Průvodce po naučných stezkách a lokalitách v Praze a středních Čechách od Toma, Lucky, Vojty a Báry


RSS


Úvod > Naučné stezky > Naučné stezky ve středních Čechách > Naučné stezky v okrese Rakovník > Naučná stezka Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova


Naučná stezka Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 5)
Naše návštěva:
srpen 2005
Komentáře:
zatím žádný

Seznamuje s historickým vývojem, stavbami, přírodními podmínkami a zajímavostmi Nového Strašecí, Pecínova a nejbližšího okolí na východ a jih od města. Navštěvuje rovněž chráněné území PR Podhůrka.

Stezka vede převážně po kvalitních vozových polních a lesních cestách, nebo po silnici.

Trasa je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel však byla použita barva, která se poměrně rychle smyje deštěm. Na některých křižovatkách chybí orientace a mnohdy není jasné, kam stezka dále pokračuje. Část stezky (mezi zastávkami 4 a 5) byla chybně značená oproti oficiálnímu plánku. Jaká je současná situace, nevíme.

Stezka je okružní, začíná i končí v centru Nového Strašecí.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
NOVÉ STRAŠECÍ, Komenského náměstí, před budovou gymnázia
Končí:
NOVÉ STRAŠECÍ, Palackého ulice (případně Komenského nám.)
Délka:
cca 10 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
květen 2005
Tvůrce stezky:
J. Černý, M. Dundr, P. Šanda, M. Veselý, E. Volfová; TS Nové Strašecí; financovalo Město Nové Strašecí, Fond životního prostředí Středočeského kraje
Naše návštěva:
srpen 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Historie Nového Strašecí, Komenského náměstí
 2. Významné stavby I
 3. Vodní toky a nádrže
 4. Stochovská kaple; zemědělství
 5. Významné stavby II
 6. Pecínov
 7. Podhůrka
 8. Geologie
 9. Zvláště chráněná území

Informační náplň

Zastávka 1a: Historie Nového Strašecí

 • nejstarší historie – archeologické nálezy
 • původ jména Strašecí
 • historie Strašecí – středověk
 • novověk
 • 19.–20. století
 • současnost
Vyobrazení:
panorama města Strašecí na praporu řemeslnického rejcechu; cechovní znaky na rubové straně praporu řemeslnického rejcechu; pečeť města ze 16. století; opuková hlava keltského héroa; prapor města

Zastávka 1b: Komenského náměstí

 • urbanismus města
 • stanoviště naučné stezky
Vyobrazení:
dobové pohlednice Nového Strašecí, Nové Strašecí na mapě stabilního katastru z roku 1841

Zastávka 2: Významné stavby I

 • kostel Narození Panny Marie
 • radnice
 • Koňasovna
 • Větrák, bývalý větrný mlýn
 • kaplička sv. Trojice na Mackově hoře
Vyobrazení:
vyjmenované stavby

Zastávka 3: Vodní toky a nádrže

 • funkce vody v krajině
 • důsledky necitlivého hospodaření
 • ochrana stávajících vodních a mokřadních ekosystémů
 • pramenná oblast v okolí Nového Strašecí a Pecínova, významné toky regionu
 • rybníky v okolí – historie a současnost
Vyobrazení:
dobové pohlednice (Fortenský rybník, rybník Konopas…)

Zastávka 4: Stochovská kaple, zemědělství

 • stochovská kaple
 • historie zemědělství v okolí
Vyobrazení:
dobová pohlednice

Zastávka 5: Významné stavby II

 • kaple sv. Isidora
 • kaple Nejsvětější Trojice
 • Šibeniční vrch
 • ghetto
 • synagoga
 • židovský hřbitov
Vyobrazení:
vyjmenované stavby

Zastávka 6: Pecínov

 • historie Pecínova
 • poloha na křižovatce silnic, zájezdní hostinec
 • hlavní obživa místních obyvatel v minulosti
 • těžba lupku, důsledky těžby pro obec
Vyobrazení:
dobové pohlednice a fotografie

Zastávka 7: Podhůrka

 • historie zdejších rybníků
 • vyhlášení přírodní rezervace – charakteristika
 • proměny nivy Klíčavského potoka
 • druhová pestrost lokality – flóra, fauna
 • hmyz
 • činnost „Sdružení pro záchranu Podhůrky“
Vyobrazení:
ostřice latnatá, bublinatka jižní, smldník bahenní; ledňáček říční, polák malý, ťuhýk obecný, mlynařík dlouhoocasý

Zastávka 8: Geologie

 • geologická stavba Novostrašecka
 • permokarbonské uloženiny – podrobná charakteristika
 • vysvětlení, proč se uloženiny z některých období nezachovaly
 • opuky

Zastávka 9: Zvláště chráněná území

 • vysvětlení pojmu „zvláště chráněná území“
 • CHKO Křivoklátsko, biosférická rezervace UNESCO
 • PR Prameny Klíčavy
 • PR V Bahnách
 • PP Na Novém rybníce
 • PR Louky v oboře Libeň
 • Přírodní park Džbán
 • PR Podhůrka

Popis trasy

Nové Strašecí (centrum) → Stochovská kaple → Pecínov → Podhůrka → Nové Strašecí

Naučnou stezku zahájíme na Komenského náměstí v Novém Strašecí, před budovou gymnázia, kde nalezneme dva panely 1. zastávky. Od nich jdeme dolů podél školy a zahýbáme vpravo, do ulice U Školy. Po asi 80 metrech přijdeme k Městskému muzeu, kde ulice zahýbá vpravo – my ale pokračujeme rovně navazujícím chodníkem, podél kostela; téměř vzápětí ale chodník opustíme a na úrovni boku kostela odbočíme vyšlapanou pěšinkou šikmo vlevo. Krátce poté nacházíme panel 2. zastávky.

Od ní sestoupíme pěšinkou na křižovatku ulic – stezka dál vede tou, která leží prakticky hned naproti; jde spíše jen o vedlejší vozovou cestu, která klesá mezi domy. Projdeme jí dolů na příští křižovatku ve stínu stromů, zahneme vpravo a krátce poté se napojíme na hlavní ulici – Tovární. Po ní vyrážíme vlevo, k Fortenskému rybníku, za ním zahýbáme vpravo a dál jdeme rovně podél vilek, posléze podél zpustlých továrních hal a navazující polní vozovou cestou, která nás brzo vyvede z města do polí. Krátce za okrajem zástavby se polní cesta stáčí vpravo, ale hned vzápětí opět vlevo a dál vede rovně přímo od města, dlouhým úsekem, prakticky neznačeným. Naším cílem je momentálně něco přes kilometr vzdálený les, který vidíme před sebou na obzoru.

Polní cesta nás pozvolna přivádí k lesu. Kus před ním se cesta stáčí vpravo, přejde potok protékající potrubím a za ním se již stáčí vlevo k okraji lesa. Dále vstoupíme do lesa a pokračujeme pěšinou poblíž jeho okraje. Posléze vyjdeme na vozovou lesní cestu. Namalované ukazatele nám oznamují, že ke 3. zastávce máme jít vlevo, ke 4. vpravo. Zahneme tedy vlevo a travnatá cesta nás po pár desítkách metrů zavede k panelu 3. zastávky.

Od něj se vracíme stejnou cestou a pokračujeme jí i nadále (mineme tedy odbočku, kterou jsme se na ni předtím napojili). Vozová cesta začne mírně stoupat a vede nás až skoro k hornímu okraji lesa. Při příchodu na křižovatku cest ve tvaru „T“ zatáčíme vlevo, a dále jdeme víceméně na rozhraní lesa a pole. Posléze dojdeme na širší travnatou plochu mezi poli – vlevo od nás je 4. zastávka a za ní pak Stochovská kaplička. V místě je rovněž několik laviček.

Odsud pak jdeme polní cestou zpět k Novému Strašecí – prakticky rovnoběžně s cestou, kterou jsme k lesu přišli.

Už v blízkosti města polní cesta vyústí kolmo na asfaltovou silnici. Na ni se napojíme a pokračujeme po ní vlevo vzhůru. Začneme výrazněji stoupat podél okraje města, až se po asi 400 metrech nahoře napojíme na hlavní silnici (třída Čs. armády). Po ní zahýbáme vpravo, směrem k centru města, a jdeme dalších asi 400 metrů, až do míst, kde na protější straně uvidíme kapli a za ní park. Zde přejdeme ulici a pokračujeme dál podél kaple a po okraji parku. Kousek za kaplí nalezneme 5. zastávku.

Od ní jdeme dál v přímém směru, ulicí Křivoklátskou, podél hřbitova a dále se stáčíme vpravo a klesáme. Asi o 100 metrů níže se stáčíme doleva. Po dalších necelých 100 metrech, u historického hostince Na Růžku, nalezneme 6. zastávku.

Od ní klesáme dál Křivoklátskou ulicí až k železničnímu viaduktu, podejdeme trať a hned za ní odbočujeme vpravo vozovou cestou podél železničního náspu. Tuto cestu však po asi 100–150 metrech načas opustíme a odbočujeme vlevo vstříc lesnatému remízku. Jdeme lesní cestou, mírně klesáme, po asi 250 metrech vyjdeme na louku. Jdeme dál po jejím okraji, stáčíme se mírně vpravo, a pokračujeme z louky šikmo vlevo odbočující zarostlou vozovou cestou (odbočka je hůře vidět) a začneme rovně klesat řídkým lesem. Později se cesta změní spíše v pěšinu, vinoucí se a klesající lesem, níže pak vyjde z lesa a napojí se na polní cestu – po ní jdeme vlevo dolů, směrem k rybníkům, ale nikoliv jen na okraj, ale pokračujeme ještě asi 80 metrů po hrázi mezi dvěma rybníky, k panelu 7. zastávky. Od ní se vracíme zpět, ale neodbočujeme již do lesa, ale pokračujeme už po vozové cestě, která začíná stoupat, až nás vyvede zpátky na vozovou cestu vedoucí podél železniční trati. Zatáčíme po ní vlevo a dál se jí držíme.

Dále se cesta mírně odklání od trati a zleva obchází les. Za ním se začne stáčet zpět vpravo k trati, přivede nás k rybníku Nový II. Od něj se cesta už opravdu vrací k trati, pak jde krátce podél ní a následně stezka odbočuje vpravo tunelovým viaduktem pod trať, podejde ji a za ní vede cestou krátce vpravo, ale jen k nejbližší křižovatce, kde odbočuje vlevo. Krátce za křižovatkou je 8. zastávka.

Pokračujeme vzhůru kamenitou vozovou cestou podél chat vstříc městu. Pozor – po asi 600 metrech tuto cestu opustíme a odbočujeme (cestou v proluce mezi zahradami) do prudkého svahu po pravé straně. Po asi 100 metrech stoupání dospějeme k panelu 9. zastávky. Plocha v okolí je parkově upravena, s několika lavičkami s výhledem do údolí.

Odsud pak pokračujeme v navazujícím přímém směru výstupu do svahu, cestou vedoucí podél plotů zahrad. Ta u konce zahýbá vlevo mezi ploty a krátce nato nás vyvede do ulice Rabasovy. Zahneme do ní vpravo, krátce poté na nejbližší křižovatce zahneme vlevo (do ulice Aloise Jiráska), a jí pokračujeme stále rovně, protože nás dovede až k hlavnímu tahu městem (ulice Palackého), do míst nedaleko autobusové zastávky, případně můžeme pokračovat krátce vlevo a pak přes přechod do Úzké ulice, kterou se dostaneme na zpět na Komenského náměstí.


Vložit komentář

Vložit komentářKam dál?


Na začátek stránky ↑Na začátek stránky ↑


Vyhledávání

Vyhledávání

Související články


Nejnovější komentáře

 • Rickr u článku Naučná stezka Prahy 14: Zastávka 5 je uprostřed hráze retenční nádrže a věnuje se její výstavbě v 70.letech a revitalizaci v nedávné době. Pozor, má trochu odlišný design od „starších̶ 0; tabulí. Odtud je třeba v rozporu se staršími plánky přejít hráz na vzdálenější...
 • pid u článku Naučná stezka Povodím Botiče: I v Zimě je stezka zajímavá
 • Petr u článku Naučná stezka na Medníku: Info tabule vypadají překvapivě jako nové. Ale jinak trasa je velmi špatně značena v obou směrech. Nelze se bohužel spolehnout ani na vyšlapané stezky, zejména úseku dolů z Medníku a v traverzu kolem přístřešku se stezka ztrácí v hromadách listí, větví a...
 • Radek u článku Naučná stezka Říčansko: Cesta je výborně značena.pak tedy dělejte procházky po městě tam se neztratíte.nebo snad chodte podle navigace
 • Radek u článku Naučná stezka Votočnice: Pokud lidi věci soustavně ničí každého to otraví neustále opravovat.ani se nedivím že to u čsop vzdali.jednou se budete brouzdat měsíční krajinou.příroda je již tak narušená że pár biotopů už nic nezachránï.nechápu co lidi nutí pořád něco rozbíjet a ničit.
 • Belana u článku Lesní stezka Penčický okruh: Parada, je to fakt krasne, ale je potreba hlidat znacky.
 • Miloslav Klvač u článku Vyhlídková stezka Křivoklát: stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale...
 • Tom u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Tak to mě mrzí, že jste bloudili. S možností, že vlak přijede mimořádně na druhou stranu, jsem nepočítal 🙂
 • Ludmila u článku Naučná stezka Klánovickým lesem: Dne 22.9.2018 jsme si naplánovali projít stezku. Přijeli jsme vlakem na klánovické nádraží a poslušně podle popisu podešli trať. Dál jsme si však začali připadat jako v Matrixu. Nic podle popisu nesedělo – i když hned blízko nádraží byl...
 • Zuzka u článku Stříbrná stezka – severní okruh: Moc děkuju za tyhle stránky.Jseme pravidelnými čtenáři, „jen“ jsme ještě nepodceňovali… Tyto informace nikde jinde na netu nenalezame, mockrát DĚKUJEME! Čechovi
 • Tonda u článku Cinibulkova naučná stezka (nová verze): Pracovní listy: http://kokorinsko.oc hranaprirody.cz/res/ archive/135/017930.p df?seek=1378738009
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Vážená paní, sice jsem tam nebyl v poslední době, ale na Častoboř jsme od r. 1981 do r. 2004 jezdívali často s oddílem i se třídami, na soustředění (opět děti a mládež) a na NS jsme chodili vždy. Je náročná, ale lze zvládnout, není...
 • Mlok u článku Naučná stezka Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem: Hezká odpočinková procházka, dětem se líbili sochy, zejména sovy. Kaple s pramenem je moc hezká a voda znamenitá.
 • Josef Čermák u článku Naučná stezka Dubeč – Uhříněves: Stezku jsem s kamarádkou prošel 2.7.2018. Celá cesta je vedena po modré. Všechny panely jsme našli. Našli jsme i panel č.3, který je v předešlých recenzích zmiňován (v předešlých recenzích je uvedeno, že není k nalezení). Procházka po naučné...
 • Honza u článku Naučná stezka Drbákov – Albertovy skály: Zdravím mladá paní, také vám to jako procházku s malými dětmi nedoporučuji, terén je opravdu dost drsný a uhlídat dva malé kluky je tam dost těžké.

RSS Co se píše jinde: Naučnou stezkou.cz

 • Naučná stezka Údolím Šembery u Českého Brodu byla slavnostně otevřena
  V sobotu 10. září 2011 jsme se zúčastnili oficiálního otevření naučné stezky Údolím Šembery v Českém Brodě. Tato akce byla doplněna bohatým celodenním programem pro děti i dospělé v okolí hradu Šember, kde naučná stezka končí. Zdroj
 • Pozvánka na otevření naučné stezky Údolím Šembery u Českého Brodu
  V sobotu 10. září 2011 v 9 hodin se u městského pivovaru v Českém Brodě uskuteční slavnostní otevření nové naučné stezky Údolím Šembery. Více informací vám nabízíme v krátkém článku. Zdroj
 • V pražském Milíčovském lese můžete navštívit netradiční naučnou stezku
  Netradiční naučná stezka „Milíčovský les“, která je v provozu od začátku června tohoto roku, chce zaujmout zejména mladší návštěvníky. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o přírodních, kulturních a historických zajímavostech Milíčovského lesa. Od září 2011 budou tyto informace dostupné nejen v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Zdroj
 • V pražských lesích vzniknou netradiční naučné stezky
  Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., zahájil v lednu 2011 projekt „Interaktivní naučné stezky v pražských lesích“, jehož cílem je zvýšit informovanost pražské veřejnosti, zejména pak mladých lidí o důležitosti a významu přírodních, kulturních a rekreačních hodnotách vybraných pražských lesů, ale také o problémech, které jsou způsobeny jejich rekreačním využíváním, a to prostřednictvím netradičních interaktivních (beetaggových) naučných stezek. Zdroj
 • Naučná stezka Hradešín
  Krátká naučná stezka seznamující s historií a současností obce Hradešín u Českého Brodu, rozkládající se na svazích stejnojmenného vrchu Hradešín. Nejpozoruhodnějším místem na trase je kostelík sv. Jiří na vrcholu Hradešína, zajímavý slepenec několika historických stavebních slohů. Zdroj

Naučnou stezkou.cz

Certifikát WebArchivu

tomas-vanek.cz

Licence Creative CommonsTextový a obrazový obsah webu Stezky.info, jehož autory jsou Tom & Lucka, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně 3.0 Česko. Přejete-li si tento obsah převzít a použít pro své účely, ale nevyhovují vám podmínky licence, kontaktujte nás.

Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | RSS | Kontakt | Reklama
Používáme WordPress a Hosting WEDOS