo, a posléze vystoupáme na nejvyšší bod, vrchol Vinařické hory. Zde se nachází 9. zastávka (Hlavní vrchol).

Následující dlouhý úsek je trochu komplikovaný a navíc velmi špatně značen. Z vrcholu scházíme zpočátku rovně, pak sestoupíme pěšinou do mělké úzké úžlabiny, kterou pokračujeme VPRAVO, jakoby ZPĚT pod vrchol, ale po pár metrech vystoupáme pěšinou vlevo do protějšího svahu úžlabiny. Na jejím vrcholu se dáme vlevo a začneme klesat, a postupně se opět přibližujeme ke hraně srázu hlavního lomu (pěšina je lemována sloupky dřívějšího lanového zábradlí). Klesneme až k samému okraji lomové stěny; pěšina se dál vine těsně podél něj, lemována křovinami. Postupně se stáčí vlevo a vede dál po horním okraji rokle, kterou jsme v první části stezky šli do lomu. Je zde třeba dávat pozor, svah se drolí a původní lanové zábradlí je stržené.

Cesta dále klesá, až vyjde na pole – dále jdeme bez ohledu na značení po okraji pole k malému zalesněnému kuželovitému vrcholku, který vidíme přímo před sebou. Zpočátku jdeme po okraji pole, výše cestička vstoupí do lesíku, jímž stoupá až na jeho vzdálenější okraj, kde nalezneme 10. zastávku (Jižní vrchol).

Odtud se vracíme stejnou cestou lesem a pak po okraji pole, téměř až k místu, kde jsme k poli původně přišli, ale ještě předtím odbočíme pěšinou vlevo, a začneme klesat, opět podél sloupků původního zábradlí, až ke schůdkům, po nichž sestoupíme na spodní cestu u 3. zastávky (U jeřábu). Zde se dáme vlevo směrem k výchozímu místu naučné stezky a pak do Vinařic.


Komentáře

 • KOCOURKOVÁ
  6. 10. 2013, 18:52 hod.

  Vinařická horka-Kladno a na ní vybudovaná naučná stezka podlehla totálnímu zničení a vykácení údajně velmi starých, tudíž nepotřebných ovocných stromů i jiných a keřů. Tedy planina, kde již není téměř co obdivovat. Ještě navíc po okraji cesty vznikl elektrický ohradník s vykácenou mýtinou až do údolí. V dříve krásně kvetoucím sadě. Na naučné stezce proto zmizely i směrovky a tabule. Z přírodní rezervace, čím byla horka označena, je minimum.

  Odpovědět
 • Jan Škoda
  29. 1. 2015, 9:46 hod.

  V areálu Hornického skansenu Mayrau ve Vinařicích se nachází Naučná stezka Haldy Mayrau. Ovšem, vzhledem k tomu, že není značena v terénu a plánek jsem nikde nenalezl, je hledání panelů přímo detektivka.

  Odpovědět
 • Jan Škoda
  27. 4. 2015, 9:28 hod.

  Nová naučná stezka byla loni otevřena na hradišti Libušín (11 zastávek, cca 1,5 km). Originálním způsobem spojuje archeologické a přírodní zajímavosti lokality.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS